Ви є тут

Головна

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 6

Галузь знань

0301 Соціально-політичні науки

(шифр і назва)

Нормативна

 

Напрям підготовки

6.030102 - – Психологія

 (шифр і назва)

Модулів – 3

Спеціальність (професійне

спрямування)

6.030102 - Психологія

Рік підготовки:

 

2-й

2-й

Змістових модулів – 3

3-й

3-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 180

3-й

3-й

4-й

4-й

5-й

5-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2год.;

самостійної роботи студента – 4 год.

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

 

0- год.

0- год.

Практичні, семінарські

72 год.

3-й-24 год.

4-й- 24 год.

5-й-24 год.

12 год.

3-й-4 год.

4-й-4 год.

5-й-4 год.

Лабораторні

0- год.

0- год.

Самостійна робота, індивідуальні завдання

108 год.

168 год.

Види контролю:

Денне, заочне відділення: заліки (3,4 сем.), екзамен (5 сем.)

Мета: формування у студентів знань і практичних навичок, спрямованих на професійне спілкування іноземною мовою в галузі надання психологічних послуг, збагачення мовного і культурного світогляду майбутнього фахівця. У навчальному процесі також реалізуються загальноосвітні, пізнавальні та виховні цілі. Формування і розвиток лінгвістичних знань у галузі психології включає надання екстралінгвістичної інформації, тобто ознайомлення студентів із історичною, побутовою, та культурологічною тематикою.

Завдання: вивчення лексичного і граматичного матеріалу, термінології і тем галузі психології, оволодіння вмінням функціонально застосовувати іноземну мову в ситуаціях професійного спілкування.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:- лексику психологічних тем на базі основних  підручників; граматику в контексті психології; професійну термінологію; стилістичні особливості мови психологічної літератури; етикет спілкування з колегами і клієнтами; фонову інформацію соціокультурного змісту.

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно 

 

 

зараховано

85-89

В

добре

75-84

С

70-74

D

задовільно

60-69

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

1-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

Викладачі: Горлачова В. В., к. філол. н., доцент кафедри іноземної мови професійного спілкування,  Шейко О. С., к. філос. н., доцент кафедри іноземної мови професійного спілкування.