Ви є тут

Головна


Кафедра обліку та оподаткування

 

 

Свій літопис кафедра обліку та оподаткування веде з жовтня 2012 року, коли відповідно до наказу ректора ЗНТУ №333 від 28 вересня 2012 року в результаті реорганізації кафедри фінансів і банківської справи було створено як самостійний підрозділ факультету економіки і управління кафедру обліку і аудиту, перейменовану в подальшому (відповідно до наказу «Про зміни в організаційній структурі університету» від 19 вересня 2016 року №364) на кафедру обліку і оподаткування.

Керівництво створеної кафедри було покладено на доктора наук з державного управління, професора Левченко Наталію Михайлівну.

В основу концепції діяльності кафедри покладено державні стандарти вищої освіти, враховані основні принципи інтеграції вищої освіти в Україні до європейського освітнього простору, а також реальні потреби роботодавців щодо формування у випускників необхідних компетенцій.

Професорсько-викладацький склад кафедри бухгалтерського обліку та оподаткування сформований з високопрофесійних фахівців - Очеретько Л.М., Жадан М.І., Лищенко О.Г., Панченко О.М., Візіренко С.В., Зоря А.П., Максименко І.Я., Помулевой В.Н., які мають достатній практичний і науковий досвід роботи, який дозволяє здійснювати викладання дисциплін на рівні сучасних світових стандартів. Колектив кафедри забезпечує викладання 41 дисципліни, здійснює підготовку бакалаврів і магістрів за фахом 071 «Облік і оподаткування».

Серед головних завдань, на розв'язання яких спрямована діяльність кафедри - створення навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін в контексті використання сучасних інформаційних технологій. З першого дня існування кафедра в своїй діяльності орієнтувалася на забезпечення високого рівня теоретичної та практичної підготовки здобувачів вищої освіти. Саме отримання випускниками професійних знань дає їм право гідно конкурувати на ринку праці і закріпити за кафедрою статус якісної теоретичної та практичної бази підготовки професіоналів з обліку та оподаткування.

Професійна підготовка здобувачів вищої освіти, як майбутніх фахівців забезпечується ґрунтовної базової програмою з бухгалтерських, аналітичних та контрольних дисциплін, яка максимально наближена до сучасних світових стандартів освіти з даної спеціальності. Навчальний план розрахований на отримання студентами важливих навичок з обліку та оподаткування, використання сучасних програмних продуктів і комп'ютерних систем при дослідженні конкретних економічних об'єктів .

Реформи бухгалтерського обліку та оподаткування в Україні поставили перед колективом кафедри завдання постійного оновлення методичного забезпечення з дисциплін облікового циклу, економічного аналізу і аудиту, які протягом останніх років успішно вирішуються колективом кафедри обліку та оподаткування.

При кафедрі працює навчальна бухгалтерія, де студенти проходять навчальну практику і набувають практичні знання з обліку, аудиту та оподаткування підприємницької діяльності суб'єктів господарювання. Підвищенню якості підготовки фахівців сприяє те, що колектив кафедри значну увагу приділяє поліпшенню навчальної та навчально-методичної роботи. Для підготовки студентів використовуються навчальна бухгалтерія (спеціалізована аудиторія №327) з використанням пакета прикладних бухгалтерських програм для проведення лабораторних і практичних занять, широко використовується мережу Internet.

При проведенні навчальних занять викладачі кафедри використовують сучасні технічні засоби, дидактичні матеріали, інтернет-сайти і т.п., що сприяє залученню студентів до активнішої роботи під час лекцій, практичних і лабораторних занять та навчальних практикумів. Під час проведення практичних занять здійснюється моделювання проблемних ситуацій і проведення ділових ігор з бухгалтерського обліку, економічного аналізу, аудиту та оподаткування.

Напрямки науково-дослідної роботи кафедри обліку і оподаткування протягом 2012-2017 рр. визначені відповідно до сучасних вимог науки і практики в області обліку, контролю, а також оподаткування, і спрямовані на удосконалення їх організації в державних установах, бюджетних організаціях, підприємствах торгівлі, виробництва і т.д., отже є найбільш актуальними для даного етапу розвитку економіки держави.

Протягом 2012-2017 рр. науково-педагогічним складом кафедри обліку і оподаткування опубліковано понад 130 статей у вітчизняних та зарубіжних наукових виданнях. У 2013 р Візіренко С.В. захищена кандидатська дисертація за спеціальністю «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» (08.00.05), тема досліджень - «Формування і використання потенціалу економіки знань регіону».

У 2015 р захищена кандидатська дисертація Максименко І.Я. за фахом «Економіка і управління підприємствами» (08.00.04), тема досліджень - «Організаційний механізм формування коопераційнихних зв'язків на підприємствах машинобудування».

Провідні науковці кафедри є членами експертних комісій МОН України по акредитаційної експертизи освітньої діяльності вищих навчальних закладів, членами спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських дисертацій, здійснюють рецензування авторефератів та кандидатських дисертацій.

Кафедра активно проводить науково-дослідницьку роботу по комплексним науковим держбюджетними темами:

  •   «Концептуальні підходи щодо вдосконалення методології обліку, аналізу та аудиту в умовах євроінтеграції»;
  •   «Трансформація методики бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в контексті інтеграційних процесів в Україні».

Наукові дослідження здійснюються за такими основними напрямками: удосконалення методології та організації бухгалтерського обліку та фінансової звітності на основі їх стандартизації і гармонізації; розробка сучасних методів аналізу і аудиту. За результатами дослідження організовано та проведено:

  • Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих вчених «Концептуальні підходи щодо вдосконалення методології обліку, аналізу та аудиту в умовах євроінтеграції» (15-16 квітня 2015 року, ЗНТУ, Запоріжжя); - Міжнародна науково-практична конференція «Трансформація бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграційних процесів в Україні» (6-7 квітня 2016, ЗНТУ, Запоріжжя);
  • Всеукраїнська науково-практична Інтернет - конференція «Модифікація обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграційних процесів в Україні» (7 квітня 2017, ЗНТУ, Запоріжжя).

Студенти і викладачі кафедри мають великий досвід участі в міжнародних науково-практичних конференціях, організованих провідними навчальними закладами Польщі, Угорщини, Словаччини, Німеччини, Чехії і т.д.

Результати наукових досліджень опубліковані в колективних монографіях:

  • Сучасний бухгалтерський облік, аналіз і аудит галузевий аспект (2013);
  • Актуальні питання обліку, аналізу та аудиту: теорія і практика (2014 г.);
  • тенденції змін фінансово-кредитних відносин під впливом світової кризи (2014 г.);
  • Трансформація обліково-інформаційної політики та гармонізація фінансової звітності, аналізу та аудиту в умовах євроінтеграції (2015);
  • Особливості економічних реформ в Україні (2016).

Важливим аспектом наукової діяльності кафедри є співробітництво з науковими центрами та провідними економічними університетами Києва, Харкова, Львова, Тернополя, Хмельницького, Чернівців, Дніпропетровська, Херсона та ін.

Кафедра плідно співпрацює з Запорізьким територіальним відділенням Спілки аудиторів України, аудиторськими компаніями, а також з періодичним виданням професійних бухгалтерів і аудиторів України - газетою-журналом «Все про бухгалтерський облік», «Бухгалтерський облік і аудит», «Сталий розвиток економіки», «Інноваційна економіка »,« Економіка і держава »і ін.

Особливу увагу колектив кафедри приділяє якості підготовки фахівців. Його рівень можна визначити, проаналізувавши результати участі студентів у різних наукових олімпіадах, конкурсах, конференціях за фахом.

Випускники кафедри є конкурентоспроможними на ринку праці, успішними в підприємницькій діяльності і на державній службі, займають високі посади керівників і провідних фахівців на підприємствах різних форм власності.

За п'ять років кафедра обліку і оподаткування пережила чимало труднощів, з якими зуміла впоратися, і сьогодні на економічному факультеті вважається однією з кращих за всіма показниками: рівня знань, рівня методичного забезпечення, рівня науковою роботою, досягнень випускників, вміння працювати і відпочивати.

Кафедра обліку та оподаткування готова активно продовжувати якісну підготовку професіоналів, здатних будувати нову Україну.