Ви є тут

Головна

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 7

Галузь знань

_____1401 – Сфера обслуговування__

(шифр і назва)

Нормативна

 

Напрям підготовки

6.140103 Туризм

(код і назва)

Модулів – 3

Спеціальність (професійне

спрямування):

7.14010301 Туризмознавство

Рік підготовки:

Змістових модулів – 3

1-й

1-й

2-й

2-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання Реферати/есе на запропоновану тематику___________

                             (назва)

Семестр

Загальна кількість годин – 210

1-й

1-й

2-й

2-й

3-й

3-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2;

самостійної роботи студента:

в 1 сем – 4 год.;

в 2 сем. – 4 год.;

в 3 сем. – 2,5 год.

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

 

0- год.

0- год.

Практичні

64 год.

10 год.

Інші види навч. робіт

8 год.

0 год.

Самостійна робота

104 год.

166 год.

Індивідуальні завдання:

34 год.

Види контролю:

заліки – 1 сем.;

екзамен (письмово) – 2-3 сем.

Мета вивчення предмета – формування у студентів вміння спілкуватися німецькою мовою в усному та писемному мовленні. Крім того, забезпечити у студентів формування широкого тематичного словника за напрямком підготовки «Туризм», ознайомити студентів з основами спілкування, забезпечити активне засвоєння функціональної лексики, яка необхідна у процесі спілкування за фахом для отримання необхідної інформації; розвинути навички перекладу; формувати навички слухання та розуміння.

Завдання:

1. Активне опанування студентами основними граматичними структурами, які функціонують в усному та письмовому мовленні.

2. Розуміння і грамотне використання явищ у власних усних та письмових висловлюваннях іноземною мовою.

3. Розуміння різних нормативних та варіативних граматичних форм.

4. Розуміння та використання граматичних форм, явищ, структур, відповідно до їх стилістичної значимості.

5. Ознайомлення студентів із основними перекладацькими прийомами та найбільш типовими складнощами перекладу за фахом.

6. Закріплення на практиці засвоєного матеріалу.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: вивчений граматичний матеріал (правила та винятки з них) з їх граматичним формулюванням рідною мовою, який заплановано програмою; вивчений лексичний матеріал у обсязі 1600 лексичних одиниць (слів, словосполучень та фразеологізмів), який заплановано програмою; мати широкий тематичний словник, який заплановано програмою.

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно 

 

 

зараховано

85-89

В

добре

75-84

С

70-74

D

задовільно

60-69

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

1-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

Викладачі: Волгіна І. О.,  викладач кафедри іноземної мови професійного спілкування, Прохорова П. В., к. філол. н., доцент кафедри іноземної мови професійного спілкування.