Ви є тут

Головна

Форма №4

 

 

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 (повне найменування вищого навчального закладу)

 

Кафедра «Маркетинг»

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Ректор (перший проректор)

 

_____ Прушківський В.Г.________

«______»______________2016 року

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

Рекламний менеджмент

(шифр і назва навчальної дисципліни)

підготовки ____магістрів____________

галузь знань  07 Управління та адміністрування

         (шифр і назва напряму)

спеціальность (з можливістю подальшого навчання)

  075 Маркетинг

        (шифр і назва спеціальності)

інститут, факультет, відділення    

                         Економіко-гуманітарний інститут,

     факультет економіки та управління

                                                                                                     (назва інституту, факультету, відділення)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запоріжжя – 2016 рік


 

Робоча програма з дисципліни «Рекламний менеджмент» для здобувачів вищої освіти за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 075 «Маркетинг», «26» травня 2016 року  – 14 с.

 

 

Розробник: Соколова Ю.О., доц. кафедри маркетингу, к.е.н.

 

 

 

 

 

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри «Маркетинг»

 

 

Протокол № 10 від «26» травня 2016 р.

 

 

Завідувач кафедри «Маркетинг»               ________________              (В.В. Лифар)

 (підпис)                                              (прізвище та ініціали) 

 

 

 

 

Схвалено методичною комісією вищого навчального закладу за галуззю знань «Управління та адміністрування»

 

Протокол № 2 від «30» травня 2016 р.

 

Голова НМК                                                 _______________           (Корольков В.В.)

                                                                                                                            (підпис)                                  (прізвище та ініціали)        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ó Запоріжжя , 2016  рік


1. Опис навчальної дисципліни

 


Найменування показників


Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень


Характеристика навчальної дисципліни


денна форма навчання


заочна форма навчання


Кількість кредитів  – 4


Галузь знань

07 Управління та адміністрування

(шифр і назва)


 

 

Нормативна

 


 


Модулів – 2


Спеціальність (професійне

спрямування):

075 Маркетинг


Рік підготовки:


Змістових модулів –2


5-й


 


Індивідуальне науково-дослідне завдання   

                                          (назва)


Семестр


Загальна кількість годин – 120


10-й


 


Лекції


Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних 42

самостійної роботи здобувача вищої освіти  –78


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

магістр

 


28 год.


 


Практичні


14 год.


год.


Семінарські


 


 


Лабораторні


 -


-


Самостійна робота


78 год.


 


Індивідуальні завдання:   2


Вид контролю: іспит

 

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 0,53.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

 

Мета сформувати у здобувачів вищої освіти цілісні уявлення про методи й технології підготовки, організації та управління рекламними кампаніями суб’єктами підприємництва.

Завдання

а) на лекційних заняттях – вивчення основних засобів рекламування товарів і послуг, їх комунікаційного та психологічного впливу на цільову аудиторію, напрямів рекламної діяльності суб’єкта підприємництва, набуття вмінь аналізу ефективності витрат на рекламу;

б) на практичних заняттях – опрацювати основні матеріали лекційного курсу у формі опитування, виступів здобувачів вищої освіти з основних проблемних питань, їх обговорення у формі дискусій та диспутів, розв’язування розрахункових та ситуаційних завдань;

в) у ході самостійної роботи – готуватись до практичних занять, модулів та здачі екзамену шляхом опрацювання літератури та матеріалів лекційного курсу.

 

В результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен

знати:

-              теоретичні та методичні аспекти рекламування товарів та послуг;

-              фактори та принципи рекламування товарів і послуг;

-              аспекти комунікаційного та психологічного впливу на цільову аудиторію ;

-              напрями рекламної діяльності підприємства;

-              методи розрахунку ефективності витрат на рекламу.

вміти:

-                    розробляти рекламні кампанії;

-                    створювати рекламні звернення;

-                    складати кошторис витрат на рекламу;

-                    робити аналіз ефективності реклами;

-                    використовувати різні інструменти та заходи реклами.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Програма навчальної дисципліни

 


Змістовий модуль 1. Сутність рекламного менеджменту та особливості функціонування рекламного ринку

Тема 1. Сутність і сфера рекламного менеджменту

Реклама як одна з основних функцій маркетингової політики комунікацій. Складові процесу сучасного маркетингу. Поняття реклами як предмета, процесу та частини маркетингу.

Реклама — основа маркетингових комунікацій. Завдання реклами. Принципи реклами.

Рекламний менеджмент — складова маркетингових комунікацій. Поняття рекламного менеджменту. Цілі та завдання рекламного менеджменту.

Характеристика учасників рекламного процесу. Рекламодавці. Споживачі. Організації, що контролюють рекламну діяльність. Організації, що сприяють рекламній діяльності.

Законодавча база рекламної діяльності в Україні. Закон України “Про рекламу”: терміни, основні принципи, особливості рекламування окремих видів продукції, норми та правила рекламування в Україні, відповідальність за порушення закону. Закон України “Про захист від недобросовісної конкуренції” в частині, що стосується неправомірного використання чужих позначень, рекламних матеріалів, упаковки, зовнішнього вигляду виробу та порівняльної реклами.

 

Тема 2. Класифікація реклами.

Класифікація реклами як предмета рекламного менеджменту. Види реклами, предмет рекламування, суб’єкт рекламування, форма використання носіїв реклами. Класифікація за такими ознаками, як мета отримання прибутку, спосіб передання інформації, метод розповсюдження інформації, характер емоційного впливу, характер взаємодії рекламодавця і споживача.

Класифікація споживачів (покупців). Класифікація цільової аудиторії на потенційних покупців, торгових посередників і радників різних типів. Торгові посередники: дистриб’ютори, оптові та роздрібні торговці, дилери, маклери, брокери.

Фактори, що впливають на рішення покупців. Характеристика категорій споживачів за їх ставленням до нових товарів. Особливості класифікації споживачів товарів промислового призначення.

Класифікація реклами як процесу на основі життєвого циклу товару.

 

Тема 3. Психологічні основи рекламного менеджменту.

Види моделей поведінки споживачів.

Рекламне звертання як носій інформаційного та емоційного впливу. Мотивація споживача. Класифікація мотивів споживача (раціональні, емоційні, соціальні). Механізм дії скритої, глибинної мотивації споживача. Когнітивний, афективний, сугестивний і конативний аспекти як основні чинники механізму дії рекламного повідомлення на покупця.

 

Тема 4. Рекламне дослідження ринку

Поняття, принципи та особливості рекламного дослідження ринку порівняно з маркетинговими дослідженнями.

Основні напрями рекламного дослідження ринку. Дослідження споживчих мотивацій (наявних і прихованих). Дослідження стадії готовності споживчої аудиторії до купівлі того чи іншого товару. Дослідження процесу копірайтингу, виконаного для компаніїї-замовника та її конкурентів. Вивчення ефективності засобів рекламного процесу. Дослідження ефективності рекламних звертань.

Етапи рекламних досліджень. Розробка плану проведення досліджень. Рекламне дослідження ринку та отримання відповідей на питання про роль кожного з елементів психологічної поведінки покупця: сприйняття (увага, інтерпретація, декодування), ставлення (зміна ставлення), поведінка (прямий збут, наміри). Кількісне вимірювання ставлення та поведінки споживачів.

 

Тема 5. Організація та структура рекламного процесу

Структура рекламного процесу. Створення іміджу, розроблення торгової марки. Використання торгового знака (марки). Створення фірмового стилю: основи, особливості, принципи. Розроблення плану та бюджету рекламної діяльності фірми-товаровиробника. Методи підрахунків витрат на рекламну діяльність рекламодавців.

Поняття рекламодавця. Характеристика рекламодавців окремих ринків: споживчого, виробників, проміжних продавців, державних установ, міжнародного ринку.

Робота рекламодавців з такою складовою маркетингових комунікацій, як PR: сутність, особливості, принципи. Особливості рекламної діяльності рекламодавця-посередника. Реклама на місці продажу. POS — матеріали, їх різновиди. Особливості використання рекламних матеріалів на виставках та ярмарках.

 

Тема 6. Координація діяльності суб’єктів рекламного бізнесу.

Рекламні агентства та їх функції. Функціональна схема роботи рекламного агентства. Вартість роботи рекламного агентства.

Проблеми організації рекламної діяльності рекламодавця. Передумови створення рекламної служби рекламодавця. Організаційна структура рекламної служби. Функції, права та обов’язки працівників рекламних служб. Роль рекламної служби в організації рекламної діяльності компанії.

Організаційна структура рекламної діяльності.

Формування системи рекламного забезпечення на підприємстві.

 

 

Змістовний модуль 2. Розробка рекламних звернень та оцінка ефективної рекламної діяльності підприємства.

 

Тема 7. Позиціювання і визначення цілей рекламної кампанії

Рішення щодо вибору сегмента, на якому планується сконцентрувати рекламну діяльність замовника.

Взаємозалежність цілей рекламної кампанії, запланованої рекламодавцем і процесом позиціювання, тобто визначення місця, яке товар повинен зайняти на конкретному, визначеному сегменті ринку.

Види стратегій позиціювання залежно від цілей рекламної кампанії рекламодавця.

 

Тема 8.  Планування рекламних кампаній

Поняття і класифікація рекламних кампаній.

Етапи планування і проведення рекламних кампаній.

 

Тема 9. Управління розробленням рекламної ідеї

Поняття та сутність рекламної ідеї.

Розробка рекламного продукту.

Створення рекламного звернення.

Шляхи творчого рішення рекламного завдання.

Особливості створення рекламних продуктів в залежності від каналу розповсюдження реклами.

Виробництво рекламного продукту.

 

Тема 10. Медіапланування

Процес планування системи каналів доставки рекламних повідомлень адресатам рекламної комунікації. Оптимізація схеми розміщення рекламних матеріалів. Концепція “охоплення — частота”. Ступінь конкретизації засобу поширення інформації. Поняття медіаканал (медіакатегорія) та медіаносій.

Умовні етапи медіапланування. Порівняльний аналіз і безпосередній вибір медіаканалів і медіаносіїв рекламного звертання. Розробка конкретної схеми розміщення рекламного повідомлення.

 

Тема 11. Управління корпоративною репутацією.

Поняття корпоративної (інституційної) реклами. Цілі та завдання корпоративної реклами. Поняття іміджевої реклами. Контрольні точки для ідентифікації репутації. Дванадцять груп суспільства фірми. Роль керівництва у процесі створення корпоративної реклами.

Етапи створення позитивного відношення та доброзичливого ставлення до компанії. Пропагандистська реклама, її роль. Поняття внутрішньо фірмової реклами. Перспективи розвитку корпоративної реклами в Україні.

 

Тема 12. Розробка рекламного бюджету

Розробка рекламного бюджету.

Методи підрахунку рекламного бюджету.

 

Тема 13. Оцінювання ефективності рекламної діяльності підприємства.

Цілі та основи контролю результатів рекламної кампанії. Етапи контролю результатів. Модель планування рекламної кампанії та аналізу її результатів. Інформація. Статистичний блок. Оцінка та вибір інформації про рекламну діяльність. Банк моделей планування рекламної кампанії та аналізу її перебігу. План рекламної кампанії. Аналіз результатів.

Контроль ефективності рекламного звертання. Показники ефективності. Ефективність використання носіїв реклами. Оціночні моделі використання носіїв реклами. Оціночні моделі використання носіїв реклами.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Структура навчальної дисципліни


Назви змістових модулів і тем


Кількість годин


денна форма


Заочна форма


усього


у тому числі


усього


у тому числі


л


п


лаб


інд


с.р.


л


п


лаб


інд


с.р.


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13 


Змістовий модуль 1. Сутність рекламного менеджменту та особливості функціонування рекламного ринку.

 


Тема 1. Сутність і сфера рекламного менеджменту.


7


2


1


 


 


4


 


 


 


 


 


 


Тема 2. Класифікація реклами.


5


2


1


 


 


2


 


 


 


 


 


 


Тема 3. Психологічні основи рекламного менеджменту.


15


4


1


 


 


10


 


 


 


 


 


 


Тема 4. Рекламне дослідження ринку.


11


2


1


 


 


8


 


 


 


 


 


 


Тема 5. Організація та структура рекламного процесу.


9


2


1


 


 


6


 


 


 


 


 


 


Тема 6. Координація діяльності суб’єктів рекламного бізнесу.


9


2


1


 


 


6


 


 


 


 


 


 


Разом за змістовим модулем 1


56


14


6


 


 


36


 


 


 


 


 


 


Змістовий модуль 2. Розробка рекламних звернень та оцінка ефективної рекламної діяльності підприємства.


Тема 7. Позиціонування і визначення цілей реклами.

 

 


13


2


1


 


 


10


 


 


 


 


 


 


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


Тема 8.  Планування рекламних кампаній.


9


2


1


 


 


6


 


 


 


 


 


 


Тема 9. Управління розробленням рекламної ідеї.


11


2


1


 


 


8


 


 


 


 


 


 


Тема 10. Медіапланування.


9


2


1


 


 


6


 


 


 


 


 


 


Тема 11.Управління корпоративною репутацією.


7


2


1


 


 


4


 


 


 


 


 


 


Тема 12. Розробка рекламного бюджету.


8


2


2


 


 


4


 


 


 


 


 


 


Тема 13. Оцінювання ефективності рекламної діяльності підприємства.


7


2


1


 


 


4


 


 


 


 


 


 


Разом за змістовним модулем 2


64


14


8


 


 


42


 


 


 


 


 


 


Усього годин


120


28


14


 


 


78


 


 


 


 


 


 

 

5. Теми семінарських занять.


з/п


Назва теми


Кількість

годин


1


Тема 1.Сутність і сфера рекламного менеджменту. (заняття 1)


1


2


Тема 2. Класифікація реклами. (заняття 1)


1


3


Тема 3. Психологічні основи рекламного менеджменту. (заняття 2)


1


4


Тема 4. Рекламне дослідження ринку. (заняття 2)


0,5


5


Тема 5. Організація та структура рекламного процесу (заняття 3)


1


6


Тема 6. Координація діяльності суб’єктів рекламного бізнесу. (заняття 3)


1


7


Тема 7. Позиціонування і визначення цілей реклами. (заняття 4)


1


8


Тема 8. Планування рекламних кампаній. (заняття 4)


1


9


Тема 9. Управління розробленням рекламної ідеї. (заняття 5)


0,5


10


Тема 10. Медіапланування. (заняття 5)


0,5


11


Тема 11. Управління корпоративною репутацією. (заняття 6)


0,5


12


Тема 12. Розробка рекламного бюджету. (заняття 6)


1


13


Тема 13. Оцінювання ефективності рекламної діяльності підприємства. (заняття 7)


1


 


Разом за семестр


11

6. Теми практичних занять.


з/п


Назва теми


Кількість

годин


1.


Тема 4. Рекламне дослідження ринку (заняття 2)


0,5


2.


Тема 9. Управління розробленням рекламної ідеї (заняття 5)


0,5


3.


Тема 10. Медіапланування (заняття 5)


0,5


4.


Тема 11. Управління корпоративною репутацією (заняття 6)


0,5


5.


Тема 12. Розробка рекламного бюджету. (заняття 7)


1


 


Разом за семестр


3

 

                                                  7. Самостійна робота.


з/п


Назва теми


Кількість

годин


1


Тема 1. Сутність і сфера рекламного менеджменту.


4


2


Тема 2. Класифікація реклами.


2


3


Тема 3. Психологічні основи рекламного менеджменту.


10


4


Тема 4. Рекламне дослідження ринку


8


5


Тема 5. Організація та структура рекламного процесу


6


6


Тема 6. Координація діяльності суб’єктів рекламного бізнесу


6


7


Тема 7. Позиціонування і визначення цілей реклами


10


8


Тема 8. Планування рекламних кампаній.


6


9


Тема 9. Управління розробленням рекламної ідеї.


8


10


Тема 10. Медіапланування.


6


11


Тема 11. Управління корпоративною репутацією.


4


12


Тема 12. Розробка рекламного бюджету.


4


13


Тема 13. Оцінювання ефективності рекламної діяльності підприємства.


4


 


Разом за семестр


78

 

8. Методи навчання.

                                                                                                  

Викладання ведеться за методикою проблемного навчання у формі лекційних занять з застосуванням кейс-методів, наочного матеріалу, дискусій, підготовки та обговорення індивідуальних проектів, написання тестів, розв’язання розрахункових задач.

 

9. Індивідуальні завдання.

 

Для студентів денної форми навчання – розрахунково-графічне завдання.

Для студентів заочної форми навчання – контрольна робота.

 

10. Методи навчання.

 

Під час викладання курсу використовуються наступні методи навчання:

-      розповідь – для оповідної, описової форми розкриття навчального матеріалу;

-      пояснення – для розкриття сутності певного явища, процесу;

-      бесіда – для усвідомлення за допомогою діалогу нових явищ, понять;

-      ілюстрація – для розкриття предметів і процесів через їх символічне зображення (малюнки, схеми, графіки);

-      практична робота – для використання набутих знань у розв’язанні практичних завдань;

-      аналітичний метод – мисленнєвого або практичного розкладу цілого на частини з метою вивчення їх суттєвих ознак;

-      індуктивний метод – для вивчення явищ від одиничного до загального;

-      дедуктивний метод – для вивчення навчального матеріалу від загального до окремого, одиничного;

-      проблемний виклад матеріалу – для створення проблемної ситуації.

 

11. Методи контролю.

 

Для студентів денної форми навчання: усне опитування на практичних заняттях, захист домашнього завдання, тестування, аудиторне розв’язання задач, аудиторна контрольна робота.

 

12. Розподіл балів, які отримують студенти.

 

Рівень знань студентів оцінюється за 100-бальною шкалою.

Під час контролю враховуючи наступні види робіт:

-     активність роботи студента на практичному занятті оцінюється до 5 балів (всього 6 практичних та семінарських заняття по 5 бали = 30 бали);

-     захист домашнього завдання студента оцінюється до 30 балів;

-     аудиторна контрольна робота – до 40 балів. (проводиться у першому модулі)

-     розрахунково-графічне завдання – до 40 балів (проводиться у другому модулі).

Підсумковий контроль визначається як середня двох контролів за перший та другий змістовні модулі.

 

 

 

 

 

Розподіл балів, які отримують студенти при поточному оцінюванні знань (іспит)


Поточне тестування та самостійна робота


Сума


Змістовий модуль №1


Змістовий модуль № 2


Т 1


Т 2


Т 3


Т 4


Т 5


Т 6


Т 7


Т 8


Т 9


Т 10


Т 11


Т 12


Т 13


100


20


20


15


15


15


15


15


15


15


15


15


15


10

Т 1, Т 2, ..., Т 13 – теми змістових модулів.

 

Таблиця 1. - Шкала оцінювання: національна та ECTS


Європейська система оцінок ECTS


Шкала навчального закладу


Національна шкала академічної оцінки


А


90-100


5 – відмінно


В


85-89


4 – дуже добре


С


75-84


4 – добре


D


70-74


3 – задовільно


T


60-69


3 – посередньо


FX


35-59


2 – незадовільно (з можливістю повторного складання)


F


0-34


2 – незадовільно (з обов’язковим повторним вивченням дисципліни)

 

13. Методичне забезпечення.

1. Соколова Ю.О. Методичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять, виконання самостійної роботи з дисципліни «Рекламний менеджмент» для здобувачів вищої освіти спеціальності 075 «Маркетинг» ОС «Магістр» / Ю.О. Соколова. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – 26 с.

2. Соколова Ю.О. Методичні рекомендації до виконання індивідуальної роботи з дисципліни «Рекламний менеджмент» для здобувачів вищої освіти спеціальності 075 «Маркетинг» ОС «Магістр»  Ю.О. Соколова. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – 22 с.

 

14. Рекомендована література.

Базова

1.    Балабанова Л.В. Рекламний менеджмент / Л.В. Балабанова. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 392 с.

2.     Батра Р. Рекламный менеджмент / Р. Батра, Д. Дж. Майерс, Д.А. Аакер; [пер. с англ.]. - [5-е изд.]. – М.; СПб.; К. : Издательский дом «Вильямс», 1999. – 784 с.

3.     Басова И. Рекламные мероприятия : организация и учет / И. Басова. – Х. : Фактор, 2008. – 544 с.

4.     Ромат Е.В. Реклама / Е.В. Ромат. – [7-е изд.]. – СПб.: Питер, 2008.

5.     Тєлєтов О.С. Рекламний менеджмент: Навч. посібник / О.С. Тєлєтов. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2009. – 365 с.

 

Допоміжна

6.    Васильев Г.А. Основы рекламной деятельности / Г.А. Васильев, В.А. Поляков. – М.: «ЮНИТИ-ДАНА», 2004. – 414 с. (Серия «Профессиональный учебник маркетинга»)..

7.    Владимирська Г.О. Реклама / Г.О. Владимирська, П.О. Владимирська. Реклама: навчальний посібник: рек. МОНУ. – К.: Кондор, 2009. – 334 с.

8.    Ламбен Ж.-Ж. Менеджмент ориентированный на рынок / [под ред. В.Б. Колчанова]; [Пер. с англ.]. – СПб.: Питер, 2008. – 800 с.: ил. – (Серия Классика МВА).

 

Джерела мережі інтернет

9.    Журнал «Новий маркетинг» [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу : http://marketing.web-standart.net/.

10.                       Журнал «Маркетинг в Україні» [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу : http://uam.in.ua/rus/projects/marketing-in-ua/arhive.php.

11.                       Офіційний сайт Української Асоцації Маркетингу. Головна сторінка [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу : http://uam.in.ua/rus/.

12.                       Українська версія журналу «Forbes» [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу : http://forbes.ua/.