Ви є тут

Головна

Мета викладання дисципліни «Актуальні питання інформаційного права» є досягнення всебічного глибокого розуміння студентами природи і сутності інформаційно-правових відносин, підготовка до практичної діяльності висококваліфікованих фахівців.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • поняття, предмет та метод інформаційного права;
 • підстави виникнення, зміни і припинення інформаційних правовідносин;
 • правові засади організації державного управління в сфері інформації;
 • підстави застосування до винних осіб заходів юридичної відповідальності при порушенні законодавства про інформацію;
 • інформаційні права та обов’язки громадян;
 • правовий режим використання інформації з вільним та обмеженим доступом;
 • правові засади забезпечення інформаційної безпеки.

вміти:

 • аналізувати юридичні факти;
 • тлумачити зміст норм чинного законодавства у  інформаційній сфері;
 • застосовувати норми права при вирішенні конкретних спорів;
 • складати правові документи.

 

Викладач дисципліни:  Арнольд Павлович Купін

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3 Галузь знань: 08 Право  нормативна
Напрям підготовки:081 "Правознавство"

Модулів - 1

Змістових модулів – 2

  Рік підготовки:
5-й 5-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – не пеедбачено навчальним планом

Індивідуальне навчально-дослідне завдання – реферативна робота

Семестр

Загальна кількість годин – 90 10-й 10-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 4

Освітній ступінь: Магістр 14 год. 4 год.
Практичні, семінарські
14 год. 2 год.
Лабораторні
0 год. 0 год.
Самостійна робота
31 год. 42 год.
Індивідуальні завдання
31 год. 42 год.
Вид контролю
д-диф. залік д-диф. залік

Розподіл балів, які отримують студенти (підсумковий контроль – д-диф. залік)

 

Поточна аудиторна та самостійна робота Підсумковий тест Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2 д-диф. залік

100+100+100=100

3

100 100 100
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т1-8
100 100 100