Ви є тут

Головна

Мета: метою курсу є надбання студентам необхідних теоретичних знань і практичних навичок для самостійного професійного виконання проектів в ого області архітектури й дизайну виробничого середовища промислових підприємств на трьох рівнях: територія підприємства - промисловий інтер’єр - робоче місце, а також підготовка їх до участі в практичній роботі по проектуванню елементів цього середовища. Викладання дисципліни «Архітектура та дизайн виробничого середовища» пов'язано з пропедевтичними дисциплінами «Основи композиції», « Основи формоутворення», «Кольорознавство», «Нарисна геометрія» , «Основи проектної графіки» та іншими дисциплінами циклу Професійної та практичної підготовки повинні підготувати студентів до самостійного творчого процесу - художнього проектування. Засвоєння курсу також базується на знаннях, одержаних при вивченні дисциплін: «Охорона праці та Безпека життєдіяльності», «Типи будівель і архітектурні конструкції», «Проектування інтер'єрів промислових підприємств», «Конструювання обладнання інтер'єрів», «Будівельна фізика» (розділи «Архітектурна світлотехніка» та «Акустика»), «Обробні матеріали». Завдання: виконати проект на задану тему. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен :

знати: загальні відомості про створення образно-асоціативного, об'ємно- планувального і композиційно-функціонального рішення, та основні архітектурно-художні і дизайнерські засоби та нормативні вимоги (конструкційні, технологічні, санітарно-гігієнічні, протипожежні та інші вимоги ДБН та Сніп), що до формування виставкової експозиції та формування простору об’єкту громадського призначення; 

вміти:професійно використовувати теоретично та практично здобуті знання для художнього проектування середовища видовищних та специфічних культурно-масових заходів та різноманітних об’єктів громадського призначення; здобути навички: самостійного вирішення питань, пов'язаних з розробкою дизайн-проекту.

Викладач: Єншуєва Тетяна Вікторівна

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів 3 Галузь знань 02"Культура і мистецтво" Нормативна
Напрям підготовки 6.020207 «Дизайн»
Модулів – 2 Спеціальність (професійне спрямування):

022 «Дизайн»

Рік підготовки:
Змістових модулів – 3 4-й 4,5-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання _____-_____

назва

Семестр
Загальна кількість годин - 108 7,8-й 7,8,9-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 

самостійної роботи студента -

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

22 год. 6 год.
Практичні, семінарські
 12 год.  18 год.
Лабораторні
год. год.
Самостійна робота
74 год. 10 год.
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: залік

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 0,4

для заочної форми навчання – 0,2

Розподіл балів, які отримують студенти

h Поточне тестування та самостійна робота Підсумкова середньозважена оцінка
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3  
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 100
5 5 5 5 5 5 5 5 20 40

 

Т1,Т2.....Т10 - теми змістових модулів

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за

всі види

навчальної

діяльності

Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового

проекту(роботи),

практики

для заліку
90-100 А відмінно зараховано
85-89 В добре
75-84 C
70-74 D задовільно
60-69 E
35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного  складання
1-34 F незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни