Ви є тут

Головна

Опис навчальної дисципліни

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 3

Галузь знань

07 Управління та адміністрування

Нормативна

 

 

Напрям підготовки

071 «Облік і оподаткування»

Модулів –2

Спеціальність (професійне

спрямування):

071 «Облік і оподаткування»

 

Рік підготовки:

Змістових модулів –2

5-й

5-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання _____-___

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин – 90

10- й

10- й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента – 6

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

 

14 год.

4 год.

Практичні, семінарські

14 год.

2 год.

Лабораторні

 год.

 год.

Самостійна робота

62 год.

84 год.

Індивідуальні завдання: 

0

контрольна робота

Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни є :

- вивчення сутності державного фінансового контролю та прикладного змісту його предмета, об’єктів і методу;

-     засвоєння основних аспектів і елементів організації та методики проведення контрольно-ревізійної роботи, прийомів і способів систематизації, узагальнення, оформлення та реалізації її результатів щодо різних суб’єктів і об’єктів державного фінансового контролю;

-     з’ясування концептуальних основ професійної етики фінансових інспекторів та їхніх прав, обов’язків і відповідальності, встановлених чинним законодавством України.

Завдання :

–   вивчити нормативно-правову базу і теоретичні основи побудови методики та організації здійснення державного фінансового контролю на різних рівнях управління;

–   з’ясувати правові засади функціонування державного фінансового контролю та вивчити основні функції органів, що його здійснюють в Україні;

–   дати правильне розуміння основних аспектів організації та методики здійснення контрольно-ревізійної роботи щодо різних суб’єктів і об’єктів державного фінансового контролю;

–   показати можливі напрями застосування набутих теоретичних знань і практичних навичок для виконання контрольних заходів та здійснення процедур ревізії (перевірки) фінансово-господарської діяльності підприємств, установ і організацій.

В наслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання:

1.  Знати сутність державного фінансового контролю, його значення, задачі й тенденції розвитку в сучасних умовах господарювання України;

2.  Знати правові та організаційні основи системи державного фінансового контролю;

3.  Знати нормативно-правову базу, що регламентує діяльність органів державного фінансового контролю;

4.  Знати поняття контрольно-ревізійного процесу та сутність його стадій;

5.  Знати організаційно-методичні аспекти проведення контрольних заходів різними суб’єктами державного фінансового контролю стосовно різних об’єктів ревізій (перевірок);

6.  Вміти планувати контрольно-ревізійну роботу, складати плани та програми проведення контрольних заходів у системі органів державного фінансового контролю;

7.  Вміти застосовувати методичні прийоми і способи здійснення контрольно-ревізійних дій на різних об’єктах контролю відповідно до затвердженого робочого плану ревізора;

8.  Вміти формувати робочу документацію фінансового інспектора, систематизувати й узагальнювати матеріали контролю, складати акти ревізій (перевірок);

9.  Вміти об’єктивно оцінювати й аналізувати інформацію, отриману за результатами проведення контрольних заходів, готувати висновки й пропозиції для прийняття рішень за наслідками контролю, а також контролювати їх виконання при виявленні порушень і зловживань.

 

Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти при поточному оцінюванні знань (екзамен)

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (екзамен)

    Сума

 

Змістовий модуль 1

 

Змістовий модуль 2

Т1

Т2

Т3

 Т1

Т2

Т3

Т4

(100+100)/2

1100

35

30

35

25

25

25

25

Т1, Т2 ... Т6 – теми змістових модулів.