Ви є тут

Головна

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 6

Галузь знань

0303 Журналістика (шифр і назва)

Нормативна

 

Напрям підготовки

0303 Журналістика (код і назва)

Модулів –

Спеціальність (професійне

спрямування):

8.03030101 Журналістика

Рік підготовки:

Змістових модулів –

5-й

5-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин -

10-й

11-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 4,9

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

магістр

 год.

 год.

Практичні, семінарські

26 год.

26 год.

Лабораторні

 год.

 год.

Самостійна робота

44 год.

44 год.

Індивідуальні завдання: 40год.

Вид контролю:

залік - 9 семестр,

екзамен - 10 семестр.

Метою викладання навчальної дисципліни «Наукове спілкування іноземною мовою» (англійська) є формування комунікативної мовної компетенції у сфері міжкультурного та наукового спілкування, набуття навичок спілкування у науковій галузі, розширення мовно-культурного та наукового світогляду майбутнього журналіста. Досягнення мети здійснюється за умови комунікативного підходу в навчанні іноземної мови, використання ситуацій наукових контактів в усній та письмовій формі на практичних заняттях, комплексу вправ на розвиток мовленнєвих навичок та загальної мовної компетенції. Студенти повинні вміти читати літературу за фахом для отримання необхідної інформації; знати і розуміти правила оформлення і написання наукових публікацій, брати участь в усному спілкуванні іноземною мовою на теми, передбачені програмою.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: лексико-граматичний матеріал на базі основних  підручників та інших інформаційних  джерел; наукову (професійну) термінологію; правила оформлення наукових доробок; фонову інформацію соціокультурного і лінгвокраїнознавчого змісту.

Підсумковий контроль визначається як середня трьох показників: результати першого і другого змістових модулів та реферату. 

Модуль 1

9 сем

Тема1

Тема 2

К.р.1

1 пів семестр

середній бал за 2 модулі (200 : 2 = 100)

40

40

20

100

Модуль 2

Тема 3

Реферат

К.р.2

2 пів семестр

60

20

20

100

Модуль 3

10 семестр

Тема 4

Тема 5

К.р.3

1 пів семестр

середній бал за 2 модулі (200 : 2 = 100)

40

40

20

100

Модуль 4

Тема  6

Реферат

К.р.4

2 пів семестр

60

20

20

100

Викладачі: Брутман А. Б., к. екон. н., доцент, завідувач кафедри іноземної мови професійного спілкування, Полєжаєв Ю. Г. ст. викладач кафедри іноземної мови професійного спілкування.