Ви є тут

Головна

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 4

Галузь знань

1401 Сфера обслуговування

(шифр і назва)

Нормативна

(за вибором)

 

Напрям підготовки

6.140103 Туризм

(код і назва)

Модулів – 1

Спеціальність (професійне

спрямування):

8.14010301 Туризмознавство

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

5-й

5-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

(назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 120

9-й

10-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента – 6

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

магістр

 

год.

год.

Практичні, семінарські

38 год.

4 год.

Лабораторні

год.

год.

Самостійна робота

74год.

108 год.

Індивідуальні завдання:

8 год.

8 год.

Вид контролю: залік

Мета: формування комунікативної мовної компетенції у сфері бізнесу і менеджменту туризму, розвиток навичок спілкування в ситуаціях професійної галузі, збагачення мовно-культурного світогляду майбутнього менеджера туризму. Досягнення мети здійснюється за умови комунікативного підходу в навчанні іноземної мови, використання ситуацій ділових контактів в усній та письмовій формі на практичних заняттях, комплексу вправ на розвиток мовленнєвих навичок та загальної мовної компетенції.

Завдання: Вивчення дисципліни «Ділова іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)» передбачає засвоєння навчального матеріалу як на практичних заняттях, так і у вільний від аудиторних занять час у формі самостійної навчальної роботи, призначеної тренувати і розвивати практичні мовленнєві вміння, навички роботи студентів зі спеціальною літературою, аудіо записами, Інтернет ресурсами, орієнтувати їх на практичне застосування набутих знань у сфері туристичного бізнесу.

За підсумками вивчення дисципліни студент повинен знати: лексико-граматичний матеріал на базі основних  підручників та інших інформаційних джерел; ділову (професійну) термінологію; етикет ділового спілкування; фонову інформацію соціокультурного і лінгвокраїнознавчого змісту. Студент повинен вміти вести бесіду іноземною мовою в межах пройденої тематики, готувати усні і письмові повідомлення; читати ділові, фахові, публіцистичні тексти середнього і вищого рівнів складності; обговорювати прочитані тексти, висловлювати думку, робити висновки про зміст почутого чи прочитаного; коментувати інформацію, формулювати критичні судження про події і явища; виступати з презентацією або звітом.

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

 

 

зараховано

85-89

В

добре

75-84

С

70-74

D

задовільно

60-69

Е

35 -59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

1-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

Викладачі: Василенко Г. В., ст. викладач кафедри іноземної мови професійного спілкування; Горлачова В. В., к. філол. н., доцент кафедри іноземної мови професійного спілкування; Новіков В. П., к. філол. н., доцент кафедри іноземної мови професійного спілкування.