Ви є тут

Головна

Прізвище: Чумак

Ім'я: Олена

По батькові: Василівна

Посада: ст. викладач

Освіта: вища

 • Запорізький державний університет, Історичний факультет, рік закінчення – 1989 р., спеціальність за дипломом – шифр спеціальності «Історія і суспільствознавство», спеціалізація – «Історик, викладач суспільних дисциплін», кваліфікація за дипломом – «Історік»;
 • Запорізький національний технічний університет, Факультет післядипломної освіти, рік закінчення – 2008 р., спеціальність за дипломом – шифр спеціальності «Менеджмент організацій», кваліфікація за дипломом – «Менеджер-економіст»;
 • Запорізький національний університет, здобувач від кафедри історії і теорії держави та права в аспірантурі ЗНУ за спеціальністю 09.00.03 соціальна філософія та філософія історії з 2007 р. по 2012 р. Протягом цього періоду були здані іспити з кандидатського мінімуму та по спеціальності. Готується захист кандидатської дисертації за темою «Інноваційна діяльність як чинник розвитку суспільства в умовах глобалізації».
 • 11 листопада 2015 р. відбувся захист дисертації за спеціальністю 09.00.03 "Соціальна філософія та філософія історії".
 • 25 лютого 2016 р. отримано диплом кандидата філософських наук.

Наукові інтереси: проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України.

Дисципліни, які викладає: економічна теорія, макроекономіка, мікроекономіка, історія економіки та економічної думки, філософія.

Основні наукові роботи (публікації):

 • Чумак О.В. Проблеми модернізації національного виробництва в умовах транзитивних змін економіки [Текст]: зб.наук. пр. / О.В. Чумак // Економічний вісник Національного гірничого університету. – Дніпро, 2016. – - № 2 – С.41-48.
 • Чумак О.В. Особливості інноваційного розвитку економіки України: регіональний аспект [Текст] : зб.наук. пр. / О.В. Чумак, О.К.Федорченко // Науковий вісник Одеського національного економічного університету. Науки: економіка, політологія, історія . – Одеса, 2015. – - № 1 (221) – С. 139-145.
 • Чумак О.В. Шляхи забезпечення інноваційного розвитку сільськогосподарського сектору економіки України [Текст] : зб.наук. пр. / О.В. Чумак, С.Ф.Горбань // Економічний простір, Дніпропетровськ: ПДАБА, 2014. – № 92. – С.101–115.
 • Чумак О.В. Особливості функціонування інноваційних кластерів в Україні. [Текст] : зб.наук. пр. / О.В. Чумак, С.Ф.Горбань // Наука й економіка. – Хмельницький: ХЕУ. – Випуск 3 (35). – 2014. – С. 224-230.
 • Чумак Е.В. Информационная культура как составляющая инновационной культуры общества [Текст] : сб.науч.тр. / Е.В. Чумак // Вестник Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. – Серия 1. «История и археология. Философия. Политология.» - №1 (166) – 2014. – С.113-119.
 • Чумак О.В. Проблеми і шляхи активізації інвестиційної політики в Україні: регіональний аспект. [Текст] : зб.наук. пр. / О.В. Чумак, С.Ф.Горбань // Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції. – Херсон: ХНТУ. - № 13 (2). – 2014. – С.39-44.
 • Чумак О.В. Сучасний стан та шляхи забезпечення розвитку людського капіталу в Україні. [Текст] : зб.наук. пр. / О.В. Чумак, С.Ф.Горбань // Економіка та держава. – №9 – Вересень 2013 р. – С.37-41.
 • Чумак О.В. Структурні зміни у розвитку регіональних промислових комплексів як основа інноваційного розвитку економіки України. [Текст] : зб.наук. пр. / О.В. Чумак, О.К.Федорченко // Економічний простір, Дніпропетровськ: ПДАБА, 2012. – № 67. – С.163–171.

Наукові праці Чумак Олени Василівни

Участь у конференціях:

 • Чумак О.В. Кластерна політика як основа інноваційного розвитку вітчизняної промисловості. / О.В. Чумак // Тиждень науки: збірник тез доповідей щорічної науково-технічної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів. 18-22 квітня 2016 р. – В 5 томах / Відп. редактор Ю.М. Внуков ЗНТУ – Т.3. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016.
 • Чумак О.В. Шляхи оптимізації національної моделі інноваційного розвитку українського суспільства / О.В. Чумак // Збірник матеріалів V Міжнародної наукової конференції „Соціальне прогнозування та проектування майбутнього країни в умовах глобальних конфліктів” (24 квітня 2015 р. м. Запоріжжя) / Упор. І.О. Кудінов; ед... кол. М.А. Лепський, Т.І. Бутченко, В.О. Скворець, Є.Г. Цокур, І.О. Кудінов. – Запоріжжя: КСК-Альянс, 2015. – С.165-167.
 • Чумак О.В. Засади формування глобальної інноваційної політики в умовах глобалізації. / О.В. Чумак // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток сучасного суспільства в умовах глобальної нестабільності». – Одеса. – 15-16 травня 2015р. – С.65-68.
 • Чумак О.В.Інноваційний потенціал сільського господарства України: проблеми і можливості / О.В. Чумак // Тиждень науки: збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих вчених і аспірантів, 13-17 квітня 2015 р. – [упоряд. Висоцька Н.І.]; Внуков Ю.М. (відп. ред); Мін-во освіти і науки України, ЗНТУ – Т.2. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015.
 • Чумак О.В. Особливості розвитку споживчого кредитування в Україні: збірник наукових праць / О.В. Чумак. // Збірник матеріалів доповідей учасників V Міжвузівської науково-практичної конференції «Проблеми економіки та управління у промислових регіонах», 15-16 травня 2014 р., м. Запоріжжя / відповід. ред. П.В. Гудзь – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 435 с.
 • Чумак О.В. Проблеми і напрями розвитку людського капіталу в Україні: зб. наук. праць / О.В. Чумак, С.Ф. Горбань // збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-економічні реформи в контексті глобалізації та євроінтеграції», 31 січня 2014 р., м. Львів / Громадська організація «Львівська економічна фундація». У 3-х частинах. – Львів: ЛЕФ, 2014. – Ч.3. – С. 38-41.
 • Чумак О.В.Роль і місце ТНК в системі світового ринку високотехнологічної продукції/ О.В. Чумак // Тиждень науки: збірник тез і доповідей щорічної науково-технічної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів 14-18 квітня 2014 р. [упоряд. Висоцька Н.І.]; Внуков Ю.М. (відп. ред); Мін-во освіти і науки України, ЗНТУ – Т.3. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. - С. 118-120.
 • Чумак О.В. Інноваційна модель структурної перебудови економіки України / О.В. Чумак // Тиждень науки: збірник тез і доповідей щорічної науково-технічної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів 15-19 квітня 2013 р. [упоряд. Висоцька Н.І.]; Внуков Ю.М. (відп. ред); Мін-во освіти і науки України, ЗНТУ – Т.3. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. - С. 211-212.
 • Чумак О.В. Особливості розвитку інноваційної культури суспільства в умовах ХХІ століття. / О.В. Чумак // Сборник материалов VІІ Международной научно-практической конференции «Развитие инновационной культуры общества: проблемы и перспективы». – Симферополь. – 17 мая 2012 г. – Т.2. – С.100-104.

Тези доповідей Чумак Олени Василівни на конференціях .

Відзнаки та нагороди: грамота За високий рівень виконання професійних обовязків та 1 місце в рейтинговому оцінюванні діяльності науково-педагогічних працівників економіко-гуманітарного інституту ЗНТУ в номінації "Кращий старший викладач", 2013.

Рік початку діяльності в університеті: 2005.

Мови спілкування: українська, російська, німецька (зі словником).

Контакти:

адреса: 69063,вул.Жуковського,64
аудиторія (кабінет): ауд.539
тел.: 061-7698265
e-mail: el_chumak@ukr.net
URL: URL