Ви є тут

Головна » Інститути » Інститут управління та права » Юридичний факультет

Кафедра конституційного, адміністративного та трудового права

Викладачі кафедри здійснюють публікації наукових статей на сторінках авторитетних вітчизняних та зарубіжних спеціалізованих видань. За період 2010-2017 рр. співробітниками кафедри було опубліковано понад 200 наукових праць, з них понад 50 статей у наукових фахових виданнях, численні тези доповідей на конференціях. Викладачі кафедри беруть активну участь у міжнародних, національних та регіональних наукових конференціях на теренах України і за її межами. 

Саміло Г.О. Конспект лекцій з дисципліни «Проблеми тлумачення правових норм» для студентів спеціальності 081 – «Право» / уклад. Г. О. Саміло. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 136 с.

Саміло Г.О. Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Проблеми тлумачення правових норм» для студентів спеціальності 081 – «Право» усіх форм навчання // уклад. Г. О. Саміло – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 37 с.

Смолярова М. Л. Поняття та сутність стимулів у трудовому праві / М. Л. Смолярова // Науковий вісник ХДУ. - Випуск 5. – Т. 1. – 2017. - С. 163-166.

Smoliarova M. L./ The development of legal incentives in labor lav of soviet Ukraine (1917-1922) // Colloquium-journal – Warszawa, 2017 – № 11. – С. 114-116.

Смолярова М. Л. Стиулювання професійного зростання працівників за законодавством про працю України / М. Л. Смолярова // Теоретичні та практичні проблеми держави і права в Україні та країнах Європейського Союзу : збірник наукових праць, присвячений пам’яті професора В. П. Пастухова / за заг. ред. д.ю.н., професора, академіка НАПрН України М. І. Іншина; упорядники О. В. Тищенко, Л. С. Нецька, І. С. Сахарук. – К.: ДП «Прінт Сервіс». – 2017. - С. 463-469.

Смолярова М. Л. Стимуляційні правовідносини як самостійний різновид трудових правовідносин / М. Л. Смолярова // Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара. Випуск 5. – 2017. - С. 78-81.

Смолярова М. Л. Право соціального захисту [Електронний ресурс] : практикум / М. Л. Смолярова. – Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.

Саміло Г. О. Особливості правової системи сучасної Індії / Г. О. Саміло // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки», 2017.– № 5. – С. 46–49.

Саміло Г.О. Проблеми тлумачення правових норм : навч.- метод. посіб. / Г. О. Саміло – Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM);12 см. – Назва з тит. екрана.

Саміло Г. О. Особливості правових систем сучасних африканських держав / Г. О. Саміло // Порівняльно-аналітичне право, 2017. - № 1. - С. 21-23.

Денисенко В. В. Методичні вказівки до семінарських (практичних) занять з дисципліни “Історія держави і права України” для студентів спеціальності 081 “Право” денної форми навчання / уклад. В. В. Денисенко. − Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 41 с.

Денисенко В. В. Методичні вказівки до семінарських (практичних) занять з дисципліни “Історія держави і права зарубіжних країн” для студентів спеціальності 081 “Право” денної форми навчання / уклад. В. В. Денисенко − Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 37 с.

Денисенко В. В. Методичні вказівки до семінарських (практичних) занять з дисципліни “Митне право” для студентів спеціальності 081 “Право” денної форми навчання / уклад. В. В. Денисенко. − Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 28 с.

Денисенко В. В. Феціальне право у Стародавньому Римі / В. В. Денисенко // Науковий вісник Міжнародного Гуманітарного Університету. Сер. Юриспруденція – 2017. - № 28. – С. 4-7.

Денисенко В. В. Словник митних термінів. [Електронний ресурс] / В. В. Денисенко – Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.

Давиденко О. О. Теоретико-правові засади кваліфікації адміністративних правопорушень / О. О. Давиденко // Науковий вісник УжНУ. Серія “Право”. - № 47. – Т. 2.- 2017. - С. 102-105.

Bukanov Gregory M., Kupin A. P. / Forms of interaction of law enforcement agencies with governmental authorities and public authorities concerning public order // Colloquium-journal – Warszawa, 2017. – № 11. – С. 49-51.

Баєва Л. В., Назаренко П. Г. Класифікація принципів судової влади в Україні: загальнотеоретичний аналіз. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». – Міжнародний гуманітарний університет, – 2017 – № 28. – С. 19-21.

Kupin A. P. / On public morality as element of administrative and legal regulation // Colloquium-journal – Warszawa, 2017 – № 10. – С. 134-136.

Бостан С. К. Ціннісний вимір держави // С. К. Бостан // Порівняльне і аналітичне право. – 2017. – № 1. – С. 12–15. – Режим доступу: http://www.pap.in.ua/1_2017/3.pdf

Бостан С. К. Методичні рекомендації щодо планування, підготовки та захисту магістерських робіт зі спеціальності 081 – «Право» для студентів усіх форм. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 104 с.

Бостан С. К. Філософія держави // Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. – Т. 2 : Філософія права / редкол. С. І. Максимов (голова) та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого. – Х. : Право, 2017. – С. 901–905.

Буканов Г. М., Купін А. П. Проблема історії розвитку акцизного податку / Г. М. Буканов, А. П. Купін // Науковий вісник ХДУ. Випуск 1. – Т. 2. – 2017. - С. 12-15.

 

 

Обсяг у обліково-видавни-чих арк.

Кількість за звітний рік, од.

5.1

Бостан, С.К. До витоків міжнародного гуманітарного права [Текст] // Право як регулятор суспільних відносин: історія, теорія, практика: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 20-21 квітня 2017 р.) / Відп. ред. С.Г. Стеценко, Л.О. Васечко. К.: ВГО «Майбутнє країни», журнал «Публічне право», 2017. С. 18–21.

0,35

 

5.2

Бостан, С.К. Інтегративні основи науки про державу [Текст] // Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті інтеграційних процесів : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю створення Інституту управління та права Запорізького національного технічного університету, м. Запоріжжя, 20 травня 2017 р. Запоріжжя : «Просвіта», 2017. Т.1. С.201 –204.

0,35

 

5.3

Бостан, С.К. З досвіду конституціоналізації нових моделей форм державного правління в революційних умовах 1917-1919 рр. [Текст] // Еволюційні і революційні процеси в історії права, держави і юридичної думки: до 100-річчя Української революції 1917–1921 рр.» : матеріали ХХХVI Міжнародній історико-правовій конференції 01-04 червня 2017 р., м. Дніпро [Ред. колегія І.Б. Усенко та ін.]. – С.54–62.

0,92

 

5.4

Баєва, Л.В. Громадська ініціатива як вид гарантування місцевого самоврядування в Україні [Електронний ресурс] / Л.В. Баєва // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – С. 1905–1906. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.

0,11

 

5.5

Баєва, Л.В. Роль та форми безпосередньої демократії та участі громадян у здійсненні місцевого самоврядування на рівні інтеграційних процесів [Текст] / Л.В. Баєва // Друга Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті Євроінтеграційних процесів», присвяченій 20-річчю Конституції України. Запоріжжя, 23-24 червня 2017 року./ Редкол.: С.К. Бостан (відпов. ред.), Р.М. Максакова, Ю.В. Філей. – Запоріжжя: «Просвіта», 2017. – С. 107–108.

0,69

 

5.6

Баєва, Л.В. Правова допомога в юридичних клініках України: загальнотеоретичний аналіз [Текст] / Л.В. Баєва // «Розвиток сучасного права в умовах глобальної нестабільності»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 8-9 вересня 2017р.). – Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2017. – С. 10–13.

0,35

 

5.7

Денисенко, В.В. ГАТТ: принципи митної політики [Електронний ресурс] / В.В. Денисенко // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. − С. 1903-1904. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.

0,17

 

5.8

Денисенко, В.В. Міжнародні угоди як інститут міжнародного права у відносинах племінних народів з античними державами / В.В. Денисенко // Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті євроінтеграційних процесів : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / Редкол.: С.К. Бостан (відпов. ред.), Р.М. Максакова, Т.Є. Леоненко. – Запоріжжя : «Просвіта», 2017. – С. 34–36.

0,25

 

5.9

Купін, А.П. Удосконалення правового механізму протидії адміністративним правопорушенням [Електронний ресурс] / А.П. Купін // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2017.– 2017. – С. 1909–1910. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.

0,11

 

5.10

Купін, А.П. Особливості управління адміністративно-політичною діяльністю в умовах оновлення предмета адміністративного права / А.П. Купін // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті євроінтеграційних процесів», Запоріжжя, 20 травня 2017 р. / Запоріжжя : ЗНТУ. – 2017. – С. 317–318.

0,23

 

5.11

Купін, А.П. Щодо питання права на свободу пересування в Україні та країнах ЄС [Електронний ресурс] / А.П. Купін // Матеріали круглого столу «Актуальні питання конституційного і конституційно-процесуального права та конституційної реформи в Україні», Запоріжжя, 29 листопада 2017 р. /. – Запоріжжя : ЗНТУ. – 2017. – С. 55-56.

0,23

 

5.12

Буканов, Г.М. Проблеми забезпечення екологічної безпеки в  Україні [Електронний ресурс] / Г.М. Буканов // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – С. 1907–1908. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.

0,13

 

5.13

Буканов, Г.М. Актуальні проблеми реформування податкового права в Україні [Текст] / Г.М. Буканов // Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті інтеграційних процесів», присвячена 10-річчю Інституту управління та права Запорізького національного технічного університету (Запоріжжя, 20 травня 2017 року). Редкол.: С.К. Бостан (відпов. ред.), Р.М. Максакова, Т.Є. Леоненко. – Запоріжжя, 2017. – С. 283–284.

0,23

 

5.14

Саміло, Г.О. Деякі аспекти тлумачення права в англо-американській правовій системі [Електронний ресурс] / Г.О. Саміло // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – С. 1901–1902. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. Екрана.

0,11

 

5.15

Саміло, Г.О. Теорія тлумачення права: досвід деяких європейських країн [Текст] / Г.О. Саміло // Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті інтеграційних процесів», присвячена 10-річчю Інституту управління та права Запорізького національного технічного університету (Запоріжжя, 20 травня 2017 року). Редкол.: С.К. Бостан (відпов. ред.), Р.М. Максакова, Т.Є. Леоненко. – Запоріжжя : «Просвіта», 2017. – С. 338–341.

0,46

 

5.14

Смолярова, М.Л. Риси правового стимулювання [Електронний ресурс] / М.Л. Смолярова // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – С. 1910–1911. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.

0,11

 

15.15

Смолярова, М.Л. Види правових стимулів у трудовому законодавстві / М.Л. Смолярова // Проблеми кодифікації трудового законодавства України: тези допов. Сучасн.. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 квітня 2017 р.) / за ред. проф. М.І. Іншина, відпов. ред.. к.ю.н. І.С. Сахарук. – Київ: ДП «Прінт Сервіс», 2017. – С.190-192.

0,34

 

15.16

Смолярова, М.Л. Стимулювання трудової діяльності в умовах євроінтеграції [Текст] / М.Л. Смолярова // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті євроінтеграційних процесів», Запоріжжя, 20 травня 2017 р. /. – Запоріжжя : ЗНТУ. – 2017. – С. 376–378.

0,35

 

15.17

Смолярова, М.Л. Застосування стимулів в трудових відносинах / М.Л. Смолярова // Актуальні питання удосконалення законодавства про працю та соціальне забезпечення : тези доп. та наук. повідомл. Учасників VI Міжнар. Наук.-практ. конф. (м. Харків, 29 верес. 2017 р.) / за ред.. В.В. Жернакова. – Харків : Право, 2017. – С. 187-189.

0,33

 

15.18

Смолярова, М.Л. Системи стимулювання працівників у зарубіжних країнах [Текст] / М.Л. Смолярова // Напрями розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю кафедри трудового та господарського права Харківського національного університету внутрішніх справ (м. Харків, 3 листопада 2017 р.) : за заг. ред.. К.Ю. Мельника. – Х.: Харків. Нац.. ун-т внутр.. справ, 2017. – С.  272-274.

0,32

 

15.19

Смолярова, М.Л. Стимулювання професійного розвитку медичних працівників [Текст] / М.Л. Смолярова // Актуальні проблеми теорії та практики правового регулювання галузі охорони здоров’я: проблеми і перспективи: збірник тез доповідей науково-практичного круглого столу, присвяченого 25-й річниці прийняття Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» (17 листопада 2017 року) / За заг. ред. д-ра мед. наук, професора, Заслуж. діяча науки і техніки України Ю. М. Колесника. – Запоріжжя: Вид-во ЗДМУ, 2017. – C. 188-192.

0,46

 

 

Студентські наукові роботи, представлені  до участі у «Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природних, технічних, гуманітарних наук»  за 2017/2018 н.р.

1) наукова робота Бабака М.А., «Конституційна скарга як правова форма захисту основоположних прав та інтересів людини: зарубіжний та вітчизняний досвід»  (Науковий керівник: д.ю.н., професор Бостан С.К.)

2) наукова робота Ісаєва О.М., «Парламентський контроль в Україні: конституційно-правові засади та проблеми реалізації» (Науковий керівник: д.ю.н., професор Максакова Р.М.)

3) наукова робота Зайцевої Я.О., «Право на свободу мирних зібрань в Україні: конституційно-правове регулювання та проблеми реалізації» (Науковий керівник: д.ю.н., професор Максакова Р.М.)

4) наукова робота Чупик В.В. «Конституційне право громадян України брати участь в управлінні державними справами» (Науковий керівник: к.ю.н., доцент Баєва Л.В.)

5) наукова робота Власюк І.П. «Формування правової культури студентської молоді в умовах сучасного українського суспільства» (Науковий керівник: к.ю.н., доцент Саміло Г.О.)

6) наукова робота Бодзяк А.С. «Становлення правової свідомості в Україні в умовах трансформаційних процесів» (Науковий керівник: к.ю.н., доцент Саміло Г.О.)

7) наукова робота Тімкової Є.В. «Репресивно-каральна система в СРСР часів диктатури І.Сталіна» (Науковий керівник: к.і.н., доцент Денисенко В.В.)

8) наукова робота Тимошенко Н.В. «Правові засади подолання економічної кризи (на прикладі нового курсу Ф.Рузвельта)» (Науковий керівник: к.і.н., доцент Денисенко В.В.)

9) наукова робота Бочарової А.О. «Закріплення правового статусу людини і громадянина у законодавстві України часів буржуазної революції (1917-1920рр.)» (Науковий керівник: к.і.н., доцент Денисенко В.В.)

 

Студентські наукові роботи, представлені  до участі у «Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природних, технічних і гуманітарних наук»  за 2016/2017 н.р.

1) наукова робота Щербіни М.Г., «Юридичні фікції»  (Науковий керівник: к.ю.н., доцент Саміло Г.О.)

2) наукова робота  Тищенко Д.В., «Офіційне тлумачення норм права» (Науковий керівник: к.ю.н., доцент Саміло Г.О.)

3) наукова робота Анісімової М.О.,  «Магдебурзьке право в Україні»  (Науковий керівник: к.і.н., доцент Денисенко В.В.).

4) наукова робота Тімкової Є.В., «Ідеї держави і права у філософських концепціях французького просвітництва XVIII ст.» (Науковий керівник: к.і.н., доцент Денисенко В.В.).

Підготовлено наукову роботу на Всеукраїнський конкурс на кращу студентську роботу з конституційно-правової тематики, пов’язану із захистом прав і свобод людини і громадянина, який проводився Конституційним Судом України спільно з Міністерством освіти і науки України, фаховим виданням „Вісник Конституційного Суду України“ з 5 по 9 грудня 2016 року в рамках Всеукраїнського тижня права.

В конкурсі взяв участь студент 3 курсу Бабак М.А. з роботою на тему  “Індивідуалістичні форми захисту прав та свобод людини Конституційним Судом України” (Науковий керівник: д.ю.н., проф. Максакова Р.М.)

Студентські наукові роботи, представлені  до участі у вузівському конкурсі на кращу наукову студентську роботу за 2015/2016 н.р.

1) наукова робота Бахір М.В. «Конституційна реформа в Україні та роль громадськості у процесі її здійснення» (Науковий керівник: д.ю.н., доцент Максакова Р.М.)

2) наукова робота Щербіни М.Г. «Поняття та співвідношення права і моралі в різних правових системах» (Науковий керівник: к.ю.н., доцент Саміло Г.О.).

3) наукова робота Балибердіної В.Ф. «Влада у сучасному суспільстві та її реалізіція» (Науковий керівник: к.ю.н., доцент Саміло Г.О.).

4) наукова робота Бабака М.А. «Становлення та розвиток інституту омбудсмана» (Науковий керівник: к.і.н., доцент Денисенко В.В.).

5) наукова робота Короткової К.Д. «Інститут імпічменту: історія становлення та зарубіжний досвід» (Науковий керівник: к.і.н., доцент Денисенко В.В.).

6) наукова робота Стрішко І.О. «Вчинення насильства у сім’ї, невиконання захисного припису або непроходження корпекційної програми» (Науковий керівник: к.ю.н., доцент Купін А.П.).

Студентські наукові роботи, представлені  до участі у «Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природних, технічних і гуманітарних наук»  за 2015/2016 н.р.

1) наукова робота Бахір М.В. «Конституційна реформа в Україні та роль громадськості у процесі її здійснення» (Науковий керівник: д.ю.н., доцент Максакова Р.М.) (за результатами конкурсу робота була нагороджена дипломом ІІІ ступеня)

Студенти представили науковий проект до участі у Міжнародному студентському саміті на тему «Цивілізаційний вибір України: політико-правова парадигма і проблеми сутнісних перетворень»за 2015/2016 н.р.

21-22 квітня 2016 року команда студентів-магістрів спеціальності «Правознавство» ЗНТУ взяла участь у Міжнародному студентському саміті на тему «Цивілізаційний вибір України: політико-правова парадигма і проблеми сутнісних перетворень».

Захід відбувся у стінах Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. У саміті взяли участь 12 команд-учасниць із різних регіонів України (Дніпропетровська, Києва, Луцька, Одеси, Харькова, Чернівців), Сполучених Штатів Америки, Польщі та інших держав.

Команду від Запорізького національного технічного університету представляли студентки магістратури Інституту управління та права ЗНТУ Бахір Маргарита, Орлова Анастасія та Павлова Юлія, які презентували науковий проект на тему «Окремі категорії прав людини і громадянина в Україні в сучасних євроінтеграційних умовах: сучасний стан нормативно-правового регулювання та проблеми реалізації» підготовлений ними під керівництвом доктора юридичних наук, професора, завідувача кафедри конституційного, адміністративного та трудового права Максакової Руслани Миколаївни. В представленому на Саміті науковому проекті було зроблено висновки та внесено пропозиції щодо забезпечення і захисту прав жінок і дітей, прав вразливих груп (іммігрантів, ромів, кримських татар, представників ЛГБТ-спільнот, наркозалежних та хворих на ВІД/CНІД), а також права на охорону здоров’я. За рішенням колегії суддів робота команди від ЗНТУ була відзначена дипломом у номінації: «За актуальність проекту». Детальніше

Студентські наукові роботи, представлені  до участі у вузівському конкурсі на кращу наукову студентську роботу за 2016/2017 н.р.

1) Тема “Юридичні фікції”, автор – студентка групи ГП-125 юридичного факультету Щербіна М.Г., науковий керівник – доцент, к.ю.н., доцент Саміло Г.О.

2) Тема “Офіційне тлумачення норм права”, автор – студентка групи ГП-125 юридичнаий факультету Тищенко Д.В., науковий керівник – доцент, к.ю.н., доцент Саміло Г.О.

3) Тема “Ідеї держави і права у філософських концепціях французького просвітництва XVIIIст.", автор – студентка групи ГП-116 юридичний факультету Тімкова Є.В., науковий керівник – доцент, к.і.н., доцент Денисенко В.В.

4) Тема “Магдебурзьке право в Україні”, автор – студентка групи ГП-116 юридичний факультету Анісімова М.О., науковий керівник – доцент, к.і.н., доцент Денисенко В.В.

 

 

Сторінки