Ви є тут

Головна

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 7 (денне), 6 (заочне)

 

1301 Соціальне забезпечення

 

Нормативна

 

 

 

6.130102 Соціальна робота

Модулів – 3

Спеціальність (професійне

спрямування):

 Соціальна робота

Рік підготовки:

Змістових модулів – 5

1-й

1-й

 

2-й

2-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання _____-___

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин – 210 (денне), 180 (заочне)

1-й

1-й

2-й

2-й

3-й

 

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2 (в 1-2 сем.), 1 (в 3 сем.);

самостійної роботи студента – 2,5 (в 1-2 сем.), 1,5 (в 3 сем, денне).

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

 

 

 

Практичні, семінарські

64 год.

12 год.

Інші види роботи

46 год.

  10 год.

Самостійна робота

82 год.

134 год.

Індивідуальні завдання:   

18 год.

     24 год.

Вид контролю: 2 заліки, екзамен (денне), 1 залік, 1 екзамен (заочне)

Мета: формування компетенції спілкування іноземною мовою майбутнього фахівця гуманітарної галузі, набуття навичок використання англійської мови у повсякденному житті та робочих ситуаціях, збагачення культурного світогляду. У навчальному процесі також реалізуються загальноосвітні, когнітивні та виховні завдання. Наряду з  ознайомленням студентів з лінгвістичними аспектами, також передбачено залучення екстралінгвістичної інформації, тобто такої, що стосується побуту, країнознавства  та історії.

Завдання вивчення лексичного та граматичного матеріалу з залученням професійно орієнтованих тем; робота над навчальним матеріалом під час  практичних заняттях, та  у вільний час студентів у формі самостійної навчальної роботи, що призначена формувати не тільки практичні мовленнєві вміння, але й навички роботи студентів зі спеціалізованими літературними джерелами, аудіо та відео записами, електронними ресурсами, орієнтувати їх на важливість практичного застосування здобутих теоретичних знань.

Студент повинен вміти: вести бесіду іноземною мовою в межах передбачених програмою; читати фахові, публіцистичні, художні тексти;  виражати свою думку щодо прочитаних текстів; переказувати тексти;  коментувати інформацію, отриману під час читання чи прослуховування;  готувати та виступати з презентаціями або звітами.

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно 

 

 

Зараховано

85-89

В

добре

75-84

С

70-74

D

задовільно

60-69

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

1-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

Викладачі: Кравченко А. Г., викладач кафедри іноземної мови професійного спілкування, Шейко О. С., к. філос. н., доцент кафедри іноземної мови професійного спілкування.