Ви є тут

Головна

Прізвище: Удодова

Ім'я: Яна

По батькові: Вадимівна

 

Посада: старший викладач кафедри міжнародних економічних відносин

Участь у роботі рад і державних структур: .....

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: .....

Обліковий запис науковця (ORCID): .....

 

Освіта: вища

 • Запорізький національний технічний університет, факультет економіки та управління, рік закінчення – 2010 рік, спеціальність за дипломом «Фінанси», кваліфікація - спеціаліст з фінансів;
 • Класичний приватний університет, інститут економіки, рік закінчення – 2010 рік, спеціальність за дипломом «Облік та аудит», кваліфікація - магістр з обліку та аудиту;

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка: «Оцінка економічної ефективності розвитку економіки регіону», рік захисту – 2014, Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» м. Дніпропетровськ;

Наукові інтереси:

 • Регіональна політика інтеграційного розвитку ЄС;
 • Регіональна економіка в умовах глобалізації та інтеграції України у світову економіку;

Дисципліни, які викладає:

 • Спільна комерційна та регіональна політика інтеграційного розвитку ЄС;
 • Дипломатичний протокол та етикет;

Основні наукові роботи (публікації):

 • Книш Я. В. Ефективність функціонування регіональної економіки : [монографія] / С. Я. Салига, Я. В. Книш. – Запоріжжя : ЗЦНТЕІ, 2012. – 185 с. (Особистий внесок: узагальнено та уточнено зміст категорій «регіон» та «ефективність регіональної економіки»; обґрунтовано принципи оцінювання ефективності функціонування регіональної економіки ; удосконалено методи визначення економічної ефективності функціонування регіональної економіки);
 • Книш Я. В. Взаємозв’язок часткових показників економічної ефективності функціонування регіональної економіки / С. Я. Салига, Я. В. Книш // Економіка та держава. – 2012. – № 4. – С. 33–34. Особистий внесок: розроблено математичну модель взаємозв’язку часткових показників економічної ефективності регіональної економіки. (наукове фахове видання);
 • Книш Я. В. До питання оцінки ефективності розвитку економіки регіону в сучасних умовах / В. Ф. Залунін, Я. В. Книш // Економічний простір. – 2013. – № 80. – С. 52–59. Особистий внесок: критичний аналіз існуючих методів оцінки ефективності розвитку економіки регіону та обґрунтування основних принципів зазначеного процесу;
 • Knysh Y. Development of evaluation principles of regional economy operation efficiency / Y. Knysh // Problems and Perspectives in Management International Research Journal. – 2013. – Vol. 11, No. 1. – РР. 106-109;
 • Книш Я.В. Місце економіки регіону в просторовому упорядкування національної та міжнародної економіки / Я.В. Книш // Економічний вісник Національного гірничого університету  - 2017 - № 3 (59). – С.65-72 (Іndex Copernicus Google Scholar Research Bible Vernadsky National Library of Ukraine);

Всього наукових праць: 21, з них монографій - 1;

Перелік усіх наукових публікацій за роками

 

Участь у конференціях:

 • Книш Я. В. Економічний потенціал як складова розвитку регіонів / Я. В. Книш // Формування ефективних механізмів господарювання в умовах сучасної економіки: теорія і практика : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф. 17–18 листопада 2011 р. : у 2 ч. / за ред. В. М. Огаренка та ін. – Запоріжжя : КПУ, 2011. – Ч. 2. – С. 74–76;
 • Книш Я. В. Аналіз існуючих методів оцінювання економічної ефективності та управління процесом підвищення ефективності виробництва / Я. В. Книш // Економічні погляди: теорія і практика : Міжнарод. наук.-практ. конф. 3–4 лютого 2012 р. : у 2 ч. – Одеса : Центр економічних досліджень та розвитку, 2012. – Ч. 1. – С. 17–18;
 • Книш Я. В. Підготовка та підвищення кваліфікації кадрів як передумова підвищення зайнятості регіону / Я. В. Книш // Проблеми та перспективи розвитку регіональної економіки : матер. VII Міжнарод. наук.-практ. конф. 12–14 квітня 2012 р. – Кременчук : «ПРЕСС-ЛАЙН», 2012. – С. 140–141;
 • Удодова Я.В. Особливості економічного розвитку регіонів в умовах інтеграції України у світову економіку / Удодова Я.В// International Scientific Conference Anti-Crisis Management: State, Region, Enterprise: Conference Proceedings? Part I? November 17th, 2017/ Le Mans, France: Baltija Publishing. – PP. 55-56;

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

 

Відзнаки та нагороди:.....

Рік початку діяльності в університеті: 2017

Мови спілкування: українська - вільно, російська - вільно.

Контакти:

адреса: 69063, Україна, м. Запоріжжя, вул. Жуковського 64
аудиторія (кабінет): 277а
тел.: +380(61) 7-698-253
e-mail: kafedra_mev@zntu.edu.ua
URL: .....