Ви є тут

Головна

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 4

Галузь знань

_____1401 – Сфера обслуговування__

(шифр і назва)

Нормативна

 

Напрям підготовки

6.140103 Туризм

(код і назва)

Модулів – 1

Спеціальність (професійне

спрямування):

8.14010301 Туризмознавство

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

5-й

5-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання Реферати/есе на запропоновану тематику___________

                             (назва)

Семестр

Загальна кількість годин – 120

9-й

10-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3;

самостійної роботи студента – 6 год.

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

магістр

 

0- год.

0- год.

Практичні

38 год.

4 год.

Інші види навч. робіт

2 год.

0 год.

Самостійна робота

72 год.

108 год.

Індивідуальні завдання:

8 год.

Види контролю:

залік.

Метою навчальної дисципліни є навчити основам ділової німецькомовної комунікації у ситуаціях повсякденного та професійного життя; сформувати професійні та функціональні комунікативні компетенції у користуванні німецькою мовою в ситуаціях ділового життя фахівців у галузі туристичного обслуговування; розвивати загальні та професійно орієнтовані комунікативні мовленнєві компетенції для забезпечення ефективного спілкування німецькою мовою в академічному та професійному середовищі.

Завдання:

1. Розвивати комунікативні вміння відповідно до професійних потреб, що найбільше забезпечують адекватну мовленнєву поведінку студентів у їх майбутній професійній діяльності.

2. Розвивати здатність студентів ефективно користуватися навчальними  можливостями, створеними навчальними ситуаціями.

3. Розвивати навички та вміння на загальному професійному рівні (ведення розмови, аргументація, презентація тощо);

4. Розвивати вміння відтворювати фаховий зміст комунікативними прийомами зі специфічним фаховим наповненням (порівняння, дефініція, опис, класифікація, пояснення, реферування, посилання на приклади, уточнення, обґрунтування, доказ, судження тощо);

5. Розвивати здатність та вміння співпрацювати у процесі навчання з викладачем та іншими студентами, вміння виконувати навчальні завдання різного типу, застосовувати набуті лінгвістичні, фонові та соціокультурні знання.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

1. Граматичні структури, значення граматичних елементів, категорій, процесів, що є необхідними для гнучкого вираження відповідних функцій та понять, а також для розуміння і продукування широкого кола текстів в академічній та професійній сферах.

2. Правила німецького синтаксису, щоб мати можливість розпізнавати і продукувати широке коло текстів в академічній та професійній сферах.

3. Мовні форми, мовленнєвий етикет, властиві для офіційних та розмовних регістрів академічного та професійного мовлення.

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно 

 

 

зараховано

85-89

В

добре

75-84

С

70-74

D

задовільно

60-69

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

1-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

Викладач: Прохорова П. В., к. філол. н., доцент кафедри іноземної мови професійного спілкування.