Ви є тут

Головна

2013 рік

Всього: 9
- з них за авторством молодих учених 2
  1. Сарнацький О. П. Дореволюційна російська історіографія питання про по-літику самодержавного апарату щодо українства (1907 – 1917 рр.) / О. П. Са-рнацький // Проблеми історії та історіографії України: Матеріали VІ Міжна-родної наукової конференції “Дні науки історичного факультету – 2013” (15-16 квітня) / Наук. ред. проф. Казьмирчук Г. Д. – “ПП” КП “УкрСІЧ”, 2013. – 84 с. (С. 67 – 69).
  2. Бичевий О. Ф., Сарнацький О. П. Провідний вищий технічний навчальний заклад Запорізького регіону / О. Ф. Бичевий // Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітаристики у сучасному інформаційному прос-торі: національний та інтернаціональний аспекти (за матер. VІ Міжнародної наук.-практ. конфер. від 30-31 травня 2013 року): зб. наукових праць / за загл. ред. Журби М. А. – Частина ІІ. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2013. – 236 с. (С. 129-132).
  3. Мелещенко А.И. Влияние прямих иностранных инвестиций (ПИИ) на развитие мировой экономики / Тези доповідей науково-практичної конференції «Тиждень науки», Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – Т. 2. – С. 154.
  4. Лазнева І.О. Роль державної політики у загальній стратегії економічного розвитку країн Східної та Південно-Східної Азії / І.О. Лазнева // Щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів «Тиждень науки», 15–19 квітня, 2013 р.: зб. тез доп., Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – Т. 2. – С. 144.
  5. Лазнева І.О. Становлення та розвиток соціальної політики в ЄС / І.О. Лазнева // Інтеграційні процеси в міжнародних відносинах: історія і сучасність, Миколаїв: МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2013. – С. 94-97.
  6. Ситников М.М. Аналіз управління розвитком інвестиційного потенціалу Запорізького регіону /Стратегічні напрямки соціально-економічного розвитку держави в умовах глобалізації.- збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції м. Хмельницький 18-20 квітня 2013р..- Хмельницький: ХУУтаП, 2013.-С.415-417.
  7. Прушківська Е. В. Формування постіндустріального суспільства та теорії просторової організації в національній економіці / Е. В. Прушківська // Problems and prospects of territories' socio-economic development: сollections of Materials of the 2 td International Scientific Conference, (April 25-29, 2013, Opole, Poland). – B. : Publishing Tkachuk, 2013. – P. 165–166.
  8. Прушківська Е. В. Інтеграційні вектори та структура зайнятості в національній економіці / Е. В. Прушківська // Соціально-економічні трансформації в епоху глобалізації : зб. наук. статей V Всеукр. наук. – практ. конф., (16 трав. 2013 р., м. Полтава). – Полтава : ТОВ «АСМИ», 2013. – С. 126 130.
  9. Прушківська Е. В. Роль «зеленої економіки» в первинному, вторинному та третинному секторі національної економіки / Е. В. Прушківська, Ю. О. Шевченко // Практика впровадження зелених технологій : досвід Німеччини: матеріали міжнародного симпозіуму, (16-17 трав. 2013 р., м. Київ). – К. : ДП «Прінт Сервіс», 2013. – С. 69–71.