Ви є тут

Головна

Прізвище: Бабенко-Левада

Ім'я: Вікторія

По батькові: Геннадіївна

 

Посада: Доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Участь у роботі рад і державних структур:

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук

Вчене звання: Доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-4249-5369

 

Освіта: вища

 • Таврійська державна агротехнічна академія, економічний факультет, 2004, [дипломом з відзнакою], спеціальність за дипломом – «Економіка підприємства», кваліфікація за дипломом – «Економіст підприємства»

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 08.00.08 «Гроші, фінанси та кредит»:
  «Страхування фінансових ризиків як механізм надання гарантій підприємницькій діяльності», рік захисту – 2007, «Українська академія банківської справи Національного банку України» (м. Суми)

Наукові інтереси:

 • стан і перспективи розвитку страхового ринку України 
 • страхування фінансових ризиків 
 • державне регулювання страхової діяльності 
 • страхування підприємницьких ризиків
 • перестрахування та співстрахування 
 • фінансова надійність страхової компанії
 • стратегія і планування у страхуванні
 • інвестиційна діяльність та формування портфеля інвестицій страховика 
 • страхування зовнішньо-економічних ризиків

Дисципліни, які викладає:

 • Страхування 
 • Страхові послуги  
 • Стратегічний аналіз

Основні наукові роботи (публікації):

 1. Бабенко-Левада В.Г. Інвестиційне страхування життя UHIT-LINKED як мова перспектива  для українського ринку /В.Г.Бабенко-Левада, О.І.Ночвай // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Фінансово-кредитні відносини в Україні: стан та перспективи розвитку» Запоріжжя ЗНТУ, 22-23лютого 2013 року, с.139-146
 2. Бабенко-Левада В.Г. Стратегії оцінка ризиків страхового ринку України та їх порівняльна характеристика/ Бабенко-Левада В.Г., Кубицька К.О.// Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Фінансово-кредитні відносини в Україні: стан та перспективи розвитку» Запоріжжя ЗНТУ, 22-23 лютого 2013 року, с.146-154
 3. Бабенко-Левада В.Г. Заборона фінансових пірамід як шлях до припинення шахрайств на ринку фінансових послуг // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка», Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, журнал №5, 2014 р.
 4. Бабенко-Левада В.Г. Аналіз перспектив та сучасних аспектів трансформації страхового ринку України на шляху стабілізації й адаптації до фінансово-економічних змін / В.Г.Бабенко-Левада// Розвиток економіки України під впливом економічних, соціальних, технологічних та екологічних трендів: монографія / за ред. М.С.Пашкевич Ж.К. Нестеренко, Міністерство освіти і науки України, Запорізький національний технічний університет, Національний Гірничий Університет ДНГУ, 2015-455с.

Участь у конференціях:

 • Бабенко В.Г.Страхування фінансових ризиків: правові аспекти, проблеми та перспективи розвитку /В.Г. Бабенко// Фінансування та кредитування аграрного сектора: проблеми та перспективи: тези доп. І Міжнар. наук.- практ. конф. (4-6 вересня 2006 р., м. Мелітополь) / ТДАТА. - Мелітополь, 2006. - С. 16-18.
 • Бабенко В.Г. Страхування як елемент фінансово-економічного механізму регулювання розвитку підприємницької діяльності. /В.Г. Бабенко// Финансы, денежное обращение и кредит в повышении благосостояния населения АР Крым: матер. науч.-практ. конференции (10 ноября 2006 г.). - Симферополь, 2007. - С. 35-36.
 • Бабенко-Левада В.Г. Накопичувальне страхування – інвестування у власне життя /В.Г. Бабенко-Левада// Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції «Трансформаційні процеси в економіці держави та регіонів» (13-14 жовтня 2010 року). – Запоріжжя: ЗНУ, 2010. – С. 192-193.
 • Бабенко-Левада В.Г. , Ночвай О.І. Інвестиційне страхування життя Unit-Linked як нова перспектива для українського ринку/В.Г. Бабенко, О.І. Ночвай// Фінансово-кредитні відносини в Україні: стан та перспективи розвитку:матеріали Всеукр. наук. - практ. конф., м. Запоріжжя 22-23 лютого 2013 р. /редкол.: Ж.К. Нестеренко (відп. ред.)  та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – С. 139-146.
 • Бабенко-Левада В.Г., Кубицька К.О. Стратегії і оцінка ризиків страхового ринку України та їх порівняльна характеристика/В.Г. Бабенко, К.О. Кубицька//  Фінансово-кредитні відносини в Україні: стан та перспективи розвитку:матеріали Всеукр. наук. - практ. конф., м. Запоріжжя 22-23 лютого 2013 р. /редкол.: Ж.К. Нестеренко (відп. ред.)  та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – С. 146-154.
 • Бабенко-Левада В.Г., Ночвай О.І. Розвиток медичного страхування дитини в Україні та шляхи подолання перешкод на шляху його встановлення/В.Г. Бабенко, О.І. Ночвай//  Матеріали доповідей учасників V Міжвузівської науково-практичної конференції «Проблеми економік и та управління у промислових регіонах», 15-16 травня 2014 р., м. Запоріжжя/відпов. ред. Гудзь П.В. – Запоріжжя: ЗНТУ,2014. – С.128-133.
 • Бабенко-Левада В.Г., Островський М.В. Шляхи реалізації стратегії реформування страхової діяльності в Україні/В.Г. Бабенко-Левада, М.В. Островський//   Тиждень науки – 2015: зб. тез доп. щоріч. наук. – практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 13-17 квітня 2015 р.) / відп. ред. Ю.М. Внуков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015.
 • Бабенко-Левада В.Г. Зовнішні та внутрішні загрози фінансовому стану страхового ринку України/В.Г. Бабенко-Левада//   Тиждень науки – 2015: зб. тез доп. щоріч. наук. – практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 13-17 квітня 2015 р.) / відп. ред. Ю.М. Внуков.  – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015.
 • Бабенко-Левада В.Г., Дзівіцький  І. Регулювання грошово-кредитної політики валютно-фінансових відносин на сучасному етапі становлення світових ринків /В.Г. Бабенко-Левада, І. Дзівіцький//  Тиждень науки – 2015: зб. тез доп. щоріч. наук. – практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 13-17 квітня 2015 р.) / відп. ред. Ю.М. Внуков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015.
 • Бабенко-Лева В.Г., Островський М.В. Процес реформування небанківського сектору України в умовах фінансової нестабільності /В.Г. Бабенко-Левада, М.В. Островський// Конкурентоспроможність України в процесі глобалізації: матеріали між нар. Наук. - практ. конф. 7-8 трав. 2015 р., м. Запоріжжя /ред. кол. Ж.К. Нестеренко [та ін.]; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т.- Д. ; НГУ, 2015. – С. 78-82.

 

  Рік початку діяльності в університеті: 2012.

  Мови спілкування: українська, російська, англійська (зі словником)

  Контакти:

  адреса: м. Запоріжжя, вул. Жуковського 64
  аудиторія (кабінет): 347а
  тел.: +380(61)769-84-99
  e-mail: kafedra_fbs@zntu.edu.ua
  URL: