Ви є тут

Головна

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

форма навчання

денна

заочна

Кількість кредитів:   

денне – 4

заочне – 4

Галузь знань

07 «Управління та адміністрування»

(шифр і назва)

За вибором

Спеціальність

071  «Облік і оподаткування»__

(шифр і назва)

 

Облік і аудит

(назва освітньої програми)

Модулів – 2

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

5

Семестр

Загальна кількість годин :

денне – 120

 

9

9

Лекції

Освітнім ступенем:

магістр

28 год.

6 год.

Практичні, семінарські

14 год.

2 год.

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента – 5,6

Лабораторні

0 год.

0 год.

Самостійна робота

78 год.

112 год.

Індивідуальні завдання

0 год.

Контрольна робота

Вид контролю: д. залік

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 0,5

для заочної форми навчання – 0,1

 

 

 

 

Мета та завдання навчальної дисципліни

 

Мета  вивчення навчальної дисципліни -  полягає у формуванні розуміння студентами умов і факторів становлення та механізмів функціонування глобальної економіки, засвоєнні знань щодо теоретичних положень та практичних засад розвитку глобальної економічної системи.

Завдання навчальної  дисципліни:  виявлення системної сутності економічної глобалізації; визначення впливу глобальних трансформацій на світові інтеграційні процеси; ідентифікація основних параметрів глобального розвитку; аналіз особливостей формування національних і міжнародних стратегій розвитку та забезпечення глобальної конкурентоспроможності.

В наслідок вивчення навчальної дисципліни студент має бути здатним продемонструвати такі результати навчання:

-         демонструвати знання основних  понять   щодо процесів глобалізації та їх впливу на економіку України; 

-         розуміти сутність, етапи розвитку, форми прояву та суперечності процесів глобалізації;

-         демонструвати знання  концепцій глобалізації та критерії рівня глобалізованості національних економік;

-         визначати основні регуляторні інститути глобальної економіки, їх становлення та значення в регулюванні сучасних світових проблем та протиріч, особливості взаємодії країни з регулятивними інститутами глобальної економіки; 

-         обґрунтовувати  механізми функціонування глобальних ринків, форми взаємодії національних економік світу;

-         розуміти сучасні  фактори та  знати індикатори глобальної конкурентоспроможності країни;

-         аналізувати  роль транснаціональних корпорацій в функціонуванні глобальних ринків;

-         знати  основні закономірності, умови та етапи  процесів регіоналізації в глобальній економіці;

-         знати сутність та значення технологічного та людського ресурсів розвитку глобальної економіки;

-         розуміти цивілізаційні виміри глобальних економічних процесів та глобальний контекст розвитку української економіки;

-          надавати характеристику  проявам  впливу глобалізаційних процесів на соціально-економічний стан України; 

-          характеризувати взаємодію України з регулятивними інститутами глобальної економіки;

-         оцінювати позитивний та негативний вплив ТНК на економіку України;

-          вміти обґрунтовувати розуміння та аналізувати фактори глобальної конкурентоспроможності України;

-          аналізувати вплив  процесів регіоналізації на економіку України та обґрунтовувати перспективи та наслідки євроінтеграції України;

-          обґрунтовувати  характеристику сучасному стану української економіки, перспективам та стратегіям її розвитку в умовах глобалізації.

 

 

 

Розподіл балів, які отримують студенти при оцінюванні знань

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (екзамен)

Сума

Модуль 1

Модуль 2

(100+100)/2

100

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

25

25

25

25

25

25

25

25

Т1, Т2 ... Т8 – теми змістових модулів.