Ви є тут

Головна

Підготовка фахівців спеціальності «Мікроелектроніка і напівпровідникові прилади» почалась у 1966 р. На той час у м. Запоріжжі, області та усьому південному регіоні України відчувалась потреба у спеціалістах вказаної спеціальності. У цей час досягли апогею у своїй діяльності у м. Запоріжжі напівпровідникові підприємства ВО «Гамма», завод «Перетворювач», титано-магнієвий комбінат, які постійно вимагали чимало фахівців.

Першим завідувачем кафедри був д-р фіз.-матем. наук, професор Горбань О.М. (1969-1987), потім кафедру очолювали д-р фіз.-матем. наук, професор Шаповалов В.П. (1987-1998), канд.фіз.-матем. наук, доцент Манько В.К. (1998-1999), а з 1999 р. – д-р фіз.-матем. наук, професор Погосов В.В. З 2007 р. кафедра має назву «Мікро- та наноелектроніки» (МіНЕ).

Перший випуск фахівців відбувся у 1971 р. За всі роки існування кафедра підготувала і випустила більш 1600 спеціалістів з кваліфікацією «Інженер електронної техніки», „Спеціаліст з електроніки», „Магістр електроніки».

Підготовка фахівців спеціальності «Мікроелектроніка і напівпровідникові прилади» почалась у 1966 р. На той час у м. Запоріжжі, області та усьому південному регіоні України відчувалась потреба у спеціалістах вказаної спеціальності. У цей час досягли апогею у своїй діяльності у м. Запоріжжі напівпровідникові підприємства ВО «Гамма», завод «Перетворювач», титано-магнієвий комбінат, які постійно вимагали чимало фахівців.

Першим завідувачем кафедри був д-р фіз.-матем. наук, професор Горбань О.М. (1969-1987), потім кафедру очолювали д-р фіз.-матем. наук, професор Шаповалов В.П. (1987-1998), канд.фіз.-матем. наук, доцент Манько В.К. (1998-1999), а з 1999 р. – д-р фіз.-матем. наук, професор Погосов В.В. З 2007 р. кафедра має назву «Мікро- та наноелектроніки» (МіНЕ).

Перший випуск фахівців відбувся у 1971 р. За всі роки існування кафедра підготувала і випустила більш 1600 спеціалістів з кваліфікацією «Інженер електронної техніки», „Спеціаліст з електроніки», „Магістр електроніки».

Сьогодні підготовка студентів здійснюється за контрактною і бюджетною формами навчання. Станом на 1 червня 2010 року на радіоприладобудівному факультеті за спеціальністю „Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої» навчались 247 студентів: 177 – денна форма + 5 магістрів, 65 – заочна форма навчання.

Підготовку фахівців зі спеціальності здійснює кафедра «Мікро- та наноелектроніки», як випускаюча. Спеціальність „Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої» акредитована за четвертим освітньо-кваліфікаційним рівнем. На кафедрі діє аспірантура. За останні 5 років захищено 3 кандидатські та 1 докторська дисертації, вийшло з друку 4 монографії, 1 електронний підручник, 6 навчальних посібників (5 з них з грифом МОН).

Науково-дослідна робота на кафедрі «Мікро- та наноелектроніка» проводиться за декількома напрямками. За цими напрямами за час існування кафедри захищені 3 докторські та 21 кандидатська дисертація, опубліковано понад 700 наукових праць, отримано 36 авторських свідоцтв.

Конкурентна спроможність випускників кафедри у межах регіону позитивна. Про це свідчать відгуки підприємств про роботу випускників та звіти ДЕК про високий рівень та актуальність тематики дипломного проектування, де понад 90% дипломних робіт є актуальними і реальними, деякі виконуються за замовленнями підприємств.

Випускники кафедри працюють в основному безпосередньо фахівцями на базових напівпровідникових та інших підприємствах інженерами-технологами, конструкторами-розробниками та ін. Багато випускників займають провідні керівні посади. Ряд випускників аспірантури, захистивши кандидатські дисертації, працюють викладачами у ВНЗ.

На засідання постійно діючого семінару з наноелектроніки запрошуються не тільки викладачі випускаючої кафедри, а всі зацікавлені фахівці університету. На семінарі обговорюються результати досліджень науковців ЗНТУ, розглядаються напрямки майбутніх досліджень, методи використання інформаційних технологій. Результати наукових досліджень доповідалися на науково-практичних національних та міжнародних конференціях.

Без мікроелектроніки зараз не обходиться жодна галузь промисловості. Це і комп'ютерна інженерія, і радіотехнічні підприємства, і металургійна, і хімічна промисловості та інше. Крім того, безліч підприємств повсякденно втілюють у виробництво високі новітні технології на базі електронних мікропроцесорів і мікроелектронних приладів. Аналіз таких складних об'єктів, як сучасні вироби мікроелектроніки, неможливий без впровадження нових комп'ютерних технологій, тому з 2000 p. на кафедрі відкрита нова спеціалізація – «Моделювання та програмне забезпечення виробів мікроелектроніки».

З 2004 року на кафедрі на базі бакалаврату напряму 0908 „Електроніка» відкрита нова спеціальність «Якість, стандартизація та сертифікація» (акредитована у 2009 р.). Тому на 4-му курсі бакалаврату відкрита також спеціалізація «Якість, стандартизація та сертифікація». Обидві спеціалізації сприяють поліпшенню адаптації випускників кафедри до сучасних умов виробництва.

В умовах економічного зростання і розвитку промислового виробництва в регіоні необхідним є забезпечення конкурентноздатності його продукції. Першочергова роль у цьому належить інженерам з якості продукції. Спеціальність «Якість, стандартизація та сертифікація» дозволяє забезпечити промислові підприємства, недержавні структури, малий бізнес відповідними кадрами.