Ви є тут

Головна

Прізвище: Бостан

Ім'я: Сергій

По батькові: Костянтинович

 

Посада: професор кафедри конституційного, адміністративного та трудового права

Науковий ступінь: доктор юридичних наук

Вчене звання: професор

Обліковий запис науковця (ORCID): ORCID у вигляді 0000-0001-9959-0888

 

Освіта: вища

 • Ленинградский государственный университет, исторический, 1984,спеціальність за дипломом – «история» кваліфікація за дипломом – «историк,преподаватель истории и обществоведения»
 • Запорізький юридичний інститут МВС України, підготовки слідчих, 2004, дипломом з відзнакою, спеціальність за дипломом – 7.060101 «правознавство», спеціалізація – «кримінально-правова», кваліфікація за дипломом – «спеціаліст-юрист»
 

Дисертації:

 • Докторська дисертація зі спеціальності – 12.00.01 «теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень»:
  «Форма правління сучасної держави: теоретико-правові засади », рік захисту – 2009, в спеціалізованій вченій раді Д 26.007.04 Київського національного університету внутрішніх справ

Наукові інтереси:

 • методологічні, історико-теоретичні та конституційно-правові проблеми державознавства.

Дисципліни, які викладає:

Основні наукові роботи (публікації):

Бостан С. К. Методичні рекомендації щодо планування, підготовки та захисту магістерських робіт зі спеціальності 081 – «Право» для студентів усіх форм. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 104 с.

Бостан С. К. Ціннісний вимір держави // С. К. Бостан // Порівняльне і аналітичне право. – 2017. – № 1. – С. 12–15. – Режим доступу: http://www.pap.in.ua/1_2017/3.pdf

Бостан С. К. Фундаменталізація вищої правничої освіти в Україні: проблеми і перспективи [Електронний ресурс] // С.К. Бостан // Порівняльне і аналітичне право. – 2016. – № 4. – С.17–21.

Бостан С. К. Філософія держави: проблеми наукової ідентифікації / Історико-правовий часопис: науковий журнал. – 2016. – № 2. – С. 3-9.

Бостан С.К. Форма територіальної організації публічної влади в державі: проблеми теорії и практики / С.К.Бостан // Публічне право. – 2015. – № 2. – С. 26–36.

Бостан С.К. Форма державного правління: закономірності, тенденції, особливості розвитку/ С.К.Бостан // Право України. – 2014. – №8. – С. 27–38.

Бостан С.К. Закономірності та тенденції розвитку форми політико-територіального устрою держави / С.К.Бостан // Держава та регіони. Сер. : Право. – 2013. – № 2. – С. 11–17.

Бостан С.К. Морфологічні аспекти реформування державної влади в Україні: проблеми і перспективи / С.К. Бостан // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – 2013. – Вип.5. – Т.1. – С. 24–27.

Бостан С.К. Форма держави як предмет системного аналізу/ С.К. Бостан // Держава і регіони. Науково-виробничий журнал. Серія “Право”. – 2012. – № 1. – С. 6–11.

Всього наукових праць: 150, з них монографій – 1, навчальних посібників – 7.

Участь у конференціях:

 • Бостан С.К., Логічний підхід як методологічний засіб пізнання конституційно-правових явищ, Актуальні питання публічного права : тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 11-го листопада 2011 р. / За ред. В.М. Огаренка, В.Г. Лукашевича та ін, 2011, КПУ, С.139-142
 • Бостан С.К., К вопросу об элементном составе формы государства, Труды международной научной конференции «Проблемы формы российского государства: прошлое, настоящее, будущее» 8 февраля 2012 г. Рост. гос. ун-т путей сообщения. – Ростов н/Д, 08.02.2012, Рост. гос. ун-т путей сообщения, С.72-77
 • Бостан С.К., Принципи пізнання в структурі методології історико-правового дослідження, Держава, право і юридична думка у балточерноморському регіоні: історія і сучасність: матеріали XХVІ Міжнародної історико-правової конференції, 27–29 квітня 2012 р., ред. колегія : С.В. Ківалов (голова), І. Б. Усенко (заступник голови), Н. М. Крестовська (відп. секр.) та ін. Одеса : видавець Букаєв Вадим Викторович, С.50–58
 • Бостан С.К., Методологічний підхід в структурі методології юридичного дослідження,Актуальні проблеми публічного та приватного права : тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 03 жовтня 2012 р., м.Запоріжжя , КПУ, С.26–29
 • Бостан С.К., Загальнотеоретичні засади реформування адміністративно-територіального устрою України, Матеріали круглого столу «Актуальні проблеми адміністративного права», 22 березня 2013 р., м.Запоріжжя , КПУ, С.39–42
 • Бостан С.К., Конституция земли Гессен от 1 декабря 1946 г. как источник конституционного права Германии, матеріали XХІХ Міжнародної історико-правової конференції 19-22 вересня 2013 р., м.Феодосія, С.190-200
 • Бостан С.К., Теоретичні основи реформування форми української держави, Актуальні проблеми публічного та приватного права : тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції, 25.10.2012, м.Запоріжжя, КПУ, С.43-47
 • Бостан С.К., Права человека в земельном конституционном законодательстве ФРГ (на примере Конституции земли Гессен), Національні та міжнародні механізми захисту прав людини: матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції , 28.10.2013р., м.Запоріжжя, КПУ, С.20-26
 • Бостан С.К., Децентралізація публічної влади в Україні: деякі теоретичні проблеми її конституціоналізації, Актуальні проблеми публічного та приватного права : тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференці, 25.10.2014р., м.Запоріжжя, КПУ, С.28-31
 • Бостан С.К., Женевський «Комітет п’яти» та його роль в створенні міжнародного гуманітарного права, Сила права і право сили: історичний вимір та сучасне бачення проблеми : матеріали ХХХІІ Міжнародній історико-правовій конференції, 28-31 травня 2015 р., м. Полтава, ПУЕТ, С.42-50

Відзнаки та нагороди:

 • За високі показники в науково-педагогічній діяльності був заохочений Почесною грамотою Міністерства внутрішніх справ України (Наказ МВС від 20.08.1997 р. №551), 1997
 • Нагороджений нагрудним знаком “За відзнаку в службі” ІІ ступеня та відзнакою МВС України “За розвиток науки, техніки та освіти” ІІ ступеня (Наказ МВС від 17 грудня 2004 року № 302), 2004
 • Нагороджений грамотою Управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (Наказ обл. УОН від 14.05.2007 р.), 2007

Додаткові відомості:

 • Є автором або ж співавтором багатьох навчальних видань, серед яких навчальні посібники з історії держави і права зарубіжних країн (2000 р., 2003 р., 2004 р., 2008 р., 2014 р.); державного права зарубіжних країн (2005 р.); актуальних проблем теорії держави та права (2007, 2008 рр.); з планування, підготовки та захисту магістерських робіт (2013 р.), теорії держави і права (2013 р.) та ін.
 • Керує аспірантами: під його керівництвом захищені 2 кандидатські дисертації – Макаренков О.Л. (2011 р.) та Тимченко Г.В. (2011 р.) та одна докторська дисертація – Єрмоленко Д.О. (2014 р.). Є членом двох спеціалізованих вчених рад зі захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук в Класичному приватному університеті: Д 17.127.07 та Д 17.127.09 (в останній є заступником голови спецради). Є членом редколегії таких фахових видань, як «Держава і регіони: науково-виробничий журнал. Серія «Право» та «Право і державне управління» (Класичний приватний університет), «Науковий вісник Дипломатичної академії України», міжнародного наукового журналу «Влада. Людина. Закон»
 • З 2011 по 2014 р. очолював Запорізьку обласну організацію Асоціації українських правників (АУП), нині є членом правління цієї організації.
 • З 1996 р. є членом Міжнародної асоціації істориків права (МАІП).

  Рік початку діяльності в університеті: 2015.

Мови спілкування: українська (вільне володіння), російська (вільне володіння), молдавська (вільне володіння)

Контакти:  адреса: 69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64

                      аудиторія (кабінет):4 корпус, 390A

        тел.: +380(61)769-86-09

       e-mail: s_bostan@ukr.net