Ви є тут

Головна

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Форма № Н - 3.04

Запорізький національний технічний університет

(повне найменування вищого навчального закладу)

 

Кафедра (циклова комісія) Маркетингу

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                                              Проректор з навчальної роботи

 

     ___________________________

“_____”____________2016 року

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

 

ПП 15. Товарна інноваційна політика

(шифр і назва навчальної дисципліни)

галузь знань 07 «Управління та адміністрування»__________________________________

                                                                                  (код і назва напряму підготовки)

спеціальність 075 «Маркетинг»_________________________________________________

(код і назва спеціальності)

спеціалізація_________________________________________________________________

(назва спеціалізації)

інститут, факультет_ Економіко-гуманітарний інститут,____________________________

факультет економіки та управління

(назва інституту, факультету)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запоріжжя – 2016 рік


Робоча програма з дисципліни Товарна інноваційна політика

(назва навчальної дисципліни)   

для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 075 «Маркетинг»,

26травня 2016 року - 12 с.

 

 

Розробники: Козицька Г.В. доцент, к.е.н., доцент кафедри маркетингу

                            (вказати авторів, їхні посади, наукові ступені та вчені звання)

 

 

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри Маркетингу

 

Протокол від.  “26травня 2016 року № 10

 

Завідувач кафедри Маркетингу ____________________ (В.В. Лифар)

                                                                                                        (підпис)                       (прізвище та ініціали)        

“_____”___________________ 2016_ року

 

Схвалено методичною комісією вищого навчального закладу за спеціальністю 075 «Маркетинг»

                                                                                                                                                                                                                     (код, назва)

Протокол від.  “30травня 2016 року № 2

 

“_____”________________20__ року         Голова     _______________ (В.В.Корольков)

                                                                                                                                                  (підпис)                     (прізвище та ініціали)        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ó Запоріжжя , 2016  рік


1. Опис навчальної дисципліни

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 4

Галузь знань

07 управління та адміністрування

Нормативна

 

 

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

075 Маркетинг

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

5-й

5-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання: Оцінювання комерційних перспектив інноваційного продукту на прикладі… Функціонально-вартісне обґрунтування інноваційного продукту на прикладі …

        (назва)

Семестр

Загальна кількість годин – 120

9-й

9-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2 самостійної роботи студента – 6,57

Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр

 

14 год.

6 год.

Практичні, семінарські

14 год.

2 год.

Лабораторні

- год.

- год.

Самостійна робота

80 год.

112 год.

Індивідуальні завдання:

12 год.

- год.

Вид контролю: диф. залік

         

 

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 23,33% до 76,67%

 

 


Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: дати майбутнім фахівцям знання стосовно засадних положень товарної інноваційної політики, розуміння необхідності і ефективності широкого використання результатів наукових досліджень, технологічно гнучких виробництв, систем автоматизованого проектування, засобів сучасного маркетингу нововведень для створення конкурентоспроможних видів товарів.

Завдання: вивчення основних понять, положень та механізмів формування товарної інноваційної політики підприємств.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

- основні поняття товарної інноваційної політики;

- основні положення товарної інноваційної політики;

- методи формування товарної інноваційної політики;

- основні концепції товарної інноваційної політики;

- основні стратегії товарної інноваційної політики;

- механізми формування товарної політики підприємств;

 

вміти:

- використовувати теоретичні знання на практиці;

- аналізувати товарний портфель підприємства;

- визначати напрямки оптимізації товарного портфеля на інноваційних засадах;

- формувати товарну інноваційної політику підприємства на системній основі.

 

Програма навчальної дисципліни

 

Змістовий модуль 1. Товари в інноваційній маркетинговій діяльності.

Тема 1. Товар та його властивості.

-          Визначення товару та послуг.

-          Класифікаційні ознаки та види товарів та послуг, класифікація споживчих товарів, товари і послуги виробничого призначення.

-          Маркетингове розуміння продукту і товару.

-          Вимоги до продукту, зміст і складові маркетингової підтримки товару.

-          Головні ринкові характеристики товару (асортимент, ціна, якість, імідж, конкурентоспроможність).

 

Тема 2 . Товарна політика і управління асортиментом.

-          Зміст товарної політики підприємств. Формування виробничої програми. Оновлення об’єктів виробництва, модифікація та модернізація виробів. Визначення місця товару на ринку.

-          Диверсифікація товарної політики. Види стратегій дивер­сифікації товарної політики. Класифікаційні ознаки диверсифікації.

-          Товарний асортимент і його показники.

-          Організаційні схеми управління продуктом.

-          Напрямки та види взаємодії служби маркетингу з іншими структурними підрозділами підприємства.

-          Номенклатура й асортимент продукції. Товарна номенклатура та її показники. Товарний асортимент та його оцінювання.

-          Формування товарного асортименту.

Тема 3 . Системне управління якістю товарів та послуг.

-          Основні поняття та визначення якості товарів та послуг.

-          Розгорнуте визначення якості товару. Клас (гатунок) товару. Якість послуг та обслуговування.

-          Показники якості продукції. Оцінювання якості продукції. Ринкове розуміння якісної та високоякісної продукції.

-         Сучасні принципи та системи забезпечення якості. Нормативно-технічне забезпечення систем якості. Призначення і зміст міжнародних стандартів серії ІСО 9000.

-         Управління якістю продукції. Розвиток системного підходу до управління якістю. Вимоги системи до окремих складових «петлі якості».  Вимоги «петлі якості» до окремих етапів створення продукції.

 

Тема 4 . Техніко-економічні показники і методи оцінювання продуктових інновацій.

-          Основні поняття та визначення якості товарів та послуг.

-          Роль якості товарів (послуг) у задоволені потреб за А. Маслоу.

-          Структура властивостей продукції.

-          Показники якості товарів та послуг.

-          Класи характеристик: фізичні, електричні, хімічні, біологічні, органолептичні, поведінкові, часові, ергономічні та функціональні. Показники призначення. Показники надійності. Показники транспортабельності. Ергонометричні показники. Естетичні показники. Група показників технологічності. Патентно-правові показники. Екологічні показники. Технічні показники якості продукції. Показники безпеки.

-          Економічний зміст визначення рівня якості продукції.

-          Економічні показники якості продукції.

 

Тема 5. Оцінювання комерційних перспектив інноваційного продукту.

-          Зміст та мета маркетингової продуктової та технічної інновації.

-          Сутність технологічної та продуктової інновації. Передумови ефективності інноваційного процесу.

-          Критерії оцінювання ринкових перспектив інноваційного продукту. Універсальний алгоритм матриці оцінки нового товару.

-          Маркетингове забезпечення інноваційної діяльності підприємства.

-          Універсальний алгоритм оцінки комерційних перспектив інноваційного продукту.

-          Маркетингове забезпечення етапу оцінки та відбору перспективних ідей нових товарів.

-          Маркетингове забезпечення етапу розробки концепції нового товару.

-          Ситуаційний маркетинговий аналіз інноваційного продукту.

 

 

Змістовий модуль 2. Товарна інноваційна політика підприємства.

 

Тема 1. Планування й організація створення нового продукту.

-          Основні завдання планування продукту. Значення розробки нової продукції для товарної політики підприємств. Оцінювання можливостей створення нового товару. Стандартний і цільовий товар. Параметричний ряд та асортиментний набір. Критерії оптимальних рішень. Головні критерії визначення нового товару.

-          Загальні поняття та класифікаційні ознаки нового товару.

-          Етапи планування нового продукту. Генерація ідеї нової продукції. Попередній аналіз можливостей виробництва і збуту нового товару. Оцінка економічної доцільності виробництва нової продукції. Проектування та випробування нового товару. Розвиток виробництва і збуту нового продукту.

-          Новий товар на етапах упровадження та зростання. Зміст етапів визнання та розповсюдження. Категорії споживачів. Товар на стадії зрілості. Визначення та аналіз зрілих товарів. Кінцевий етап життєвого циклу товару.

-          Маркетингове забезпечення інноваційного продукту. Зміст і процедури участі маркетингових служб у плануванні та розробці нового товару. Інформаційне забезпечення створення наукомісткої та високотехнологічної продукції. Міжнародний досвід інформаційного забезпечення створення нової наукомісткої та високотехнологічної продукції.

 

Тема 2. Сучасні методи та засоби генерування ідей.

-          Основні принципи та етапи творчої діяльності для створення нового продукту.

-          Загальна класифікація методів науково-технічного пошуку.

-          Методи прогнозування. Фактографічні методи генерування ідей. Статистичний метод. Метод аналогій. Випереджальні методи. Експертні методи генерування ідей.

-          Логічні методи. Метод генерування ідей. Метод генерування з використанням матриці ідей. Метод мозкового штурму. Евристичні методи. Метод аналогії. Метод репродукції. Метод пристосування. Метод коливання. Метод прецеденту. Метод конструктивної подібності. Метод реінтеграції. Метод псевдоморфізації. Метод біомеханіки. Метод біоархітектури. Метод палеобіоніки. Метод біокібернетики. Методи альтернативного пошуку. Метод інверсії.

-          Системи автоматизованого проектування продукції.

           

Тема 3. Функціонально-вартісне обґрунтування інноваційного продукту.

-           Значення функціонально-вартісного аналізу в маркетинговій діяльності. Головні критерії економічної раціональності інноваційних рішень. Визначення та призначення функціонально-вартісного аналізу.

-           Основні принципи та етапи функціонально-вартісного аналізу. Класифікація функцій виробу – об’єкта функціонально-вартісного аналізу.

-           Форми та процедури функціонально-вартісного аналізу.

-           Зміст робіт на основних етапах функціонально-вартісного аналізу.

-           Корегуючи форма функціонально-вартісного аналізу та її використання в маркетинговій діяльності.

-           Інверсна форма функціонально-вартісного аналізу.

-           Творча форма функціонально-вартісного аналізу.

 

Тема 4.  Дизайн нового товару.

-           Роль технічної естетики та ергономіки в підвищення конкурентоспроможності нового товару. Технічна естетика та об’єкти її вивчення. Сутність ергономіки та її об’єкти.

-           Дизайн, його об’єкти та програми.

-           Дизайн товару і його роль у підвищенні конкурентоспроможності товару.

-           Естетичні вимоги до нової продукції.

-           Правило «золотого перетину».

-           Головні вимоги до раціонального ергономічного конструювання продукції..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.     Структура навчальної дисципліни

 

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усьо-го

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Товар, його властивості та способи їх оцінки.

Тема 1. Товар та його властивості

12

1

1

 

 

10

12

0,5

0,2

 

 

11,3

Тема 2. Товарна політика і управління асортиментом

12

1

1

 

 

10

12

0,5

0,2

 

 

11,3

Тема 3. Системне управління якістю товарів та послуг

12

1

1

 

 

10

12

0,5

0,2

 

 

11,3

Тема 4. Техніко-економічні показники та методи оцінювання

12

2

2

 

 

8

12

0,5

0,2

 

 

11,3

Тема 5. Оцінювання комерційних перспектив інноваційного продукту

12

2

2

 

6

2

12

1

0,2

 

 

10,8

Разом за змістовим модулем 1

60

7

7

 

6

40

12

3

1

 

 

56

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

Модуль 2

 

Змістовий модуль 2. Організація створення інноваційного продукту

 

Тема 1. Планування й організація створення нового продукту

15

2

2

 

 

11

15

1

0,25

 

 

13,75

 

Тема 2. Сучасні методи та засоби генерування ідей

15

2

2

 

 

11

15

0,5

0,25

 

 

14,25

 

Тема 3. Функціонально-вартісне обґрунтування інноваційного продукту

15

2

2

 

6

5

15

0,5

0,25

 

 

14,25

 

Тема 4. Дизайн нового товару

15

1

1

 

 

13

15

1

0,25

 

 

13,75

 

Разом за змістовим модулем 2

60

7

7

 

6

40

60

3

1

 

 

56

 

Усього годин

120

14

14

 

12

80

120

6

2

 

 

112

 

ІНДЗ

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

 

Усього годин

120

14

14

-

12

80

120

6

2

-

-

112

 

                             

 

 Теми семінарських занять

з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

-

-

 

6. Теми практичних занять

з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Товар і його властивості

1

2

Товарна політика і управління асортиментом

1

3

Системне управління якістю товарів та послуг

1

4

Техніко-економічні показники і методи оцінювання продуктових інновацій

2

5

Оцінювання комерційних перспектив інноваційного продукту

2

6

Планування й організація створення нового продукту

2

7

Сучасні методи та засоби генерування ідей

2

8

Функціонально-вартісне обґрунтування інноваційного продукту

2

9

Дизайн нового товару

1

7. Теми лабораторних занять

з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

-

-

8. Самостійна робота

з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Товар і його властивості

10

2

Товарна політика і управління асортиментом

10

3

Системне управління якістю товарів та послуг

10

4

Техніко-економічні показники і методи оцінювання продуктових інновацій

8

5

Оцінювання комерційних перспектив інноваційного продукту

2

6

Планування й організація створення нового продукту

11

7

Сучасні методи та засоби генерування ідей

11

8

Функціонально-вартісне обґрунтування інноваційного продукту

5

9

Дизайн нового товару

13

 

Разом

80

9. Індивідуальні завдання

 

Для студентів денної форми навчання – письмові роботи на теми: «Оцінювання комерційних перспектив інноваційного продукту на прикладі…», «Функціонально-вартісне обґрунтування інноваційного продукту на прикладі …»

Для студентів заочної форми навчання – контрольна робота.

 

10. Методи навчання

 

Під час викладання курсу використовуються наступні методи навчання:

-                   розповідь – для оповідної, описової форми розкриття навчального матеріалу;

-                   пояснення – для розкриття сутності певного явища, закону, процесу;

-                   бесіда – для усвідомлення за допомогою діалогу нових явищ, понять;

-                   ілюстрація –для розкриття предметів і процесів через їх символічне зображення (малюнки, схеми, графіки);

-                   практична робота – для використання набутих знань у розв’язанні практичних завдань;

-                   аналітичний метод – мисленнєвого або практичного розкладу цілого на частини з метою вивчення їх суттєвих ознак;

-                   індуктивний метод – для вивчення явищ від одиничного до загального;

-                   дедуктивний метод – для вивчення навчального матеріалу від загального до окремого, одиничного;

-                   проблемний виклад матеріалу – для створення проблемної ситуації.

 

11. Методи контролю

 

Для студентів денної форми навчання: усне опитування на практичних заняттях, захист індивідуального домашнього завдання, аудиторна контрольна робота.

Для студентів заочної форми навчання: захист контрольної роботи, розв’язання задачі, тестування.

 

12. Розподіл балів, які отримують студенти

 

Кожен змістовний модуль оцінюється за 100-бальною шкалою.

Під час контролю враховуючи наступні види робіт:

-                   активність роботи студента на практичному занятті оцінюється до 3 балів. (Всього 11 практичних заняття по 3 бали = 36 балів);

-                   захист домашнього завдання студента оцінюється до 36 балів;

-                   аудиторна контрольна робота – до 40 балів.

Підсумковий контроль визначається як середня двох контролів за перший та другий змістовні модулі.

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS

 

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

90 – 100

А

відмінно 

82-89

В

добре

74-81

С

 

64-73

D

задовільно

60-63

Е

 

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

13. Методичне забезпечення

1.                Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу «Товарна інноваційна політика» для студентів напряму підготовки маркетинг.

2.                Методичні вказівки до семінарських та практичних занять з курсу «Товарна інноваційна політика» для студентів напряму підготовки маркетинг.

 

14. Рекомендована література

 

Базова

1. Багиев Г.Л. Маркетинг: Учебник для вузов. 3-е изд. / Л.Г. Багиев, В.М. Тарасевич, Х.Анн. – СПб.: Питер, 2008. – 736 с.

2. Балабанова Л.В. Маркетинг: Підруч. / Л.В. Балабанова.  Донецьк, 2002.- 256 с.

3. Балабанова Л.В. Маркетинговий менеджмент. Навч. посіб. / Л.В. Балабанова. Донецьк: АСНА, 2008. – 146.

4. Балабанова Л.В. Маркетингова товарна політика в системі менеджменту підприємств: Монографія / Л.В.Балабанова, О.А. Бриндіна. – Донецьк: Дон дует, 2006. – 230 с.

5. Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент: Підруч. / А.В. Войчак.  К.: КНЕУ, 2010 с.

6. Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика: Навч. посіб. / В.Я. Кардаш.  К.КНЕУ, 2010.-156 с.

7. Кардаш В. Я. Стандартизация и управление качеством продукции. / В.Я. Кардаш.  К.: Вища шк., 2005.

8. Кардаш В.Я. Товарна інноваційна політика: Підручник. / В.Я. Кардаш, І.А. Павленко, О.К. Шафалюк. – К.: КНЕУ, 2011. – 266 с.

9. Кардаш В. Я. Экономика и стандартизация качества продукции. / В.Я Кардаш.  К.: УКМВО, 1999.

10. Маркетинг: Підручник для вузів / Під ред. Н.Д.Эріашвілі, - 2-ге вид, - М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2010. – 623 с.

11. Маркетинг Підручник / Під ред. Романова А.Н. – М.: Банки і біржі, ЮНИТИ, 1996. – 560 с.

12. Маркетингова товарна політика. / За ред. О.Г. Звьоздкіної. -К.: МАУП, 2011.-84с.

13. Павленко А. Ф., Войчак А. В. Маркетинг. Підручник. / А.Ф. Павленко, А.В. Войчак.  — К.: КНЕУ, 2009. – 323 с.

 

Допоміжна

1. Амиров Ю. Д. Основы конструирования. Творчество, стандартизация, экономика. / Ю.Д. Амиров.  М.: Изд-во стандартов, 2001. – 623 с.

2. Ансофф И. Стратегическое управление. / И. Ансофф.  М.: Экономика, 1999. – 532 с.

3. Армстронг Г. Введение в маркетинг. / Г. Армстронг, Ф. Котлер.  М.; СПб.; К.: Вильямс, 2000. – 413 с.

4. Баркан Д. И. Как создаются коммерчески успешные товары и услуги: маркетинг и нововведение. / Д.И. Баркан, В.Б. Ходяченко, С.В. Валдайцев и др. Л.: Аквилон, 2001. – 263 с.

5. Бобровников Г. Н. Прогнозирование в управлении техническим уровнем и качеством продукции. / Г.Н. Бобровников, А.И. Клебанов. М.: Изд-во стандартов, 2004. – 189 с.

6. Герасимчук В. Г. Розвиток підприємництва: діагностика, стратегія, ефективність. / В.Г, Герасимчук.  К.: Вища школа, 2001. – 346 с.

7. Гольдштейн Г. Я. Маркетинг: Учеб. пособ. для магистров. / Г.Я. Гольдштейн, А.В. Катаев.   Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2009. – 462 с.

8. Долинская И. А. Маркетинг и конкурентоспособность промышленной продукции. / И.А. Долинская, И.А. Соловьев.   М.: Изд-во стандартов, 2001. – 623 с.

9. Даниляк В. М. Эргодизайн, качество, конкурентоспособность. / В.М. Даниляк, В.М. Мунипов, М.В. Федоров.  М.: Изд-во стандартов, 2010. – 623 с.

10. Ильенкова С. Д. Инновационный менеджмент. / С.Д. Ильенкова.  М.: Банки и биржи, 2007. – 623 с.

11. Лавров С. Н. Основы маркетинга промышленных товаров. / С.Н. Лавров, С. Ю. Лобин.  М.: Внешторгиздат, 2009. – 623 с.

12 Медынский В. Г. Инновационное предпринимательство. / В.Г. Медынский,  Л. Г. Шаршукова.  М.: Инфра-М, 2007. – 623 с.

13. Молчанов Н. Н. Инновационный процесс: организация и маркетинг. / Н. Н. Молчанов.  Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 2005. – 623 с.

14. Мунипов В. М. Стандартизация, качество продукции и эргономика. / В.М. Мунипов., В.И. Данилюк, В.К. Оше.  М.: Изд-во стандартов, 2002. – 623 с.

 

 

15. Інформаційні ресурси

1.    Антошкіна Л.І. Товарна інноваційна політика: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни для підготовки магістрів зі спеціальності 8.050108 «Маркетинг». [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://mail.purr.org.ua/content/tovarna-%D1%96nnovats%D1%96ina-pol%D1%96...

2. Кардаш В. Я., Павленко І. А., Шафалюк О. К. Товарна інноваційна політика: Підручник. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://studentbooks.com.ua/content/view/134/44/

3. Товарна інноваційна політика. Бібліотека українських підручників. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://pidruchniki.ws/1232101250418/marketing/tovarna_innovatsiyna_politika_-_sumets_om

4. Товарна інноваційна політика. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://fm.kneu.edu.ua/ua/depts3/k_marketyngu/comm_in_pol/

5. Товарна інноваційна політика розвитку внутрішнього ринку інноваційних товарів. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.economy.in.ua/?op=1&z=1693