Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни "Митне право" є формування у студентів навичок, умінь щодо вивчення особливостей та сучасних тенденцій розвитку митного законодавства в Україні; організації митної політики; прав і обов’язків суб’єктів митних відносин; відповідальності за порушення митних правил, пов’язаних з переміщенням товарів та транспортних засобів та предметів через митний кордон України; опанування практичних навичок щодо оформлення митних декларацій; формування навичок роботи з нормативними матеріалами, вміння застосовувати здобуті теоретичні знання у вирішенні практичних питань.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

–  сутнісні особливості та сучасні тенденції розвитку митної діяльності в Україні та у відносинах з іншими країна;

–  організацію митної системи в України;

– права і обов’язки суб’єктів митних відносин, їх відповідальність за свою діяльність;

–  специфіку управління митною справою;

–  митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності;

–  правове регулювання митного контролю та значення митного оформлення товарів транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України.

вміти:

– аналізувати становище митної діяльності як на Україні, так і у світі в цілому;

– орієнтуватися у системі митних органів України та системі нормативних актів, якими регламентується митною діяльність;

– вміти застосовувати норми митного законодавства щодо суб’єктів митних відносин;

– давати правову оцінку щодо  специфіки управління митною справою;

– застосовувати митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

 

Викладач дисципліни:  Вікторія Володимирівна Денисенко

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3 Галузь знань: 08 Право  нормативна
Напрям підготовки:081 "Правознавство"

Модулів - 1

Змістових модулів – 2

  Рік підготовки:
4-й 4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання – не передбачено навчальним планом

Індивідуальне навчально-дослідне завдання: реферативна робота на тему: "Правові засади митної справи в Україні"

Семестр

Загальна кількість годин – 90 8-й 8-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента – 6

Освітній ступінь: Бакалавр 10 год. 4 год.
Практичні, семінарські
20 год. 4 год.
Лабораторні
год. год.
Самостійна робота
30 год. 40 год.
Індивідуальні завдання
30 год. 42 год.
Вид контролю
залік залік

Розподіл балів, які отримують студенти (підсумковий контроль – залік)

 

Поточна аудиторна та самостійна робота Підсумковий тест  
Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2 Залік 
100 100 100

100+100+100=100

           3

Т1-2 Т3-4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т1-10
100 100 100