Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни “Організація роботи з документами” є: формування у студентів необхідних теоретичних і практичних знань про організацію роботи з документами як діяльність з питань документування в процесі управлінської діяльності; набуття практичних навичок з використання державних стандартів, інших нормативних і методичних документів для документаційного забезпечення управління на основі оптимізації потоку неопублікованих документів службового призначення; складання та оформлення усіх видів документів, які входять до складу уніфікованої системи організаційно-розпорядчих документів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

–        базові поняття та категорії організації роботи з документами;

–        предмет, методи, функції та принципи організації роботи з документами;

–        законодавство України, державні стандарти, інші нормативні та методичні документи з документаційного забезпечення управління;

–        особливості документування управлінської діяльності;

–        основні напрямки уніфікації і стандартизації документів;

–        уніфіковану систему організаційно-розпорядчих документів, правила складання і оформлення документів;

–        структуру, завдання, функції і посадовий склад робітників і служб документаційного забезпечення України.

вміти:

–       мати цілісне уявлення про діловодство як наукову дисципліну, що вивчає закономірності процесу документаційного забезпечення управління;

–       осмислювати сучасний стан і тенденції розвитку державного управління діловодством;

–       аналізувати управління потоками неопублікованих службових документів в організаціях;

–       розуміти особливості документаційного забезпечення управління персоналом;

–       грамотно оформлювати різні види службових документів;

–       використовувати державні стандарти, інші нормативні та методичні документи для документаційного забезпечення управління;

–       застосовувати раціональні прийоми складання та оформлення усіх видів службових документів, визначати перспективні тенденції розвитку діловодства.

 

Викладач дисципліни:  Григорій Миколайович Буканов

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3 Галузь знань: 08 Право  нормативна
Напрям підготовки:081 "Правознавство"

Модулів - 1

Змістових модулів – 2

  Рік підготовки:
3-й 3-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – не передбачено навчальним планом
 

Семестр

Загальна кількість годин – 75 5-й 5-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 2

Освітній ступінь: Бакалавр 14 год. 4 год.
Практичні, семінарські
14 год. 2 год.
Лабораторні
год. год.
Самостійна робота
47 год. 69 год.
Індивідуальні завдання
0 год. 0 год.
Вид контролю
залік залік

Розподіл балів, які отримують студенти (підсумковий контроль – залік)

 

Поточна аудиторна та самостійна робота Підсумковий тест  
Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2 Залік
100 100 100

100+100+100=100

           3

Т1 Т2 Т3-4 Т5-6 Т7-8 Т1-10
100 100 100