Ви є тут

Головна

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3

Галузь знань

0301 Соціально-політичні науки

(шифр і назва)

Нормативна

 

Напрям підготовки

6.030102 – Психологія

 (шифр і назва)

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

6.030102 - Психологія

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

4-й

4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 90

7,8-й

7,8-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 4

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

0- год.

0- год.

Практичні, семінарські

34 год.

7-й-24 год.

8-й-10 год.

 

6 год.

7-й-4 год.

8-й-2 год.

Лабораторні

0- год.

0- год.

Самостійна робота

індивідуальні завдання

56 год.

84 год.

Вид контролю:залік

Мета: Метою навчання ділової іноземної мови (англійської) є формування комунікативної мовної компетенції у сфері надання психологічних послуг, набуття навичок спілкування в ситуаціях професійної галузі, збагачення мовно-культурного світогляду майбутнього психолога. Досягнення мети здійснюється за умови комунікативного підходу в навчанні іноземної мови, використання ситуацій ділових контактів в усній та письмовій формі на практичних заняттях, комплексу вправ на розвиток мовленнєвих навичок та загальної мовної компетенції.

Завдання вивчення дисципліни «Ділова іноземна мова (англійська)» передбачає засвоєння навчального матеріалу як на практичних заняттях, так і у вільний від аудиторних занять час у формі самостійної навчальної роботи, призначеної формувати практичні мовленнєві вміння, навички роботи студентів зі спеціальною літературою, аудіо записами, Інтернет ресурсами, орієнтувати їх на практичне застосування набутих знань у сфері психології. За підсумками вивчення дисципліни студент повинен знати:        лексико-граматичний матеріал на базі основних підручників та інших інформаційних джерел; ділову (професійну) термінологію; етикет ділового спілкування; фонову інформацію соціокультурного змісту.

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно 

 

 

зараховано

85-89

В

добре

75-84

С

70-74

D

задовільно

60-69

Е

35 -59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

1-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

Викладач: Шейко О. С., к. філос. н., доцент кафедри іноземної мови професійного спілкування.