Ви є тут

Головна

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 7

Галузь знань

1401 Сфера обслуговування

(шифр і назва)

Нормативна

(за вибором)

 

Напрям підготовки

6.140103 Туризм

(код і назва)

Модулів – 3

Спеціальність (професійне

спрямування):

8.14010301 Туризмознавство

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 6

1-й

1-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

                                 (назва)

2-й

2-й

 

 

Семестр

Загальна кількість годин - 210

1-й, 2-й

1-й, 2-й

3-й

3-й

 

 

 

 

 

 

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2 (1)

самостійної роботи студента – 5 (1,5)

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

 

 год.

 год.

Практичні, семінарські

64 год.

10 год.

Лабораторні

 год.

 год.

Самостійна робота

134 год.

188 год.

Індивідуальні завдання: 12 год.

Вид контролю:

заліки в 1, 2 сем.;

іспит в 3 сем.

Мета: формування у студентів комунікативної мовної компетенції, набуття практичних навичок спілкування з орієнтацією на туристичний бізнес, збагачення мовно-культурного світогляду майбутнього фахівця. У навчальному процесі також реалізуються загальноосвітні, пізнавальні та виховні цілі. Формування і розвиток лінгвістичних знань у туристичній галузі включає надання екстралінгвістичної інформації, тобто ознайомлення студентів із історичною, країнознавчою, побутовою, та культурологічною тематикою.

Завдання: вивчення лексико-граматичного матеріалу і туристичної термінології на задану тематику, засвоєння навчального матеріалу на практичних заняттях та у вільний від аудиторних занять час у формі самостійної навчальної роботи, призначеної формувати практичні мовленнєві вміння, навички роботи студентів зі спеціальною літературою, аудіо файлами, Інтернет ресурсами.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:         лексико-граматичний матеріал на базі основних  підручників та інших інформаційних джерел; професійну термінологію (в обсязі тематики, передбаченої программою); фонову інформацію соціокультурного і країнознавчого змісту. Студент повинен вміти: вести бесіду іноземною мовою в межах пройденої тематики; готувати усні і письмові повідомлення; читати тексти з побутової, країнознавчої та фахової тематики першого рівню складності; робити переказ і коментувати отриману під час читання інформацію; виступати з презентацією або звітом.

Шкала оцінювання: національна та ECTS

 

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно 

 

 

зараховано

85-89

В

добре

75-84

С

70-74

D

задовільно

60-69

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

1-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

Викладачі: Василенко Г. В., ст. викладач кафедри іноземної мови професійного спілкування; Горлачова В. В., к. філол. н., доцент кафедри іноземної мови професійного спілкування; Новіков В. П., к. філол. н., доцент кафедри іноземної мови професійного спілкування.