Ви є тут

Головна
  • Сидорук І.С. Розвиток малого підприємництва в Україні й регіоні / І.С. Сидорук // Виробничо-експортний потенціал національної економіки: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 3–4 жовтня 2014 р.) / За заг. ред.: М.М. Палінчак, В.П. Приходько. – Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2014. – С. 131–134.
  • Сидорук І.С. Ефективність реалізації регіональної програми підтримки малого підприємництва в Запорізькій області / І.С. Сидорук // Національні моделі економічних систем: формування, управління, трансформації: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Херсон, 10–11 жовтня 2014 р.). У 2-х частинах / ред. кол.: К.С. Шапошников [та ін.]. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2014. – Ч. 2. – С. 17–21.
  • Сидорук І.С. Методичні підходи до формування регіональних програм державної підтримки малого підприємництва / І.С. Сидорук // Materialsofthe X International scientific and practical conference «Scientific horizons – 2014» (September 30 – October 7, 2014). – Sheffield. Science and education LTD. – Volume 2. Economic science. – Pp. 75–76. Сидорук І.С. Європейський досвід державної політики підтримки малого підприємництва на регіональному рівні / І.С. Сидорук // Проблеми та шляхи удосконаленняекономіки України: матеріали ХХІІ міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 1–2 лютого 2013 р.). – Львів: ГО «Львівська економічна фундація», 2013. – С. 91–93.
  • Сидорук І.С. Застосування проектного підходу при формуванні та реалізації регіональних цільових програм / І.С. Сидорук // Ольвійський форум – 2013: «Світова криза: прояви, наслідки, шляхи подолання»: тези. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – С. 66–68.
  • Сидорук І.С Проблеми функціонування дозвільної системи очима підприємців / І.С. Сидорук // Materiály IX mezinárodnív?decko-praktickákonference «V?da a techologie: krokdobudoucnosti – 2013». – Díl 8. Ekonomickév?dy. – Praha: Publising House «Education and Science» s.r.o. – Stran 77–79.
  • Сидорук И.С. Формирование кластеров для повышения конкурентоспособности малых предприятий Запорожской области / И.С. Сидорук // Materialy IX Mi?dyznarodowejnaukowi-praktzcynejkonferencij «Naukowaprzestrze?Europy – 2013» Volume 12. Ekonomicznenauki. – Przemy?l: Nauka i studia. –Str. 77–79.
  • Сидорук І.С. Роль, функції та конкурентні переваги малого бізнесу в сучасній економіці / І.С. Сидорук // Управління міжнародною конкурентоспроможністю регіонів: механізми, принципи, стратегії: матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції 16–19 жовтня 2012 р. – Сімферополь: Кримський інститут бізнесу, 2012. – С. 60–64.
  • Сидорук І.С. Механізм державної підтримки малого підприємництва на регіональному рівні / І.С. Сидорук // Економіка ХХІ століття: теорія і практика: Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 14–15 вересня 2012 р.). – К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2012. – С. 58–61.