Ви є тут

Головна

Кафедру створено в 1968 р. шляхом розділу кафедри "Технологія металів та металознавство", очолюваної професором Б.С. Натаповим, на 2 кафедри: "Технологія металів" і "Металознавство та термічна обробка металів". Значна частина історичного шляху кафедри пов'язана з доцентом П.О. Аверченком – її фундатором, організатором і керівником від дня заснування і до 1980 р.
У 1980 р., у скрутний для кафедри час, коли готувався наказ про її розформування, кафедру очолив д.т.н., проф. І.П. Волчок, який є її незмінним керівником і сьогодні. До того 13 років він працював начальником першої у ЗМІ галузевої науково-дослідної лабораторії зносостійких та холодостійких сталей та сплавів ГНДЛ-1. Ця лабораторія за показниками роботи була визнана кращою в Мінвузі України та Міністерстві кольорової металургії СРСР. Завдяки цьому Мінкольормет Союзу дало згоду на будівництво лабораторного корпусу (нині корпус № 4) та перерахувало частину коштів для будівництва.
Головна задача ГНДЛ-1 складалася в підвищенні надійності та довговічності гірсько-добиваючого та технологічного обладнання підприємств кольорової металургії, розташованих майже по всій території колишнього Радянського Союзу: від України до Колими та від Казахстану до Норильська і Якутська. Проблема ускладнювалася віддаленістю підприємств (машинобудівних заводів, ремонтних баз, ливарних цехів та ін.), на яких виготовлялися запасні частини бульдозерів, екскаваторів, драг, піскових насосів, шарових млинів, дробилок і т.д., а також часто відсутністю на підприємствах досвідчених спеціалістів. Виходячи з цього начальник лабораторії І.П. Волчок наполягав, щоб наукові та практичні розробки лабораторії виконувалися на високому рівні, бажано на рівні дисертаційних робіт, з аналізом тогочасних досягнень матеріалознавства, ливарного виробництва та металургії. Майже всім інженерам лабораторії були визначені теми дисертаційних робіт. Це дало результати: 10 робітників лабораторії (Пінчук Є.І., Ковалев А.Г., Царев О.В., Кузовов А.Ф., Лутов М.В., Осаул О.І., Юзвак В.М., Малишев Г.П., Бобраков С.М., Єгоров О.В.) стали кандидатами технічних наук.
Нове дихання кафедра технології металів (ТМ) отримала, коли її завідувачем в травні 1980 р. став д.т.н., проф. І.П. Волчок. У коло важливих питань увійшла не лише навчально-методична, але й наукова робота, без якої неможлива підготовка інженерних кадрів. У той час при кафедрі працювала ГНДЛ-5 підвищення стійкості склоформуючого інструменту (склоформ). Як визначив робітник лабораторії С.В. Бабарикін: "Ступінь наукових досліджень в лабораторії на той час був низьким, десь на рівні раціоналізаторських пропозицій. З приходом І.П. Волчка змінилося все в принципі. У спеціалістів лабораторії з'явилися реальні наукові результати, статті в наукових журналах та економічна ефективність від втілення в виробництво наукових розробок".
За матеріалами наукових досліджень в ГНДЛ-5 та за результатами втілення їх в виробництво на склозаводах України, Білорусі, Молдови та Росії захистили кандидатські дисертації Трескунов Г.О., Колотілкін О.Б., Лісовський А.В., Бабарикін С.В., Шейко С.П., Єгоров А.О., Кузнецов С.В. В 2005 р. Колотілкін О.Б. захистив докторську дисертацію "Розробка матеріалів для склоформуючого устаткування з урахуванням дії силікатних розплавів.
Подальшому розвитку наукових досліджень на кафедрі ТМ сприяло створення при ній нової ГНДЛ-8 – лабораторії матеріалознавства за проханням Міністерства будівництва в районах Далекого Східу та Забайкалля. За матеріалами досліджень в цій лабораторії захистили кандидатські дисертації Гладкий І.А., Кудін І.В., Степанова В.В., Шевченко В.Г.
Незважаючи на скрутні часи після розпаду Радянського Союзу кафедра ТМ продовжувала активно займатися педагогічною та науковою роботою. Тільки за останні 15 років підготовлено 4 підручники, 4 навчальні посібники, 18 методичних посібників, 4 конспекти лекцій; під керівництвом І.П. Волчка захищено 4 докторських та 6 кандидатських дисертацій. В 2014 р. кафедра технології металів із загальнотехнічної була перетворена у випускаючу та одержала назву "Кафедра композиційних та порошкових матеріалів і технологій" (КПМТ). В цьому ж році кафедра здійснила перший прийом студентів на спеціальність "Композиційні та порошкові матеріали, покриття". Це рішення було прийнято, виходячи з наступних міркувань.
Традиційні сплави на основі заліза (сталі), титану, алюмінію, нікелю та іншу майже повністю вичерпали ресурс підвищення механічних та службових властивостей за рахунок термічної, хіміко-термічної, термомеханічної та інших видів обробок. На зміну їм свого часу прийшли композиційні матеріали. Сучасні досягнення людства у космосі, авіації, машинобудуванні та в інших галузях значною мірою стали можливими завдяки широкому використанню композиційних матеріалів (КМ). Поєднання в композиційному виробі різних за фізичними і механічними властивостями матеріалів дозволяє одержувати КМ з унікальними властивостями, які перевищують властивості окремих компонентів. В останні 2-3 десятиріччя ця галузь науки і техніки набула нового напряму – створення нанотехнологій, які надають можливості атомно-молекулярного конструювання матеріалів з невідомими раніше властивостями. Вважається, що XX століття починалося як атомне, продовжувалося як космічне, закінчилося як століття інформації, а XXI почалося як століття наноструктурних матеріалів і покриттів. Зараз нанотехнології інтенсивно розвиваються. Про це наочно свідчить сучасна динаміка світових ринків збуту: металургія -5 %, сировинний комплекс -3 %, паливо +2 %, сільське господарство +4 %, машинобудування +5 %, приладобудування +8 %,мікро-електроніка і ПЕОМ +18 %, нанотехніка +35 %. Річний обсяг ринку нанотехніки перевищив 1 трлн. доларів США (більше ніж сталі).
На думку вчених, подальший розвиток нанотехнологій приведе до кардинальних змін у численних середовищах людської діяльності: матеріалознавстві, медтехніці, електроніці, інформатиці, машинобудуванні, сільському господарстві, екології та інших.
Фахівці зі спеціальності "Композиційні та порошкові матеріали, покриття" потрібні у сфері фундаментальних і прикладних наук та в промисловості різних форм власності: на АТ "Мотор Січ", ДП ЗМКБ "Івченко-Прогрес", ВАТ "АвтоЗАЗ", Дніпроспецсталь, науково-дослідному інституті "УкрНДІспецсталь". В Запорізькому регіоні підготовка таких спеціалістів здійснюється тільки і ЗНТУ.
Навчальний процес на кафедрі здійснюють 2 професори та 4 доценти. На кафедрі діють аспірантура та докторантура, які є кращими в ЗНТУ. Тільки під керівництвом завідувача кафедри професора Волчка І.П. захищено 4 докторські та 40 кандидатських дисертацій. В навчальній та науковій діяльності кафедра плідно співпрацює з запорізькими промисловими підприємствами, а також з вищими навчальними закладами Придніпровського регіону, Білорусі та Польщі.
Ряд дисциплін на кафедрі викладається з елементами наукових досліджень. Це дозволяє студентам отримати навички наукової праці, поступити до аспірантури та захистити кандидатську дисертацію.