Ви є тут

Головна
Мета: сприяти формуванню у студентів основ знань про соціальну систему суспільства, розуміння сутності соціального життя, з’ясування місця і функцій соціального явища та процесу в межах цілого.
Завданнями:
? надати студентам базові знання, що необхідні при вивченні суспільства,
? навчити користуватися категоріальним апаратом соціології,
? розкрити специфіку соціологічних методів та способів дослідження суспільства.
 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
знати: 
? основні поняття та категорії соціології,
? соціальні закони і закономірності суспільного життя,
? характеристики соціальної взаємодії, соціальних конфліктів,
? принципи соціологічного аналізу,
? функції основних соціальних інститутів.
 
вміти: 
? аналізувати соціальну структуру суспільства,
? давати характеристику соціальних інститутів,
? аналізувати соціальні явища та процеси за допомогою понятійно-категоріального апарату соціології.