Ви є тут

Головна
Мета: сприяти формуванню у студентів основ знань про соціальну систему суспільства, розуміння сутності соціального життя, з’ясування місця і функцій соціального явища та процесу в межах цілого.
Завданнями:
надати студентам базові знання, що необхідні при вивченні суспільства,
навчити користуватися категоріальним апаратом соціології,
розкрити специфіку соціологічних методів та способів дослідження суспільства.
 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
знати: 
основні поняття та категорії соціології,
соціальні закони і закономірності суспільного життя,
характеристики соціальної взаємодії, соціальних конфліктів,
принципи соціологічного аналізу,
функції основних соціальних інститутів.
 
вміти: 
аналізувати соціальну структуру суспільства,
давати характеристику соціальних інститутів,
аналізувати соціальні явища та процеси за допомогою понятійно-категоріального апарату соціології.