Ви є тут

Головна
СТАТЕЙ,   усього:      14
 - з них за авторством молодих учених    3
Статей у зарубіжних виданнях,    усього: 0
 - з них за авторством молодих учених   0
Статей  в фахових виданнях,    усього: 10
 - з них за авторством молодих учених 3
Статей  в нефахових виданнях,    усього: 4
 - з них за авторством молодих учених 0

Статті у фахових виданнях

Статті з фундаментальної фізики

 1. Ершов,  А.В. Влияние магнитного поля проводника на  течение  металла на торце проволоки в дуговом разряде [Текст] /А.В.Ершов,  Е.А. Зеленина //  Електротехніка та електроенергетика. – 2013. - №2. – С.62-65. Фахове видання 0,4 авт. Арк
 2. Быковский О.Г.,  Ершов А.В, Лаптева А.Н., Глотка А.Н. Определение температуры частиц при плазменном напылении токоведущей проволокой  / Заготовительные производства в машиностроении. -  2013. - №5. – С. 12 – 14
 3. Брехаря Г. П. Дослідження впливу вакуумної термообробки на процес відновлення гематиту / Г. П. Брехаря, Н. П. Бондар, Т. В. Гуляєва, В. І. Деменіков // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – Запоріжжя: ЗНТУ. –2013.– № 1. –  С. 69-72. (РИНЦ) (Google Scholar)
 4. Брехаря Г. П. Дослідження впливу механо- та термообробки на процеси перетворення гематиту на магнетит [Електронний ресурс] / Г. П. Брехаря, Н. П. Бондарь, Т. В. Гуляєва // Металознавство та термічна обробка металів. - 2013. - № 2-3. - С. 38-47. (Google Scholar)
 5. Вплив зовнішніх тисків на структуру та магнітні властивості спечених магнітів / Г. П. Брехаря, Т. В. Гуляєва, О. А. Харитонова, Т. І. Прибора // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – Запоріжжя: ЗНТУ. –2013.– № 2. –  С. 23-29. (РИНЦ) (Google Scholar)

Статті з методики фізики

 1. Лоскутов, С.В. Радіометр Крукса в лекційному експерименті [Текст] / С.В. Лоскутов, І.В. Золотаревський // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Педагогічні науки. – 2013. – № 90. – С. 366–370.
 2. Мінаєв Ю.П. Виховання критичного мислення студентів-фізиків на міждисциплінарній основі [Текст] / Ю.П. Мінаєв, О.А. Лозовенко, І.П. Даценко // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна / [редкол.: П.С.Атаманчук (голова наук. ред.) та ін.]. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – Випуск 19. – С. 221-223.
 3. Манько В.К., Задорожній Є.В Визначення модуля зсуву за допомогою крутильного маятника . [Текст] /,В.К.Манько // Наукові записки.–Випуск 100 – Серія: Педагогічні науки./ Кіровоградський державний педагогічний ун-т ім.В.Винниченка.–  Кіровоград, 2013.–С.158-161.
 4. Серпецький, Б.О. Комп’ютерний фізичний практикум при вивченні закономірностей радіоактивного гамма-випромінювання / Б.О. Серпецький, С.П. Лущин // Наукові записки.-Вип.4-Серія: Педагогічні науки.-Кіровоград:РВВ КДПУ ім.В.Винниченка, 2013.-С. 202-203.
 5. Правда М.І. Методичні особливості лабораторної роботи “Коливання обруча”// Наукові записки. Випуск 4.– Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Частина І. - Кіровоград: РВВ КДПУ ім. Винниченка, 2013.- с.215-217. – Умов. друк. арк.0,5.- Авт.арк.-0,175. (Фахове видання)

Нефахові видання

 1. Соколов Е. П. Тридцать шесть видов Фудзи / Е. П. Соколов // Школа юного вченого. – 2013. – № 1 (21). – С. 12 - 19.
 2. Соколов Е. П. Поиск физических закономерностей / Е. П. Соколов // Школа юного вченого. – 2013. – № 4 (24). – С. 23 - 33.
 3. Соколов Е.П. Доуниверситетская подготовка в системе непрерывной подготовки инженерных кадров по физике  [Электронный ресурс]  / Е. П. Соколов // Всеукраїнська науково-практична конференція «Розвиток сучасної природничо-математичної освіти: реалії, проблемі якості, інновації»: електронний збірник наукових праць Запорізької обласної академії післядипломної педагогічної освіти. Випуск №  4 (14). Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Розвиток сучасної природничо-математичної освіти: реалії, проблемі якості, інновації», 21 – 28 жовтня 2013 р., м. Запоріжжя /  Запорізька обласна академія післядипломної педагогічної освіти. – Запоріжжя : ЗОАППО , 2013 . – http://www.zoippo.zp.ua./pages/el_gurnal/pages/vip14.html
 4. Соколов Е. П. Как мы придумывали задачи по оптике, или новейшие приключения Буратино / Е. П. Соколов // Школа юного вченого. – 2013. – № 5-6 (25-26). – С. 35 - 45.