Ви є тут

Головна
СТАТЕЙ,   усього:      15
 - з них за авторством молодих учених    7
Статей у зарубіжних виданнях,    усього: 2
 - з них за авторством молодих учених   1
Статей  в фахових виданнях,    усього: 8
 - з них за авторством молодих учених 5
Статей  в нефахових виданнях,    усього: 5
 - з них за авторством молодих учених 1

Статті у зарубіжних виданнях

 1. А.В. Ершов О.Г. Быковский,  А.Н.Лаптева Влияние экзотермических процессов на термодинамические характеристики при плазменном распылении металлических токопроводящих проволок / Физика  и химия обработки материалов.-2014.-№1. С.21-24, (фахове видання). SCOPUS
 2. Соколов Е. П. Сверхзвуковые автобусы, лодки и … деревья  / Е. П. Соколов // Квант. – 2014. – № 3. – С. 31, 34-36, 59.
 3. Андреев А. Н. Использование поверхностного натяжения жидкости в конструкци и самоцентрирующейся опоры для физического эксперимента / А. Н. Андреев (ЗНУ, кафедра МВФ), Т. В. Гуляева // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. №12(71). Часть II. – М: «Литера», «Институт Стратегических Исследований», декабрь 2014. – С. 35 – 42. (РИНЦ, "Ulrich's Periodicals Directory")

Статті у фахових виданнях

Статті з фундаментальної фізики

 1. Брехаря Г. П. Свойства постоянных магнитов системы Nd–Fe–B, легированной Cu, Ti, C, полученных порошковым методом или спеканием пленок в условиях высокого давления / Г. П. Брехаря, Е. А. Харитонова, Т. В. Гуляева // Успехи физики металлов. – К: ИМФ. –2014. – Т. 15. –  С. 35–53. (Google Scholar)
 2. Ершов, А.В. Конвективный и лучистый теплообмен при плавлении проволоки в струе дуговой плазмы [Текст] /А.В. Ершов,  Е.А. Зеленина //  Електротехніка та електроенергетика. – 2014. - №1.  – С.37-42. Фахове видання 0,43 авт. арк.

Статті з методики викладання фізики

 1. Гуляєва Л. В Варіативний підхід щодо виконання лабораторних робіт з фізики в старшій школі / Л.В Гуляєва, Т.В Гуляєва // Наукові записки. Випуск 5. –Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Частина 3. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Вінніченка, 2014. -.С. 60-66.
 2. Гуляєва Л.В. Дослідження руху тіла вздовж похилої площини в старшій школі / Л.В Гуляєва, Т.В Гуляєва // Збірник наукових праць: Серія: педагогічні науки. – Випуск 66. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2014. – С. 85-90.
 3. Мінаєв Ю.П. Знайомство з прийомом «корисне додавання нуля» на прикладі електростатичних задач [Текст] / Ю.П. Мінаєв, О.А. Лозовенко, Д.І. Калугін // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія 5: Педагогічні науки: реалії та перспективи Вип. 47 / Видавництво НПУ ім.. М.П. Драгоманова. – Київ. 2014. С. 196-202.
 4. Манько В.К. Визначення модуля зсуву за допомогою пружинного маятника . [Текст] /,В.К.Манько // Наукові записки.–Випуск 5.¬–Ч.2. – Серія: Педагогічні науки./ Кіровоградський державний педагогічний  ун-т ім.В.Винниченка.–  Кіровоград, 2014.–С.123-125
 5. Серпецький Б.О. Фізичний практикум з реєстрації радіоактивного випромінювання / Б.О. Серпецький, С.П. Лущин // Засоби і технології сучасного навч. середовища: матер. міжнар.X наук.-практ. конф., м. Кіровоград 23 травня 2014 р./ Вадповід. ред. : С.П. Величко.-ПП “Ексклюзив-Систем“, 2014.-С.83.
 6. Серпецький, Б.О. Фізичний практикум з реєстрації радіоактивного випромінювання / Б.О. Серпецький, С.П. Лущин // Наукові записки.-Вип.5-Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти.Ч.2.-Кіровоград:РВВ КДПУ ім.В.Винниченка, 2014.-С. 152-155.

Нефахові видання

 1. Соколов Е. П. Поиск физических закономерностей [Текст] / Е. П. Соколов // Школа юного вченого. – 2013. – № 4 (24). – С. 23-33.
 2. Соколов Е. П. Под небом голубым есть город золотой / Е. П. Соколов // Школа юного вченого. – 2014. – № 5-6 (31-32). – С. 30-39.
 3. Соколов Е. П. Как мы придумывали задачи по оптике, или новейшие приключения Буратино [Текст] / Е. П. Соколов // Школа юного вченого. – 2013. – № 5-6 (25-26). – С. 35 - 45.
 4. Соколов Е.П. Содержательные логические линии единого учебного курса физики [Текст] / Е. П. Соколов // Педагогічні науки та освіта : збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти / редкол. : А. І. Павленко (голов. ред.) та ін. – Вип. –XІІ. – Запоріжжя : КЗ «ЗОІППО» ЗОР, 2014. – С. 85-105.
 5. Гуляєва Л.В. Диференційовано-варіативний підхід у виконанні лабораторних робіт з фізики в старшій школі [електронній ресурс] / Л.В Гуляєва, Т.В Гуляєва // ектронний збірник наукових праць ЗОІППО. –№2(16): Матеріали V Міжнародного форуму «Особистість у єдиному освітньому просторі» Конференція 2: Освіта й особистість: нові підходи, сучасна дидактика, інноваційні технології http://virtkafedra.ucoz.ua/el_gurnal/pages/vyp161/gulaevy.pdfконференції.