Ви є тут

Головна

Свій літопис кафедра веде з жовтня 2012 року, коли за наказом ректора Запорізького національного університету за №333 від 28 вересня 2012 року у результаті реорганізації кафедри фінансів і банківської справи було створено як самостійний підрозділ факультету економіки та управління випускаючу кафедру обліку і аудиту.

Завідувач кафедри обліку і аудиту – Левченко Наталія Михайлівна, доктор наук з державного управління, професор.

Метою роботи кафедри обліку і аудиту є підготовка висококваліфікованих фахівців з обліку, аналізу та аудиту, які можуть успішно конкурувати за своїм фахом на ринку праці в Україні та за її межами. Для вирішення цієї мети розроблюються та реалізуються різноманітні стратегічні цілі, що базуються на пріоритетах кафедри. До них можна віднести реалізацію кадрової політики щодо поліпшення якісного складу професорсько-викладацького складу, забезпечення розвитку наукової діяльності з метою підготовки висококваліфікованих кадрів з обліку, аналізу і аудиту, активну співпрацю з вітчизняними і зарубіжними науковцями та кращими представниками вітчизняної практики за цими напрямками, сприяння кар'єрному зростанню членів колективу кафедри.

Кафедра обліку і аудиту здійснює підготовку здобувачів вищої освіти на денній та заочній формах навчання за:

наступними освітніми ступенями:

  • бакалавр зі спеціальності 6.030509 «Облік і аудит»;
  • магістр зі спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит»;

 

наступними освітньо-кваліфікаційними рівнями:

  • спеціаліст зі спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит».

 

Здобутки кафедри зумовлені, насамперед, високим професій­ним рівнем викладачів та моральним кліматом, що панує у колективі.

Значну роботу колектив кафедри проводить щодо методичного забезпечення навчального процесу. Реформа бухгалтерського обліку в Україні, необхідність впровадження нового національного плану рахунків та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку поставили перед науковцями завдання постійного оновлення методичного забезпечення з дисциплін облікового циклу, економічного аналізу і аудиту, які протягом останніх років успішно розв'язуються колективом кафедри обліку і аудиту. На кафедрі функціонує постійно діючий науково-методичний семінар, науковим керівником якого є професор Н.М. Левченко.

Кафедра активно проводить науково-дослідну роботу за комплексною науковою держбюджетною темою «Концептуальні підходи щодо вдосконалення методології обліку, аналізу та аудиту в умовах євроінтеграції». Наукові дослідження здійснюються за такими основними напрямами: удосконалення методології та організації бухгалтерського обліку та фінансової звітності на основі їх стандартизації та гармонізації; розробка сучасних методів аналізу та аудиту. За даними напрямками проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію студентів і молодих вчених «Концептуальні підходи щодо вдосконалення методології обліку, аналізу та аудиту в умовах євроінтеграції» (15-16 квітня 2015 р.). Студенти та викладачі кафедри щорічно приймають участь у наукових конференціях у рамках «Тижня науки». Студенти та викладачі кафедри мають також великий досвід участі у міжнародних науково-практичних конференціях, що проводяться провідними навчальними закладами Росії, Польщі, Угорщини, Словаччини, Німеччини тощо.

Результати наукових досліджень за науковою держбюджетною темою кафедри опубліковано в колективних монографіях:

  • Сучасний бухгалтерський облік, аналіз і аудит: галузевий аспект (м. Дніпропетровськ 2013 р.)
  • Актуальні питання обліку, аналізу і аудиту: теорія та практика (м. Дніпропетровськ 2014 р.)
  • Тенденції змін фінансово-кредитних відносин під впливом світової кризи (м. Запоріжжя 2014 р.)

 

Важливим аспектом наукової діяльності кафедри є співпраця з провідними вітчизняними та зарубіжними вченими. Наукові зв'язки підтримуються з науковими центрами і провідними економічними університетами Харкова, Львова, Тернополя, Хмельницька, Чернівців, Дніпропетровська, Херсона та ін. Є плідною співпраця з Запорізьким територіальним відділенням Спілки аудиторів України, аудиторськими компаніями, профільними кафедрами всіх класичних університетів України та іншими провідними науковими установами.

На кафедрі активно працюють наукові гуртки студентів, діють наукові семінари викладачів та аспірантів.

З метою підвищення рівня підготовки фахівців, кафедра плідно співпрацює з періодичним виданням професійних бухгалтерів і аудиторів України – газетою-журналом «Все про бухгалтерський облік», «Бухгалтерський облік і аудит», «Сталий розвиток економіки», «Інноваційна економіка» та ін.

Особливої уваги колектив кафедри приділяє якості підготовки фахівців вищої кваліфікації. Її рівень можна визначити, проаналізувавши результати участі наших студентів у різноманітних наукових олімпіадах, конкурсах, конференціях з фаху.

Випускники кафедри є конкурентоспроможними на ринку праці, успішними в підприємницькій діяльності та на державній службі, обіймають високі посади керівників і провідних фахівців на підприємствах різних форм власності, у фінансових та банківських установах, в органах державної фіскальної служби, контрольно-ревізійних управліннях, Державному казначействі, у Пенсійних та інвестиційних фондах, у страхових компаніях та інших структурах.

Кращі випускники продовжують навчання в аспірантурі.

За три роки кафедра обліку і аудиту визнана однією з кращих на факультеті економіки та управління за всіма показниками: рівнем знань, високими здобутками випускників, методичним забезпеченням, вмінням працювати і відпочивати. Кафедра обліку і аудиту не втрачає оптимізму та готова активно продовжувати відповідальну справу формування професіоналів з обліку і аудиту, спроможних створювати нову Україну.