Ви є тут

Головна

Прізвище: Полєжаєв

Ім'я: Юрій

По батькові: Григорович

Посада: доцент кафедри ІМПС

Науковий ступінь: кандидат наук з соціальних комунікацій

Обліковий запис науковця (ORCID):https://orcid.org/0000-0001-9160-694

Освіта: вища

Класичний приватний університет,  Інститут іноземної філології, 2008 [диплом з відзнакою], спеціальність за дипломом – 8.02030302 «Мова та література (англійська, німецька)», кваліфікація за дипломом – «Магістр філології, викладач двох іноземних мов (англійська, німецька) і зарубіжної літератури»

Запорізький національний університет, Факультет соціальної педагогіки та психології, 2010 [диплом з відзнакою], спеціальність за дипломом – 8.18010021 «Педагогіка вищої школи», кваліфікація за дипломом – «Магістр педагогіки, викладач університетів та інших вищих навчальних закладів»

Класичний приватний університет,  Інститут журналістики і масової комунікації, 2017 [диплом з відзнакою], спеціальність за дипломом – 061 «Журналістика», кваліфікація за дипломом – «Магістр з журналістики»

TKT:

Module 1. Language and background to language learning and teaching, Band 3 – 2009.

Content and language integrated learning, Band 3 - 2018.

Підвищення кваліфікації «Сучасні методи викладання та американські студії» в обсязі 108 годин (4 ECTS) на базі Запорізького національного університету в рамках українсько-американського проекту «Лабораторія американського варіанту англійської мови», що проходив за підтримки Посольства США в Україні з «22»червня 2018 року по «30» вересня 2018 року, Запоріжжя, Україна.

Міжнародне стажування  Organization of Didactic Process, Educational Programs, Innovative Technologies and Scientific Work in Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University” в обсязі 108 годин на базі Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University” з «12» грудня по «30» грудня 2018, Новий Сонч, Польща.

Дисертації:

Кандидатська дисертація зі спеціальності – 27.00.04 – «Теорія та історія журналістики»: «Тревел-журнали в Україні: структурно-функціональні та жанрово-тематичні особливості», рік захисту – 2017 р., Класичний приватний університет, м. Запоріжжя.

Наукові інтереси: тревел-журналістика, лінгвокраїнознавство, лінгвопрагматика, когнітивна лінгвістика, мова туристичного дискурсу, методика викладання іноземних мов, класичні мови
    

Дисципліни, які викладає: іноземна мова (англійська), наукове спілкування іноземною мовою (англійська), ділова іноземна мова (англійська), латинська мова.
 
Основні наукові роботи (публікації):

1. Полєжаєв Ю.Г. Дискурсивний простір тревел-журналів: пріоритетні аспекти дослідження / Ю.Г. Полєжаєв // Особливості сучасного тревел-дискурсу [Текст]: колективна монографія / [Брутман А.Б., Горлачова В.В., Полєжаєв Ю.Г. та ін.]; під заг. ред. доц. В.В. Горлачової . – Запоріжжя: «Просвіта», 2017. – С 5 – 31. (розділ колективної монографії)
2. Полєжаєв Ю.Г. Дискурс мандрів в історії літератури та соціальних комунікацій / Ю.Г. Полєжаєв // Історія, теорія, методологія й практика соціальних комунікацій у дискурсі університетської освіти : колективна монографія / [С. А. Панченко, Т. В. Хітрова, Ю. Г. Полєжаєв та ін.]; за ред. О. Ю. Поди. – Д. : ЛІРА, 2016. – С. 36-50. (розділ колективної монографії)
3. Полєжаєв Ю.Г. Використання тревел-тексту у викладанні іноземних мов у немовних вищих навчальних закладах (на матеріалі англійської мови) / Ю.Г. Полєжаєв // Актуальні проблеми сучасної германістики та методика викладання іноземних мов [Текст] : колективна монографія / [Брутман А.Б., Бутов В.М., Василенко Г.В. та ін.] ; під заг. ред. П.В. Прохорової. – Запоріжжя : «Дике поле», 2015. – С. 120-132. (розділ колективної монографії)
4. Полежаев Ю.Г. Коммуникативная стратегия активации интеракции в авторском тревел-нарративе / Ю.Г. Полежаев // Можливості та розвиток сучасного туризму: світовий та національний досвід: монографія / колектив авторів; за заг. ред. проф. В.М. Зайцевої; Запорізький національний технічний університет. – Запоріжжя : ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2014. – С. 127–140. (розділ колективної монографії)
 

Всього наукових праць: понад 60 науково-методичних публікацій, монографій – 5 (колективні монографії), навчальних посібників – 3 (у співавторстві).

2018 рік

69. Брутман А. Б., Горлачова В. В., Полєжаєв Ю. Г Use of English [Текст]: навчальний посібник / Брутман А. Б., Горлачова В. В., Полєжаєв Ю. Г.; під заг. ред. В.  В. Горлачової. – Запоріжжя : Дике Поле, 2018. – 108 с. (навчальний посібник)

68. Практичний курс першої іноземної мови (німецька): навчальний посібник для формування граматичної компетенції студентів освітнього ступеня «бакалавр» професійних спрямувань «Мова і література (німецька)», «Переклад (німецька мова)/ Уклад. Велика І.О., Брутман А.Б, Полєжаєв Ю.Г., Тарасенко К.В.. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 96 с.

67. Polyezhayev Y. G. Communicative Competency in the Framework of Future Specialist Language Personality Formation / M. D. Diachenko, Y. G. Polyezhayev, I. M. Diachenko // Professional Competency of Modern Specialist: Means of Formation, Development and Improvement / M. D. Diachenko, Y. G. Polyezhayev, I. M. Diachenko. – Warsaw: BMT Erida sp, 2018. – P. 303–324. – (розділ колективної монографії)

66. Polyezhayev Y. Functional paradigm of travel media-texts in English travel-journals /Y. Polyezhayev// Вчені записки таврійського національного університету імені В. І. Вернадського Серія: Філологія. Соціальні комунікації. – 2018. – Том 29 (68) № 2. – С.157–161.

65. Полєжаєв Ю.Г. Комунікативні стратегії на сайтах національних парків та музеїв Великобританії /Ю.Г. Полєжаєв //Вісник Херсонського державного університету. Серія «Перекладознавство та міжкультурна комунікація». – 2018. – № 4 – С 55–60(стаття, фахове видання)

64. Полєжаєв Ю.Г. Комунікативні стратегії оптимізації в рекламних тревел-медіатекстах /Ю.Г. Полєжаєв // Південний архів (філологічні науки). 2018 – Том № 75. – С. 130–134.(стаття, фахове видання)

63. Полєжаєв Ю. Г. Комунікативна стратегія деталізації в сучасних англомовних тревел-журналах /  Ю. Г. Полєжаєв. // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. – 2018. – №33. Т 2. – С. 173–176. (стаття, фахове видання)

62. Полєжаєв Ю.Г. Використання методики CLIL у викладанні іноземних мов у вищій школі / Ю.Г. Полєжаєв // Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 9–10 квітня 2018 р. / редкол: В. Л. Погребна, Н. В. Островська, І. Ю. Тонкіх та ін. – Д. : ЛІРА, 2018. – C. 454–456. (тези)

61. Полєжаєв Ю.Г. Імплементація контенту тревел-блогів у викладанні іноземної мови професійного спілкування. / Ю.Г. Полєжаєв //Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов : матеріали XIІI Міжнародної науково-практичної конференції,  12 квітня 2018 р. – К, 2018. – С. 131-134. (тези)

60. Полєжаєв Ю. Г. Звуконаслідування в англійській мові / Ю. Г. Полєжаєв, У. О. Скрипнік// Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. –С. 2210 –2212.

59. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни “Іноземна мова” (англійська) для студентів 1 курсу заочної форми навчання спеціальності 081 «Правознавство». ЧАСТИНА I / Укл:  Полєжаєв Ю.Г., Брутман А.Б., Новіков В.П., Тимощук Т.І. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 28 с.

58. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни “Іноземна мова” (англійська)  для студентів 1 курсу заочної форми навчання освітньої програми «Фізичне виховання» спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» ЧАСТИНА I / Укл: Брутман А.Б., Полєжаєв Ю.Г..– Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 18   с.

2017 рік

 

57. Polyezhayev Y. The Formation of Social and Cultural Competence of Future Journalists in the Process of the Study of Foreign Language: Theoretical Aspects. / Y. Polyezhayev, A. Brutman, N. Mantulo. // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. / [редкол.: Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. Запоріжжя : КПУ. – 2017. – № 56–57 (109–110). – С. 441–449. (стаття, фахове видання)

56. Полєжаєв Ю.Г. Дискурсивний простір тревел-журналів: пріоритетні аспекти дослідження / Ю.Г. Полєжаєв // Особливості сучасного тревел-дискурсу [Текст]: колективна монографія / [Брутман А.Б., Горлачова В.В., Полєжаєв Ю.Г. та ін.]; під заг. ред. доц. В.В. Горлачової . – Запоріжжя: «Просвіта», 2017. – С 5 – 31. (розділ колективної монографії)

55. Полєжаєв Ю. Г. Тревел-журнали в Україні: структурно-функціональні та жанрово-тематичні особливості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з соц. комун. : спец. 27.00.04 "Теорія та історія журналістики" / Полєжаєв Юрій Григорович – Запоріжжя, 2017. – 20 с.

54. Полєжаєв Ю. Г. Просторово-часові характеристики тревел-медіатекста (на матеріалі журналу «National Geographic Traveler») / Ю. Г. Полєжаєв // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». – Острог : Вид-во НаУОА, 2017. – Вип. 67. – С. 229–233. (стаття, фахове видання)

53. Polyezhayev Y. G. Genres of travel texts for students of journalism / V.P. Novikov Y. G. Polyezhayev // Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю факультету міжнародного туризму та управління персоналом Запорізького національного технічного університету, м. Запоріжжя, 30–31 березня 2017 р.: в 2 т. / колектив авторів ; за заг. ред. проф. В. М. Зайцевої ; Запорізький національний технічний університет. – Запоріжжя : «Просвіта», 2017. – Т. 2. – C. 556–557. (тези)

52. Полєжаєв Ю.Г. Ділове листування в професійній діяльності фахівців сфери туризму / Ю.Г. Полєжаєв // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. C. – 1874–1875 (тези)

2016 рік

51. Полєжаєв Ю.Г. Дискурс мандрів в історії літератури та соціальних комунікацій / Ю.Г. Полєжаєв // Історія, теорія, методологія й практика соціальних комунікацій у дискурсі університетської освіти : колективна монографія / [С. А. Панченко, Т. В. Хітрова, Ю. Г. Полєжаєв та ін.]; за ред. О. Ю. Поди. – Д. : ЛІРА, 2016. – С. 36-50. (розділ колективної монографії)

50. Polyezhayev Y. G. The publicistic component of discursive space of travel magazines / Y. G. Polyezhayev // Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. – Vienna: «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, 2016, – № 3-4. – P. 8-10. (стаття, зарубіжне видання)

49. Полежаев Ю.Г. Когнитивно-ценностный аспект тревел-журналов / Ю.Г. Полежаев // Филологические науки. Вопросы теории и практики. Научно-теоретический прикладной журнал. – Тамбов: Грамота, 2016. – №4 (58). Часть 2 – С. 142-145. (стаття, зарубіжне видання)

2015 рік

48. Полєжаєв Ю.Г. Використання тревел-тексту у викладанні іноземних мов у немовних вищих навчальних закладах (на матеріалі англійської мови) / Ю.Г. Полєжаєв // Актуальні проблеми сучасної германістики та методика викладання іноземних мов [Текст] : колективна монографія / [Брутман А.Б., Бутов В.М., Василенко Г.В. та ін.] ; під заг. ред. П.В. Прохорової. – Запоріжжя : «Дике поле», 2015. – С. 120-132. (розділ колективної монографії)

47. Полєжаєв Ю.Г. Рецензія на колективну монографію “TRAVEL JOURNALISM. EXPLORING PRODUCTION, IMPACT AND CULTURE” / Ю.Г. Полєжаєв // Держава та регіони.  Серія: Гуманітарні науки. –  Запоріжжя : КПУ, 2015. – №2 (41) – C. 107–111 (рецензія, фахове видання)

46. Полєжаєв Ю.Г. Тревел-журналістика як об’єкт наукового осмислення: сфери інтересу та дискусійні моменти (на матеріалі зарубіжного досвіду) / Ю.Г. Полєжаєв // Поліграфія і видавнича справа. – Львів : Українська академія друкарства, 2015. – №1 (69) – C. 131–141 (стаття, фахове видання)

45. Полєжаєв Ю.Г. Тревелог як об’єкт сучасних медіа студій: стан вивченості та перспективи наукових пошуків / Ю.Г. Полєжаєв // Шевченківська весна –2015: соціальні комунікації6 матеріали ХІІІ Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених (упорядник М. Терентьєва). – К. Логос, 2015.– С. 79–82. (тези).  

 44. Полєжаєв Ю.Г. Формування країнознавчої компетенції у студентів спеціальності «Туризмознавство» на матеріалі тревел-видань / Ю.Г. Полєжаєв // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015.– С. 402-403. (тези)

2014 рік

43. Полежаев Ю.Г. Коммуникативная стратегия активации интеракции в авторском тревел-нарративе / Ю.Г. Полежаев // Можливості та розвиток сучасного туризму: світовий та національний досвід: монографія / колектив авторів; за заг. ред. проф. В.М. Зайцевої; Запорізький національний технічний університет. – Запоріжжя : ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2014. – С. 127–140. (розділ колективної монографії)

42. Бабіч А. Е., Брутман А. Б., Полєжаєв Ю.Г. Essential Minimum for Restaurant Stuff: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, спеціальність 6.140103 «Туризмознавство» / А. Е. Бабіч, А. Б. Брутман, Ю. Г. Полєжаєв. – Запоріжжя: «Дике поле», 2014. – 89 с. (навчальний посібник)

41. Полєжаєв Ю.Г. Тревел-журналістика як об’єкт наукової рефлексії: здобутки,  проблеми та перспективи / Ю.Г. Полєжаєв // Психолінгвістика:[зб. наук. праць ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”]. – Переяслав-Хмельницький: «Видавництво КСВ», 2014. – Вип. 16. – C.322–331 (стаття, фахове видання)

40. Полєжаєв Ю.Г. Тревел-журналістика у фокусі наукових досліджень: аналітичний огляд російського досвіду / Ю.Г. Полєжаєв // Держава та регіони. Серія Гуманітарні науки. – Запоріжжя : КПУ, 2014. –№ 3 (38). – С. 110–114 (стаття, фахове видання)

39. Полєжаєв Ю.Г. Комунікативні стратегії в Інтернет-рекламі сіті-брейк турів (на матеріалі румунського туроператора “Perfect Tour”) / Ю.Г. Полєжаєв // Комунікаційні технології: наук. журн. [наук. ред. О. М. Холод]. – Т. 6. – К.: КНУКіМ, 2014 – C. 136–143 (стаття, наукове видання)

38. Мантуло Н.Б., Полєжаєв Ю.Г. Формування соціокультурної компетенції в процесі навчання ділової іноземної мови: аксіологічний підхід / Н. Б. Мантуло, Ю.Г. Полєжаєв // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. / [ редкол.: Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін. ]. – Запоріжжя : КПУ, 2014. – Вип. 39 (92). – С. 284–290 (стаття, фахове видання)

37. Зоська Я. В., Полєжаєв Ю.Г. Тревел-журналістика: соціальний та ідеологічний вимір / Я. В. Зоська, Ю.Г. Полєжаєв // Держава та регіони. Серія Гуманітарні науки. – Запоріжжя : КПУ, 2014. –№ 4 (39). – 103 – 105 (стаття, фахове видання)

36. Полєжаєв Ю.Г. Наукове осмислення тревел-журналістики / Ю.Г. Полєжаєв // Психолінгвістика в сучасному світі –2014 : Тези  ІХ Міжнародної науково-практичної конференції ( 23-24 жовтня 2014 року, Переяслав-Хмельницький) / Відп. ред. Л.О. Калмікова; ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» . –   Переяслав-Хмельницький: «Видавництво КВС» 2014. – С. 95 (тези)

35. Полєжаєв Ю.Г. Тревел-видання як посередник у міжкультурній комунікації / Ю.Г. Полєжаєв // Матеріали міжнародної науково - практичної конференції «Україна - Польща: діалог культур в контексті євроінтеграції». Том ІІ. Запоріз. держ. інж. акад.. –Запоріжжя: ЗДІА, 2014. – С. 136 –137 (тези)

34. Brutman A.B., Polyezhayev Y.G. The implementation of Cambridge exams for teachers in Ukrainian university environment  / A.B. Brutman, Y.G. Polyezhayev // Тиждень науки - 2014.Збірник тез доповідей щорічної науково -практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя , 14–18 квітня 2014 р. В 5 томах. Т. 5 / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – С. 111- 112 (тези)

33. Методичні вказівки з лінгвокраїнознавства (німецька мова) для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 6.14010301«Туризмознавство» / Укл: Брутман А.Б., Полєжаєв Ю.Г., Тимощук Т.І., – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 45 с.

32. Методичні вказівки з домашнього читання для самостійної роботи студентів гуманітарних спеціальностей. Частина II. / Укл: Брутман А.Б., Новіков В.П, Новікова Н.Г., Полєжаєв Ю.Г., –  Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – с 34.

2013 рік

31. Полєжаєв Ю.Г., Захарова Н.В., Новіков В.П., Мустафаєва І.Ю. Друга іноземна мова (німецька): Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, спеціальність 6.140103 «Туризм» / Ю.Г. Полєжаєв , Н.В. Захарова, В.П. Новіков, І.Ю. Мустафаєва – Запоріжжя: «Дике Поле», 2013. – 192 с. (навчальний посібник з грифом МОНМС Лист №1/11-1864 від13.02.12)

30. Полєжаєв Ю.Г. Тревел-журналістика у контексті розвитку індустрії туризму / Ю.Г. Полєжаєв // Держава та регіони.  Серія: Гуманітарні науки. – Запоріжжя : КПУ, 2013 – № 1 (32). – С. 96–99 (стаття, фахове видання)

29. Полєжаєв Ю.Г. Паломницька література (ходіння) як праобраз тревел-журналістики / Ю.Г. Полєжаєв // Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. – Запоріжжя : КПУ, 2013.– № 1 (13)  С. 89–94 (стаття, фахове видання)

28. Полєжаєв Ю.Г. Особливості місцевої тревел-журналістики у контексті розвитку внутрішнього туризму / Ю.Г. Полєжаєв // Держава та регіони. Серія Соціальні комунікації – Запоріжжя : КПУ, 2013 – № 2 (14) – С. 102–105 (стаття, фахове видання)

27. Волошина Н.В., Полєжаєв Ю.Г. Мережеве мовлення юнаків і дівчат / Н.В. Волошина, Ю.Г. Полєжаєв // Психолінгвістика: [зб. наук. праць ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”]. – Переяслав-Хмельницький: ФОП Лукашевич О.М., 2013. – Вип. 14. – C. 66-74 (стаття, фахове видання)

26. Волошина Н.В., Полєжаєв Ю.Г. Ставлення до вивчення іноземної мови студентів психологічних спеціальностей / Н.В. Волошина, Ю.Г. Полєжаєв //Актуальні проблеми психології: 36. наук, праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. - Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2013.– Том 11.- Соціальна психологія. - Вип. 6. - Книга 1. С. 154-161. (стаття, фахове видання)

25. Полєжаєв Ю.Г. Туристичні журнали та інфлайт-видання у контексті формування іміджу України на міжнародному рівні / Ю.Г. Полєжаєв // Філологічні науки : „Сучасні наукові дослідження представників філологічних наук та їхній вплив на розвиток мови та літератури”, м. Львів, 22-23 лютого 2013 року. – Львів : ГО „Наукова філологічна організація „ЛОГОС”, 2013. – С. 6-8 (тези)

24. Полєжаєв Ю.Г Позиціювання України на європейському рівні (на матеріалах тревел-видань) / Ю.Г. Полєжаєв // Zbior raportow naukowych. „Nauka I Utworzenie ХХІ Stulecia : Teoria, Praktyka, Innowacje„. (29.11.2013 - 30.11.2013) - Opole: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2013. – S. 61–65 (тези)

23. Методичні вказівки з лінгвокраїнознавства для самостійної роботи студентів гуманітарних спеціальностей усіх форм навчання / Укл: Брутман А.Б., Полєжаєв Ю.Г. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 30с.

2012 рік

22. Полєжаєв Ю.Г. Передвиборча заява як тип тексту політичного дискурсу / Ю.Г. Полєжаєв // Лінгвістичні студії: зб. наук, праць. - 2012. - Донецьк: ДонНУ, Вип. 25. - С.149-152 (стаття, фахове видання)

21. Полєжаєв Ю.Г. Аргументативний потенціал політичної заяви / Ю.Г. Полєжаєв // Наукові записки. - Випуск 105 (2). - Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 2ч.- Кіровоград: РВВ КД11У ім. В. Винниченка, 2012. - С. 544- 547. (стаття, фахове видання)

20. Полєжаєв Ю.Г. До проблеми дослідження спеціалізованих періодичних видань / Ю.Г. Полєжаєв // Держава та регіони. Серія Соціальні комунікації. –  Запоріжжя : КПУ, 2012. – №3 (11). – С.81–85 (стаття, фахове видання)

19. Полєжаєв Ю.Г. До витоків тревел-журналістики в Україні: література мандрів / Ю.Г. Полєжаєв //  Держава та регіони. Серія Соціальні комунікації. – Запоріжжя : КПУ, 2012. – №4 (12). – С.109-114 (стаття, фахове видання)

18. Полєжаєв Ю.Г. Розвиток просвітницької тревел-журналістики в України (середина 19 – початок 20 століття) / Ю.Г. Полєжаєв // Держава та регіони. Серія Гуманітарні науки. – Запоріжжя : КПУ, 2012. – №4 (31). – С. 106–110. (стаття, фахове видання)

17. Полєжаєв Ю.Г. Специфіка прагматики текстів бортової преси / Ю.Г. Полєжаєв // Наукові записки. Серія „Філологічна”. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. –Випуск 29. – С. 170–172 (стаття, фахове видання)

16. Полєжаєв Ю.Г. Журнали-тревелоги у формування світоглядно-націєтворчих орієнтирів потенційної аудиторії  / Ю.Г. Полєжаєв // Матеріали круглого столу „Актуальні питання формування системи цінностей молоді через журналістську діяльність власних газетних видань”. – Запоріжжя: Прес-центр „Акцент”, 2012. – С. 26–28 (тези)

15. Полєжаєв Ю.Г.  Тревел-видання у формуванні позитивного іміджу України / Ю.Г. Полєжаєв // Оновлення соціально-психологічної та педагогічної науки на етапі націєтворення : тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, 20 квітня 2012 р. / За ред. В.М. Огаренка та ін. – Запоріжжя : КПУ, 2012. – С. 147–149 (тези)

14. Полєжаєв Ю.Г. Особливості сучасних тревел-видань / Ю.Г. Полєжаєв // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених «Молода наука-2012» : у 7 т. / Запорізький національний університет. – Запоріжжя : Поліграфічний центр «Copy Art», 2012. – C 132–134 (тези)

13. Полєжаєв Ю.Г. Тематична спрямованість спеціалізованої періодики в Україні / Ю.Г. Полєжаєв // Наука і вища освіта. – Тези доповідей ХХ Міжнародної наукової конференції студентів і молодих учених у трьох томах. – Том 3. – Запоріжжя. – Класичний приватний університет, 2012. – С. 199-200 (тези)

12. Методичні вказівки для самостійної роботи з лексичними вправами для студентів спеціальності «Туризмознавство» усіх форм навчання / Укл: Новікова Н.Г., Полєжаєв Ю.Г. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 26 с.

2011 рік

11. Полєжаєв Ю.Г. Суспільно-політичний дискурс як багатогранний соціолінгвістичний феномен / Ю.Г. Полєжаєв // Нова філологія: 36. наук, праць. - Запоріжжя: ЗНУ, 2011. - № 44. - С.108-110 (стаття, фахове видання)

10. Полєжаєв Ю.Г. Лінгвопрагматичні особливості метафоризації в сучасному політичному дискурсі / Ю.Г. Полєжаєв // Мова і культура (Науковий журнал). - К.: Видавничий дім Д. Бураго, 2011. - Вип. 14. - Т. 5 (151).- С. 234-238 (стаття, фахове видання)

9. Полєжаєв Ю.Г. Формування соціокультурної компетенції студентів спеціальності «Туризмознавство» / Ю.Г. Полєжаєв // Тиждень науки -2011: зб. Тез доповідей щорічної науково- практичної конф. виклад., науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 11-15 квітня 2011).- В 4т. - Т.4 / Відп. Ред. Ю.М .Внуков. - 3: ЗНТУ, 2011. - С. 31-32 (тези)

8. Методичні рекомендації з домашнього читання для самостійної роботи студентів гуманітарних спеціальностей усіх форм навчання. Частина I. / Укл: Новіков В.П, Полєжаєв Ю.Г. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – 34 с.

2009 рік

7. Полєжаєв Ю.Г. Прагматична транспозиція речення (на матеріалі рекламних оголошень та слоганів) / Ю.Г. Полєжаєв // Нова філологія: 36. наук, праць. – Запоріжжя: ЗНУ 2009.- № 36 – С 305-311 (стаття, фахове видання)

6. Полєжаєв Ю.Г. Прагматичний аналіз речення на матеріалі англомовної преси / Ю.Г. Полєжаєв // Тиждень науки - 2009: щорічна науково-техн. конф. викладачів, науковців, молодих учених та аспірантів, 13- 17 квітня 2009 р.: тезиси доповідей.: В 3-х т. Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. - Т.З.С.152-153 (тези)

5. Практикум з домашнього читання Somerset MaughamSelected Stories”. / Укладачі: Надвікова І. О, Полєжаєв Ю.Г. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2009. – 42 с.

4. Методичні рекомендації з дисципліни «Англійська мова» до підручника «ENTERPRISE1» для студентів 1 курсу гуманітарних спеціальностей / Укл.: Полєжаєв Ю.Г., Надвікова І.О., Новікова Н.Г. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2009. – 42 с.

2008 рік

3. Полєжаєв Ю.Г. Прагматическое транспонирование предложений на материале рекламных слоганов / Ю.Г. Полєжаєв // Тези доповідей XVI Міжнародної наукової конференції молодих науковців 17– 18 квітня 2008 р. В 4-х т. Запоріжжя: КПУ, 2008. - Т.3. . - С.19

2005 рік

2. Полєжаєв Ю.Г. Єлизаветинський жіночий дискурс: тематика та проблематика / Ю.Г. Полєжаєв // НАУКА І ВИЩА ОСВІТА. Тези доповідей учасників ХІІІ міжвузівської студентської наукової конференції. 19 травня 2005 р. Запоріжжя : Гуманітарний університет «ЗІДМУ», 2005. – С 124.

2003 рік

1. Полєжаєв Ю.Г. Структурно-граматичні особливості бібліїзмів в англійській мові / Ю.Г. Полєжаєв // НАУКА І ВИЩА ОСВІТА. Тези доповідей учасників ХІ міжвузівської студентської наукової конференції. 15-16  травня 2003 р. Запоріжжя : Гуманітарний університет «ЗІДМУ», 2003. – С 327 – 328

 

Участь у конференціях:

2017 рік

24. Полєжаєв Ю.Г Ділове листування в професійній діяльності фахівців сфери туризму Щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів «Тиждень науки-2017»,

18 – 21 квітня 2017 року, м. Запоріжжя, Україна, Запорізький національний технічний університет, 2 сторінки

23. Полєжаєв Ю.Г. Genres of travel texts for students of journalism Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 10-річчю факультету міжнародного туризму та управління персоналом «Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації», 30–31 березня 2017 р м. Запоріжжя, Україна, Запорізький національний технічний університет, 2 сторінки

2015 рік

22. Полєжаєв Ю.Г. Тревелог як об’єкт сучасних медіа студій: стан вивченості та перспективи наукових пошуків, XIII міжнародна наукова конференція «Шевченківська весна 2015: Соціальні комунікації», 30 березня – 1 квітня 2015 року, м. Київ, Україна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 4 сторінки

21. Полєжаєв Ю.Г. Формування країнознавчої компетенції у студентів спеціальності «Туризмознавство» на матеріалі тревел-видань, Науково-практична конференція «Тиждень науки – 2015», 13–17 квітня 2015 року, м. Запоріжжя, Україна, Запорізький національний технічний університет, 1 сторінка

2014 рік

20. Brutman A.B., Polyezhayev Y.G. The implementation of Cambridge exams for teachers in Ukrainian university environment, Науково-практична конференція «Тиждень науки – 2014», 14-18 квітня 2014 року, м. Запоріжжя, Україна, Запорізький національний технічний університет, 1 сторінка

19. Полєжаєв Ю.Г. Тревел-видання як посередник у міжкультурній комунікації, Міжнародна - науково практична конференція «Україна - Польща: діалог культур в контексті євроінтеграції», 25-27 вересня 2014 року, м. Запоріжжя, Україна, Запорізька державна інженерна академія, 2 сторінки

18. Полєжаєв Ю.Г. Наукове осмислення тревел-журналістики, ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Психолінгвістика в сучасному світі –2014», 23-24 жовтня 2014 року, м. Переяслав-Хмельницький, Україна, Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, 1 сторінка

2013 рік

17. Полєжаєв Ю.Г. Туристичні журнали та інфлайт-видання у контексті формування іміджу України на міжнародному рівні, Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні наукові дослідження представників філологічних наук та їхній вплив на розвиток мови та літератури», 22-23 лютого 2013 року, м. Львів, Україна, 3 сторінки

16. Волошина Н.В., Полєжаєв Ю.Г. Мережеве мовлення юнаків і дівчат, VIII Міжнародна науково-практична конференція «Психолінгвістика в сучасному світі – 2013», 18-19 жовтня 2013 року, м. Переяслав-Хмельницький, Україна, Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, 1 сторінка

15. Полєжаєв Ю.Г Позиціювання України на європейському рівні (на матеріалах тревел-видань), Міжнародна науково-практична конференція «Наука и образование ХХІ века Теория, практика, инновации», 29- 30 жовтня 2013 року, м. Ополе, Польща, 5 сторінок

2012 рік

14. Полєжаєв Ю.Г. Програмна заява у світлі  текст-типологічної диверсифікації політичного дискурсу, XI Міжнародна наукова конференція «КАРАЗІНСЬКІ ЧИТАННЯ: ЛЮДИНА. МОВА. КОМУНІКАЦІЯ»,3 лютого 2012 року, м. Харків, Україна, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2 сторінки

13. Полєжаєв Ю.Г. Аргументативний потенціал політичної заяви, VI Міжнародна науково-практична конференція «Мови і світ: дослідження та викладання», 29-30 березня 2012 року, м. Кіровоград, Україна, Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 2 сторінки

12. Полєжаєв Ю.Г. Журнали-тревелоги у формування світоглядно-націєтворчих орієнтирів потенційної аудиторії, Круглий стіл «Актуальні питання формування системи цінностей молоді через журналістську діяльність власних газетних видань», 5 квітня 2012 року, м. Запоріжжя, Україна, Класичний приватний університет, 3 сторінки

11. Полєжаєв Ю.Г. Тематична спрямованість спеціалізованої періодики в Україні, ХХ Міжнародної наукової конференції студентів і молодих учених «Наука і вища освіта», 6 квітня 2012 року, м. Запоріжжя, Україна, Класичний приватний університет, 2 сторінки

10. Полєжаєв Ю.Г. Особливості сучасних тревел-видань,  Міжнародна науково-практична конференція «Молода наука – 2012», 10-12 квітня 2012 року, м. Запоріжжя, Україна, Запорізький національний університет, 3 сторінки

9. Полєжаєв Ю.Г. Тревел-видання у формуванні позитивного іміджу України, Всеукраїнська науково-практична конференція «Оновлення соціально-психологічної та педагогічної науки на етапі націєтворення»,20 квітня 2012 року, м. Запоріжжя, Україна, Класичний приватний університет, 3 сторінки

8. Полєжаєв Ю.Г. Специфіка прагматики текстів бортової преси, І міжнародна науково-практична конференція «Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації», 18 жовтня 2012 року, м. Острог, Україна, Національний університет «Острозька академія», 3 сторінки

2011 рік

7. Полєжаєв Ю.Г. Суспільно-політичний дискурс як багатогранний соціолінгвістичний феномен, IV Міжнародна наукова конференція «Іноземна філологія у XXI столітті», 8–9 квітня 2011 року, м. Запоріжжя, Україна, Запорізький національний університет, 3 сторінки

6. Полєжаєв Ю.Г. Лінгвопрагматичні особливості метафоризації в сучасному політичному дискурсі, XX Міжнародна наукова конференція ім. проф. Сергія Бураго, 20–23 червня 2011 року, м. Київ, Україна,4 сторінки

5. Полєжаєв Ю.Г. Формування соціокультурної компетенції студентів спеціальності «Туризмознавство», Науково-практична конференція «Тиждень науки – 2011», 11-15 квітня 2011 року,  м. Запоріжжя, Україна, Запорізький національний технічний університет, 2 сторінки

2009 рік

4. Полєжаєв Ю.Г. Прагматичний аналіз речення на матеріалі англомовної преси, Щорічна науково-технічна конференція «Тиждень науки – 2009», 13- 17 квітня 2009 року, м. Запоріжжя, Україна, Запорізький національний технічний університет, 2 сторінки

2008 рік

3. Полежаев Ю.Г. Прагматическое транспонирование предложений на материале рекламных слоганов, XVI Міжнародна наукова конференція молодих науковців 17– 18 квітня 2008 року, м. Запоріжжя, Україна, Класичний приватний університет, 1 сторінка

2005 рік

2. Полєжаєв Ю.Г. Єлизаветинський жіночий дискурс: тематика та проблематика, ХІІІ міжвузівська студентська наукова конференція НАУКА І ВИЩА ОСВІТА. 19 травня 2005 року, м. Запоріжжя, Україна,  Гуманітарний університет «ЗІДМУ», 1 сторінка

2003 рік

1. Полєжаєв Ю.Г. Структурно-граматичні особливості бібліїзмів в англійській мові, ХІ міжвузівська студентська наукова конференція  НАУКА І ВИЩА ОСВІТА, 15-16  травня 2003 року, м. Запоріжжя, Україна,  Гуманітарний університет «ЗІДМУ», 1 сторінка

 

ВІДЗНАКИ ТА НАГОРОДИ:

1. Почесна грамота за вагомий особистий внесок у справу підготовки висококваліфікованих спеціалістів, високий професіоналізм, плідну педагогічну і наукову роботу та з нагоди 110-ї річниці заснування Запорізького національного технічного університету –  Дирекція Інституту управління та права, ЗНТУ Запоріжжя, 2011 рік;

2. Подяка за найактивнішу участь у підготовці творчого вечора Міжнародного фестивалю Хлебнікова у Запоріжжі – Дирекція Міжнародного фестивалю Хлебнікова в Запоріжжі, ректорат Класичного приватного університету, Запоріжжя, 2011 рік;

3. Подяка за високий професіоналізм та якісне проведення міжнародної конференції – Дирекція Інституту управління та права, ЗНТУ Запоріжжя, 2013 рік;

4. Почесна грамота за багаторічну сумлінну працю, професіоналізм у підготовці висококваліфікованих кадрів та у зв’язку з 10-річчям з дня заснування Інституту управління та права Запорізького національного технічного університету – Ректорат Запорізького національного технічного університету ,Запоріжжя,  2017;

Рік початку діяльності в університеті: 2008.

Мови спілкування:  українська та російська (рідні), англійська (досвідчений користувач, С2), німецька мова (незалежний користувач, B2)
 

Контакти:

адреса: м. Запоріжжя, вул. Жуковського 64
аудиторія: 398Б
тел.: +380(61)7698566