Ви є тут

Головна

Форма №4

 

 

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 (повне найменування вищого навчального закладу)

 

Кафедра «Маркетинг»

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Ректор (перший проректор)

 

_____ Прушківський В.Г.________

«______»______________2016 року

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

 

Медіапланування

(шифр і назва навчальної дисципліни)

підготовки _______магістрів________

галузь знань  07 Управління та адміністрування

         (шифр і назва напряму)

спеціальность (з можливістю подальшого навчання)

  075 Маркетинг

        (шифр і назва спеціальності)

інститут, факультет, відділення    

                         Економіко-гуманітарний інститут,

     факультет економіки та управління

                                                                                                     (назва інституту, факультету, відділення)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запоріжжя – 2016 рік


Робоча програма з дисципліни «Медіапланування» для здобувачів вищої освіти за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності «Маркетинг», «26» травня 2016 року  – 12 с.

 

 

Розробник: Соколова Ю.О., доц. кафедри маркетингу, к.е.н.

 

 

 

 

 

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри «Маркетинг»

 

 

Протокол № 10 від «26» травня 2016 р.

 

 

Завідувач кафедри «Маркетинг»               ________________              (В.В. Лифар)

 (підпис)                                              (прізвище та ініціали) 

 

 

 

 

Схвалено методичною комісією вищого навчального закладу за галуззю знань «Управління та адміністрування»

 

Протокол № 2 від «30» травня 2016 р.

 

Голова НМК                                                 _______________           (Корольков В.В.)

                                                                                                                            (підпис)                                  (прізвище та ініціали)        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ó Запоріжжя , 2016  рік


1. Опис навчальної дисципліни

 


Найменування показників


Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень


Характеристика навчальної дисципліни


денна форма навчання


заочна форма навчання


Кількість кредитів  – 3


Галузь знань

07 Управління та адміністрування

(шифр і назва)


 

 

За вибором

 


 


Модулів – 2


Спеціальність (професійне

спрямування):

075 Маркетинг


Рік підготовки:


Змістових модулів – 2


5-й


 


Індивідуальне науково-дослідне завдання   

                                          (назва)


Семестр


Загальна кількість годин – 90


10-й


 


Лекції


Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних 30

самостійної роботи здобувача вищої освіти  – 60


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

магістр

 


14 год.


 


Практичні


8 год.


 год.


Семінарські


8 год.


 


Лабораторні


 -


-


Самостійна робота


60 год.


 


Індивідуальні завдання:   -


Вид контролю: залік

 

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 0,3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.     Мета та завдання навчальної дисципліни

 

Мета дисципліни — надання здобувачам вищої освіти теоретичних знань та практичних навичок з медіапланування.

 

Завдання дисципліни: розуміти місце і роль  медіапланування у структурі рекламної діяльності підприємства; сутність і особливості процесу медіа планування;   знати основні поняття, терміни і категорії медіапланування, основні коефіцієнти та показники, які використовуються в медіаплануванні, етапи побудови медіаплану, критерії оптимізації медіаплану, методики вивчення товару, ринку і споживачів, важливі порівняльні характеристики основних каналів розповсюдження реклами, методи і технології планування рекламних кампаній; уміти застосовувати на практиці навики медіапланування, визначати цілі і завдання медіа планування

 

В результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти  повинен

-       знати: особливості сприйняття інформації, яку отримують через різні види ЗМІ; структуру медіапростору України; фактори, що впливають на розвиток сучасної системи ЗМІ і перспективи її розвитку;  специфіку процесів, що відбуваються в сучасних медіа і зв’язках між вітчизняними і найбільшими медіахолдингами; різні технології медіа вимірювання, їх порівняльні переваги та недоліки; основні терміни медіапланування і базові принципи медіаспоживання та медіавимірювання; алгоритм складання медіаплану і організації моніторингу ЗМІ; заходи і методи аналізу медіапростору; основні критерії, що визначають ефективність медіавпливу;

вміти: складати і оптимізувати медіаплан інформаційної та рекламної кампаній за заданими параметрами; замовляти та проводити аналіз медіапростору; за допомогою комунікаційного аудиту виявляти інформаційні потреби і медійні переваги цільової аудиторії; використовувати сучасні програмно-апаратні комплекси, що використовуються у медіаплануанні; пояснювати принципи медіапланування та методи оцінки ефективності рекламної кампанії; порівнювати і вибирати стратегію та цілі реклами з урахуванням особливостей діяльності підприємства; розраховувати та інтерпретувати показники медіапланування; розробляти план використання ЗМІ; оцінювати економічну та комунікативну ефективність реклами.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.     Програма навчальної дисципліни

 


Змістовий модуль 1. Теоретичні аспекти медіапланування

Тема 1.  Медіапланування: базові поняття.

Основні моделі масової комунікації. Медіапланування як інструмент управління інформаційними кампаніями. Особливості формування українського медіа простору.

 

Тема 2. Соціологічні джерела та інструментарій медіапланування.

Охват: одиниці виміру і методика підрахунку, «ідеальний охват» і «ядро» цільової аудиторії. Взаємозв’язок охвату і рейтингу, одиниці виміру рейтингу і методику підрахунку. Фокус охвату і паттерн охвату. Складання охвату різних каналів. Строки і періоду охвату.

Поняття ефективності частоти. Прив’язка ефективної частоти до  типу інформаційних матеріалів (новини, аналітика, реклама). Різні концепції ефективної (достатньої) частоти. Нелінійний характер росту ефективності в залежності від росту частоти контактів.

Інтенсивність медіавзаємодії. Розрахунок оптимальной інтенсивності. Імпульсна, ударна, сезонна, безперервна форма медіавзаємодії. Ефективна тривалість рекламного контакту і фактори, що на неї впливають (синергія, накладання, аберрація, затухання, акумуляція, шум), тривалість інформаційного впливу.

 

Тема 3. Планування медіа бюджету.

Бюджет – сума затрат на виготовлення повідомлення, закупку площі в пресі і ефірного часу, вартості власно медіапланування, вартості попереднього та підтверджуючого тестування. Витрати на складання медіаплану – сукупність технічних витрат (вартість обладнання і програмного забезпечення), вартості медіадосліджень і оплати праці спеціалістів. Порядок розрахунку бюджету в медіаплануванні, «відкритий» і «закритий» бюджет. Приклади бюджетів.

 


Змістовий модуль 2. Технології ефективного управління інформаційно-рекламними кампаніями

 

Тема 4. Види медіа досліджень і формати надання даних. Моніторинг.

Види медіадосліджень. Використання в медіаплануванні готових даних. Самостійна підготовка даних.

Моніторинг як інструмент аналізу інформаційних потоків. Поняття моніторингу. Загальні принципи моніторингу: цілісність, оперативність, пріоритет управління, відповідність цілей моніторингу засобами його організації, націленість на прогноз, непротиворечівость, різномаїття.

Дослідження медіапростору. Масштаб досліджень: локальний, регіональний моніторинг (пакет «проблемно-ориентированных» программ), національний.

Етапи проведення моніторингу. Етап дослідження: визначення і  уточнення основних інформаційних приводів, що задіяні в проекті, етап планування: визначення поля для комунікативного рішення, етап реалізації: відстеження поточної інформації в ЗМІ для оперативного реагування на дії конкурентів і зміну середовища для своєчасного корегування своєї стратегії; заключний етап: підтвердження загальної ефективності проведеного проекту.

Формування списку ЗМІ. Підбор публікацій (кліппінг). Реєстрація та індексація матеріалів за ключовими параметрами (назва публікації, автор, назва, номер і дата виходу видання, тема). Аналітична обробка інформації (визначення ключових понятий (смислових одиниць) і фіксація їх в програмі дослідження; розробка індикаторів вимірювань і системи кодування.

Порівняння провідних систем моніторингу ЗМІ («Інтегрум», Public.ru, «Медіалогія» тощо), їх сильні і слабкі боки (представленість регіональних і галузевих ЗМІ; можливість «кастомізації», включення в базу моніторингу Інтернет-ресурсів (блогів і форумів); достовірність і оперативність, форма оплати послуг, можливість тестового використання), вибір оптимального варіанта.

Класифікація продуктів моніторингу за видом даних і формі надання.

 

Тема 5. Планування рекламних та інформаційних компаній: попередні  процедури.

Загальні процедури медіаплануання. Аналіз загальної маркетингової ситуації, виявлення маркетингових проблем клієнта. Принципи відбору медіа носіїв. Вирішення проблем медіапланування.

Використання концепції інтегрованих маркетингових комунікацій в медіа плануванні.

 

 Тема 6. Планування рекламних та інформаційних компаній: основні та приватні моделі.

Структура рекламного блоку. Рейтинг внутрішніх рекламних блоків міжпрограмних і спонсорських. Моделі прогнозування рейтингу. Поправочні коефіцієнти. Сезонні коефіцієнти. Жанрові коефіцієнти.

Моделювання рівня відомості рекламних кампаній. Модель оптимізації мінімальної ефективності частоти Россістера, Персі, Данахера. Модель STAS. Модель ефективної частоти Джозефа Острова. Модель CMDC.  Вага рекламної кампанії: види ваг та їх розподіл. Ефективна частота. Вибір носіїв. Закупка рекламного часу.

 

Тема 7. Технологія медіапланування на радіо і телебаченні.

Медіапланування на телебаченні. Ключові аспекти ефективності телекомунікації. Новизна и креативність. Тривалість (порівняння 15 і 30 секундних роликів, матеріали більшої тривалості). Дослідження зв’язку тривалість-ефективність, їх методологія і достовірність. Телебачення: тижневий (субота, неділя) і добової пік (прайм-тайм). Відмінності в обсязі і тривалості телеперегляду в вихідні і будні. Нерівномірність телеспоживання всередині цільової аудиторії, кореляція з віком, доходами, місцем мешкання. Специфіка перегляду телепрограм у світі та в Україні (відсутність ексклюзивної аудиторії, домінування найбільших національних каналів).

Медіапланування на радіо. Ключові критерії ефективності радіокомунікації. Тривалість (15, 30 и 45 секундні роліки, інформаційні матеріали і новини). Специфіка прослуховування радіо в світі і в Україні (фрагментованість радіо-простору, наявність у переважної більшості станцій ексклюзивної аудиторії, домінування регіональних радіостанцій). Ефект «бігства» слухачів і заходи боротьби з ним. Тематична і географічна спеціалізація каналів. Вікова та  гендерна, стилєва спеціалізація. Радіо-ринок Україні – фаворити і аутсайдери, розмір аудиторії різних радіостанцій. Тенденції розвитку радіо в Україні.

 

Тема 8. Технологія медіапланування в пресі, мережі Інтернет і зовнішній рекламі.

Медіапланування в пресі. Ключові критерії ефективності комунікації через пресу. Гранична величина повідомлення (біля 150 см2), взаємозв’язок площі і  комунікаційного ефекту. Перевага ілюстрації перед фотографією. Коливання ефективності в залежності від взаємного положення елементів повідомлення (текст, графіка) та їх положення на сторінці. Відповідність теми видання тематиці повідомлення. Залежність ефекту від сполучення комунікаційного (рекламного) циклу з періодичністю видання. Типологія преси очима медіапланера. Провідні видання країни як рекламоносії.

Медіапланування в Інтернет. Унікальні особливості – глобальність, оперативність, анонімність, наявність зворотного зв’язку, мультимедійність і т.д. Умови ефективності розміщення інформації в Інтернет. Правило «перших десяти відповідей» і «двох переходів».

Медіапланування наружної реклами. Ключові критерії ефективності комунікації через пресу. Розмір, контрастність, зносостійкість, лаконічність. Місцерозташування. Фактори, що впливають на конфігурацію і розмір ближньої торгової зони. Загальна місткість наружної реклами в Україні, необхідний мінімум для обхвату міського населення (більш ніж 3500 поверхонь).

Продакт-плайсмент. Сутність, приклади, ефективність, що передбачається.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Структура навчальної дисципліни

 


Назви змістовних модулів і тем


Кількість годин (денна форма)


усього


У тому числі


 


л.


п.


лаб.


інд.


с.р.


1


2


3


4


5


6


7


Змістовий модуль 1. Теоретичні аспекти медіапланування


Тема 1. Медіаплануання: базові поняття.


8


1


2


 


 


5


Тема 2. Соціологічні джерела та інструментарій медіапланування.


11


2


2


 


 


7


Тема 3. Планування медіа бюджету.


8


1


2


 


 


5


Разом за змістовим модулем 1


27


4


6


 


 


17


Змістовий модуль 2. Технології ефективного управління інформаційно-рекламними кампаніями


Тема 4. Види медіа досліджень і формати надання даних. Моніторинг.


11


2


2


 


 


7


Тема 5. Планування рекламних та інформаційних компаній: попередні процедури.


13


2


2


 


 


9


Тема 6. Планування рекламних та інформаційних компаній: основні та приватні моделі.


13


2


2


 


 


9


Тема 7. Технологія медіапланування на радіо і телебаченні.


13


2


2


 


 


9


Тема 8. Технологія медіапланування в пресі, мережі Інтернет і зовнішній рекламі.


13


2


2


 


 


9


Разом за змістовим модулем 2


63


10


10


 


 


43


Разом за семестр

 


90


14


16


 


 


60

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Теми семінарських і практичних занять

 


з/п


Назва теми


Кількість

годин


1


2


3


1.


Медіаплануання: базові поняття. (заняття 1)


2


2.


Соціологічні джерела та інструментарій медіапланування. (заняття 2)


2


3.


Планування медіа бюджету. (заняття 3)


2


4.


Види медіа досліджень і формати надання даних. Моніторинг. (заняття 4)


2


5.


Планування рекламних та інформаційних компаній: попередні процедури. (заняття 5)


2


6.


Планування рекламних та інформаційних компаній: основні та приватні моделі. (заняття 6)


2


7.


Технологія медіапланування на радіо і телебаченні. (заняття 7)


2


8.


Технологія медіапланування в пресі, мережі Інтернет і зовнішній рекламі. (заняття 8)


2


 


Разом за семестр


16

                                

 

6. Самостійна робота

 


з/п


Назва теми


Кількість

годин


1


2


3


1.


Медіаплануання: базові поняття.


5


2.


Соціологічні джерела та інструментарій медіапланування.


7


3.


Планування медіа бюджету.


5


4.


Види медіа досліджень і формати надання даних. Моніторинг.


7


5.


Планування рекламних та інформаційних компаній: попередні процедури.


9


6.


Планування рекламних та інформаційних компаній: основні та приватні моделі.


9


7.


Технологія медіапланування на радіо і телебаченні.


9


8.


Технологія медіапланування в пресі, мережі Інтернет і зовнішній рекламі.


9


Разом за семестр


 

 

 

 

 

 

7. Методи навчання

                                                                                           

Викладання ведеться за методикою проблемного навчання у формі лекційних занять з застосуванням кейс-методів, наочного матеріалу, дискусій,  розрахункових завдань, підготовки та обговорення індивідуальних проектів.

 

8. Методи контролю

 

Під час вивчення курсу основними методами контролю є:

-                    усні опитування;

-                    тести;

-                    розв’язання ситуативних та розрахункових задач;

-                    контрольні завдання;

-                    підготовка та захист індивідуальних проектів.

                                                                    

9. Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти


Поточне тестування та самостійна робота семестр 3


Підсумковий тест (залік)


Сума


Змістовий модуль 1

 


Змістовий модуль 2

 


40


100


Т1


Т2


Т3


Т4


Т5


Т6


Т7


Т8


2


2


6


10


10


10


10


10

 

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів.

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS


Сума балів за всі види навчальної діяльності


Оцінка ECTS


Оцінка за національною шкалою


для екзамену, курсового проекту (роботи), практики


для заліку


90 – 100


А


відмінно 


 

 

зараховано


82-89


В


добре


74-81


С


64-73


D


задовільно


60-63


Е


35-59


FX


незадовільно з можливістю повторного складання


не зараховано з можливістю повторного складання


0-34


F


незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

10. Методичне забезпечення

 

1. Соколова Ю.О. Конспект лекцій з дисципліни «Медіапланування» / Ю.О. Соколова. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015.

2. Соколова Ю.О.        Методичні рекомендації до проведення семінарських та практичних занять з дисципліни «Медіапланування» для здобувачів вищої освіти  ОС «Магістр» спеціальності 075 «Маркетинг» денної форми навчання / Ю.О. Соколова. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016.

 

 

11. Рекомендована література

 

Базова

1.  Бузин, В.Н.  Медиапланирование. Теория и практика : учеб. пособ. Для студентов вузов, обучающихся по спеціальностям «Реклама», «Маркетинг», «Психология», «Социология», «Журналистика» // В.Н. Бузин, Т.С. Бузина. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 495 с.

2. Назайкин, А.Н. Медиапланирование / А.Н. Назайкин. – М. : Эксмо, 2010. – 400 с.

3. Назайкин, А.Н. Медиапланирование на все 100% / А.Н. Назайкин; [2-е изд.]. – М. : Эксмо, 2007. – 460 с.

4. Шматов Г. А. Основы медиапланирования: эвристический подход: учеб. пособие / Шматов Г.А. – Екатеринбург. : Издательство Уральского университета, 2007. – 373

 

 

Допоміжна

1. Балабанова Л.В. Рекламний менеджмент / Л.В. Балабанова. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 392 с.

2.  Поляков В. А. Рекламный менеджмент: Учебное пособие / В. А. Поляков, А. Романов М.: КУРС: ИНФРА-М, 2012. – 352 с.

3. Росситер Дж. Р. Реклама и продвижение товаров / Дж. Р. Росситер, Л. Перси. – СПб. : Питер, 2000. – 656 c.

4. Кочеткова А. В. Медиапланирование: социологические и экономические аспекты / А. В. Кочеткова. – М. : РИП-холдинг, 2005. – 416 c.

5. Кленси К. Дж. Моделирование рынка: как спрогнозировать успех нового продукта / К. Дж. Кленси, П. С. Крейг, М. М. Вольф ; [пер. с англ. А.В. Болдышевой]. – М., 2007. – 57 c.

6. Богданова М. Е. Система моделей медиапланирования / М. Е. Богданова // Экономические науки. – 2010. – № 1. – 439 с.

7. Сиссорс Дж. Рекламное медиапланирование / Сиссорс Дж., Бэрон Р. – СПб. : Питер, 2004. – 416 с.

8. Шматов Г. А. Основы медиапланирования: эвристический подход / Г.А. Шматов. – [2-е изд.]. – Екатеринбург : УрГУ, 2007. – 376 с.

 

Джерела

1.                      Закон України «Про рекламу» // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №39.

2.                      Закон України «Про інформацію» // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 48. – С. 650.

3.                      Закон України «Про захист прав споживачів» // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 7. – С.84.

4.                      Закон України „Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні” // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 1. – С.1.

5.                      Закон України  «Про захист суспільної моралі» // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 1. – С.56

6.                      Закон України «Про телекомунікації» // ВВР України. – 2004. –  № 12. – Ст.155.

7.                      Електронний журнал по маркетингу. 4Р.ru [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу : http://www.4p.ru/main/index.php.

8.                      Журнал «Новий маркетинг» [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу : http://marketing.web-standart.net/.

9.                      Журнал «Маркетинг в Україні» [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу : http://uam.in.ua/rus/projects/marketing-in-ua/arhive.php.

10.                 Офіційний сайт Української Асоцації Маркетингу. Головна сторінка [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу : http://uam.in.ua/rus/.

11.                 Українська версія журналу «Forbes» [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу : http://forbes.ua/.

12.                 Щотижневик «Компаньон» [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу : http://www.maximum.com.ua.