Ви є тут

Головна » Інститути » Інститут управління та права » Юридичний факультет

Кафедра конституційного, адміністративного та трудового права

Викладачі кафедри здійснюють публікації наукових статей на сторінках авторитетних вітчизняних та зарубіжних спеціалізованих видань. За період 2010-2017 рр. співробітниками кафедри було опубліковано понад 200 наукових праць, з них понад 50 статей у наукових фахових виданнях, численні тези доповідей на конференціях. Викладачі кафедри беруть активну участь у міжнародних, національних та регіональних наукових конференціях на теренах України і за її межами. 

Kupin A. P. / On public morality as element of administrative and legal regulation // Colloquium-journal – Warszawa, 2017 – № 10. – С. 134-136.

Саміло Г. О. Особливості правових систем сучасних африканських держав / Г. О. Саміло // Порівняльно-аналітичне право, 2017. - № 1. - С. 21-23.

Бостан С. К. Ціннісний вимір держави // С. К. Бостан // Порівняльне і аналітичне право. – 2017. – № 1. – С. 12–15. – Режим доступу: http://www.pap.in.ua/1_2017/3.pdf

Бостан С. К. Методичні рекомендації щодо планування, підготовки та захисту магістерських робіт зі спеціальності 081 – «Право» для студентів усіх форм. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 104 с.

Буканов Г. М., Купін А. П. Проблема історії розвитку акцизного податку / Г. М. Буканов, А. П. Купін // Науковий вісник ХДУ. Випуск 1. – Т. 2. – 2017. - С. 12-15.

  Обсяг у обліково-видавничих арк. Кількість за звітний рік, од.
ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ КОНФЕРЕНЦІЙ, усього:
(вказати мову збірника тез доповідей міжнародної конференції)
9,96 29
Баєва Л.В. Місце та роль рішень місцевих рад у системі джерел адміністративного права України / Л.В. Баєва // Актуальні проблеми державотворення, правотворення та правозастосування: матер. наук. семінару, присвяч.. 50-річчю ДДУВС та ВГО «Асоціація українських правників» - Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр.. справ;  Ліра ЛТД, 2016. – С.  66 – 70. 0,48 1
Баєва Л.В. Формирование правового воспитания для сотрудников органов внутренних дел / Л.В. Баєва // IV Международная научно-практическая конференция «БОРЬБА С ПРЕСТУПНОСТЬЮ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА»,  - Могилевский институт МВД Республики Беларусь. 25 марта 2016 года. – С.  40 – 43. 0,48 1
Баєва Л.В. Муніципальна реформа як шлях до децентралізації територіальних громад / Л.В. Баєва // Тиждень науки - 2016: зб. тези доп. щоріч.  наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ(Запоріжжя, 11-15 квіт. 2016 р.). В4 т. – Т. 4 / відп. ред. Ю.М. Внуков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – С.  119 – 120. 0,24 1
Баєва Л.В. Особливості рішень місцевих рад у нормотворчій діяльності органів місцевого самоврядування в рамках конституційної реформи / Л.В. Баєва // Перша Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті Євроінтеграційних процесів», присвяченій 20-річчю Конституції України. Запоріжжя, 23-24 червня 2016 року./ Редкол.: С.К. Бостан (відпов. ред.), Р.М. Максакова, Ю.В. Філей. – Запоріжжя : «Просвіта», 2016. – 504 с. – С.  183 – 186. 0,36 1
Бостан С.К. Розвиток форми державного правління України в умовах євроінтеграційних процесів / С.К.Бостан // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–22 квітня 2016 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – С. 122–123. 0,24 1
Бостан С.К. Проблемы дистанционного обучения в системе высшего образования /С.К. Бостан, Л.В. Батліна // Неперервна освіта нового сторіччя : досягнення та перспективи; м.Запоріжжя, 18-25 квітня 2016 р. – Запоріжжя : ЗОІППО, 2016. –  С.248 -250 0,24 1
Бостан С.К. Концептуальные основы высшего юридического пространтсва / С.К. Бостан, Л.Н. Бостан // Материалы Международной заочной научной конференции «Актуальные вопросы современной юридической науки: теория, практика, методика»; г. Могилев, 20 мая 2016 г. – Могилев ; Могилевский ин-т МВД Республики Беларусь, 2016. – С. 131 -133. 0,24 1
Бостан С.К. Релігійні символи у міжнародному гуманітарному праві / С.К.Бостан // Релігійний чинник в історії права, держави та юридичної думки» : матеріали ХХХІV Міжнародній історико-правовій конференції (м. Івано-Франковск, 27-29 травня 2016 року). – Івано-Франковск, 2016. – С.56-58 0,24 1
Бостан С.К. Дуалізм «теорії держави і права» як чинник предметної перепрофілізації деяких кафедр в навчальних закладах системи МВС /  С.К.Бостан // Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Кафедри теорії держави та права: етапи становлення та перспективи розвитку ; м. Київ, 02 червня 2016 р. – Київ, НАВС, 2016. – С. 78 - 81. 0,48 1
Бостан С.К. К вопросу о месте и роли государствоведческих дисциплин в подготовке кадров для правоохранительных органов [Електроний ресурс]/ С.К. Бостан // Актуальные проблемы юридического образования : материалы Международной научно-методической конференции 27 октября 2016 г., г. Минск; Академия МВД Республики Беларусь.  0,36 1
Бостан С.К. Європейські стандарти форми державного правління та основні напрямки її розвитку в сучасній Україні / С.К.Бостан // Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті євроінтеграційних процесів : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю Конституції України ; м. Запоріжжя, 23 червня 2016 р. Запоріжжя: Просвіта, 2016. –  С.238-241 0,36 1
Буканов Г.М.  Формування та розвиток принципів земельного права / Г.М. Буканов // Сучасні правові ситеми в умовах глобалізації: Матеріали  Міжнародної науково-практичної конференції 11-12 березня 2016 р. – К: Центр правових наукових досліджень.–2016.– 143 с. – С. 84-86  0,36 1

Буканов Г.М. Договір лізингу у сфері матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських товаровиробників АПК / Г.М. Буканов // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – С. 124–127. 

0,36 1
Буканов Г.М. Адміністративно – правові засади взаємодії суб’єктів системи забезпечення техногенної безпеки / Г.М. Буканов // Законодавство України: недоліки, проблеми систематизації та перспективи розвитку: тези доповідей Всеукраїнської науково – практичної конференції
12-13 лютого 2016 року / за ред. В. М. Стратонова, О.С. Саінчина та ін. – Херсон : ХДУ, 2016. – 215 с. – С. 125-129         0,48 1
Буканов Г.М. Проблеми захисту прав і свобод фізичних і юридичних осіб конституційною юстицією Україні / Г.М. Буканов // Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті євроінтеграційних процесів : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю Конституції України ; м. Запоріжжя, 23 червня 2016 р. Запоріжжя: Просвіта, 2016. –  С.238-241 0,36 1
Денисенко В.В. Політико-економічні угоди грецьких колоній з племінними народами на даними епіграфічних джерел / В.В. Денисенко // Тиждень науки 2016. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13-17 квітня 2016 р. Т.3. / Редкол.: Ю.М. Внуков. − Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – С. 117–118. 0,24 1
Денисенко В.В. Становлення феціального права у Стародавньому Римі // Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті євроінтеграційних процесів : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю Конституції України, м. Запоріжжя, 23-24 червня 2016 р. / Редкол.: С.К. Бостан (відпов. ред.), Р.М. Максакова, Ю.В. Філей. – Запоріжжя : «Просвіта», 2016. – С. 58-61 0,36 1

Купін А.П. Особливості формування джерел банківського законодавства / А.П. Купін // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–22 квітня 2016 р. / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016.– С. 217-218

0,24 1

Купін А.П. Особливості адміністративно-деліктного провадження // Матеріали круглого столу «Дії ОВС при ускладненні оперативної обстановки» (м. Дніпропетровськ, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ 10 ківтня 2016): Кафедра тактико-спеціальної підготовки. – Дніпропетровськ, 2016 – С 16-17.

0,24 1
Максакова Р.М. Зміст установчої функції Верховної Ради України / Р.М. Максакова // Актуальні проблеми державотворення, правотворення та правозастосування: матер. наук. семінару, присвяч. 50-річчю ДДУВС та 25-річчю ВГО «Асоціація укранських правників» (Дніпропетровськ, 10 груд. 2015 р.). – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ ; Ліра ЛТД,  2016. – 436 с. – C. 28 – 31. 0,36 1
Максакова Р.М. Вплив Конституційного Договіру 1995 року на процеси конституювання влади в Україні / Р.М. Максакова // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–22 квітня 2016 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов.ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 464 с. – C. 130 – 132. 0,24 1
Максакова Р.М. Проблеми законодавчого визначення предмету референдуму в Україні / Р.М. Максакова // Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті євроінтеграційних процесів : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю Конституції України, м. Запоріжжя, 23-24 червня 2016 р. / Редкол.: С.К. Бостан (відпов. ред.), Р.М. Максакова, Ю.В. Філей. – Запоріжжя : «Просвіта», 2016.  – С. 154-159. 0,36 1
Саміло Г.О. Щодо визначення правової системи деяких східних держав / Г.О. Саміло // Актуальні проблеми державотворення, право творення та правозастосування: матер. наук. семінару, присвяч. 50-річчю ДДУВС та 25-річчю ВГО «Асоціація українських правників» (Дніпропетровськ, 10 грудня 2015  р.). – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2016. – С. 103-106. 0,36 1
Саміло Г.О. Розвиток права в Монголії: деякі аспекти / Г.О. Саміло // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–22 квітня 2016 р. / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов.ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016.– С.  115–116. 0,48 1

Саміло Г.О. Визначення правової системи України в контексті класифікації змішаних правових систем / Г.О. Саміло // Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті євроінтеграційних процесів : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю Конституції України ; м. Запоріжжя, 23 червня 2016 р. Запоріжжя: Просвіта, 2016. –  С.238-241

0,36 1
Смолярова М.Л. Ефективність впливу правових стимулів в трудовому праві / М.Л. Смолярова // Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення. Зб. наук. праць. Матеріали II між нар. наук.-практ. конф. (Київ, 21-22 квіт. 2016 р.) / за ред. проф. М. І. Іншина, проф. В. І. Щербини, відпов. ред. к.ю.н. І. С. Сахарук. – Київ: Прінт-Сервіс, 2016. –C. 231-235. 0,48 1
Смолярова М.Л. Прогресивні форми організації системи стимулювання працівників на підприємствах / М.Л. Смолярова // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18-22 квітня 2016 р. / Редкол. : Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ. 2016. С. 120–121. 0,24 1
Смолярова М.Л. Преміювання працівників як вид правових стимулів в трудовому праві / М.Л. Смолярова // Соціально-економічні та правові підстави вдосконалення трудового законодавства на сучасному етапі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 21 жовтня 2016 року). – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2016. – С. 281-284.  0,36 1
Смолярова М.Л. Організація системи стимулювання працівників в країнах-членах ЄС як позитивний законодавчий досвід / М.Л. Смолярова // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті євроінтеграційних процесів», Запоріжжя, 23 червня 2016 р. /. – Запоріжжя : ЗНТУ. 2016. С.80-82. 0,36 1

 

 

 

Студентські наукові роботи, представлені  до участі у «Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природних, технічних, гуманітарних наук»  за 2017/2018 н.р.

1) наукова робота Бабака М.А., «Конституційна скарга як правова форма захисту основоположних прав та інтересів людини: зарубіжний та вітчизняний досвід»  (Науковий керівник: д.ю.н., професор Бостан С.К.)

2) наукова робота Ісаєва О.М., «Парламентський контроль в Україні: конституційно-правові засади та проблеми реалізації» (Науковий керівник: д.ю.н., професор Максакова Р.М.)

3) наукова робота Зайцевої Я.О., «Право на свободу мирних зібрань в Україні: конституційно-правове регулювання та проблеми реалізації» (Науковий керівник: д.ю.н., професор Максакова Р.М.)

4) наукова робота Чупик В.В. «Конституційне право громадян України брати участь в управлінні державними справами» (Науковий керівник: к.ю.н., доцент Баєва Л.В.)

5) наукова робота Власюк І.П. «Формування правової культури студентської молоді в умовах сучасного українського суспільства» (Науковий керівник: к.ю.н., доцент Саміло Г.О.)

6) наукова робота Бодзяк А.С. «Становлення правової свідомості в Україні в умовах трансформаційних процесів» (Науковий керівник: к.ю.н., доцент Саміло Г.О.)

7) наукова робота Тімкової Є.В. «Репресивно-каральна система в СРСР часів диктатури І.Сталіна» (Науковий керівник: к.і.н., доцент Денисенко В.В.)

8) наукова робота Тимошенко Н.В. «Правові засади подолання економічної кризи (на прикладі нового курсу Ф.Рузвельта)» (Науковий керівник: к.і.н., доцент Денисенко В.В.)

9) наукова робота Бочарової А.О. «Закріплення правового статусу людини і громадянина у законодавстві України часів буржуазної революції (1917-1920рр.)» (Науковий керівник: к.і.н., доцент Денисенко В.В.)

 

Студентські наукові роботи, представлені  до участі у «Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природних, технічних і гуманітарних наук»  за 2016/2017 н.р.

1) наукова робота Щербіни М.Г., «Юридичні фікції»  (Науковий керівник: к.ю.н., доцент Саміло Г.О.)

2) наукова робота  Тищенко Д.В., «Офіційне тлумачення норм права» (Науковий керівник: к.ю.н., доцент Саміло Г.О.)

3) наукова робота Анісімової М.О.,  «Магдебурзьке право в Україні»  (Науковий керівник: к.і.н., доцент Денисенко В.В.).

4) наукова робота Тімкової Є.В., «Ідеї держави і права у філософських концепціях французького просвітництва XVIII ст.» (Науковий керівник: к.і.н., доцент Денисенко В.В.).

Підготовлено наукову роботу на Всеукраїнський конкурс на кращу студентську роботу з конституційно-правової тематики, пов’язану із захистом прав і свобод людини і громадянина, який проводився Конституційним Судом України спільно з Міністерством освіти і науки України, фаховим виданням „Вісник Конституційного Суду України“ з 5 по 9 грудня 2016 року в рамках Всеукраїнського тижня права.

В конкурсі взяв участь студент 3 курсу Бабак М.А. з роботою на тему  “Індивідуалістичні форми захисту прав та свобод людини Конституційним Судом України” (Науковий керівник: д.ю.н., проф. Максакова Р.М.)

Студентські наукові роботи, представлені  до участі у вузівському конкурсі на кращу наукову студентську роботу за 2015/2016 н.р.

1) наукова робота Бахір М.В. «Конституційна реформа в Україні та роль громадськості у процесі її здійснення» (Науковий керівник: д.ю.н., доцент Максакова Р.М.)

2) наукова робота Щербіни М.Г. «Поняття та співвідношення права і моралі в різних правових системах» (Науковий керівник: к.ю.н., доцент Саміло Г.О.).

3) наукова робота Балибердіної В.Ф. «Влада у сучасному суспільстві та її реалізіція» (Науковий керівник: к.ю.н., доцент Саміло Г.О.).

4) наукова робота Бабака М.А. «Становлення та розвиток інституту омбудсмана» (Науковий керівник: к.і.н., доцент Денисенко В.В.).

5) наукова робота Короткової К.Д. «Інститут імпічменту: історія становлення та зарубіжний досвід» (Науковий керівник: к.і.н., доцент Денисенко В.В.).

6) наукова робота Стрішко І.О. «Вчинення насильства у сім’ї, невиконання захисного припису або непроходження корпекційної програми» (Науковий керівник: к.ю.н., доцент Купін А.П.).

Студентські наукові роботи, представлені  до участі у «Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природних, технічних і гуманітарних наук»  за 2015/2016 н.р.

1) наукова робота Бахір М.В. «Конституційна реформа в Україні та роль громадськості у процесі її здійснення» (Науковий керівник: д.ю.н., доцент Максакова Р.М.) (за результатами конкурсу робота була нагороджена дипломом ІІІ ступеня)

Студенти представили науковий проект до участі у Міжнародному студентському саміті на тему «Цивілізаційний вибір України: політико-правова парадигма і проблеми сутнісних перетворень»за 2015/2016 н.р.

21-22 квітня 2016 року команда студентів-магістрів спеціальності «Правознавство» ЗНТУ взяла участь у Міжнародному студентському саміті на тему «Цивілізаційний вибір України: політико-правова парадигма і проблеми сутнісних перетворень».

Захід відбувся у стінах Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. У саміті взяли участь 12 команд-учасниць із різних регіонів України (Дніпропетровська, Києва, Луцька, Одеси, Харькова, Чернівців), Сполучених Штатів Америки, Польщі та інших держав.

Команду від Запорізького національного технічного університету представляли студентки магістратури Інституту управління та права ЗНТУ Бахір Маргарита, Орлова Анастасія та Павлова Юлія, які презентували науковий проект на тему «Окремі категорії прав людини і громадянина в Україні в сучасних євроінтеграційних умовах: сучасний стан нормативно-правового регулювання та проблеми реалізації» підготовлений ними під керівництвом доктора юридичних наук, професора, завідувача кафедри конституційного, адміністративного та трудового права Максакової Руслани Миколаївни. В представленому на Саміті науковому проекті було зроблено висновки та внесено пропозиції щодо забезпечення і захисту прав жінок і дітей, прав вразливих груп (іммігрантів, ромів, кримських татар, представників ЛГБТ-спільнот, наркозалежних та хворих на ВІД/CНІД), а також права на охорону здоров’я. За рішенням колегії суддів робота команди від ЗНТУ була відзначена дипломом у номінації: «За актуальність проекту». Детальніше

Студентські наукові роботи, представлені  до участі у вузівському конкурсі на кращу наукову студентську роботу за 2016/2017 н.р.

1) Тема “Юридичні фікції”, автор – студентка групи ГП-125 юридичного факультету Щербіна М.Г., науковий керівник – доцент, к.ю.н., доцент Саміло Г.О.

2) Тема “Офіційне тлумачення норм права”, автор – студентка групи ГП-125 юридичнаий факультету Тищенко Д.В., науковий керівник – доцент, к.ю.н., доцент Саміло Г.О.

3) Тема “Ідеї держави і права у філософських концепціях французького просвітництва XVIIIст.", автор – студентка групи ГП-116 юридичний факультету Тімкова Є.В., науковий керівник – доцент, к.і.н., доцент Денисенко В.В.

4) Тема “Магдебурзьке право в Україні”, автор – студентка групи ГП-116 юридичний факультету Анісімова М.О., науковий керівник – доцент, к.і.н., доцент Денисенко В.В.

 

 

Сторінки