Ви є тут

Головна » Інститути » Інститут управління та права » Факультет міжнародного туризму та економіки

Кафедра іноземних мов професійного спілкування

Науково-дослідна робота кафедри Іноземної мови професійного спілкування здійснюється відповідно до тематичного плану за напрямком 07315 Лінгвокультурні та когнітивні особливості германських мов та їх імплементація у методичні процеси викладання іноземної мови. Практична спрямованість обраної теми надає можливість активно використовувати доробки викладачів у підготовці студентів як майбутніх фахівців, для яких знання іноземної мови є обов’язковим фактором вдалої співпраці з іноземцями в Україні та закордоном.
Кафедра іноземних мов професійного спілкування у 2012-2015 рр. виконувана науково-дослідну роботу за темою 07512 Проблеми розвитку та функціонування сучасного англомовного масмедійного тексту в контексті міжкультурної комунікації.
Актуальність даного дослідження визначалася недостатньою вивченістю процесів функціонування англомовного масмедійного тексту як еталонного в контексті міжкультурної комунікації, механізмів відбору лексичних одиниць для створення текстів мас-медіа. Дослідження було проведено за схемою лінгвістичної методики дискурсивного аналізу лінгвокультурного змісту англомовного масмедійного тексту, що передбачає  розподіл англомовної лексики на окремі категорії (маркована \ немаркована лексика; фразеологічний потенціал текстів, неологізми, залучення лексичних одиниць з різних мовних регістрів) із урахуванням прагматичного та когнітивного потенціалу мовного матеріалу. Результати роботи використані у підготовці  матеріалів англо-українського та україно-англійського словників, а також посібників, призначених для покращення рівня підготовки студентів.
 

1. Брутман А.Б. Особливості підготовки до міжнародних єкзаменів з англійської мови в українському університетському середовищі (на матеріалі IELTS)  /А.Б.Брутман // Актуальні проблеми сучасної германістики та методика викладання іноземних мов [Текст] : колективна монографія / [Брутман А.Б., Бутов В.М., Василенко Г.В. та ін.] ; під заг. ред. П.В. Прохорової. – Запоріжжя : «Дике поле», 2015. – С. 111-120. (розділ колективної монографії)
2. Альохін А.Б., Брутман А.Б. Economic theory of potential. Quasi axiomatic approach to modeling and measurement. / А.Б.Альохін, А.Б.Брутман // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. - №3.-Т.2.– С.91-105.
3. Брутман А.Б. Технології роботи з медіа текстом у контексті формування вторинної мовної особистості в процесі викладання іноземної мови професійного спілкування /А.Б.Брутман // Держава та регіони. Серія Гуманітарні Науки. –  Запоріжжя : КПУ, 2015. – №.1 (40) - С.C. 30-35. (стаття, фахове видання)
4. Брутман А.Б. Використання матеріалів інтернет-сайтів англомовних новинних агенцій у підготовці студентів- журналістів /А.Б.Брутман // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015.– Том 4 С.395–396 (тези)
5. Brutman A.B., Polyezhayev Y.G. The implementation of Cambridge exams for teachers in Ukrainian university environment  / A.B. Brutman, Y.G. Polyezhayev // Тиждень науки - 2014.Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентівЗНТУ, Запоріжжя , 14–18 квітня 2014 р. В 5 томах. Т. 5 / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – С. 111- 112 (тези)
6. Брутман А.Б. Структурно-грамматические характеристики составных терминов в англоязычном туристическом дискурсе /А.Б.Брутман // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2013.- № 56. – С. 159-164 (стаття, фахове видання)
7. Брутман А.Б.Семантика бинарных именных терминов туризма (на материале современного английского языка) /А.Б.Брутман // Вісник ЗНУ. Серія: Філологія. – Запоріжжя: ЗНУ, 2013. – № 1. - С. 71- 77 (стаття, фахове видання)
8. Брутман А.Б.,Домніч О.В.,Новікова Н.Г. Роль іноземних мов у професійної діяльності сучасного науковця /А.Б.Брутман, О.В.Домніч, Н.Г.Новікова // Проблеми сучасної педагогічної освіти. – Випуск 41.-Ч.3.- Серія: Педагогіка і психологія. – Зб.статей: Ялта: РВВ КГУ, 2013. -С.554-560.(стаття, фахове видання)
9. Брутман А.Б.Структурные особенности терминов англоязычной туристической сферы.  /А.Б.Брутман // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15-19 квітня 2013р  / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ,Запорізкій національний технічний університет,м. Запоріжжя, 15-19 квітня 2013р  Том 4 С.294–296.(тези)
10. Брутман А.Б.Структурно-грамматические характеристики терминов в англоязычном туристическом дискурсе /А.Б.Брутман // VI Міжнародна науково-практична конф., «Іноземна філологія у ХХІ столітті», м.Запоріжжя,  Запорізькій національний університет, 5-6 квітня 2013р. - С. 32-36.(тези)
11. Бутов В.Н. Некоторые глаголы общения  английского языка и их этимология  / В.М. Бутов //   Вісник Дніпропетровського університету. - №11. -  том 3. - 2015. –С. 11-  12.    
12. Бутов В.Н. Синергетика и эволюционные процессы в языке  / В.М. Бутов //  Держава та регіони. Науково – виробничий журнал. Серія: Гуманітарні науки. -  2009. - №3-4
13. Бутов В.Н.О некоторых проблемах синергетического анализа  / В.М. Бутов //  Вісник Запорізького Національного університету. - 2008. -№ 2. – С. 19-24
14. Новиков В. П. Ситуативная ориентированность коммуникативной оценки / В.П. Новіков // Держава та регіони. Серія: Гуманітарні науки. – Запоріжжя : КПУ, 2009. – №3-4. – С. 45-50. (стаття ВАК).   
15. Новиков В. П. Компоненты функционального содержания коммуникативной оценки / В.П. Новіков // Держава та регіони. Серія: Гуманітарні науки.  – Запоріжжя : КПУ, 2009. – №1-2. – С. 65-69. (стаття ВАК)

16. Горлачова В.В. Комунікативні стратегії реклами побутової техніки  /В.В.Горлачова //Вісник ДНУ. Серія Мовознавство. – Вип. 21 (3). – 2015. – № 11. – т.23. – С. 27 – 31.
17. Хейлік Т.О., Горлачова В.В. Типологія кольоропозначень декоративної косметики в сучасній рекламі // Мова : (Науково-теоретичний часопис із мовознавства). – Вип. 21. – Одеса, 2014. - С.177-181.
18. Горлачова В.В. До питання про професійне спілкування іноземною мовою фахівців сфери туризму: Лексикалізація образу Іспанії в англомовних туристичних текстах  /В.В. Горлачова //Мова і культура (Науковий журнал). - К.: Видавничий дім Д.Бураго, 2014. - Вип. 17. Том 1 (169). – С. 583-590.
19. Горлачова В.В. «Жовтий» в сучасній рекламі: хроматична ознака та її кольоропозначення / В.В.Горлачова  // Вісник ЗНУ. Серія: Філологія. – 2013. – № 1. - С. 63- 68.
20. Горлачова В.В. Назви фіолетового кольору в сучасній рекламі // Мова і культура (Науковий журнал). - К.: Видавничий дім Д.Бураго, 2013. - Вип.16. Том 4 (166). – С. 507-513.
21. Горлачова В.В. Кольоролексика в сучасній рекламі: розвиток та функціонування в полікультурному просторі  / В.В. Горлачова // Наукові записки. – Випуск 105 (1). – Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 2ч.- Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2012. - С. 32-36.
22. Горлачова В.В. Топонимы в рекламной колористической номинации // Мова : (Науково-теоретичний часопис із мовознавства). – Вип. 17. – Одеса, 2012. - С.120-124.
23. Горлачова В.В. Маніпулятивна спрямованість комунікативних стратегій реклами мобільних телефонів  / В.В. Горлачова // Психолінгвістика: [зб. наук. праць ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький пед. Ун-т ім. Г. Сковороди»]. – П.- Х.: ФОП Лукашевич О.М., 2012. – Вип.11. 166-171.
24. Горлачова В.В. Назви білого кольору в сучасній рекламі  / В.В. Горлачова //Функциональная лингвистика: сб. научн. работ / Крымский республиканский ин-т  последипломного пед. Образования; научн.ред. А.П.Рудяков. -  № 3. – том 1. – Симферополь, 2012. - С. 114- 116.
25. Горлачова В.В. Використання мета-програми «можливості-дії в сучасній рекламі стільникових телефонів як прийом нейролінгвістичного програмування  (на матеріалі англомовної та україномовної реклами)  / В.В. Горлачова //Мова і культура (Науковий журнал). - К.: Видавничий дім Д.Бураго, 2012. – Вип. 15. – Т. IІI (157). – С. 37-42.
26. Горлачова В.В. Репрезентація концепту «червоний» в сучасній рекламі  / В.В. Горлачова  // Проблеми концептуалізації дійсності та моделювання мовної картини світу: Сб. наук. праць / Сост. Т.В.Сімашко. – Вип. 5. – Москва; Архангельськ, 2011. - С.125-130.
27. Прохорова П.В. Вербализация гендерного концепта "Frau" в диалектной картине мира / П.В. Прохорова // Балтийский гуманитарный журнал. – 2013. – №4(5). – С. 35-39.(РІНЦ)
28. Прохорова П.В. Категориальные критерии немецких субстантивированных адъективов / П.В. Прохорова // Международный научный журнал «Символ науки» – №7. – Т.2. / [отв. ред. Сукиасян Асатур Альбертович]. – Уфа: Международный центр инновационных исследований «ОМЕГА САЙНС», 2015. – С. 108-110.(РІНЦ)
29. Прохорова П.В. Лингвокультурные номинации диких животных в немецких диалектах / П.В. Прохорова // VII Международный лингвистический конгресс «Язык и мир»: Международный конгресс (Ялта, 5-8 октября 2015): Сборник научных докладов / Отв. ред. А.Н. Рудяков, Ю.В. Дорофеев; Крымский республиканский институт постдипломного педагогического образования. – Симферополь: ООО «Форма», 2015. – С. 269-271. (імпактфактор)
30. Прохорова П.В. Особенности профетического дискурса современного немецкого языка / П.В. Прохорова // Международный научный журнал «Инновационная наука» – №10. – Т.1.: В 3 ч. / [отв. ред. Сукиасян Асатур Альбертович]. – Уфа: Международный центр инновационных исследований «Аэтерна», 2015. – С. 186-187. (РІНЦ)
31. Прохорова П.В. Репрезентация этнокультурной информации фразеологизмами немецкого языка / П.В. Прохорова // Наукові записки. – Випуск 129. – Серія: Філологічні науки (мовознавство) – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – С. 290-293. (фахове видання)
32. Прохорова П.В. Кулінароніми німецькомовної діалектної картини світу / П.В. Прохорова // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2014. – №63. – С. 175-180. (фахове видання)
33. Прохорова П.В. Новые тенденции исследования языковой картины мира / П.В. Прохорова // Наукові записки. – Випуск 137. – Серія: Філологічні науки  (мовознавство) – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – С. 524-527. (фахове видання)
34. Прохорова П.В. Репрезентация этнокультурной информации фразеологизмами немецкого языка / П.В. Прохорова // Наукові записки. – Випуск 129. – Серія: Філологічні науки (мовознавство) – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – С. 290-293. (фахове видання)
35. Прохорова П.В. Кулінароніми німецькомовної діалектної картини світу / П.В. Прохорова // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2014. – №63. – С. 175-180. (фахове видання)
36. Прохорова П.В. Лінгвокультурний концепт Wandern в німецькомовній діалектній картині світу / П.В. Прохорова // Тиждень науки – 2014. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя, 14–18 квітня 2014 р. В 5 томах. Т. 5 / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – С. 118-120. (тези)
37. Прохорова П.В. Антропоцентрипетальна концептосфера MENSCH в німецькомовній картині світу / П.В. Прохорова // Актуальні проблеми функціонування мови і літератури в сучасному поліетнічному суспільстві: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Мелітополь, 6-7 листопада 2014 р.) – Мелітополь: Видавництво МДПУ ім. Б. Хмельницького. - 2014. – С. 39-42. (тези)
38. Шейко О.С. Философия путешествия в трех частях /Можливості та розвиток сучасного туризму: світовий та національний досвід: монографія / колектив авторів; за заг. ред. проф.. В.М.Зайцевої; Запорізький національний технічний університет. – Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2014. – С.104-115.
39. Шейко О.С. National Geographic Edition in English Class for Future Psychologists and Sociologists // Global English Teacher: Improving What Works and Fixing What Doesn`t,– XIX TESOL-Ukraine International Conference. April 25-26, 2014. Book of papers. – Кіровоград. - ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2014. – Р.105-104.  
40. Шейко О.С. Человеческое сознание и социальное время  О.С. Шейко //Культурологічний вісник: Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини. – Запоріжжя, 2013. – Вип.31. - С. 194-197.
41. Шейко О.С. Summary as a qualitative indicator of working with text // Global English – Global Decisions. XVIII TESOL-Ukraine National Conference. April 12-13, 2013. Book of papers. – Севастополь: Рибест, 2013. – С.284-285.  
42. Шейко О.С.  Экскурсии: степень активности участников (на примере англоязычных брошюр) / О.С.Шейко //Культурологічний вісник: Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини. – Запоріжжя, 2011. – Вип.26. - С.147-151.
43. Шейко О.С.   Викладання соціологічних тем в курсі «Іноземна мова за професійним спрямуванням» для студентів зі спеціальності «Соціальна робота» //Актуальні проблеми філологічної науки та педагогічної практики. – Дніпропетровськ, 2011. – С.159-160. (на укр. яз.)
44. Шейко О.С.   Екскурсії: ступень активності учасників (на прикладі англомовних брошур) //Актуальні проблеми викладання іноземних мов у вищій школі. – Донецьк: ДонНУ, 2011. – Випуск 13. – С.172-179. (на укр. яз.)
45. Шейко О.С. Изменение социальных стереотипов при описании личностных качеств / О.С.Шейко //Культурологічний вісник: Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини. – Запоріжжя, 2010. – Вип.24. - С.135-139.
46. Василенко Г. В. Загадковий образ світу лірики Василя Голобородька в англомовній інтерпретації / Г. В. Василенко // Актуальні проблеми сучасної германістики та методика викладання іноземних мов: колективна монографія / [Брутман А.Б., бутов В.М., Василенко Г.В. та ін.]; під заг. ред. П.В. Прхорової. - Запоріжжя: "Дике поле", 2015. - С. 44 - 66.
47.Vasylenko H. The Image of a Postcolonial Culture in Poetic Translation / Halyna Vasylenko // Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу: тези доповідей VIII наукової конференції з міжнародною участю. – Харків: Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, 2015. – С. 70 – 71.   
48.Василенко Г. В. Воссоздание образа в поэтическом переводе: когнитивный аспект / Г. В. Василенко // Сравнительно-сопоставительное языкознание в условиях глобализации: проблемы и перспективы: Материалы международной научно-образовательной конференции, Казань, 1-2 ноября 2013 г. – Казань, 2014. – С. 257 – 262.
49.Василенко Г. В. Магический образ мира лирики Николая Воробьева в англоязычной интерпретации / Г. В. Василенко // Актуальные вопросы переводоведения и практики перевода. Международный сборник научных статей. – Вып. 4. – Н. Новгород: Бюро переводов «Альба», 2014. – С. 13 – 22.
50. Василенко Г. В. Концепти громадянської лірики Василя Симоненка в англомовній інтерпретації / Г. В. Василенко // Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. – 2013. – № 1. – С. 8 – 16.
51. Василенко Г. В. Формотворчі трансформації образу в англомовному перекладі української лірики / Г. В. Василенко // Актуальні проблеми слов’янської філології: Серія: Лінгвістика і літературознавство: міжвуз. зб. наук. ст. / гол. Ред.. В.А. Зарва. – Бердянськ: БДПУ, 2012. – Вип. XXV. – C. 211 – 221.  
52. Василенко Г. В. Відображення ціннісних домінант української культури в англомовному поетичному перекладі / Г. В. Василенко // Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. – 2010. – № 1. – С. 136 – 142.
53. Василенко Г. В. Лірика Василя Голобородька в англомовній інтерпретації Миросі Стефанюк / Г. В. Василенко // Мова і культура. – К.: Видавн. Дім Дм. Бураго, 2009. – Вип. 12. – Т. ІІІ (128). – С. 277 – 284.
54. Полежаев Ю.Г. Когнитивно-ценностный аспект тревел-журналов / Ю.Г. Полежаев // Филологические науки. Вопросы теории и практики.Научно-теоретический прикладной журнал. – Тамбов: Грамота, 2016. – №4 (58). Часть 2 – С. 142-145. (Включен в перечень рецензируемых научных изданий РФ).
55. Полєжаєв Ю.Г. Використання тревел-тексту у викладанні іноземних мов у немовних вищих навчальних закладах (на матеріалі англійської мови) / Ю.Г. Полєжаєв // Актуальні проблеми сучасної германістики та методика викладання іноземних мов [Текст] : колективна монографія / [Брутман А.Б., Бутов В.М., Василенко Г.В. та ін.] ; під заг. ред. П.В. Прохорової. – Запоріжжя : «Дике поле», 2015. – С. 120-132. (розділ колективної монографії)
56. Полєжаєв Ю.Г. Рецензія на колективну монографію “TRAVEL JOURNALISM. EXPLORING PRODUCTION, IMPACT AND CULTURE” / Ю.Г. Полєжаєв // Держава та регіони.  Серія: Гуманітарні науки. –  Запоріжжя : КПУ, 2015. – №2 (41) – C. 107–111 (рецензія, фахове видання)
57. Полєжаєв Ю.Г. Тревел-журналістика як об’єкт наукового осмислення: сфери інтересу та дискусійні моменти (на матеріалі зарубіжного досвіду) / Ю.Г. Полєжаєв // Поліграфія і видавнича справа. – Львів : Українська академія друкарства, 2015. – №1 (69) – C. 131–141 (стаття, фахове видання)
58. Полєжаєв Ю.Г. Тревелог як об’єкт сучасних медіа студій: стан вивченості та перспективи наукових пошуків / Ю.Г. Полєжаєв // Шевченківська весна –2015: соціальні комунікації6 матеріали ХІІІ Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених (упоряди. М. Терентьєва). – К. Логос, 2015.– С. 79–82. (тези).  
 59. Полєжаєв Ю.Г. Формування країнознавчої компетенції у студентів спеціальності «Туризмознавство» на матеріалі тревел-видань / Ю.Г. Полєжаєв // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015.– С. 402-403. (тези).
60. Полєжаєв Ю.Г. Тревел-журналістика як об’єкт наукової рефлексії: здобутки,  проблеми та перспективи / Ю.Г. Полєжаєв // Психолінгвістика:[зб. наук. праць ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”]. – Переяслав-Хмельницький: «Видавництво КСВ», 2014. – Вип. 16. – C.322–331 (стаття, фахове видання)
61. Полєжаєв Ю.Г. Тревел-журналістика у фокусі наукових досліджень: аналітичний огляд російського досвіду / Ю.Г. Полєжаєв // Держава та регіони. Серія Гуманітарні науки. – Запоріжжя : КПУ, 2014. –№ 3 (38). – С. 110–114 (стаття, фахове видання)
62. Полєжаєв Ю.Г. Комунікативні стратегії в Інтернет-рекламі сіті-брейк турів (на матеріалі румунського туроператора “Perfect Tour”) / Ю.Г. Полєжаєв // Комунікаційні технології: наук. журн. [наук. ред. О. М. Холод]. – Т. 6. – К.: КНУКіМ, 2014 – C. 136–143 (стаття, наукове видання)
63. Мантуло Н.Б., Полєжаєв Ю.Г. Формування соціокультурної компетенції в процесі навчання ділової іноземної мови: аксіологічний підхід / Н. Б. Мантуло, Ю.Г. Полєжаєв // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. / [ редкол.: Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін. ]. – Запоріжжя : КПУ, 2014. – Вип. 39 (92). – С. 284–290 (стаття, фахове видання)
64. Зоська Я. В., Полєжаєв Ю.Г. Тревел-журналістика: соціальний та ідеологічний вимір. / Я. В. Зоська, Ю.Г. Полєжаєв // Держава та регіони. Серія Гуманітарні науки. – Запоріжжя : КПУ, 2014. –№ 4 (39). – 103 – 105 (стаття, фахове видання)
65. Полєжаєв Ю.Г. Наукове осмислення тревел-журналістики / Ю.Г. Полєжаєв // Психолінгвістика в сучасному світі –2014 : Тези  ІХ Міжнародної науково-практичної конференції ( 23-24 жовтня 2014 року, Переяслав-Хмельницький) / Відп. ред. Л.О. Калмікова; ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» . –   Переяслав-Хмельницький: «Видавництво КВС» 2014. – С. 95 (тези)
66. Полєжаєв Ю.Г. Тревел-видання як посередник у міжкультурній комунікації / Ю.Г. Полєжаєв // Матеріали міжнародної науково - практичної конференції «Україна - Польща: діалог культур в контексті євроінтеграції». Том ІІ. Запоріз. держ. інж. акад. –Запоріжжя:ЗДІА, 2014. – С. 136 –137 (тези).
67. Наумчук Т.І. Професійна мова як відображення соціокультурного досвіду суспільства (на матеріалі словника кінематографічної галузі) США  / Т.І.Наумчук // Актуальні проблеми сучасної германістики та методика викладання іноземних мов: колективна монографія / Брутман А.Б.,Бутов В.М.,Василенко Г.В. та інш.; під заг. ред. П.В. Прохорової. - Запоріжжя: Дике Поле. 2015.- C. 32-44
68. Наумчук Т. І. Соціокультурні особливості лексики та фразеології кінематографу США  / Т.І.Наумчук // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філологічна" : збірник наукових праць / укладачі : І.В. Ковальчук, Л.М. Коцюк, С.В. Новоселецька. - Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2015. - Вип. 58. - С. 16-18.
69. Тимощук Т.І. Транстермінологізація англомовної лексики театрального та фотомистецтва як один із шляхів формування лексикону кінематографічної галузі / Т.І.Тимощук  // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2014. - № 63 – С. 217-220
70. Тимощук Т. І. Вплив сучасних мультимедійних технологій на збагачення англомовного лексикону кінематографічної галузі / Т.І.Тимощук  // Нова філологія. Збірник наукових праць. - Запоріжжя : ЗНУ, 2014. - № 67. - С. 128-131
71. Тимощук Т. І. Англомовні жаргонізми кінематографічної галузі // Мова і культура (Науковий журнал). – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – Вип.17. – Т. ІІ (170). – С. 96-100.
72. Тимощук Т. І. Вплив закону мовної економії на формування англомовної термінологічної та жаргонної лексики сфери кінематографу / Т.І.Тимощук  // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2013. - №56. – С. 209-211
72. Тимощук Т. Англомовна лексика кінематографу: діахронічний аспект / Т.І.Тимощук  // Наукові записки. – Вип. 115. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – С. 325-330.
73. Волгіна І.О. Втілення принципів нейродидактики в підготовку студентів до складання іспиту Гете-Інституту рівня В1 / І.О.Волгіна // Актуальні проблеми сучасної германістики та методика викладання іноземних мов [Текст] : колективна монографія / [Брутман А.Б., Бутов В.М., Василенко Г.В. та ін.] ; під заг. ред. П.В. Прохорової. – Запоріжжя : «Дике поле», 2015. – С. 140-146. (розділ колективної монографії)
74. Волгіна І.О. Особливості розвитку винного туризму в Німеччині.Особливості розвитку винного туризму в Німеччині / І.О.Волгіна // «Можливості та розвиток сучасного туризму: світовий та національний досвід». Всеукраїнська науково-практична конференція. – Запоріжжя. – 2014.
75. Волгіна І.О. Когнітивна поетика матриці доменів німецькомовних віршів для дітей / Волгіна І.О. // Мова і культура (Науковий журнал). - К.: Видавничий дім Д.Бураго, 2009. - Вип. 12. - Т. 4 (129). - С.227-235.
76. Кравченко А.Г. Дискурс у світлі наукових дискусій. Концепція дискурсивного аналізу Т. Ван Дейка  / А.Г.Кравченко // Актуальні проблеми сучасної германістики та методика викладання іноземних мов [Текст]: колективна монографія/ [Брутман А.Б., Бутов В.М., Василенко Г.В. та ін.] ; під. заг.  ред. П.В. Прохорової. – Запоріжжя : «Дике Поле», 2015. – С.5-19.
77. Кравченко А.Г. Поетика роману «Гертруда і Клавдій» Дж. Апдайка / А.Г.Кравченко // Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Філологічні науки. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2014. – № 1. – С.45-53.
78. Кравченко А.Г. Поняття дискурсу в лінгвістиці, його характеристика і типологія / А.Г.Кравченко // Тиждень науки - 2014. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців,молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя, 14–18 квітня 2014 р. В 5 томах. Т. 5 / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ. - 2014. – С.114–116.
79. Кравченко А.Г. Дискурсивний аналіз як один із центральних розділів лінгвістичної науки // Тиждень науки: тези доповідей наук.-техн. конф., 13–17 квітня 2009 р., Запоріжжя / відп. ред. Ю. М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2009. – Т. 3. – С. 150-152.
80. Кравченко А.Г. Дискурсивний аналіз англійської ренесансної збірки джестів ‘A Hundred Merry Tales’// Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Філологічні науки. – Запоріжжя: Запорізький національний університет. – 2009. – №1. – С.85-91.
 

Список наукових публікацій студентів
кафедри іноземної мови професійного спілкування
з 2013-2015 рр.

34. Губа О.В. Концепт «Celebrity» в англомовному Інтернет-дискурсі / О.В. Губа // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015.– С. 403-404.
33. Скірта А.А. Концепт «Crime» в англійській мові / А.А. Скірта // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015.– С. 375-376.
32. Захарова Д.М. Концептосфера «Hotel» в туристичному дискурсі / Д.М. Захарова // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015.– С. 405.
31. Лукач Т.В. Загальна характеристика паремій та їх класифікації (на матеріалі німецької мови) / Т.В. Лукач // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015.– С. 378-379.
30. Ількаєв О.В. The Main Trends in the Development of Neology in Tourism sphere / О.В. Ількаєв // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015.– С. 376-377.
29. Лузан А.П. Языковые средства оценки в туристической рекламе / А.П. Лузан // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015.– С. 380-381.
28. Драч І.Л. Естетика і прагматика заголовків англомовної туристичної брошури / І.Л. Драч // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015.– С. 382-383.
27. Долгополова О.В. Туристические неологизмы / О.В. Долгополова // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015.– С. 384-385.
26. Шеміоненко В.В. Гендерні стереотипи у англомовних казках / В.В. Шеміоненко // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015.– С. 388-389.
25. Анзіна А.О. Правила оформлення рекламного листа в діловому англійському спілкуванні / А.О. Анзіна // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015.– С. 391-392.
24. Пенязь Ю.С. Порівняльна характеристика термінологічної лексики в англійському та українському діловодстві / Ю.С. Пенязь // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015.– С. 386-387.
23. Твердохліб М.О. Специфіка використання абревіатур в англійському діловодстві при укладанні контрактів / М.О. Твердохліб М.О. // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015.– С. 393-394.
22. Василенко Г.В., Свириденко К.С. Лексика кольору і світла англомовної туристичної брошури / Г.В. Василенко, К.С. Свириденко // Тиждень науки – 2014. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя, 14–18 квітня 2014 р. В 5 томах. Т. 5 / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – С. 107-108.
21. Остяк А.Є. Актуальність вивчення ділової іноземної мови для роботи менеджера / А.Є. Остяк // Тиждень науки – 2014. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя, 14–18 квітня 2014 р. В 5 томах. Т. 5 / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – С. 102-103.

20. Фещенко І.О. Загальна характеристика паремій в англомовній картині світу / І.О. Фещенко // Тиждень науки – 2014. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя, 14–18 квітня 2014 р. В 5 томах. Т. 5 / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – С. 109-110.
19. Клюшник Д.Г. Об’єктивація лінгвокультурної домінанти Arbeit в німецькомовній картині світу / Д.Г. Клюшник // Тиждень науки – 2014. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя, 14–18 квітня 2014 р. В 5 томах. Т. 5 / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – С. 100-101.
18. Зубкова К.С. Лінгвістичні особливості фразеології / К.С. Зубкова // Тиждень науки – 2013. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2013 р. В 4 томах. Т. 4 / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – С. 272-273.
17. Корж В.С. Походження фразеологічних одиниць німецької мови з метеорологічним компонентом / В.С. Корж // Тиждень науки – 2013. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2013 р. В 4 томах. Т. 4 / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – С. 279-280.
16. Негонова А.О. Способы образования топонимов немецкого языка / А.О. Негонова // Тиждень науки – 2013. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2013 р. В 4 томах. Т. 4 / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – С. 277-278.
15. Сергєєва Х.С. Концепт «добра» и «зла» в русских и немецких сказках (лингвокультурологический анализ) / Х.С. Сергєєва // Тиждень науки – 2013. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2013 р. В 4 томах. Т. 4 / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – С. 270-271.
14. Волинець О.В. Концептуальні метафори на прикладі новел Франца Кафки / О.В. Волинець // Тиждень науки – 2013. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2013 р. В 4 томах. Т. 4 / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – С. 266-267.
13. Курило Ю.А. Лінгвопрагматичні аспекти німецького філософського терміна: загальна характеристика / Ю.А.Курило // Тиждень науки – 2013. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2013 р. В 4 томах. Т. 4 / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – С. 284-285.
12. Крупа В.В. Англицизмы и способы их адаптации в немецком языке / В.В. Крупа // Тиждень науки – 2013. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2013 р. В 4 томах. Т. 4 / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – С. 273-274.
11. Волкобой М.В. Антропонимы в современном немецком языке / М.В. Волкобой // Тиждень науки – 2013. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2013 р. В 4 томах. Т. 4 / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – С. 281-282.
10. Салаєва М.М. Заимствования в немецком языке: диахронический аспект / М.М. Салаєва // Тиждень науки – 2013. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2013 р. В 4 томах. Т. 4 / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – С. 282-283.
9. Салаєва М.М. Лексические особенности инверсии в современном немецком языке / М.М. Салаєва // Тиждень науки – 2013. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2013 р. В 4 томах. Т. 4 / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – С. 288-289.
8. Алтухова Т.А. Заимствования фразеологизмов в современной публицистике (на материале немецкого, английского языков) / Т.А. Алтухова // Тиждень науки – 2013. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2013 р. В 4 томах. Т. 4 / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – С. 286-287.
7. Синєока А.Ю. Типологический аспект русских и немецких пословиц / А.Ю. Синєока // Тиждень науки – 2013. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2013 р. В 4 томах. Т. 4 / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – С. 289-290.
6. Хохотва Д.С. Актуалізація паремій у сучасній німецькій мові / Д.С.Хохотва // Тиждень науки – 2013. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2013 р. В 4 томах. Т. 4 / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – С. 275-276.
5. Шляховенко Т.О. Лексическая экспансия английского языка в неметкий / Т.О. Шляховенко // Тиждень науки – 2013. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2013 р. В 4 томах. Т. 4 / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – С. 268-269.
4. Фещенко І.О. Порівняльний аналіз англійських та українських прислів’їв про людські стосунки / І.О. Фещенко // Тиждень науки – 2013. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2013 р. В 4 томах. Т. 4 / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – С. 263-264.
3. Данилів В.Р. Ідіоми мандрів та розваг в англомовних туристичних джерелах / В.Р. Данилів // Тиждень науки – 2013. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2013 р. В 4 томах. Т. 4 / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – С. 263-264.
2. Шадара Г.О. Специфіка перекладу англомовної технічної термінології українською мовою / Г.О. Шадара Г.О. // Тиждень науки – 2013. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2013 р. В 4 томах. Т. 4 / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – С. 291-292.
1. Шишлик З.О., Горлачова В.В. Лексикалізація образу Іспанія в сучасній туристичній рекламі / З.О. Шишлик, В.В. Горлачова // Тиждень науки – 2013. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2013 р. В 4 томах. Т. 4 / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – С. 292-293.
 

1. Актуальні проблеми сучасної германістики та методика викладання іноземних мов [Текст]: колективна монографія / [Брутман А.Б., Бутов В.М., Василенко Г.В. та ін.] ; під заг. ред. П.В. Прохорової. – Запоріжжя: «Дике поле», 2015. – 156 с.
2. Прохорова П.В.  Антропоцентрипетальні концепти як домінанти німецькомовної картини світу: монографія / П.В. Прохорова. – Мелітополь: ТОВ «Колор Принт», 2014. – 162 с.
3. Можливості та розвиток сучасного туризму: світовий та національний досвід [Текст]: монографія / колектив авторів; за заг. ред. проф. В. М. Зайцевої; ЗНТУ. - Запоріжжя: ТОВ "ЛІПС" ЛТД, 2014. – 276 с.
 

Шифр НДР 07315
Назва НДР:     Лінгвокультурні та когнітивні особливості германських мов та їх імплементація у методичні процеси викладання іноземної мови (01.09.2015  - 30.06.2018р.р.)
Науковий керівник:     Канд. екон. наук, доц. Брутман А.Б.
Етап 1. Лінгвокультурні особливості лексико-семантичної та граматичної систем германських мов та їх впровадження у процес викладання іноземної мови (01.09.2015 - 30.06.2016р.р).
Лінгвокультурний підхід до вивчення мови базується на ствердженні кумулятивної функції мови, завдяки якій мова генерує, фіксує та передає досвід носіїв мови, їх світосприйняття. Лінгвокультурний напрямок у лінгвістиці передбачає вивчення специфіки національної концептосфери від культури до свідомості носія цієї мови.  Вивчення лексичного складу та граматичного устрою іноземної мови з урахуванням їх лінгвокультурного потенціалу дозволяє «зрозуміти» вивчаєму мову, визначити особливості мислення людей для яких вона є рідною. Використання прийомів впровадження лінгвокультурного контенту лексичних та граматичних комплексів германських  мов покликане удосконалити та полегшити процес засвоєння іноземної мови, нівелювати безсистемне та непродуктивне заучування лексичних та граматичних структур, паттернів повсякденного та ділового спілкування.
 

Список наукових робіт студентів
кафедри іноземної мови професійного спілкування

5. Чепінога В.В. студ. гр. ГП-413 Всеукраїнський конкурс 2014/2015 н.р. з конкурсною роботою «Лексико-семантичні особливості вживання крнцептів RED/КРАСНИЙ та WHITE/БЕЛЫЙ в англомовній та російській лінгвокультурах (порівняльний аналіз)».
Науковий керівник – зав. каф. ІМПС, канд. ек. наук, доц. Брутман А.Б.

4. Яценко І.Р. студ. гр. ГП-413 Всеукраїнський конкурс 2015/2016 н.р. з конкурсною роботою «Прагматичний аналіз англомовного рекламного дискурсу».
Науковий керівник – зав. каф. ІМПС, канд. ек. наук, доц. Брутман А.Б.

3. Дорошенко А.Р. студ. гр. ГП-211с Всеукраїнський конкурс 2015/2016 н.р. з конкурсною роботою «Шляхи словотворення в американському варіанті англійської мови».
Науковий керівник – старш. викл. Полєжаєв Ю.Г.

2. Клюшник Д.Г. студ. гр. МТУ-113 Всеукраїнський конкурс 2014/2015 н.р. з конкурсною роботою «Німецькомовні лінгвокультурні засоби вербалізації концепту з домінантою Arbeit».
Науковий керівник – канд. філол.наук., доц. Прохорова П.В.

1. Волкобой М.В. студ. гр. МТУ-120 Благодійна Стипендіальна програма «Завтра.UA – 2014» з конкурсною роботою «Культурологічний аспект сучасної німецькомовної паремії».
Науковий керівник – канд. філол.наук., доц. Прохорова П.В.
 

Сторінки