Ви є тут

Головна

Мета: метою цієї частини, як складової дисципліни «Термічна обробка», є розширення уявлення про технологію термічної обробки, яка повинна забезпечити виконання вимог до виробів та їх матеріалів щодо структури, хімічного складу, властивостей як механічних, так і функціональних.

Завдання: розвинення знань та практичних навичок студентів в напрямку вивчення технології термічної обробки.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: основні види операцій термічної (хіміко-термічної) обробки, їх сутність і призначення; види дефектів, які можуть виникати при виконанні операцій ТО (ХТО), причини їх появи; основне, додаткове, допоміжне, контрольне обладнання та засоби механізації технологічних операцій; прийоми виконання технологічних операцій;

вміти: вибрати раціональний режим термічної, хіміко-термічної обробки із врахуванням марки матеріалу виробу, умов експлуатації та технічних вимог, наведених в робочому кресленні виробу; розробити технологічну карту термічної обробки виробу; провести контроль якості виробів після термічної обробки; вияснити причину появи дефектів у виробі, розробити заходи по запобіганню появи та усуненню дефектів; виконати технологічні операції (процеси) термічної обробки невеликих за масою та простих за формою виробів (зразків); за результатами виконання контрольних операцій зробити висновки щодо якості оброблених зразків (виробів).

Викладачі дисципліни: Лазечний Іван Миколайлвич, доцент кафедри "Фізичне матеріалознавство";

Грабовський Володимир Якович, доцент кафедри "Фізичне матеріалознавство"

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 6 та 4,5

Галузь знань:

13 Механічна інженерія

Нормативна

(за вибором)

Спеціальність:

132 «Матеріалознавство»

Модулів – 1

Освітня програма:

"Прикладне матеріалознавство", "Термічна обробка металів"

Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 3-й 3-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання

_____-_____

       (назва)

Семестр
Загальна кількість годин - 180 та 135 5, 6-й 5,6-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 5/4

самостійної роботи студента -

Освітньо-кваліфікаційний рівень:бакалавр 42/26 год. 10/6 год.
Практичні, семінарські
   
Лабораторні
28/26 год. 6 /6год.
Самостійна робота
110/83год. 164/123 год.
Індивідуальні завдання:

Вид контролю: екзамен, КП

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 37/38%  до 63/62%

для заочної форми навчання – 10% до 90%

Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий тест Підсумкова середньозважена оцінка
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 100 100
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20