Ви є тут

Головна

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 9

Галузь знань

1401 Сфера обслуговування

(шифр і назва)

Нормативна

(за вибором)

 

Напрям підготовки

6.140103 Туризм

(код і назва)

Модулів – 5

Спеціальність (професійне

спрямування):

8.14010301 Туризмознавство

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 5

2-й

2-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

                                          (назва)

3-й

3-й

4-й

4-й

Семестр

Загальна кількість годин - 270

4-й

4-й

5-й

5-й

6-й

6-й

7-й

7-й

8-й

8=й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 1(1,5)

самостійної роботи студента – 2.5 (3)

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

 

 год.

 год.

Практичні, семінарські

70 год.

16 год.

Лабораторні

 год.

 год.

Самостійна робота

183 год.

237 год.

Індивідуальні завдання: 17 год.

Вид контролю:

заліки в 4, 5, 7 сем.;

іспити в 6 і 8 сем.

Мета: формування у студентів знань і практичних навичок, спрямованих на професійне спілкування іноземною мовою в туристичній індустрії, збагачення мовного і культурного світогляду майбутнього фахівця. У навчальному процесі також реалізуються загальноосвітні, пізнавальні та виховні цілі. Формування і розвиток лінгвістичних знань у туристичній галузі включає надання екстралінгвістичної інформації, тобто ознайомлення студентів із історичною, країнознавчою, побутовою, та культурологічною тематикою.

Завдання: вивчення лексичного і граматичного матеріалу, термінології і тем туристичної галузі, оволодіння вмінням функціонально застосовувати іноземну  мову  в ситуаціях професійного спілкування.

  У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: лексику туристичних тем на базі основних  підручників; граматику в контексті туризму; професійну термінологію; стилістичні особливості мови туристичної брошури; етикет спілкування з колегами і клієнтами; фонову інформацію соціокультурного і країнознавчого змісту. Студент повинен вміти: вести бесіду іноземною мовою; готувати усні і письмові повідомлення на професійно орієнтовані   теми; читати і розуміти тексти туристичних брошур, путівників, довідників,  екскурсій; отримувати потрібну інформацію з публіцистичних і економічних джерел; робити переказ і коментувати отриману під час читання інформацію; вести діалоги з клієнтами і партнерами в ситуаціях професійної галузі; виступати з презентацією або звітом.

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно 

 

 

зараховано

85-89

В

добре

75-84

С

70-74

D

задовільно

60-69

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

1-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

Викладачі: Василенко Г. В., ст. викладач кафедри іноземної мови професійного спілкування; Горлачова В. В., к. філол. н., доцент кафедри іноземної мови професійного спілкування; Новіков В. П., к. філол. н., доцент кафедри іноземної мови професійного спілкування.