Ви є тут

Головна

Прізвище: Баршацька

Ім'я: Галина

По батькові: Юріївна

 

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат соціологічних наук

 

Освіта: вища

 • Гуманітарний університет «Запорізький інститут державного та муніципального управління», за спеціальністю соціальна робота та здобула кваліфікацію магістр соціальної роботи. 2005р.
Дисертації:
 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 22.00.04 «спеціальні та галузеві соціології»:
  «Соціокультурні виміри маргінальності в Україні», 2012 – спеціалізованій вченій раді Д 17.127.02 в Класичному приватному університеті, номер диплому ДК № 009356

Наукові інтереси:

 • Концептуалізація еволюції поняття «зв’язки з громадськістю  (PR)

Дисципліни, які викладає:

 • «Менеджмент соціальної роботи» 
 • «Соціальне партнерство» 
 • «Загальна соціологічна теорія
 • «Методика соціальних досліджень»

Основні наукові роботи (публікації):

1. Галузеві та спеціальні соціології: підручникД.М.Ядранський, Ж.Д. Малахова, С.Л. Катаєв та ін.. – Запоріжжя; Жовті Води, 17.12.2014. – 372с. Затверждено вченою радою ОКВНЗ «Інститут підприємства «Стратегія» протокол №6 від 29 червня 2014р.

2.Баршацька Г.Ю. Соціокультурна маргінальність кризового суспільства // Нова парадигма». – К.: 2013. -  Вип. 117. -  С.142-150.  (Фахове видання).

3. Баршацька Г.Ю. Маргінальність як соціальна проблема міста  // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альианах. – Дніпропетровськ, 2013. - № 11 (103). -  C.60-64 (Фахове видання)
 
4. Баршацька Г.Ю. Маргінальність і відчуження: взаємовплив  понять та явищ // Наукові праці: Науково-методичний журнал. - Вип. 232. Том 244.. Соціологія. - Миколаїв:Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. С.12-17 (Фахове видання)
 
5. Баршацька Г.Ю. Безробітні: соціокультурний аспект // Запоріжжя :  КПУ,  2014.  –  Вип. 64. - С. 44-51. (Фахове видання)
 
6. Баршацька Г.Ю. Аналіз ментальних, соціокультурних характеристик поселенців у місті // Віснику Львівського університету, 2014. – Вип.8. – С.129-136. (Фахове видання). 

Всього наукових праць: 25 публікацій, з них 23 наукові (у тому числі 11 у фахових наукових виданнях України, включених до затвердженого ВАК переліку), та 2 навчально-методичного характеру. Після захисту кандидатської дисертації опубліковано 12 праць, із них 10 наукових (у тому числі 5 у фахових наукових виданнях України, включених до затвердженого ВАК переліку) та 2 навчально-методичного характеру.

 • 1. Баршацька Г.Ю. Социально-культурное понятие маргинальности // Соціальні технології. – К. : КПУ, 2008. – Вип. 37. – С. 35–38.
 • 2. Баршацька Г.Ю. Основные научные парадигмы объяснения девиантного поведения // Соціальні технології:  актуальні проблеми теорії та практики :  збірник наукових праць.  –  Запоріжжя :  КПУ,  2010.  –  Вип.  44.   – С. 17–21.
 • 3. Баршацька Г.Ю. Соціальні контексти становища маргіналів. Грані: Науково-теоретичний і громадсько – політичний альманах.  – Дніпропетровськ,  2011. – №2 (76).  – С. 75–78.
 • 4. Баршацька Г.Ю. Соцієтальна та часткова маргінальність українського соціуму // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики.  –  Запоріжжя : КПУ, 2011. – Вип. 49.  –  С. 23–29.
 • 5. Баршацька Г.Ю. Маргінальність сучасного соціуму: проблемне поле дослідження // Нова парадигма: [журнал наукових праць]  / голов. ред. В. П. Бех.; Нац. пед. ун-т М. П. Драгоманова ; творче об'єднання «Нова парадигма» – Вип. 100. – К. : Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2011 . –  С. 282 –289
 • Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • Міжнародно наукова-практична конференції «Європейська модель розвитку українського суспільства: стратегічні пріоритети розвитку та інноваційні рішення»,  м. Одеса, 2013 р.;
 • міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 5-6 грудня 2014 року). – Дніпропетровськ: НО «Відкрите суспільство», 2014р.;
 • Тиждень науки – 2015. Збірник тез доповіді щорічної науково-практичної конференції серед викладачів та студентів ЗНТУ, 2015р.;
 • Міжнародна науково-практична конференція     «Роль суспільних наук у процесі розвитку суспільства в умовах сьогодення» м. Дніпропетровськ 18-19 вересня 2015 р. 
 • Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками
 • Бродяжнечество как социальное явление // Наука і вища освіта. Тези доповідей учасників ХV Міжнародної наукової конференції молодих науковців (м. Запоріжжя 17-18 травня 2007 р) : у 3-х т.  Гуманітарний університет «ЗІДМУ» . – Запоріжжя 2007. – Частина 2.  –  С. – 167 – 168.
 • Проблема табакокурения подростков как одна из форм девиантного поведения // Молодь в умовах нової соціальної перспективи: матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції (м. Житомир, 21-22 травня 2008р)   – Житомир,  2008.–   С. 150 – 151.
 • Маргинализация детства: постановка проблемы // Наука і вища освіта : тези доповідей учасників XVI Міжнародної наукової конференції молодих науковців, (м. Запоріжжя, 17–18 квітня 2008 р.)  : у 4 т. / Класичний приватний університет. – Запоріжжя : КПУ, 2008. – Т. 3. – С. 98.
 • Проблема наркоманії серед молоді // Дні науки – 2008: збірник тез доповідей (м. Запоріжжя, 23–24 жовтня 2008 р.) : у 3 т. / Класичний приватний університет ; [ред. кол. В.М.Огаренко та ін.].– Запоріжжя : КПУ, 2008. – Т. 3. –  С. 168–169
 • Поняття молодіжної субкультури в соціології // Молодь в умовах нової соціальної перспективи : матеріали XI Міжнародної науково–практичної конференції (м.Житомир, 25–26 березня 2009 р.) : у 2 ч. – Житомир, 2009. – Ч. 1. – С. 39–41
 • Детство как социальный феномен // Наука і вища освіта: тези доповідей учасників ХVІІ Міжнародної наукової конференції студентів і молодих учених ( м.Запоріжжя 9-10 квітня 2009р.) . –    Класичний приватний університет. –  Запоріжжя : КПУ, 2009. – Т 3.  –  С. 99
 • Проблема маргинальной личности в ракурсе американской социологии // Гражданское общество в епоху глобальной информатизации: материалы молодежной международной научной конференции ( г.Москва, 20-21 октября 2009 г.)  – Москва, 2009. – С. 114–116.
 • Недевіантна маргінальність людини в колективі та соціальні технології її подолання // Збірка тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми підготовки фахівців до роботи з соціально дезадаптованими і маргінальними групами населення» (м. Херсон, 2-3 грудня 2010р.) :  Випуск 1. – Херсон, 2010. – С. 24–26.
 

Рік початку діяльності в університеті: 2013.

  Мови спілкування: українська, російська вільно, англійська за допомогою словника 

  Контакти:

  адреса: вул. Тургенєва, 39, м.Запоріжжя [для поштових відправлень: вул.Жуковського, 64, м.Запоріжжя, Україна, 69063]
  аудиторія (кабінет): 489 (корпус №4) 
  тел.: +38(061)7698570