Ви є тут

Головна

Прізвище: Прохорова

Ім'я: Поліна

По батькові: Володимирівна

Посада: доцент

 

Участь у роботі рад і державних структур:

27.02.2014 р. участь у роботі засідання спеціалізованої вченої ради К 17.051.02 Запорізького національного університету в якості офіційного опонента.
20.03.2015 р. участь у роботі засідання спеціалізованої вченої ради К 17.051.02 Запорізького національного університету в якості офіційного опонента.
30.10.2015 р. участь у роботі засідання спеціалізованої вченої ради К 76.051.07 Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича в якості офіційного опонента.

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент кафедри іноземної мови професійного спілкування

Обліковий запис науковця (ORCID): orcid.org/0000-0003-0120-1069

Освіта: вища

Мелітопольський державний педагогічний університет, філологічний факультет, 2006 р., диплом з відзнакою, спеціальність за дипломом – 7.010103 «Педагогіка і методика середньої освіти», спеціалізація – «Мова та література (німецька)», кваліфікація за дипломом – «Вчитель німецької мови та зарубіжної літератури»
  

Дисертації:

Кандидатська дисертація зі спеціальності – 10.02.04 «германські мови»:
    «Лексична репрезентація німецькомовної діалектної картини світу», рік захисту – 2012 р., Херсонський державний університет.
    
   Наукові інтереси:

Психолінгвістика, лінгвофілософія, лінгвокультурологія, когнітивна лінгвістика, етнолінгвістика, мовні картини світу, варіативність сучасної німецької мови.
 

Дисципліни, які викладає:

 «Іноземна мова професійного спрямування (німецька)»; «Друга іноземна мова (німецька)»; «Іноземна мова в галузі (німецька)»; «Ділова іноземна мова (німецька)».

Основні наукові роботи (публікації):

1. Прохорова П.В. Антропоцентрипетальні концепти як домінанти німецькомовної картини світу : монографія  /  П.В. Прохорова. – Мелітополь: ТОВ «Колор Принт», 2014. – 162 с. (наукове видання)
2. Прохорова П.В. Лексико-семaнтичні особливості вживaння німецькомовних регіонaльних фітонімів: лінгвокультурні стереотипи / П.В. Прохорова // Актуальні проблеми сучасної германістики та методика викладання іноземних мов [Текст] : колективна монографія / [Брутман А.Б., Бутов В.М., Василенко Г.В. та ін.] ; під заг. ред. П.В. Прохорової. – Запоріжжя : «Дике поле», 2015. – С. 66-86. (розділ колективної монографії)
3. Прохорова П.В. Вербализация гендерного концепта "Frau" в диалектной картине мира / П.В. Прохорова // Балтийский гуманитарный журнал. – 2013. – №4(5). – С. 35-39.(РІНЦ)
4. Прохорова П.В. Категориальные критерии немецких субстантивированных адъективов / П.В. Прохорова // Международный научный журнал «Символ науки» – №7. – Т.2. / [отв. ред. Сукиасян Асатур Альбертович]. – Уфа: Международный центр инновационных исследований «ОМЕГА САЙНС», 2015. – С. 108-110.(РІНЦ)
5. Прохорова П.В. Лингвокультурные номинации диких животных в немецких диалектах / П.В. Прохорова // VII Международный лингвистический конгресс «Язык и мир»: Международный конгресс (Ялта, 5-8 октября 2015): Сборник научных докладов / Отв. ред. А.Н. Рудяков, Ю.В. Дорофеев; Крымский республиканский институт постдипломного педагогического образования. – Симферополь: ООО «Форма», 2015. – С. 269-271. (імпактфактор)
6. Прохорова П.В. Особенности профетического дискурса современного немецкого языка / П.В. Прохорова // Международный научный журнал «Инновационная наука» – №10. – Т.1.: В 3 ч. / [отв. ред. Сукиасян Асатур Альбертович]. – Уфа: Международный центр инновационных исследований «Аэтерна», 2015. – С. 186-187. (РІНЦ)
7. Прохорова П.В. Репрезентация этнокультурной информации фразеологизмами немецкого языка / П.В. Прохорова // Наукові записки. – Випуск 129. – Серія: Філологічні науки (мовознавство) – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – С. 290-293. (фахове видання)
8. Прохорова П.В. Кулінароніми німецькомовної діалектної картини світу / П.В. Прохорова // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2014. – №63. – С. 175-180. (фахове видання)
9. Прохорова П.В. Новые тенденции исследования языковой картины мира / П.В. Прохорова // Наукові записки. – Випуск 137. – Серія: Філологічні науки  (мовознавство) – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – С. 524-527. (фахове видання)

Всього наукових праць: 46, з них патентів – , монографій – 2, навчальних посібників – 5 (з них 2 рекомендовані МОН України для студентів ВНЗ).

1.  Кузько П.В. Формування соціокультурної компетенції школярів на матеріалі прислів’їв та приказок / П.В. Кузько // Студентський меридіан: збірник наукових праць студентів / Мелітопольський державний педагогічний університет. – Випуск 4. – Частина 2. – Мелітополь, 2006. – С. 12-13 (тези).
2.  Кузько П.В. Контекст як іплікатор значення прислів’їв / П.В. Кузько // Студентський меридіан: збірник наукових праць студентів / Мелітопольський державний педагогічний університет. – Випуск 4. – Частина 2. – Мелітополь, 2006. – С. 13-15 (тези).
3.  Кузько П.В. До питання про перспективність дослідження паремій / П.В. Кузько // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція “Науковий потенціал світу – 2006”. Том 12. Філологічні науки. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2006. – С. 64-66. (тези)
4.  Кузько П.В. Лінгвокультурна об’єктивація концепту „Час“ у німецькомовній картині світу / П.В. Кузько // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2007. – №28 – С. 40-45. (фахове видання)
5.  Кузько П.В. Концептуализация в языковой картине мира (на материале немецкого языка) / П.В. Кузько // Соціально-економічний розвиток України: Європейський вибір: Матеріали VII Міжнародної наукової конференції студентів та молодих учених: У 2 ч. / За заг. ред. А.А. Ткача. – Мелітополь, 18 травня 2006. р. – Мелітополь: МІДМУ ГУ „ЗІДМУ“ , 2007. Ч.1. – С. 235-239. (тези)
6.  Кузько П.В. Мова як вербальний образ світу в концептуальній картині німецькомовного етносу (на матеріалі Німеччини, Австрії, Швейцарії) / П.В. Кузько // Дні науки: Зб. тез доповідей: В 3 Т./ Гуманітарний університет „ЗІДМУ“, 11-12 жовтня, 2007; Ред. кол. В.М. Огаренко та ін. – Запоріжжя: ГУ „ЗІДМУ“, 2007. – Т.2. – С. 76-78. (тези)
7.  Кузько П.В. Формування етноцентризму лексичного складу німецьких та українських фразеологізмів в умовах півдня України / П.В. Кузько // Наукові параці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя: Просвіта, 2007. – Вип. ХХІ. – С. 516-519. (фахове видання)
8.  Кузько П.В. Этнология в немецкоязычной картине мира (на материале Германии, Австрии, Швейцарии) / П.В. Кузько // Мови у відкритому суспільстві: Матеріали ІІІ Всеукраїнської практичної науково-практичної конференції (Чернігів, 12-13 жовтня 2007 р.,). – Чернігів: ВіТ-сервіс, 2007. – С. 18-19. (тези)
9.  Кузько П.В. Концепт „Аrbeit“ / „Праця“ в мовному аспекті національної ментальності на матеріалі німецьких фразеологізмів / П.В. Кузько // Актуальні проблеми слов’янської філології: Міжвуз. зб. наук. ст. / Відп. ред. В.А. Зарва. Ніжин: ТОВ „Вид-во „Аспект – Поліграф“, 2008. – Вип. ХVІІІ: Лінгвістика і літературознавство. – С. 113-120. (фахове видання)
10. Кузько П.В. Лингвокультурный аспект немецких диалектов / П.В. Кузько // Наукові записки Луганського національного університету. Вип.7. Т. 1. Серія „Філологічні науки“: Зб. наук. праць [Пред’явлення світу в гуманітарних дискурсах ХХІ століття] / Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Луганськ: „Альма-матер“, 2008. – С. 71-78. (фахове видання)
11. Кузько П.В. Исторические особенности немецких диалектов / П.В. Кузько // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов. – Випуск 10: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених „Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем“. – Горлівка: Видавництво ГДПІІМ, 2008. – С. 122-124. (тези)
12. Кузько П.В. Аспекти вивчення регіональних варіантів німецької мови / П.В. Кузько // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2008. – №32. – С. 150-154. (фахове видання)
13. Кузько П.В. Развитие немецких диалектов в диахроническом аспекте / П.В. Кузько // Сучасні тенденції розвитку та дослідження германських мов: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції (Мелітополь, 19 вересня 2008 р.) – Мелітополь: ТОВ „Видавничий будинок ММД“ – 2008. – C. 72-74. (тези)
14. Кузько П.В. Варіативність та діалектологія в лінгвокультурологічній парадигмі німецької мови / П.В. Кузько // Культура народов Причерноморья. – 2008. – № 142. Т. 1. – С. 412-415. (фахове видання)
15. Kuzʼko P. Übersicht über die Dialekte und Varietät der deutschen Sprache – historische Entwicklung / P. Kuzʼko // Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету: Збірник наукових праць. – О.: Міжнар. гуманітар. ун-т, 2009. – Вип.12. – С. 77-80. (стаття)
16. Кузько П.В. Макроконцепт „Сільське господарство” в німецькій діалектології / П.В. Кузько // Актуальні проблеми іноземної філології: Лінгвістика та літературознавство: міжвуз. зб. наук. ст. / відп. ред. В.А. Зарва. – Донецьк: Юго-Восток, 2009. – Вип. ІІІ. – С. 289-297. (фахове видання)
17. Кузько П.В. Немецкие социолекты, их особенности и отличительные черты в диалектной картине мира (на примере весенних праздников) / П.В. Кузько // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2009. – №35. – С. 213-217. (фахове видання)
18. Кузько П.В. Besonderheiten der Sprachvarietäten der deutschen Sprache – allgemeine Charakteristik / П.В. Кузько // Наукові записки. – Випуск 81 (3). – Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 4 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2009. – С. 313-315. (фахове видання)
19. Кузько П.В. Фразеологічна картина світу етноконстант (на матеріалі сучасної німецької мови) / П.В. Кузько // Проблеми викладання іноземних мов у немовному вищому навчальному закладі: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції / за заг. ред. А.Г. Гудманяна, Т.О. Вакуленко, C.П. Гринюк. – К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту „НАУ-друк“, 2009. – С. 55-58. (тези)
20. Кузько П.В. До проблеми етноконцептів діалектної картини світу (на прикладі сучасної німецької мови) / П.В. Кузько // Вісник. Збірник наукових статей Київського міжнародного університету. Серія: Іноземна філологія. Випуск 6. – К.: Правові джерела, 2009. – С. 90-105. (стаття)
21. Кузько П.В. Варіативність концептосфери «Людина»: синергетичний аспект (на матеріалі німецьких діалектів) / П.В. Кузько // Культура народов Причерноморья, 2009. – № 168. Т. 1. – С. 421-422. (фахове видання)
22. Кузько П.В. Лінгвокультурний концепт у фокусі діалектної картини світу / П.В. Кузько // Матеріали ІХ Міжнародної наукової конференції „Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація“. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2010 – С. 144-145. (тези)
23. Кузько П.В. До питання про варіант та варіативність як ідеоетнічний феномен (на прикладі сучасної німецької мови) / П.В. Кузько // Наукові записки. – Випуск 89 (2). – Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 5 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2010. – С. 26-29. (фахове видання).
24. Кузько П.В. Лексична актуалізація гендерних концептів „MANN“/„FRAU“ (на матеріалі німецьких діалектів) / П.В. Кузько // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2010. – №40. – С. 31-36. (фахове видання)
25. Кузько П.В. Соціолінгвістичні особливості побутово-розмовної мови в континуумі німецьких діалектів / П.В. Кузько // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2010. – №43. – С. 72-75. (фахове видання)
26. Кузько П.В. Концепт TEILE DES GEBÄUDES як складова когнітивно-семантичної структури німецькомовної діалектної картині світу/ П.В. Кузько // Матеріали Х Міжнародної наукової конференції „Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація“. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2011. – С. 159-161. (тези)
27. Кузько П.В. Діалектна німецькомовна картина світу: культуролінгвальний аспект дослідження / П.В. Кузько // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – №44. – С. 206-209. (фахове видання)
28. Прохорова П.В. Лексична репрезентація німецькомовної діалектної картини світу : дис... канд. філол. наук : 10.02.04 «Германські мови» / Поліна Володимирівна Прохорова. – Запоріжжя, 2012. – 241 с. (на правах рукопису)
29. Прохорова П.В. Лексична репрезентація німецькомовної діалектної картини світу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04. «Германські мови» / П.В. Прохорова. – Херсон : Херсонський держ. ун-т., 2012. – 21 с. (на правах рукопису)
30. Прохорова П.В. Лексична репрезентація концепту KIND / ДИТИНА (на матеріалі німецьких діалектів) / П.В. Прохорова // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2012. – №54. – С. 93-97. (фахове видання)
31. Прохорова П.В. Методологія і методика вивчення когнітивних сфер діалектної картини світу / П.В. Прохорова // Наукові записки. – Випуск 116. – Серія: Філологічні науки (мовознавство) – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – С. 482-486. (фахове видання)
32. Прохорова П.В. К проблеме иерархии ментальных структур / П.В. Прохорова // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2013. – №56. – С. 62-68. (фахове видання)
33. Прохорова П.В. Антропоморфна лексика як індикатор діалектної картини світу / П.В. Прохорова // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2013. – №58. – С. 155-159. (фахове видання)
34. Прохорова П.В. Етнореалії як відображення діалектної картини світу / П.В. Прохорова // Тиждень науки – 2013. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15-19 квітня 2013 р. / Редкол.: Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – С. 301-303. (тези)
35. Прохорова П.В. Вербализация гендерного концепта "Frau" в диалектной картине мира / П.В. Прохорова // Балтийский гуманитарный журнал. – 2013. – №4(5). – С. 35-39. (фахове видання) (РІНЦ)
36. Прохорова П.В. Репрезентация этнокультурной информации фразеологизмами немецкого языка / П.В. Прохорова // Наукові записки. – Випуск 129. – Серія: Філологічні науки (мовознавство) – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – С. 290-293. (фахове видання)
37. Прохорова П.В. Кулінароніми німецькомовної діалектної картини світу / П.В. Прохорова // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2014. – №63. – С. 175-180. (фахове видання)
38. Прохорова П.В. Лінгвокультурний концепт Wandern в німецькомовній діалектній картині світу / П.В. Прохорова // Тиждень науки – 2014. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя, 14–18 квітня 2014 р. В 5 томах. Т. 5 / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – С. 118-120. (тези)
39. Прохорова П.В. Антропоцентрипетальна концептосфера MENSCH в німецькомовній картині світу / П.В. Прохорова // Актуальні проблеми функціонування мови і літератури в сучасному поліетнічному суспільстві: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Мелітополь, 6-7 листопада 2014 р.) – Мелітополь: Видавництво МДПУ ім. Б. Хмельницького. 2014. – С. 39-42. (тези)
40. Прохорова П.В. Антропоцентрипетальні концепти як домінанти німецькомовної картини світу : монографія  /  П.В. Прохорова. – Мелітополь: ТОВ «Колор Принт», 2014. – 162 с. (наукове видання)
41. Прохорова П.В. Новые тенденции исследования языковой картины мира / П.В. Прохорова // Наукові записки. – Випуск 137. – Серія: Філологічні науки  (мовознавство) – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – С. 524-527. (фахове видання)
42. Прохорова П.В. Особенности перевода культурных стереотипов (на материале немецкого языка) / П.В. Прохорова // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015.– С. 396-397. (тези)
43. Прохорова П.В. Лингвокультурные номинации диких животных в немецких диалектах / П.В. Прохорова // VII Международный лингвистический конгресс «Язык и мир»: Международный конгресс (Ялта, 5-8 октября 2015): Сборник научных докладов / Отв. ред. А.Н. Рудяков, Ю.В. Дорофеев; Крымский республиканский институт постдипломного педагогического образования. – Симферополь: ООО «Форма», 2015. – С. 269-271. (імпактфактор)
44. Прохорова П.В. Категориальные критерии немецких субстантивированных адъективов / П.В. Прохорова // Международный научный журнал «Символ науки» – №7. – Т.2. / [отв. ред. Сукиасян Асатур Альбертович]. – Уфа: Международный центр инновационных исследований «ОМЕГА САЙНС», 2015. – С. 108-110. (РІНЦ)
45. Прохорова П.В. Особенности профетического дискурса современного немецкого языка / П.В. Прохорова // Международный научный журнал «Инновационная наука» – №10. – Т.1.: В 3 ч. / [отв. ред. Сукиасян Асатур Альбертович]. – Уфа: Международный центр инновационных исследований «Аэтерна», 2015. – С. 186-187. (РІНЦ)
46. Прохорова П.В. Лексико-семaнтичні особливості вживaння німецькомовних регіонaльних фітонімів: лінгвокультурні стереотипи / Поліна Володимирівна Прохорова // Актуальні проблеми сучасної германістики та методика викладання іноземних мов [Текст] : колективна монографія / [Брутман А.Б., Бутов В.М., Василенко Г.В. та ін.] ; під заг. ред. П.В. Прохорової. – Запоріжжя : «Дике поле», 2015. – С. 66-86. (розділ колективної монографії)
 

Участь у конференціях:

1.  Кузько П.В. До питання про перспективність дослідження паремій // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція “Науковий потенціал світу – 2006”. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 18-29 вересня 2006. С.64-66.
2.  Кузько П.В. Лінгвокультурна об’єктивація концепту „час“ у німецькомовній картині світу // І Міжнародна науково-практична конференція „Новітні обрії розвитку германської та романської філології“ / Запорізький національний університет факультет іноземної філології – Запоріжжя 11-12 квітня 2007. С. 40-45.
3.  Кузько П.В. Концептуализм в языковой картине мира (на материале немецкого языка) // VII Міжнародна наукова конференція студентів та молодих учених „Соціально-економічний розвиток України: Європейський вибір“/ Мелітопольський інститут державного та муніципального управління Гуманітарного університету „ЗІДМУ“ – Мелітополь, 18 травня 2007. С. 235-239.
4.  Кузько П.В. Мова як вербальний образ світу в концептуальній картині німецькомовного етносу (на матеріалі Німеччини, Австрії, Швейцарії) // Всеукраїнська наукова конференція “Сучасна філологія в контексті глобальних змін” / Запорізький Гуманітарний університет „ЗІДМУ“ – Запоріжжя, 11-12 жовтня 2007. С. 76-78.
5.  Кузько П.В. Формування етноцентризму лексичного складу німецьких та українських фразеологізмів в умовах півдня України // VIІ Всеукраїнська Науково-практична конференція „Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України“ / Запорізький національний технічний університет – Запоріжжя, 4-6 жовтня 2007. С. 516-519. (нагороджена пам’ятним вимпелом)
6.  Кузько П.В. Этнология в немецкоязычной картине мира (на материале Германии, Австрии, Швейцарии) // ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція „Мови у відкритому суспільстві: Мовні та концептуальні картини світу. Особистість у контексті міжкультурної парадигми мовної освіти“ / Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т.Г. Шевченка – Чернігів, 12-13 жовтня 2007. С. 18-19.
7.  Кузько П.В. Концепт „Аrbeit“/ „Праця“ в мовному аспекті національної ментальності на матеріалі німецьких фразеологізмів // І Міжнародна науково-практична конференція „Мова і мовний потенціал особистості в поліетничному середовищі“ / Мелітопольський державний педагогічний університет – Мелітополь, 27-28 вересня 2007. С. 113-120.
8.  Кузько П.В. Лингвокультурный аспект немецких диалектов // VIІ Міжнародна наукова конференція „Пред’явлення світу в гуманітарних дискурсах ХХІ століття“ / Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Луганськ 22-23 квітня 2008. С.71-78.
9.  Кузько П.В. Исторические особенности немецких диалектов // Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених „Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем“ / Горлівськмй державний педагогічний інститут іноземних мов – Горлівка, 15-16 травня 2008. С. 122-124.
10. Кузько П.В. Аспекти вивчення регіональних варіантів німецької мови // І Всеукраїнська наукова конференція молодих учених „Іноземна філологія у ХХІ столітті“ / Запорізький національний університет факультет іноземної філології – Запоріжжя, 10-11 квітня 2008. С. 150-154.
11. Кузько П.В. Übersicht über die Dialekte und Varietät der deutschen Sprache – historische Entwicklung // ІІ Міжнародна наукова конференція „Лінгвістична теорія і практика: надбання, актуальні проблеми та перспективи розвитку“ / Міжнародний гуманітарний університет „Асоціація перекладачів та філологів“ – Одеса, 16 травня 2008. С. 77-80.
12. Кузько П.В. Развитие немецких диалектов в диахроническом аспекте // Всеукраїнська наукова конференція „Сучасні тенденції розвитку та дослідження германських мов“ / Мелітопольський державний педагогічний університет – Мелітополь, 19 вересня 2008. С. 72-74.
13. Кузько П.В. Варіативність та діалектологія в лінгвокультурологічній парадигмі німецької мови // XV Міжнародна лінгвістична конференция „Мова та світ“ / Білий зал Лівадійського палацу – Ялта, 6-10 жовтня 2008. С.412-415.
14. Кузько П.В. Немецкие социолекты, их особенности и отличительные черты в диалектной картине мира (на примере весенних праздников) / ІІ Міжнародна наукова конференція „Іноземна філологія у ХХІ столітті“ / Запорізький національний університет факультет іноземної філології – Запоріжжя, 9-10 квітня 2009. С. 213-217.
15. Кузько П.В. Besonderheiten der Sprachvarietäten der deutschen Sprache – allgemeine Charakteristik // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція „Мови і світ: дослідження та викладання“, присвяченої 25-літтю факультету іноземних мов та 10-літтю відділення перекладачів / Кіровоградський державний педагогічний університет ім. Володимира Винниченка – Кіровоград, 19-20 березня 2009. С. 313-315.
16. Кузько П.В. Фразеологічна картина світу етноконстант (на матеріалі сучасної німецької мови) // Всеукраїнська науково-практична конференція „Проблеми викладання іноземних мов у немовному вузі“ / Національний авіаційний університет гуманітарний інститут – Київ, 19-20 березня 2009. С. 55-58.
17. Кузько П.В. До проблеми етноконцептів діалектної картини світу (на прикладі сучасної німецької мови) // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція „Когнітивні та дискурсивні структури германських мов у соціокультурному просторі комунікації“ / Київський міжнародний університет – Київ, 20-21 березня 2009. С. 90-105.
18. Кузько П.В. Варіативність концептосфери «Людина»: синергетичний аспект (на матеріалі німецьких діалектів) // Кримській лінгвістичний конгрес «Мова та світ» / Готель «Ялта-Інтуріст» – Ялта, 5-8 жовтня 2009. С. 421-422.
19. Кузько П.В. Лінгвокультурний концепт у фокусі діалектної картини світу // ІХ Міжнародна науково-практична конференція „Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація“ / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, 5 лютого 2010. С. 144-145.
20. Кузько П.В. До питання про варіант та варіативність як ідеоетнічний феномен (на прикладі сучасної німецької мови) // ІV Міжнародна науково-практична конференція «Мови і світ: дослідження та викладання» / Кіровоградський державний педагогічний університет ім. Володимира Винниченка – Кіровоград, 18-19 березня 2010. С. 26-29.
21. Кузько П.В. Лексична актуалізація гендерних концептів „MANN“/„FRAU“ (на матеріалі німецьких діалектів) // IІI Міжнародна наукова конференція „Іноземна філологія у XXI столітті“ / Запорізький національний університет факультет іноземної філології – Запоріжжя, 9-10 квітня 2010. С. 31-36.
22. Кузько П.В. Концепт TEILE DES GEBÄUDES як складова когнітивно-семантичної структури німецькомовної діалектної картині світу // Х Міжнародна науково-практична конференція „Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація“ / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, 4 лютого 2011. С. 159-161.
23. Кузько П.В. Діалектна німецькомовна картина світу: культуролінгвальний аспект дослідження // IV Міжнародна наукова конференція „Іноземна філологія у XXI столітті“ / Запорізький національний університет факультет іноземної філології – Запоріжжя, 8-9 квітня 2011. С. 206-209.
24. Прохорова П.В. Лексична репрезентація концепту KIND / ДИТИНА (на матеріалі німецьких діалектів) // V Міжнародна наукова конференція „Іноземна філологія у XXI столітті“ / Запорізький національний університет факультет іноземної філології – Запоріжжя, 6-7 квітня 2012. С. 93-97.
25. Прохорова П.В. Методологія і методика вивчення когнітивних сфер діалектної картини світу // VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Мови і світ: дослідження та викладання» / Кіровоградський державний педагогічний університет ім. Володимира Винниченка – Кіровоград, 28-29 березня 2013. С. 482-486.
26. Прохорова П.В. К проблеме иерархии ментальныхт структур // VІ Міжнародна наукова конференція „Іноземна філологія у XXI столітті“ / Запорізький національний університет факультет іноземної філології – Запоріжжя, 5-6 квітня 2013. С. 62-68.
27. Прохорова П.В. Антропоморфна лексика як індикатор діалектної картини світу // VІ Міжнародна наукова конференція „Іноземна філологія у XXI столітті“ / Запорізький національний університет факультет іноземної філології – Запоріжжя, 5-6 квітня 2013. С. 155-159.
28. Прохорова П.В. Етнореалії як відображення діалектної картини світу // Всеукраїнська науково-практична конференція «Тиждень науки – 2013» / Запорізький національний технічний університет – Запоріжжя, 15-19 квітня 2013. С. 301-303.
29. Прохорова П.В. Лінгвокультурний концепт Wandern в німецькомовній діалектній картині світу // Всеукраїнська науково-практична конференція «Тиждень науки – 2014» / Запорізький національний технічний університет – Запоріжжя, 14-18 квітня 2014. С. 118-120.
30. Прохорова П.В. Антропоцентрипетальна концептосфера MENSCH в німецькомовній картині світу // ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми функціонування мови і літератури в сучасному поліетнічному суспільстві» / Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Богдана Хмельницького – Мелітополь, 6-7 листопада 2014. С. 39-42.
31. Прохорова П.В. Новые тенденции исследования языковой картины мира // ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Мови і світ: дослідження та викладання» / Кіровоградський державний педагогічний університет ім. Володимира Винниченка – Кіровоград, 27-28 березня 2015. С. 524-527.
32. Прохорова П.В. Особенности перевода культурных стереотипов (на материале немецкого языка) // Всеукраїнська науково-практична конференція «Тиждень науки – 2015» / Запорізький національний технічний університет – Запоріжжя, 13-17 квітня 2015. С. 396-397.
33. Прохорова П.В. Лингвокультурные номинации диких животных в немецких диалектах // VII Международный лингвистический конгресс «Язык и мир»: Международный конгресс – Ялта, 5-8 октября 2015. С. 269-271.

Відзнаки та нагороди:

1. Нагороджена «Почесною грамотою» районною адміністрацією Запорізької міської ради по Жовтневому району за вагомий особистий внесок у справу підготовки висококваліфікованих спеціалістів, високий професіоналізм та педагогічну роботу (листопад 2012 р.).
2. Нагороджена «Почесною грамотою» Запорізькою облдержадміністрацією за вагомий особистий внесок у справу підготовки висококваліфікованих спеціалістів. Наказ облУОН від 18.12.2012 №796.
3. Нагороджена «Почесною грамотою» Запорізького національного технічного університету Наказ №66-М від 07.05.2014 р. за успішний захист кандидатської дисертації та з нагоди Дня науки.

Рік початку діяльності в університеті: 2012.

Мови спілкування: українська (рідна), російська (вільно), німецька (вільно).
 

Контакти:

адреса:
Прохорова Поліна Володимирівна
Запорізький національний технічний університет
вул. Жуковського, 64, каб. 398-Б
м. Запоріжжя
69063

аудиторія (кабінет): 398-Б
тел. раб.: +380(61)7698-566.
тел. моб.: +380-66-60-63-401.
e-mail: polinakuzko@mail.ru
URL: http://moodle.zntu.edu.ua/my/