Ви є тут

Головна

Мета:Надання студентам необхідних теоретичних знань і практичних навичок для самостійного професійного виконання комплексного дизайн-проекту інтер’єрів соціально значимих об’єктів громадського призначення на тему «ЕКО-ДИЗАЙН» застосовуючи інноваційні еко-матеріали та еко-технології. На основі аналізу аналогових об’єктів, навчально-наукових досліджень за темою, практичного виконання курсової роботи з врахуванні всіх факторів, пов'язаних з проектуванням і дизайном, студенти забезпечуються системою знань та практичних умінь бакалавра-дизайнера для виконання дизайн-проектів даного призначення та набувають певної професійної компетенції. Викладання дисципліни проектування пов'язано з пропедевтичними дисциплінами «Основи композиції», « Основи формоутворення», «Кольорознавство», «Нарисна геометрія» , «Основи проектної графіки» та іншими дисциплінами циклу Професійної та практичної підготовки повинні підготувати студентів до самостійного творчого процесу - художнього проектування. Засвоєння курсу також базується на знаннях, одержаних при вивченні дисциплін: «Охорона праці та Безпека життєдіяльності», «Типи будівель і архітектурні конструкції», «Проектування інтер'єрів промислових підприємств», «Конструювання обладнання інтер'єрів», «Будівельна фізика» (розділи «Архітектурна світлотехніка» та «Акустика»), «Обробні матеріали». Завдання: виконати курсовий проект на задану тему.

знати:загальні відомості про створення образно-асоціативного, об'ємно-планувального і композиційно-функціонального рішення, та основні архітектурно-художні і дизайнерські засоби та нормативні вимоги (конструкційні, технологічні, санітарно-гігієнічні, протипожежні та інші вимоги ДБН та Сніп), що до формування простору об’єкту громадського призначення;

вміти:професійно використовувати теоретично та практично здобуті знання для художнього проектування середовища специфічних культурно-масових та ділових закладів, різноманітних об’єктів громадського призначення;

здобути навички: самостійного вирішення питань, пов'язаних з розробкою дизайн-проекту. 

Викладач: Бобровський Ігор Володимирович

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 8 Галузь знань 02"Культура і мистецтво" Нормативна
Напрям підготовки 6.020207 «Дизайн»
Модулів – 1 Спеціальність (професійне спрямування):

022 «Дизайн»

Рік підготовки:
Змістових модулів – 1 4-й 4-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання:

_____________________

(назва)

Семестр

 

Загальна кількість годин - 240 8-й 8-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 7

самостійної роботи студента -29,5

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр 4 год. 2 год.
Практичні, семінарські
24 год. 10 год.
Лабораторні
год. год.
Самостійна робота
118 год. 183 год.
Індивідуальні завдання: 45 год
Вид контролю: іспит; захист курсового проекту.

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 36%до64%

для заочної форми навчання – 6%до94%

Розподіл балів, які отримують студенти

приклад для іспиту

h Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий тест,(екзамен) Підсумкова середньозважена оцінка
Змістовий модуль 1
T1 T2 T3 T4 T5 T6 70 100
5 5 5 5 5 5

Т1,Т2.....Т6 - теми змістових модулів

приклад за виконання курсового проекту(роботи)

Пояснювальна  записка Ілюстративна частина Захист роботи Сума
до 15 до 80 до 5 100

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за

всі види

навчальної

діяльності

Оцінка

ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового

проекту(роботи),

практики

для заліку
90-100 А відмінно зараховано
85-89 В добре
75-84 C
70-74 D задовільно
60-69 E
35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного складання
1-34 F незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни