Ви є тут

Головна
Мета: вивчення  навчальної дисципліни є:  розкриття основних проблем політики як соціального інституту, а саме вивчення теоретико-методологічних основ політики в сучасній соціології, аналіз процес у інституціоналізації соціології політики, дослідження основних соціальних функцій політики, а також вивчення процесу трансформації політичних систем у сучасному суспільстві
Завдання навчальної дисципліни:
-розглянути проблемні питання соціології політики через призму соціологічних знань;
-проаналізувати основні концепції й теорії соціології політики в контексті  сутності суспільства, що трансформується;
-створити наукові уявлення про головні тенденції політичного розвитку сучасного суспільства;
-дослідити місце і роль людини у сучасному політичному процесі;
-здійснити аналіз категоріально-понятійного апарату даного курсу застосовуючи методи соціологічного аналізу політики і влади.
 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
знати:
-основні категорії та поняття, пов’язані з різноманітними аспектами вивчення соціально -політичної тематики 
-основні методи соціологічного вивчення політичних проблем
- головні принципи функціонування сучасної політичної системи.
вміти:
-застосовувати категоріальний апарат даної галузевої соціологічної науки для аналізу суспільно -політичних проблем та політичних 
-реалій сьогодення, користуватись теоретичними джерелами та додатковими матеріалами з дослідження питань 
-соціології соціології політики. Вміти аналізувати проблеми політики у контексті соціологічного підходу.
-студент повинен мати навички застосування набутих теоретичних знань для використання їх в соціологічних дослідженнях з політичної проблематики.