Ви є тут

Головна

3 курс

Мета: вирішення задач сучасного дизайн-проектування не можливо без врахування досягнень ергономіки, яка є не тільки наукою про функціональні можливості людини в трудових процесах з метою створення для неї оптимальних умов праці, а і наукою, що входить за межі суто виробничих питань і розповсюджується на відпочинок людини, її побут, гру, спорт, а також на суспільство в цілому.

Ергономіка, як і дизайн, спрямовані на створення середовища для людини. Втім об'єднання методик ергономічного та дизайн-проектування призвело до створення нової проективної стратегії - "Ергодизайну".  Внаслідок вивчення дисципліни "Ергономіка" студент повинен 

знати:

- теоретичні та методологічні основи сучасної ергономіки, її звязки з іншими науками та видами людської діяльності, перш за все дизайн-діяльністью;

- принципи організації СЛТС та її структуру;

- ергономічні властивості та ергономічні показники СЛТС;

- принципи та вимоги ергономічного проектування СЛТС;

- загальні ергономічні вимоги до СЛТС та інших об'єктів штучного середовища;

- ергономічні принципи та методи експлуатації  СЛТС;

- принципи та методи ергономічної експертизи.

вміти:

- самостійно виконувати антропометричні та психофізіологічні дослідження;

- прогнозувати (встановлювати) контингент користувачів і використовувати його показники під час проектування;

- керуватися ергономічними вимогами у практичній дизайн-діяльності;

- провадити ергономічну оцінку функціонуючої СЛТС та надавати рекомендації щодо поліпшення її ергономічних властивостей;

- прогнозувати та оцінювати розподіл функцій між людиною і технікою у СЛТС;

- користуватися нормативною документацією з ергономіки під час дизайн-діяльності (стандартами, інструкціями, рекомендаціями).

Мати навички:використання як теоретичних так і практичних знань та вмінь з ергономіки під час вирішування задач, що пов'язані з дизайн-діяльністью.

Викладач:

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 5 Галузь знань 02"Культура і мистецтво" Нормативна
Модулів – 2 Спеціальність (професійне спрямування):

6.020207 «Дизайн»

Рік підготовки:
Змістових модулів – 4 3-й 3-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання _____-_____

(назва)

Семестр
Загальна кількість годин - 150 5,6-й 5,6-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних - 2

самостійної роботи студента -4

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр 28 8
Практичні, семінарські
28 год. 4год.
Лабораторні
год. год.
Самостійна робота
92 год. 126 год.
Індивідуальні завдання:
Інше 
2  
Вид контролю: залік, іспит

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – від 33% до 67%

для заочної форми навчання – від 6% до 94%

Розподіл балів, які отримують студенти

Кожен змістовий модуль оцінюється за 100-бальною шкалою.

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий тест (залік) Сума
Змістовий модуль 1 100 100
Т1 Т2
50 50

 

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий тест (залік) Сума
Змістовий модуль 2 100 100
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5
20 20 20 20 20

 

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий тест (залік) Сума
Змістовий модуль 3 100 100
Т1 Т2
50 50

 

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий тест (залік) Сума
Змістовий модуль 4 100 100
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5
20 20 20 20 20

Т1,Т2...Т4-теми змістових модулів

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за

всі види

навчальної

діяльності

Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового

проекту(роботи),

практики

для заліку
90-100 А відмінно зараховано
85-89 В добре
75-84 C
70-74 D задовільно
60-69 E
35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного  складання
1-34 F незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

Методичне забезпечення

1.Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Ергономіка", 3 курс. Для напряму підготовки 6.020207 "Дизайн", спеціальності 6.020207 "Дизайн", спеціалізації "Дизайн промислових виробів і об'єктів" денної та заочної форм навчання/ Укл.: В.М.Середа.-Запоріжжя: ЗНТУ, 2016;

2.Рисунки;

3.Таблиці.

Рекомендована література 

Базова

1.Зинченко В.Л. Введение в эргономику [Текст]/В.Л.Зинченко-М.,1974.

2.Вудсон У., Коновер Д. Справочник по инженерной психологии для инженеров и художников-конструкторов[Текст]/У.Вудсон-М., Мир, 1968.

3.Дуганов Г.В. Эргономика. [Текст]/Лабораторные работы/Г.В.Дуганов-Вища школа, 1976.

4.Лабораторно-практичні роботи з ергономіки. [Текст]/ Укладач: доц. Утєвська Л.В.-Харківська державна академія дизайну і мистецтв, 2006.

5.Шмид М. Эргономические параметры  [Текст]/М.Шмидт-М., Мир, 1980.

6.Методичний посібник до практичної роботи з ергономіки. Ергономічне проектування рукояток ручних інструментів[Текст]/ Укладачі: доц. Утєвська Л.В., Бондарчук І.Г.-Харківська державна академія дизайну і мистецтв, 2006.

Допоміжна

1.Войненко Н., Мунипов В. Эргономические принципы проектирования [Текст]/ Н.Войненко-М.:Мир, 1980.

2.Голобородько В.М. Вибрані глави проективної ергономіки. Антропоморфний фактор[Текст]/ Навчальний посібник./ В.М.Голобородько-Харків: ХДАДМ, 2004.-216с.

3.Голобородько В.М. Вибрані глави проективної ергономіки. [Текст]/Навчальний посібник/ В.М.Голобородько-К.:1999.-254с.

4.Голобородько В.М., Звоник А.А. Основи ергономічного проектування робочих місць [Текст]/ Методичні рекомендації з ергономіки для студентів спеціальності 6.020207 "Дизайн"/ В.М.Голобородько-Харків, ХДАДМ, 2007.-28с.

5.Голобородько В.М., Звоник А.А. Основи ергономічного проектування робочих місць водіїв транспортних засобів[Текст]/ Методичні рекомендації до курсової роботи з  ергономіки для студентів напрямку освіти  6.020207 "Дизайн"/ В.М.Голобородько-Харків, ХДАДМ, 2008.-26с.