Ви є тут

Головна

 

Форма №4

 

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

Кафедра __економічної теорії та підприємництва __________________

 

           “ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор (перший проректор)

                                                                                                            

________________________________

“______”_______________2016 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

      _Глобальна економіка __

 

                 підготовки             магістрів_________________________

(назва рівня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень))

      галузь знань___07 Управління та адміністрування_________

      спеціальність ____075______  Маркетинг________________

      інститут, факультет         Економіко-гуманітарний інститут,

                            факультет економіки та управління

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запоріжжя – 2016 рік 

Робоча програма з дисципліни

 ”Глобальна економіка” для підготовки здобувачів вищої освіти ОС «Магістр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 075  «Маркетинг».

 

„_25_” квітня_, 2016 року. - 10 с.

 

 

 

Розробники:  Прушківський В.Г., д.е.н., професор

                       Афендікова Н.О., к.е.н., доцент

 

 

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри

Маркетингу”

 

                    Завідувач кафедри                                                               (Лифар В.В.)

 

25 квітня 2016 року №8

 

 

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри

Економічної теорії та підприємництва”

 

 

                   Завідувач кафедри                                                               (Губарь О.В.)

                     

25 квітня 2016 року №8

 

Схвалено методичною комісією вищого навчального закладу за спеціальністю 075  «Маркетинг»                                                                               

 

Протокол від  “30” травня 2016 року №2

 

«30» травня 2016 року                 Голова     _______________     (Корольков В.В.)

 

 

 

 

 

 

Ó Запоріжжя, 2016 рік

 


1.      Опис навчальної дисципліни

 


Найменування показників


Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень


Характеристика навчальної дисципліни


денна форма навчання


Кількість кредитів  – 4


Галузь знань

07 Управління та адміністрування

 


нормативна

 


Модулів – 2


Спеціальність (професійне

спрямування):

075  Маркетинг


Рік підготовки:


Змістових модулів – 2


5-й


Індивідуальне науково-дослідне завдання _стаття_________

        (назва)


Семестр


Загальна кількість годин - 120


9-й


Лекції


Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента – 5,6


Освітній ступінь: магістр

 


28 год.


Практичні, семінарські


14 год.


Лабораторні


 год.


Самостійна робота


 48 год.


Індивідуальні завдання:

30 год.


Вид контролю: іспит

 

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 27% до 73%.

 

 

  1. Мета та завдання навчальної дисципліни

 

Мета дисципліни: формування у студентів знань умов і факторів становлення та механізмів функціонування глобальної економіки.

Завдання дисципліни: виявлення системної сутності економічної глобалізації, визначення глибини впливу глобальних трансформацій економічної регіоналізації в глобальних умовах; природного, інноваційно-технологічного та людського ресурсів глобальної економіки; цивілізаційних вимірів глобальних економічних процесів; напрямів і пріоритетів розвитку української економіки в умовах глобалізації. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен

знати:

закономірності та сучасні тенденції глобалізації;

цивілізаційну парадигму глобального економічного розвитку;

передумови та фактори становлення глобальної економіки;

конкурентні механізми функціонування глобального ринку;

процеси глобальної корпоратизації та регіоналізації бізнесу;

природу глобального економічного циклу;

принципи глобальної інституціоналізації економічного розвитку;

глобальні імперативи науково-технічного процесу;

соціальні виміри економічної глобалізації;

стратегії сталого розвитку краї в умовах глобалізації;

шляхи й моделі інтеграції України в глобальний економічний простір.

         вміти:

аналізувати диспозиції та глибину взаємодії суб’єктів глобальної економіки;

оцінювати секторально-галузеву та регіонально-країнову структуру глобальної

економіки;

досліджувати конюктуру  глобальних ринків товарів, послуг, інвестицій, праці;

прогнозувати напрями глобальної модифікації ринкових конкурентних механізмів;

здійснювати моніторинг ділової активності на різних фазах глобального економічного

циклу;

розробляти стратегії діяльності корпорацій на глобальних ринках;

розробляти методики ефективних бізнес-комунікацій у глобальній регулятивній

системі;

обґрунтовувати напрями інноваційного розвитку України в глобальному

конкурентному середовищі.

 

3. Програма навчальної дисципліни

 

Змістовий модуль 1.

Економічна природа глобальних трансформацій та становлення глобальної економіки

 

Тема 1. Економічна природа глобальних трансформацій.

                                             

Предмет і методи курсу „Глобальна економіка”. Структура курсу. Мета і завдання дисципліни, її місце в навчальному процесі. Сутність і хронологія глобалізації. Причини, ознаки, протиріччя, оцінки глобалізаційних процесів. Закономірності та сучасні тенденції глобалізації. Глобальний інституціоналізм. Проблеми подальшої світової глобалізації.

 

Тема 2. Становлення глобальної економіки.

 

Глобальна економіка як найважливіший феномен сучасності. Закономірності та принципи становлення та розвитку глобальної економіки. Сучасна глобальна економіка: монополізм і вільна конкуренція, вигоди та збитки для економіки країн, роль економічної політики держави та ємність внутрішніх ринків. Особливості і проблеми розвитку національної економіки в умовах глобалізації. Країни і регіони у світовій глобальній економіці. Міжнародні економічні інтеграційні процеси. Вільні економічні зони. Динаміка та перспективи розвитку світової економіки. Соціальні виміри економічної глобалізації. Концепції розвитку глобальної економіки.

 

Тема 3. Регулятивні інститути глобальної економіки.

 

Об’єктивність формування глобальної системи регулювання світо господарських процесів. Суб’єкти координації розвитку глобальної економіки. Глобальні регулятивні інститути. Проблеми глобальної регулюючої системи. Головні об’єкти міжнародної координації глобальної економіки. Світові фінансові ринки, валютні курси, платіжні баланси, рівень інфляції як основні об’єкти регулювання глобальної економіки. Інструменти реалізації міжнародної макроекономічної політики. Проблеми ефективності координації розвитку глобальної економіки на сучасному етапі. Стратегії сталого розвитку країн в умовах глобалізації.

 

Тема 4. Політекономія глобального економічного циклу.

 

Природа глобального економічного циклу. Циклічність розвитку глобалізації. Економічний цикл і динаміка основних макроекономічних показників. Сучасна теорія циклів. Глобальна динаміка розвитку Мегасоціуму як системи. Характерні риси  сучасного циклу глобалізації. Прогнозування циклічного розвитку економіки. Методи прогнозування. Елементи випереджальних показників, їх роль у визначенні стадії розвитку економічної системи.

 

Тема 5. Механізми функціонування глобальних ринків.

 

Світовий ринок у системі міжнародних економічних відносин. Глобалізація ринків і глобалізація виробництва. Міжнародна спеціалізація. Глобальний ринок капіталів та його сегменти. Глобалізація міжнародного фінансового ринку. Світова валютна система. Міжнародна торгівля. Глобальні ринки робочої сили. Глобальна економіка та „філософія світового виробництва”.

 

Змістовий модуль 2.

Процеси глобальної корпоратизації та регіоналізації бізнесу у контексті розвитку цивілізації

 

Тема 6. Конкурентне лідерство глобальних корпорацій.

 

Специфіка та особливості діяльності корпорацій (ТНК) на сучасному етапі глобалізації. Умови, шляхи та засоби для забезпечення конкурентного лідерства ТНК. Нова система глобальної конкуренції. Агресивна форма стратегії глобалізації. Нові пріоритети діяльності та розвитку ТНК в сучасних умовах глобалізації. Стратегії забезпечення глобального конкурентного лідерства ТНК. Конкурентні механізми функціонування глобального ринку.

 

Тема 7. Процеси регіоналізації в глобальній економіці.

 

Країни і регіони у світовій глобальній економіці. Тенденції регіоналізації у розвитку світової економіки та їх оцінка. Регіоналізація як процес, її характеристика. Глобальна  регіоналізація як сучасний вектор розвитку глобальних економічних трансформацій. Сучасний глобальний регіоналізм. Процеси глобальної регіоналізації бізнесу. Регіоналізація як один із факторів впливу на економічний розвиток держави. Головні ознаки глобалізованого регіону. Актуальність процесів регіоналізації для економіки України. Цілі державного втручання в розвиток регіонів. Транскордонна єврорегіоналізація. „Новий регіоналізм” та його представники. Недоліки „нового регіоналізму”.

 

Тема 8. Технологічний ресурс глобального економічного розвитку.

 

Глобальні імперативи науково-технологічного прогресу. Міжнародні науково-технологічні відносини. Техноглобалізм та світовий ринок технологій. Головні форми трансферу і правового захисту інновацій. Некомерційні форми руху технологій. „Глобальна технологічна революція – 2020”: перспективи та напрями розвитку сучасних наукових і технічних можливостей країн світу.

 

 

Тема 9. Людський ресурс глобальної економіки.

 

Глобалізація економіки та міграційні процеси. Міграційна політика: сучасні тенденції у глобальній економіці. Міжнародна міграція робочої сили та сучасний світовий ринок праці. Моделі трудових відносин: європейська, англосаксонська, китайська. МОП, її роль у глобальній економічній системі. Особливості сучасного світового ринку праці та міграційної ситуації. Перспективи розвитку людського ресурсу глобальної економіки. Міжнародна освітня стратегія в умовах глобалізації. „Людський капітал” як потужне джерело економічного зростання. Болонський процес і глобальний ринок праці.

 

Тема 10. Цивілізаційні виміри глобальних економічних процесів.

 

Поняття та види цивілізації. Економічні аспекти розвитку, зіткнення та взаємодії цивілізацій. Розвиток глобальних економічних процесів в контексті сучасних цивілізаційних концепцій. Цивілізаційна парадигма глобального економічного розвитку. Становлення сучасної глобальної цивілізації. Цивілізаційні виміри стратегій економічного глобалізму. Перспективні сценарії глобального економічного розвитку.

 

Тема 11. Глобальний контекст розвитку української економіки.

 

Шляхи й моделі інтеграції України в глобальний економічний простір. Місце економіки України у глобальних вимірах стійкого розвитку. Підприємництво в умовах глобалізації. Україна і СОТ. Інноваційна модель розвитку економіки. Конкурентоспроможність підприємства в умовах глобалізації. Проблеми інтеграції України в НАТО та ЄС. Україна у глобалізації й електронному світі.

 

 

4. Структура навчальної дисципліни

 


Назви змістових модулів і тем


Кількість годин


денна форма


Заочна форма


усього


у тому числі


усього


у тому числі


л


п


лаб.


інд.


с.р.


л


п


лаб.


інд.


с.р.


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


Модуль 1


Змістовий модуль 1. Економічна природа глобальних трансформацій та

становлення глобальної економіки.


1. Економічна природа глобальних трансформацій.


11


2


2


 


3


4


 


 


 


 


 


 


2. Становлення глобальної економіки.


9


2


1


 


2


4


 


 


 


 


 


 


3. Регулятивні інститути глобальної економіки.


12


2


1


 


3


6


 


 


 


 


 


 


4. Політекономія глобального економічного циклу.


10


2


1


 


3


4


 


 


 


 


 


 


5. Механізми функціонування глобальних ринків.


9


2


1


 


2


4


 


 


 


 


 


 


Разом за змістовим модулем 1


51


10


6


 


13


22


 


 


 


 


 


 


Модуль 2


Змістовий модуль 2. Процеси глобальної корпоратизації та регіоналізації бізнесу у контексті розвитку цивілізації.


6. Конкурентне лідерство глобальних корпорацій.


12


3


2


 


3


4


 


 


 


 


 


 


7. Процеси регіоналізації в глобальній економіці.


12


3


1


 


3


5


 


 


 


 


 


 


8. Технологічний ресурс глобального економічного розвитку.


12


3


1


 


3


5


 


 


 


 


 


 


9.Людський ресурс глобальної економіки.


11


3


1


 


3


4


 


 


 


 


 


 


10. Цивілізаційні виміри глобальних економічних процесів.


11


3


1


 


3


4


 


 


 


 


 


 


11. Глобальний контекст розвитку української економіки.


11


3


2


 


2


4


 


 


 


 


 


 


Разом за змістовим модулем 2


69


18


8


 


17


26


 


 


 


 


 


 


Усього годин


120


28


14


 


30


48


 


 


 


 


 


 

 

5. Теми семінарських занять


з/п


Назва теми


Кількість

годин


1


Економічна природа глобальних трансформацій.


2


2


Становлення глобальної економіки. Регулятивні інститути глобальної економіки.


2


3


Політекономія глобального економічного циклу. Механізми функціонування глобальних ринків.


2


4


Конкурентне лідерство глобальних корпорацій.


2


5


Процеси регіоналізації в глобальній економіці. Технологічний ресурс глобального економічного розвитку.


2


6


Людський ресурс глобальної економіки. Цивілізаційні виміри глобальних економічних процесів.


2


7


Глобальний контекст розвитку української економіки.


2

 

6. Теми практичних занять


з/п


Назва теми


Кількість

годин


1


-


-

 

7. Теми лабораторних занять


з/п


Назва теми


Кількість

годин


1


-


-

 

8. Самостійна робота


з/п


Назва теми


Кількість

годин


1


Економічна природа глобальних трансформацій.


4


2


Становлення глобальної економіки.


4


3


Регулятивні інститути глобальної економіки.


6


4


Політекономія глобального економічного циклу.


4


5


Механізми функціонування глобальних ринків.


4


6


 Конкурентне лідерство глобальних корпорацій.


4


7


Процеси регіоналізації в глобальній економіці.


5


8


Технологічний ресурс глобального економічного розвитку.


5


9


Людський ресурс глобальної економіки.


4


10


Цивілізаційні виміри глобальних економічних процесів.


4


11


Глобальний контекст розвитку української економіки.


4


 


Разом


48

 

9. Індивідуальні завдання

 

Для студентів денної форми навчання – 3 індивідуальних домашніх завдання з кожного змістовного модуля: підготовка наукової доповіді; підготовка наукової статті для публікації у фаховому журналі, підготовка рефератів

 

10. Методи навчання

 

Під час викладання дисципліни використовуються наступні методи навчання:

- розповідь – для оповідної, описової форми розкриття навчального матеріалу;

- ілюстрація – для розкриття предметів і процесів через їх символічне зображення (малюнки, схеми, графіки);

- аналітичний метод – для  розкладу цілого на складові частини з метою вивчення їх суттєвих ознак;

- пояснення – для розкриття сутності певного явища, закону, процесу;

- дедуктивний метод – для вивчення навчального матеріалу від загального до окремого, одиничного;

- індуктивний метод – для вивчення явищ від одиничного до загального;

- практична робота – для використання набутих знань у розв’язанні практичних завдань;

- бесіда – для усвідомлення за допомогою діалогу нових явищ, понять;

- проблемний виклад матеріалу – для всебічного аналізу проблемної ситуації.

 

11. Методи контролю

Для студентів денної форми навчання: усне опитування на семінарських заняттях, презентація наукових доповідей, підготовка тез і наукових статей для участі у студентських наукових конференціях.

 

12. Розподіл балів, які отримують студенти

Кожен змістовний модуль оцінюється за 100-бальною шкалою.

Під час контролю враховуючи наступні види робіт:

-          відвідування лекційних занять (всього 14 занять по 2 бали = 28 балів)

-          наявність конспекту лекцій – 10 балів;

-          активність роботи студента на семінарських і  практичних заняттях оцінюється до 5 балів (всього 7  занять по 5 балів = 35 балів);

-          самостійна робота – 10 балів;

-          підготовка наукової статті, що відповідає сучасним вимогам, для публікації у фаховому збірнику – 17 балів.

Підсумковий контроль визначається як середня двох контролів за перший та другий змістовні модулі.

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS


Сума балів за всі види навчальної діяльності


Оцінка ECTS


Оцінка за національною шкалою


для екзамену, курсового проекту (роботи), практики


для заліку


90 – 100


А


відмінно 


зараховано


85 – 89


В


добре


75 – 84


С


70 – 74


D


задовільно


60 – 69


Е


35 – 59


FX


незадовільно з можливістю повторного складання


не зараховано з можливістю повторного складання


1 – 34


F


незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

13. Методичне забезпечення

1. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Глобальна економіка» для магістрів спеціальності 0.75 «Маркетинг» / Укл. В.Г. Прушківський, Н.О. Афендікова – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016.

 

 14. Рекомендована література

Основна

1.    Бочан І.О. Глобальна економіка : підручник / І.О. Бочан, І.Р. Михасюк. – К. : Знання, 2007. –  404 с.

2.    Глобальна економіка : навч. посібник / П.П. Мазурок [та ін.]; заг. ред. Б.М. Одягайло; М-во освіти і науки України.  Львів : Магнолія-2006, 2009.  206 с.

3.    Гражевська Н.І. Економічні системи епохи глобальних змін : навч. посіб. / Н.І. Гражеська.  К. : Знання, 2008. 431 с.

4.    Кальченко Т.В. Глобальна економіка : навч. посіб. / Т.В. Кальченко; ДВНЗ Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана.  К. : КНЕУ, 2009. — 364 с.

5.    Ковтун О.І. Глобальна економіка : підручник / О.І. Ковтун, П.О. Куцик, Г.І. Башнянин; [за заг. ред. О.І. Ковтуна]. – Львів : Видавництво ЛКА, 2014. – 704 с.

6.    Мазурок П.П. Глобальна економіка : навч. посіб. / П.П. Мазурок, Б.М. Одягайло, В.В. Кулішов, О.М. Сазонец.  Львів : «Магнолія 2006», 2011. 208 с.

 

Додаткова

1.  Бауман З. Глобализация. Последствия для человечества и общества : Перевод с англ.  М., 2004.

2. Білорус О.Г., Лук'яненко Д.Г. та ін. Глобалізація та безпека розвитку. –  К. : КНЕУ, 2001.

3. Білорус О.Г. Економічна система глобалізму.  К. : КНЕУ, 2000.

4. Білорус О.Г., Лук'яненко Д.Г. та ін. Глобальні трансформації та стратегії розвитку. К. : ВІПОЛ, 1998.

5. Булатова О.В. Регіональна складова глобальних інтеграційних процесів : монографія / О.В. Булатова. – Донецьк: ДонНУ, 2012. – 386 с.

6. Бжезинский З. Великая шахматная доска. - Bagic Book, 1997.

7. Гальчинський А.С. Суперечності реформ у контексті цивілізаційного процесу. К. : Українські пропілеї, 2001.

8. Куцик П.О. Глобальна економіка: принципи становлення, функціонування, регулювання та розвитку : монографія / П.О. Куцик, О.І. Ковтун, Г.І. Башнянин. – Львів : Видавництво ЛКА, 2015. – 594 с.

9. Міжнародний регіоналізм глобальної економіки. В кн. : Економічні проблеми ХХІ століття : міжнародний та український виміри : монографія / [за ред. С.І. Юрія, Є.В. Савельєва]. – К. : Знання, 2007. – С. 121-140.