Ви є тут

Головна

Мета: теоретичної дисципліни «Фізика конденсованого стану матеріалів» - створення наукової бази для успішного засвоєння багатьох науково-технічних курсів, що визначають необхідний фаховий рівень спеціальності «Матеріалознавство».

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: відповіді на питання, що стосуються теоретичних розділів дисципліни.

вміти: орієнтуватися у складних питаннях взаємодії і перетворень дефектів атомної будови, фізичної термодинаміки, фізики поверхневих явищ, теорії дифузії, фізики кристалізаційних процесів, кінетики росту зерен тощо; знаходити логічні зв’язки між суто фізичними явищами і розв’язувати задачі теоретичного та прикладного напрямків; оцінювати можливий вплив спостерігаємих явищ на зміни структури і відповідно властивостей металів та сплавів.

Викладач дисципліни:  Ольшанецький Вадим Юхимович д.т.н., професор кафедри "Фізичне матеріалознавство"

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 4

Галузь знань

13 Механічна інженерія

Нормативна

(за вибором)

Спеціальність

132 «Матеріалознавство»

Модулів – 1

Освітня програма, спеціалізація:

"Прикладне матеріалознавство", "Термічна обробка металів", «Композиційні та порошкові матеріали, покриття»

Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 2-й 2-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання

_____-_____

      (назва)

Семестр
Загальна кількість годин - 120 4-й 4-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента -5,6

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр 28 год. 6 год.
Практичні, семінарські
   
Лабораторні
14 год. 2 год.
Самостійна робота
78 год. 112 год.
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: іспит

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 54%  до 46%

для заочної форми навчання – 8% до 92%

Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий тест (іспит) Підсумкова середньозважена оцінка
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 100 100
15 60 25 25 20 40 15