Ви є тут

Головна
Метою викладання дисципліни є формування системи теоретичних понять про діяльність державних та недержавних закладів системи соціального захисту населення, їх специфіку та функціональні обов’язки. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни магістрант повинен 
знати:
поняття соціального захисту, його зміст та основні компоненти;
поняття об’єкта та суб’єкта державних та недержавних закладів системи соціального захисту населення;
загальнотеоретичні проблеми ефективності державних та недержавних закладів системи соціального захисту населення;
специфіку державних та недержавних закладів системи соціального захисту населення;
принципи, цілі та функції державних та недержавних закладів системи соціального захисту населення;
критерії та фактори ефективності державних та недержавних закладів системи соціального захисту населення;
особливості державних та недержавних закладів системи соціального захисту населення в сучасній Україні;
механізми підвищення ефективності державних та недержавних закладів системи соціального захисту населення;
приклади державних та недержавних закладів системи соціального захисту населення.
вміти:
аналізувати різні аспекти державних та недержавних закладів системи соціального захисту населення;
визначати регіональні особливості державних та недержавних закладів системи соціального захисту населення;
орієнтуватися у зарубіжному та вітчизняному досвіді державних та недержавних закладів системи соціального захисту населення 
застосовувати набуті теоретичні знання у практичній професійній діяльності.