Ви є тут

Головна

Форма №4

 

 ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 (повне найменування вищого навчального закладу)

 

Кафедра«Маркетинг»

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Ректор (перший проректор)

 

_____ Прушківський В.Г.________

«______»______________2016 року

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

 

 

8.3 Комерційна діяльність посередницьких підприємств

(шифр і назва навчальної дисципліни)

галузі знань  07 Управління та адміністрування

         (шифр і назва напряму)

спеціальності (з можливістю подальшого навчання)

    075 Маркетинг

         (шифр і назва спеціальності)

інститут, факультет, відділення    

                         Економіко-гуманітарний інститут,

     факультет економіки та управління

                                                                                                     (назва інституту, факультету, відділення)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запоріжжя – 2016 рік


 

Робоча програма з дисципліни Комерційна діяльність посередницьких підприємств для студентів за спеціальністю 075 «Маркетинг», галузь знань 07 «Управління та адміністрування», «26» травня 2016 року  – 11 с.

 

 

Розробник: Павлішина Н.М., доц. кафедри маркетингу, к.е.н.

 Письменний О.А., к.е.н., доц.

 

 

 

 

 

 

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри маркетингу

 

Протокол від.  “26 травня 2016 року № 10

 

Завідувач кафедри маркетингу        ___________________     (В.В.Лифар)

 

26 травня 2016 року.

 

Схвалено методичною комісією вищого навчального закладу за спеціальністю 075  «Маркетинг»                                                                                

 

Протокол від.  “30 травня 2016 року № 2

 

«30» травня 2016 року               Голова     _______________     (Корольков В.В.)

                                                                                                                            (підпис)                                  (прізвище та ініціали)        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ó Запоріжжя , 2016  рік


1. Опис навчальної дисципліни

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 4

Галузь знань

07 Управління та адміністрування

(шифр і назва)

 

 

нормативна

 

 

 

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

075 Маркетинг

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

5-й

5-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання «Дослідження кон’юнктури ринку промисловим підприємством»  

(назва)

Семестр

Загальна кількість годин – 120

9-й

9-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента – 5,8

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

спеціаліст

 

26 год.

6 год.

Практичні

8 год.

1 год.

Семінарські

6 год.

1 год.

Лабораторні

 -

-

Самостійна робота

78 год.

112 год.

Індивідуальні завдання:   - год.

Вид контролю: іспит

 

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 35% до 65%.

для заочної форми навчання – 6,7% до 93,3%.

 

 

 


2. Мета та завдання навчальної дисципліни

 

Мета: надання знань про мету і зміст діяльності торгових посередників.

 

Завдання: вивчення системи взаємовідносин посередницьких структур з виробниками і споживачами товарів і послуг; набуття вмінь і навичок творчого пошуку резервів і способів підвищення ефективності діяльності торгових посередників.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

 

знати:

- сутність та основні поняття комерційної діяльності посередницьких підприємств;

- сутність та технології оптової та роздрібної торгівлі;

- види договорів, які укладаються в посередницькій діяльності;

- критерії вибору постачальників;

- основи товарообігу в комерційній діяльності;

- законодавче підґрунтя комерційної діяльності.

 

вміти:

- самостійно проводити дослідження ринку;

- прогнозувати бізнес-процеси та визначати їх ефективність;

- формувати асортиментну та цінову політику;

- аналізувати та планувати доходи та витрати посередницького підприємства;

- оцінювати фінансовий стан посередницького підприємства.

 

3. Програма навчальної дисципліни

 

Змістовий модуль 1. Теоретичні та організаційні основи комерційної діяльності посередницьких підприємств.

 

Тема 1. Ринок та комерційна діяльність посередницьких підприємств.

- Ринок та ринкове середовище в системі комерційних відносин.

- Поняття комерційної діяльності: принципи, цілі, завдання, елементи.

- Зміст посередницької діяльності в сучасних умовах господарювання.

 

Тема 2. Кон’юнктурні дослідження товарних ринків посередницькими підприємствами.

- Інфраструктура ринку в сфері товарного обігу.

- Організація вивчення кон’юнктури товарних ринків.

- Методи вивчення кон’юнктури товарних ринків.

- Дослідження і аналіз товарної політики посередницького підприємства.

 

Тема 3. Формування попиту споживачів на продукцію та послуги.

- Попит, як економічна категорія.

- Методи вивчення споживчого попиту.

- Методи прогнозування споживчого попиту.

- Формування споживчого попиту.

 

Тема 4. Комерційні зв’язки та договірні відношення посередників, умови продажу та транспортування.

- Суть комерційних зв’язків і принципи їх формування.

- Групування комерційних зв’язків.

- Концепція комерційних послуг. Оцінка якості послуг.

- Особливості формування і реалізації системи комерційних зв’язків в Україні.

- Договірні відносини посередників.

- Види договорів.

 

Тема 5. Організація закупівель і реалізації продукції та надання додаткових послуг.

- Поняття і основні принципи здійснення закупівельної діяльності.

- Суть, роль та завдання комерційної роботи по реалізації послуг.

- Концепція комерційних послуг.

 

Тема 6. Матеріально – технічна база комерційної діяльності посередницьких підприємств.

- Сутність та складові матеріально-технічної бази комерційної діяльності посередницьких підприємств.

- Основні фонди торгово – посередницьких підприємств.

 

Змістовий модуль 2. Економічні аспекти комерційної діяльності посередницьких підприємств.

 

Тема 7. Методи оцінювання показників техніко-організаційного рівня посередницьких підприємств та ефективності обслуговування споживачів.

- Оцінка фінансового стану торгово – посередницьких підприємств.

- Оцінка ефективності обслуговування споживачів

 

Тема 8. Обігові кошти комерційної діяльності й організація розрахунків.

- Оборотні засоби торгово – посередницьких підприємств.

- Фонди обігу торгово – посередницьких підприємств.

 

Тема 9. Планування витрат комерційної діяльності.

- Суть і класифікація витрат комерційної діяльності.

- Склад витрат комерційної діяльності.

- Показники поточних витрат комерційного підприємства.

- Планування витрат обігу.

 

Тема 10. Ціноутворення в комерційній діяльності посередницьких підприємств.

- Система ціноутворення в торгово – посередницькій діяльності.

- Розрахунок базової ціни.

- Основні моделі розрахунку цін.

- Підходи до системи ціноутворення в торгово – посередницькій діяльності.

 

Тема 11. Напрями розвитку і вдосконалення комерційної діяльності посередницьких підприємств.

- Система моніторингу поточної діяльності посередницького підприємства.

- Шляхи вдосконалення комерційної діяльності посередницьких підприємств в Україні.

 

Тема 12 Ефективність комерційної діяльності посередницьких підприємств в умовах сучасної ринкової економіки.

- Система моніторингу поточної діяльності посередницького підприємства.

- Доходи й прибуток посередницького підприємства: поняття, фактори формування й
методи розрахунку.

- Комплексна система показників оцінки ефективності комерційної діяльності
торговельного підприємства.

- Аналіз ділової активності комерційної діяльності.

- Система державного регулювання торгово-посередницької діяльності.

 

Тема 13 Специфічні форми комерційної діяльності посередницьких підприємств.

- Біржова торгівля.

- Ярморочно-виставочна торгівля.

- Комерційна діяльність посередницьких підприємств у вільних економічних зонах.

- Лізинг як ефективна форма збуту готової продукції.

4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п/с

лаб

інд

с.р.

л

п/с

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Змістовий модуль 1. Теоретичні та організаційні основи комерційної діяльності посередницьких підприємств.

Тема 1. Ринок та комерційна діяльність посередницьких підприємств.

10

2

1

-

-

7

10

0,5

-

-

-

9,5

Тема 2.

Кон’юнктурні дослідження товарних ринків посередницькими підприємствами.

10

2

1

-

-

7

10

0,5

-

-

-

9,5

Тема 3.

Формування попиту споживачів на продукцію та послуги.

10

2

1

-

-

7

10

0,5

-

-

-

9,5

Тема 4.

Комерційні зв’язки та договірні відношення посередників, умови продажу та транспортування.

10

2

1

-

-

7

10

0,5

-

-

-

9,5

Тема 5.

Організація закупок, реалізації продукції та надання додаткових послуг.

10

2

1

-

-

7

10

0,5

-

-

-

9,5

Тема 6.

Матеріально – технічна база комерційної діяльності посередницьких підприємств

 

10

2

1

-

-

7

10

0,5

-

-

-

9,5

Разом за змістовим модулем 1

 

 

60

12

6

-

-

42

60

3

-

-

-

57

Змістовий модуль 2. Економічні аспекти комерційної діяльності посередницьких підприємств.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Тема 7. Методи оцінювання показників техніко-організаційного рівня посередницьких підприємств та ефективності обслуговування споживачів.

10

2

1

-

-

7

10

0,5

0,5

-

-

9

Тема 8.

Обігові кошти комерційної діяльності й організація розрахунків.

10

2

1

-

-

7

10

0,5

-

-

-

9,5

Тема 9.

Планування витрат комерційної діяльності.

10

2

1

-

-

7

10

0,5

0,5

-

-

9

Тема 10.

Ціноутворення в комерційній діяльності посередницьких підприємств.

10

2

1

-

-

7

10

0,5

0,5

-

-

9

Тема 11.

Напрями розвитку і вдосконалення комерційної діяльності посередницьких підприємств.

5

2

1

-

-

2

5

0,5

-

-

-

4,5

Тема 12.

Ефективність комерційної діяльності посередницьких підприємств в умовах сучасної ринкової економіки

10

4

2

-

-

4

10

0,5

0,5

-

-

9

Тема 13.

Специфічні форми комерційної діяльності посередницьких підприємств

5

2

1

-

-

2

5

-

-

-

-

5

Разом за змістовим модулем 2

60

16

8

-

-

36

60

3

2

-

-

55

Усього годин

120

28

14

-

-

78

120

6

2

-

-

112

 

 

5. Теми семінарських занять

з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Ринок та комерційна діяльність посередницьких підприємств.

2

2

Комерційні зв’язки та договірні відношення посередників, умови продажу та транспортування.

2

3

Організація закупок, реалізації продукції та надання додаткових послуг.

2

 

Разом

6

 

6. Теми практичних занять

з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Матеріально – технічна база комерційної діяльності посередницьких підприємств

2

2

Кон’юнктурні дослідження товарних ринків посередницькими підприємствами.

2

3

Формування попиту споживачів на продукцію та послуги.

2

4

Ціноутворення в комерційній діяльності посередницьких підприємств. Напрями розвитку і вдосконалення комерційної діяльності посередницьких підприємств.

2

 

Разом

8

 

7. Теми лабораторних занять

з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

-

-

 

8. Самостійна робота

з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Ринок та комерційна діяльність посередницьких підприємств.

6

2

Кон’юнктурні дослідження товарних ринків посередницькими підприємствами.

6

3

Формування попиту споживачів на продукцію та послуги.

6

4

Комерційні зв’язки та договірні відношення посередників, умови продажу та транспортування.

6

5

Організація закупок, реалізації продукції та надання додаткових послуг.

6

6

Матеріально – технічна база комерційної діяльності посередницьких підприємств.

6

7

Методи оцінювання показників техніко-організаційного рівня посередницьких підприємств та ефективності обслуговування споживачів.

6

8

Обігові кошти комерційної діяльності й організація розрахунків.

6

9

Планування витрат комерційної діяльності.

6

10

Ціноутворення в комерційній діяльності посередницьких підприємств.

6

11

Напрями розвитку і вдосконалення комерційної діяльності посередницьких підприємств.

6

12

Ефективність комерційної діяльності посередницьких підприємств в умовах сучасної ринкової економіки.

6

13

Специфічні форми комерційної діяльності посередницьких підприємств

6

 

Разом

78

9. Індивідуальні завдання

 

Для студентів денної форми навчання – реферати, індивідуальне завдання.

Для студентів заочної форми навчання – контрольна робота.

 

10. Методи навчання

 

Під час викладання курсу використовуються наступні методи навчання:

-      розповідь – для оповідної, описової форми розкриття навчального матеріалу;

-      пояснення – для розкриття сутності певного явища, процесу;

-      бесіда – для усвідомлення за допомогою діалогу нових явищ, понять;

-      ілюстрація – для розкриття предметів і процесів через їх символічне зображення (малюнки, схеми, графіки);

-      практична робота – для використання набутих знань у розв’язанні практичних завдань;

-      аналітичний метод – мисленнєвого або практичного розкладу цілого на частини з метою вивчення їх суттєвих ознак;

-      індуктивний метод – для вивчення явищ від одиничного до загального;

-      дедуктивний метод – для вивчення навчального матеріалу від загального до окремого, одиничного;

-      проблемний виклад матеріалу – для створення проблемної ситуації.

 

11. Методи контролю

 

Для студентів денної форми навчання: усне опитування на практичних заняттях, захист домашнього завдання, тестування, аудиторне розв’язання задач, аудиторна контрольна робота, захист індивідуального завдання.

Для студентів заочної форми навчання: захист контрольної роботи, розв’язання задачі, розкриття поставлених запитань, тестування.

 

12. Розподіл балів, які отримують студенти

 

Рівень знань студентів оцінюється за 100-бальною шкалою.

Під час контролю враховуючи наступні види робіт:

-     активність роботи студента на практичному занятті оцінюється до 5 балів (всього 6 практичних та семінарських заняття по 5 бали = 30 бали);

-     захист домашнього завдання студента оцінюється до 30 балів;

-     аудиторна контрольна робота – до 40 балів.

 

Підсумковий контроль визначається як середня двох контролів за перший та другий змістовні модулі.

 

 

 

Розподіл балів, які отримують студенти при поточному оцінюванні знань (іспит)

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Т 1

Т 2

Т 3

Т 4

Т 5

Т 6

Т 7

Т 8

Т 9

Т 10

Т 11

Т 12

Т 13

100

20

20

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

10

Т 1, Т 2, ..., Т 13 – теми змістових модулів.

 

 

 Шкала оцінювання: національна та ECTS

Європейська система оцінок ECTS

Шкала навчального закладу

Національна шкала академічної оцінки

А

90-100

5 – відмінно

В

85-89

4 – дуже добре

С

75-84

4 – добре

D

70-74

3 – задовільно

T

60-69

3 – посередньо

FX

35-59

2 – незадовільно (з можливістю повторного складання)

F

0-34

2 – незадовільно (з обов’язковим повторним вивченням дисципліни)

 

 

13. Рекомендована література

 

Базова

1. Бунеева Р.И. Коммерческая деятельность: организация и управление: учебник / Р.И.Бунеева. – Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 365 с.

2. Воронкова О.В. Коммерческая деятельность: учебное пособие / О.В. Воронкова. – Тамбов: Изд-во ГОУ ВПО ТГТУ, 2010. – 80 с.  

3. Панкратов Ф.Г., Солдатова Н.Ф. Коммерческая деятельность: учебник / Ф.Г.Панкратов., Н.Ф.Солдатова. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2012 – 500 с.

4. Половцева Ф.П. Коммерческая деятельность: учебник / Ф.П.Половцева. – М.: «Инфра-М», 2009. – 248 с.

 

Допоміжна

1. Горшкова Л.В. Планирование торговли: учебное пособие / Л.В.Горшкова. – Владивосток: Изд-во Дальневосточного университета, 2003. – 82 с.

2. Ермошенко М.М. Комерційна діяльність посередницьких організацій: Навч. посібник. / М.М. Ермошенко – К.; НАУ, 2003. – 345 с.

3. Попков В.П., Организация предпринимательской деятельности. Схемы и таблицы. / В.П. Попков, Е.В. Евстафьева. – СПб.: Питер, 2007. – 352 с.

 

 

14. Інформаційні ресурси

1. Господарський кодекс України № 436-IV від 16.01.2003 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15/page

2. Митний кодекс України № 92-IV від 11.07.2002 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/92-15

3. Цивільний кодекс України № 435-IV від 16.01.2003 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page

4. Інтернет – журнал «Інвестор – Україна». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.investor.net.ua/ru/articles/178.html?SID

5. Корпоративний менеджмент. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.cfin.ru/

6. Профессиональная юридическая группа. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pl-group.com.ua/?p=280

7. Честный предприниматель. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://spd.inf.ua/