Ви є тут

Головна

Опис навчальної дисципліни

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

форма навчання

денна

заочна

Кількість кредитів:   

денне – 4

 

          Галузь знань

07 Управління та адміністрування      

 (шифр і назва)

нормативна

Напрям підготовки

071 «Облік і оподаткування»

Спеціальність (професійне

спрямування):

071 «Облік і оподаткування»

 

Модулів – 2

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

5

5

Семестр

Загальна кількість годин :

денне – 120

 

10

10

Лекції

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

магістр

 

28 год.

6

Практичні, семінарські

14 год.

2

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента - 4

Лабораторні

-

-

Самостійна робота

78 год.

112

Індивідуальні завдання:

0

контрольна робота

Мета та завдання навчальної дисципліни

 

Метою викладання навчальної дисципліни є: формування системи знань з підготовки облікової інформації як основи для прийняття обґрунтованих управлінських рішень на всіх рівнях управління підприємством.

Завдання : вивчення концептуальних засад використання бухгалтерського обліку як інформаційного джерела для управління підприємством; набуття вмінь побудови та трансформації бухгалтерського обліку в системі управління підприємством. 

В наслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання:

-                  володіти знаннями  з теорії, методології, практики формування облікової інформації для сучасних і потенційних потреб управління підприємством;

-                  визначати порядок формування бухгалтерської звітності для управління підприємством;

-                  володіти знаннями  із сутності професійного судження та порядок його застосування в бухгалтерському обліку

-                  показувати володіння  навиками класифікувати облікову інформацію, будувати систему бухгалтерського обліку для потреб управління;

-                  показувати володіння організовувати формування облікової інформації стадіями облікового процесу, управляти якістю бухгалтерського обліку, контролювати якість облікової інформації;

-                  застосовувати підготовку бухгалтерської звітності, визначати інформаційні потреби користувачів облікової інформації в управлінні підприємством, консультувати управлінський персонал підприємства щодо облікової інформації, розробляти форми управлінської бухгалтерської звітності.

-                  показувати володіння із формування  управлінської бухгалтерської звітності для управління економічним об’єктом;

-                  показувати володіння оцінювати інформаційні потреби користувачів, якість облікової інформації та бухгалтерську звітність;

-                  застосовувати техніки та методики надання облікової інформації для сучасних та потенційних потреб управління підприємством.

 

Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти при поточному оцінюванні знань (екзамен)

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (екзамен)

    Сума

 

Змістовий модуль 1

 

Змістовий модуль 2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

(100+100)/2

1100

 

 

16

118

3

16

1

18

16

16

 

16

118

3

16

1

18

16

16

 

 

                                   

Т1, Т2 ... Т6 – теми змістових модулів.