Ви є тут

Головна
Метою викладання дисципліни є формування системи теоретичних понять про діяльність державних та недержавних закладів системи соціального захисту населення, їх специфіку та функціональні обов’язки. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни магістрант повинен 
знати:
? поняття соціального захисту, його зміст та основні компоненти;
? поняття об’єкта та суб’єкта державних та недержавних закладів системи соціального захисту населення;
? загальнотеоретичні проблеми ефективності державних та недержавних закладів системи соціального захисту населення;
? специфіку державних та недержавних закладів системи соціального захисту населення;
? принципи, цілі та функції державних та недержавних закладів системи соціального захисту населення;
? критерії та фактори ефективності державних та недержавних закладів системи соціального захисту населення;
? особливості державних та недержавних закладів системи соціального захисту населення в сучасній Україні;
? механізми підвищення ефективності державних та недержавних закладів системи соціального захисту населення;
? приклади державних та недержавних закладів системи соціального захисту населення.
вміти:
? аналізувати різні аспекти державних та недержавних закладів системи соціального захисту населення;
? визначати регіональні особливості державних та недержавних закладів системи соціального захисту населення;
? орієнтуватися у зарубіжному та вітчизняному досвіді державних та недержавних закладів системи соціального захисту населення 
? застосовувати набуті теоретичні знання у практичній професійній діяльності.