Ви є тут

Головна » Інститути » Економіко - гуманітарний інститут » Гуманітарний факультет

Кафедра міжнародних економічних відносин

International Finance

Розроблена на кафедрі міжнародних економічних відносин навчально-методична документація та література відповідає вимогам Положення про організацію освітнього процесу в Запорізькому національному технічному університеті та орієнтована на кредитно-модульну систему організації навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні модульних технологій і залікових кредитів, охоплює зміст, форми та засоби навчального процесу, форми контролю якості знань і умінь та навчальної діяльності студента у процесі як аудиторної, так і самостійної роботи.

Навчально-методична діяльність кафедри орієнтована на Європейську кредитно трансферно-накопичувальну систему, що використовується в Європейському просторі вищої освіти з метою надання, визнання, підтвердження кваліфікацій та освітніх компонентів і сприяє академічній мобільності здобувачів вищої освіти.

До переліку навчально-методичних документів кафедри належать: програми навчальних дисциплін, навчально-методичні комплекси дисциплін, програми кваліфікаційних екзаменів, програми практик, тематика дипломних робіт  та методичні рекомендації з їх виконання.

На кафедрі міжнародних економічних відносин постійно триває процес створення нової та оновлення вже існуючої навчально-методичної документації.

Сьогодні навчальний процес на кафедрі забезпечують 2 професори, 5 доцентів, 1 старший викладач.

Флаги

Галузь знань – 29 «Міжнародні відносини».

Спеціальність – 292 «Міжнародні економічні відносини».

Освітньо-професійна програма  – «Міжнародний бізнес».

Освітньо-професійні програми підготовки фахівців здійснюються за рівнем «бакалавр» та «магістр».

Головною метою освітніх програм є підготовка висококваліфікованих фахівців з міжнародних економічних відносин, які мають теоретичні знання, володіють сучасним економічним мисленням і прикладними навичками, необхідними для розв’язання завдань та проблем реалізації міжнародних зв’язків на різних рівнях.

Випускники бакалаврату отримують кваліфікацію "Фахівець з міжнародних економічних відносин" і володіють інтегральною компетентністю, яка полягає в здатності розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні завдання у сфері міжнародних відносин у цілому та міжнародних економічних відносин, зокрема, професійної діяльності, що передбачає застосування новітніх теорій та методів при здійсненні комплексних досліджень світогосподарських зв’язків.

Випускники, які здобувають освіту за програмою "магістр", отримують освітню кваліфікацію "Магістр із міжнародних економічних відносин" та професійну кваліфікацію "Експерт із зовнішньоекономічних питань", "Економіст", "Викладач університетів та вищих навчальних закладів". Вони володіють загальними й фаховими компетентностями, які полягають у здатності аналізувати моделі розвитку національних економік та визначати їх роль у сучасній світогосподарській системі, вмінні оцінювати масштаби діяльності глобальних фірм та їх позиції на світових ринках, здатності застосовувати кумулятивні знання, науково-технологічні досягнення, інформаційні технології для осягнення сутності феномену нової економіки, виявлення закономірностей та тенденцій новітнього розвитку бізнесу та світового господарства.

Фахівець за спеціальністю "Міжнародні економічні відносини", який навчався за освітньо-професійною програмою "Міжнародний бізнес", готовий до професійної діяльності у компаніях, що ведуть зовнішньоекономічну діяльність, банках та інших фінансових установах, державних структурах, посольствах і торговельних представництвах, засобах масової інформації, що висвітлюють проблематику міжнародної економічної діяльності. Може обіймати такі посади: економіста-аналітика міжнародного бізнесу; економіста з міжнародної торгівлі; економічного радника; фінансового аналітика; аналітика світових товарних ринків; експерта з фінансово-економічної діяльності; фахівця з інвестиційного бізнесу; менеджера зовнішньоекономічної діяльності.

Файл: 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 292 МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА: МІЖНАРОДНИЙ БІЗНЕС

БАКАЛАВР

МАГІСТР

За період 2011-1017 рр. викладачами кафедри «Міжнародні економічні відносини» видано 5 начальних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в українських вищих навчальних закладах (гриф МОН):
 
1. Сарнацький О. П. Міжнародні відносини та світова політика (пер. пол. ХVII ст. – 1918 р.) [Текст]: навч. посіб. / О. П. Сарнацький. – Запоріжжя: «Інтер-М», 2015. – 397 с.
2. Гамов М. С. Ринок цінних паперів та механізми функціонування світових фондових бірж [Текст]: навч. посіб. / М. С. Гамов, А. І. Мелещенко. – Запоріжжя, ЗНТУ. – 2014. – 144 с.
3. Термінологічний українсько-російсько-англійський словник-довідник фінансиста-міжнародника [Текст]: навч. посіб. / М. С. Гамов, А. О. Єгоров, Т.С. Павлюк та ін. – Запоріжжя, ТОВ НВК «Інтер-М», 2012. – 257 с.
4. Гамов М. С. Регіональна конкурентоспроможність економіки України [Текст]: навч. посіб / М. С. Гамов, О. І. Шнирков. – Запоріжжя, ЗНТУ, 2011. – 292 с. 
5. Термінологічний українсько-російсько-англійський словник-довідник економіста-міжнародника [Текст]: навч. посіб./ М. С. Гамов, А. О. Єгоров, Т. С. Павлюк та ін. – Запоріжжя, ТОВ НВК «Інтер-М», 2011. – 361 с.
 
Викладачі кафедри також приймали участь у написанні окремих глав у підручниках та навчальних посібниках, створених у співробітництві зі вченими та викладачами інших університетів, зокрема:
 
1. Корольков В. В. Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво [Текст] / В. В. Корольков, П. В. Гудзь // Міжнародні економічні відносини: навч. посіб. / Н. М. Антофій, О. В. Булюк, С. В. Фомішин; за ред. Фомішина С. В. – Херсон : Олді-плюс, 2013– С. 256-281.
2. Єгоров А. О. Сучасні тенденції розвитку світового господарства [Текст] / А.О. Єгоров А. О., В.В. Петлюченко, В.М. Данілін // Міжнародні економічні відносини: навч. посіб. / Н. М. Антофій, О. В. Булюк, С. В. Фомішин та ін.; за ред. Фомішина С. В. – Херсон : Олді-плюс, 2013 – С. 29-78.
3. Гамов М. С. Основні регіони міжнародної економіки [Текст] / М. С. Гамов, А. О. Єгоров, М. В. Гудзь // Міжнародна економіка: навч. посіб. / С. В. Фомішин, А. В. Рибчук, А. П. Румянцев, П. В. Гудзь та ін.; За ред. С. В. Фомішина – Львів: Новий Світ-2000, 2011.- С. 54-81
 
Список наукових публікацій за попередні роки: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012
 
 
2018 рік
 
Всього: 28
- з них за авторством молодих учених 1
 
По категоріях
 
У зарубіжних виданнях:
 
Всього: 4
- з них за авторством молодих учених 0
 1. Сарнацький, О.П. Бельгійське питання у зовнішній політиці Франції, Пруссії та Англії, напередодні та під час пруссько-датської війни 1864 рр. і австро-прусської війни 1866 р. [Текст] / О.П. Сарнацький, О.В. Виновець // VIRTUS: Scientific Journal. - Монреаль: CPM «ASF». - 2018. - №20. - С.120-124;
 2. Сарнацький О.П. Імміграційна політика Англії наприкінці ХХ - початку ХХІ ст.[Текст]/ О.П. Сарнацький, Ю.М. Кузьменко // VIRTUS: Scientific Journal. - Монреаль: CPM «ASF». - 2018. - №21. - С. 303-307;
 3. Сарнацький, О. П. Процеси економічної інтеграції та їх розвиток у Латинській Америці в 90-х рр. ХХ ст.[Текст]/ О.П. Сарнацький, Т.М. Хохлова // VIRTUS: Scientific Journal. - Монреаль: CPM «ASF». - 2018. №22. - С. 198-203;
 4. Єгоров, А.О. Міжнародна трудова міграція: проблеми регулювання та захисту мігрантів на досвіді ЄС[Текст]/ А.О. Єгоров, М.М. Ситников // VIRTUS: Scientific Journal. - Монреаль: CPM «ASF». - 2018. - № 23. - С.139-143.

У фахових виданнях:

Всього: 24
- з них за авторством молодих учених 1
 1. Прушківська, Е. В. Економічний розвиток та роль науки в сучасному cуспільстві: теоретико-методологічний контекст [Текст] / Е.В. Прушківська, С.О. Якубовський // Економічний вісник НГУ. - 2018. - №1(61). - С.9-15;
 2. Прушківська, Е. В. Теоретичні аспекти інклюзивного розвитку та його роль в сучасних умовах [Текст] / Е.В. Прушківська, М.В. Дерев’ягін // Економічний вісник НГУ. - 2018. - №2(62). - С.32-41;
 3. Прушківська, Е. В. Аналіз тенденцій торговельно-економічних відносин Італії з країнами світу [Текст] / Е.В. Прушківська, І.В. Карнаух // Економічний вісник НГУ. - 2018. - №2(62). - С.79-94;
 4. Прушківська, Е. В. Основи розвитку новітніх форм міжнародного бізнесу в умовах глобалізації [Текст] / Е.В. Прушківська, К.О. Третьякова // Економічний вісник НГУ. - 2018. - №2(62). - С.119-125;
 5. Прушківська, Е.В. Напрями міжнародного співробітництва національної авіаційної галузі в умовах глобалізації [Текст] / Е.В. Прушківська, О.В. Губарь // Економічний простір. - 2018. - №132. - С. 5-13;
 6. Прушківська, Е.В. Тенденції розвитку національної автомобільної галузі в умовах глобалізаційних процесів [Електронне видання] / Е.В. Прушківська, О.Д. Варнавський // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. - 2018. - Вип. 3 (14). - С. 419-427;
 7. Прушківська, Е.В. Аналіз впливу інтеграційних процесів на поглиблення українсько-канадських відносин [Електронне видання] / Е.В. Прушківська, А.В. Переверзєва, Н.С. Венгерська // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. - 2018. - Випуск 4 (15). - С.50-56;
 8. Прушківська, Е.В. L'influence de la transnationalization sur la formation du marché agricole de l’Ukraine [Текст] / Е.В. Прушківська, К.Г. Черномаз, А.А. Рябенко // Європейський вектор економічного розвитку. - 2018. - №25. - С.110-129;
 9. Прушківська, Е.В. Foreign direct investment of the European Union in Poland [Текст] / Е.В. Прушківська, А.І. Мелещенко, Н.В. Лобач // Економічний простір. - 2018. - №135. - С.25-31;
 10. Сарнацький, О.П. Ставлення та дії верхівки Російської імперії щодо українських політичних партій у Наддніпрянщині наприкінці ХІХ ─ початку ХХ ст. [Текст] / О.П. Сарнацький // Проблеми політичної історії України: зб. наук. праць. -Дніпро: Вид-во ДНУ, 2018.  -Вип. 13. -С. 24-36;
 11. Сарнацький, О.П.Розвиток економічних інтеграційних процесів у Латинській Америці в 60-х - 80-х рр. ХХ ст. [Текст] / О.П. Сарнацький, Р.С. Корчебний // Економічний вісник НГУ. -2018. -№ 1 (61). - С. 48-54;
 12. Сарнацький, О.П.Особливості регіональної економічної інтеграції латиноамериканських держав на початку ХХІ ст. [Текст] / О.П. Сарнацький, С.О. Якубовський // Економічний вісник НГУ. - 2018. -№ 2 (62). -С.70-79;
 13. Сарнацький, О.П.Основні напрями міжнародного науково-технічного співробітництва України та Китаю[Текст] / О.П. Сарнацький, О.Я. Семко// Приазовський економічний вісник. - 2018. -№ 5(10). - С.46-51;
 14. Сарнацький, О.П. Балтійсько-Чорноморське співробітництво як альтернативний інтеграційний напрям для України[Текст] / О.П. Сарнацький, Н.О. Мигловець// Держава та регіони. Сер. Економіка та підприємництво. - 2018. -№ 4. - С. 28-33;
 15. Сарнацький, О.П. Тенденції аграрної політики розвинутих країн світу[Текст] / О.П. Сарнацький, Н.І. Хромагіна// Приазовський економічний вісник. - 2018. -№ 5(10). - С.52-58;
 16. Лазнева, І.О. Аналіз загальної концепції та структури ринку страхування експортних кредитів[Текст]/ І.О. Лазнева // Наук. вісник Ужгородського національного університету. Сер. Міжнародні економічні відносини і світове господарство. - 2018. - Вип.17. - Ч.1. - С.135-139;
 17. Лазнева, І.О. Комплексні аспекти розвитку світового ринку страхування експортних кредитів та інвестицій в сучасних умовах[Текст]/ І.О. Лазнева, Д.О. Сєдова // Наук. вісник Ужгородського національного університету. Сер. Міжнародних економічних відносин і світове господарство. - 2018. - Вип.20. - Ч.2. - С. 79-83;
 18. Лазнева, І.О. Злиття та поглинання як метод досягнення стратегічних цілей страхових ТНК [Електронний ресурс] / І.О. Лазнева // Економіка та суспільство. - 2018. - Вип. 17. – Режим доступу:...;
 19. Лазнева, І.О. Франчайзинг як перспективна форма ведення бізнесу на страховому ринку України[Текст]/ І.О. Лазнева, Б.О. Жеронкін // Економічний вісник НГУ. - 2018. - №2(62). - С.126-134;
 20. Мелещенко, А.І. Міжнародний рух капіталу та економічні ризики України в умовах фінансових криз [Текст]/А.І. Мелещенко, М.М. Ситников // Інвестиції практика та досвід. - 2018. - №11. - С.55-59;
 21. Мелещенко, А.І. Адаптація інноваційної політики ЄС до процесів регіонального соціально-економічного розвитку України [Електронний ресурс]/А.І. Мелещенко, М.М. Ситников // Глобальні та національні проблеми економіки. - 2018. - №22. - Режим доступу:...;
 22. Єгоров, А.О. Економічна ефективність міжнародної трудової міграції та забезпечення гідних умов праці українських мігрантів в країнах ЄС [Електронний ресурс] / А.О. Єгоров, М.М. Ситников // Глобальні та національні проблеми економіки. - 2018. - Вип. 23. - С.395-401. - Режим доступу:...;
 23. Ситников, М.М. Активізація інноваційного розвитку України шляхом залучення досвіду ЄС[Текст]/ М.М. Ситников, А.О. Єгоров // Причорноморські економічні студії. - 2018. - Вип.29. - С.10 – 14;
 24. Черномаз, К.Г. Вплив транснаціоналізації на формування аграрного ринку України[Текст]/ К.Г. Черномаз, Т.О. Кусий // Інфраструктура ринку. - 2018. - №2. - С. 69-83.
1. Вельможко П. П. Перспективи розвитку аграрного страхування в Україні [Текст] / П. П. Вельможко, І. О. Лазнева // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015.– 484 с.
2. Бренер А. В. Структурні зрушення демографічного складу населення АР Крим [Текст] / А. В. Бренер, В. В. Корольков // Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015.– 484 с.
3. Мигловец Н. А. Общественное мнение, как главный объектPR деятельности и способы влияния на него [Текст] / Н. А. Мигловец, І. О. Лазнева // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015.– 484 с.
4. Водоп’янова Є. О. PR activity in the external relations: the importance and main functions / [Текст] / Є. О. Водоп’янова, І. О. Лазнева // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015.– 484 с.
5. Цараненко Д. І. Використання PR акцій для створення іміджу компанії [Текст] / Д. І. Цараненко, І. О. Лазнева // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015.– 484 с.
6. Гудко М. К. Конференції Ради Антанти з приводу німецьких контрибуцій на початку20-х рр. ХХ ст. [Текст] / М. К., Гудко, О. П. Сарнацький О. П. // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015.– 484 с.
7. Цимбал Ю. О. Аналіз та оцінка перспектив розвитку транспортного ринку України: вплив угоди про асоціацію з ЄС [Текст] / Ю. О. Цимбал, Т. С. Павлюк // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практично ї конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015.– 484 с.
8. Гаврікова А. С. Становлення інститутів тамкару і кару [Текст] / А. С. Гаврікова, О. П. Сарнацький // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015.– 484 с.
9. Реутська О. Д. Векторность внешнеэкономической деятельности Запорожского региона [Текст] / О. Д. Реутська, О.О. Нечай // Агросвіт. – №10. – 2014. – С. 67-73
10. Мальцева Г. П. Особливості конкурентоспроможності українських товарів [Текст] / Г. П. Мальцева, О. О. Нечай // Інвестиції: практика та досвід. – 2014. - № 8. С. 117-120
11. Побочій О. В. Україна та міжнародні кредитно-фінансові установи: проблеми та перспективи співпраці [Текст] / О. В. Побочій, І. О. Лазнева // Кримський економічний вісник. – 2013. - №6 (07). – Ч. 2. – С.97-100.
12. Єщенко М. В. ПІІ як визначальний фактор руху капіталу в умовах світової економіки [Текст] / М. В. Єщенко, А. І. Мелещенко // Тиждень науки - 2014. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя, 14–18 квітня 2014 р., Т. 3 – С. 319-321
13. Сазонова К. Р. Аналіз світових моделей інформатизації суспільства [Текст] / К. Р. Сазонова, І. О. Лазнева // Тиждень науки - 2014. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя, 14–18 квітня 2014 р., Т. 3 – С. 321-323
14. Іванкіна Д. В. Перспективи і проблеми розвитку зовнішньоекономічних відносин підприємств Запорізького регіону [Текст] / Д. В. Іванкіна, О. О. Нечай // Тиждень науки - 2014. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя, 14–18 квітня 2014 р., Т. 3 – С. 332-334
15. Бренер А. В. Шляхи підвищення показників українського експорту [Текст] / А. В. Бренер, О. О. Нечай // Тиждень науки - 2014. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя, 14–18 квітня 2014 р., Т. 3 – С. 323-325
16. Воровська К. А. Планування діяльності промислового підприємства з урахуванням впливу зовнішніх чинників [Текст] / К. А. Воровська, О. О. Нечай // Тиждень науки - 2014. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя, 14–18  квітня 2014 р., Т. 3 – С. 325-327
17. Скворцова В.О. Аналіз зовнішньої торгівлі України з країнами ЄС / В. О. Скворцова, О. О. Нечай [Текст]// Тиждень науки - 2014. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя, 14–18 квітня 2014 р. Т. 3 – С. 327-328
18. Волчек Г. В. Тенденції розвитку зовнішньої торгівлі України на сучасному етапі [Текст] / Г. В. Волчек, О. О. Нечай // Тиждень науки - 2014. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя, 14–18 квітня 2014 р. Т. 3 – С. 328-330
19. Ашихман А. С. Особливості географічної структури зовнішньої торгівлі України на сучасному етапі [Текст] / А. С. Ашихман, О. О.Нечай // Тиждень науки - 2014. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя, 14–18 квітня 2014 р., Т. 3 – С. 330-332
20. Попова В. О. Псевдотехнології паблік рілейшнз і протидія їм [Текст] / В. О. Попова, І. О. Лазнева // Тиждень науки - 2014. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя, 14–18 квітня 2014 р., Т. 3 – С. 319-321
 
 1. Термінологічний українсько-англійський словник-довідник економіста-міжнародника [Текст]: навч. посіб. / Прушківська Е. В., Кулабнєва О. А., Лазнева І.О., Мелещенко А. І. [та інш.]. - 2-е вид., доп. і перероб. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. - 264 с.;
 2. Прушківська, Е.В. Методичні підходи до оцінки рівня диверсифікації економіки регіону в умовах глобалізації [Текст] / Е.В. Прушківська // Теоретико-методологічні аспекти розвитку сучасної економічної системи України в умовах глобалізації : монографія / за ред. Ю.І. Пилипенка, Е.В. Прушківської. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – С. 195-206;
 3. Черномаз, К.Г.Сучасні тенденції та фактори розвитку АПК України в інтеграційних умовах /К.Г. Черномаз// Теоретико-методологічні аспекти розвитку сучасної економічної системи України в умовах глобалізації : монографія / за ред. Ю. І. Пилипенка, Е. В. Прушківської. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – C.221-238;
 4. Мелещенко, А.І. Вплив міжнародного руху капіталу в умовах світової фінансової кризи та закономірності розвитку економічної системи України [Текст]/А.І. Мелещенко // Теоретико-методологічні аспекти розвитку сучасної економічної системи України в умовах глобалізації : монографія / за ред. Ю. І. Пилипенка, Е. В. Прушківської. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – С.169-184;
 5. Сарнацький О. П. Міжнародні відносини та світова політика (пер. пол. ХVII ст. – 1918 р.) [Текст]: навч. посіб. / О. П. Сарнацький. – Запоріжжя: «Інтер-М», 2015. – 397 с.;
 6. Гамов М. С. Ринок цінних паперів та механізми функціонування світових фондових бірж [Текст]: навч. посіб. / М. С. Гамов, А. І. Мелещенко. – Запоріжжя, ЗНТУ. – 2014. – 144 с.;
 7. Термінологічний українсько-російсько-англійський словник-довідник фінансиста-міжнародника [Текст]: навч. посіб. / М. С. Гамов, А. О. Єгоров, Т.С. Павлюк та ін. – Запоріжжя, ТОВ НВК «Інтер-М», 2012. – 257 с.;
 8. Гамов М. С. Регіональна конкурентоспроможність економіки України [Текст]: навч. посіб / М. С. Гамов, О. І. Шнирков. – Запоріжжя, ЗНТУ, 2011. – 292 с.;
 9. Термінологічний українсько-російсько-англійський словник-довідник економіста-міжнародника [Текст]: Навч. посіб./ М. С. Гамов, А. О. Єгоров, Т. С. Павлюк та ін. – Запоріжжя, ТОВ НВК «Інтер-М», 2011. – 361 с.;
 10. Регіональна економічна політика Європейського Союзу: досвід для України [Текст]: монографія / М. С. Гамов, А. О. Єгоров, Г. Л. Кладова та ін. – Запоріжжя, ЗНТУ, 2010. – 192 с.
 

Global Finance

На кафедрі «Міжнародні економічні відносини» протягом 2009-2018 рр. були успішно виконані наступні держбюджетні науково-дослідні роботи на замовлення Міністерства освіти та науки України:

 • НДР №06015 «Розробка методів підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємств Запорізького регіону» (№ держреєстрації 0115U004683);
 • НДР №06019 «Регіональні аспекти потенціалу соціалізації економіки України в умовах сучасних міжнародних інтеграційних процесів» (№ держреєстрації 0109U007677);
 • НДР №06012 «Інвестиційні та інноваційні чинники потенціалу соціалізації регіонів України в умовах глобалізації та міжнародних інтеграційних процесів» (№ держреєстрації 0112U005357).

У 2018 році кафедра міжнародних економічних відносин провела державну реєстрацію і розпочала виконання нової НДР №06018 «Дослідження глобальних трендів світової економіки та визначення напрямів розвитку національного та регіонального бізнесу».

Сторінки