Ви є тут

Головна » Інститути » Інститут інформатики та радіоелектроніки » Факультет комп’ютерних наук і технологій

Кафедра системного аналізу та обчислювальної математики

Кафедра "Системного аналізу та обчислювальної математики" має значний науковий потенціал і висококваліфіковані науково-педагогічні кадри. Результати науковивих досліджень публікуються у вітчизняних та міжнародних виданнях, доповідаються на конференціях, семінарах, симпозіумах.
Наукові дослідження викладачів та співробітників кафедри виконувались в рамках наступних НДР:

 • ДБ05038 «Математичне моделювання соціально-економічних процесів та систем», кер. проф. Бакурова А.В.;
 • ДБ05018 «Математичне та комп’ютерне моделювання фізичних, технічних, природничих процесів та систем», кер. доц. Денисенко О. І.;
 • ДБ05028 «Аналіз біометричної інформації», кер. доц. Терещенко Е.В.

 

На кафедрі сформувалися такі наукові напрямки з фундаментальних та прикладних досліджень:

 • системний аналіз природничих систем (комп’ютерне моделювання наносистем) - керівник -  доктор фізико-математичних наук,  професор Корніч Григорій Володимирович;
 • системний аналіз технічних та освітніх систем (металургія, система освіти в вищій школі) - керівник -  доктор фізико-математичних наук,  професор Бахрушин Володимир Євгенович;
 • системний аналіз соціально-економічних систем (прийняття рішень, дискретна оптимізація) - керівник - доктор економічних наук, професор Бакурова Анна Володимирівна;
 • аналіз біометричної інформації  (прийняття рішень, дискретна оптимізація) - керівник - кандидат  фізико-математичних наук, доцент Терещенко Еліна Валентинівна.

 

При кафедрі діє аспірантура з підготовки докторів філософії за спеціальністю 124—«Системний аналіз».
Аспірантами кафедри готуються дисертації за темами:

 • «Математичне моделювання інформаційної системи управління аптечною мережею» (асп. Ропало Г.М., наук.кер. Бакурова А.В.);
 • «Математичні методи аналізу текстової інформації для прийняття рішень в управлінні соціально-економічними системами» (асп. Пасічник М.С., наук.кер. Бакурова А.В.);
 • «Методи та інформаційна технологія управління портфелями проектів енергозбереження на металургійних підприємствах» (асп. Юськів О.І., наук.кер. Бакурова А.В., Кійко С.Г.).

 

 1. Корніч Г.В. Поверхня твердого тіла при бомбардуванні низькоенергетичними іонами: моделювання і аналіз атомної системи, Видавництво НУ “Запорізька політехніка”, 313 с.- 17.55 умов. друк. аркушів, 2019 р. (ISBN 978-617-529-240-2).
 2. Чисельний аналіз систем з розподіленими параментрами засобами MATLAB:навчальний посібник із завданнями до практичних та лабораторних робіт./Г.В.Корніч, Н.І.Біла, О.І.Денисенко, О.О.Подковаліхіна.- Запоріжжя: Кругозір, 2015. – 128 с.
 3. Пархоменко Л.А. Системный анализ фазодисперсных материалов // Saarbrücken,Germany: LAP LAMBERT Academic Publishing Gmbh&Co. KG, 2013. – 277 с.
 4. Перепелиця В.О., Козін І.В., Терещенко Е.В. Задачі класифікації: підходи, методи, алгоритми.(189с.)
 5. Корніч Г.В. Алгоритмы и программы для исследования физических процессов в твердых телах. Раздел 6. Моделирование взаимодействия энергетических ионов с твердым телом и сопутствующих процессов массопереноса. Видавництво Класичного приватного університету, вул. Жуковського, 70 б, м.Запоріжжя, 2009. Розд.6 С.165-235. Розділ в монографії.
 6. В.П.Пінчук, Л.І.Лозовська. Програмування мовою С/С++ з прикладами та вправами. Запоріжжя, ЗНТУ, 2009.- 204 с. Навчальний посібник.
 1. Корніч Г.В. Поверхня твердого тіла при бомбардуванні низькоенергетичними іонами: моделювання і аналіз атомної системи, Видавництво НУ “Запорізька політехніка”, 313 с.-17.55 умов. друк. аркушів, 2019 р. (ISBN 978-617-529-240-2).
 2. Duda E.V. On the Combination of Methods of Temperature-Accelerated Dynamics and Hyperdynamics / E.V.Duda, G.V.Kornich // Journal of Surface Investigation: X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques. Изд. Springer. – V.13(4). – 2019. – Р.667-669.
 3. Shyrokorad D.V. Formation of the core-shell structures from bimetallic Janus-like nanoclusters under low-energy Ar and Ar13 impacts: a molecular dynamics study / D.V.Shyrokorad, G.V.Kornich, S.G.Buga // Computational Materials Science. Изд. Elsevier. – 159(3). – 2019. – Р.110-119.
 4. Bakurova Anna. Modeling of Decision Making Ontology / Anna Bakurova, Elina Tereschenko, Yurii Filei, Mariia Pasichnyk, Hanna Ropalo // Proceedings of the 3rd International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Systems (COLINS-2019). Volume I: Main Conference / Kharkiv, Ukraine, April 18-19, 2019. – P. 197-207.
 5. Bakurova Anna. Production model for administration of judicial decisions in the case of theft / Anna Bakurova, Mariia Pasichnyk, Elina Tereschenko, Yurii Filei // SHS Web of Conferences. The 8th International Conference on Monitoring, Modeling & Management of Emergent Economy (M3E2 2019). Odessa, Ukraine, May 22-24, 2019. – Volume 65(2019).
 6. Подковаліхіна О.О. Задача розподілу інвестицій в умовах статистичної невизначеності / О.О.Подковаліхіна, В.Є.Бахрушин, В.О.Логвіненко // Системні технології. Регіональний міжвузівський збірник наукових праць. – Випуск 2 (121). – Дніпро, 2019. – С. 56 –63.
 7. Бакурова А. Моделювання онтології прийняття рішень / А.Бакурова, Е.Терещенко // Міжнародний науковий симпозіум «Інтелектуальні рішення». Теорія прийняття рішень: праці міжнар. школи-семінару, 15-20 квітня 2019 р., Ужгород / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», та [ін.]; наук. ред. Л.Ф. Гуляницький. – С.65-67.
 8. Денисенко О.І.  MATLAB та інтеграція з COMSOL Multiphysics – досвід використання в навчальному процесі / О.І.Денисенко, О.О.Подковаліхіна, Л.О.Пархоменко // Загально-українська конференція "MATLAB та комп'ютерні обчислення в освіті, науці та інженерії". 16-17 травня 2019 р., Київ. – С.21.
 9. Кривцун О.В. Представлення фрагментарних структур орієнтованими графами / О.В.Кривцун // Кибернетика и системный анализ. – 2019. – Т.55, № 2. – С.163-170.
 10. Козін І.В. Фрагментарна модель комбінованої задачі доставки вантажів / І.В.Козін, С.Ю.Борю, О.В.Кривцун // Матеріали V-ої Міжн. наук.-практ. конф. "Обчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи) (ComInt-2019)", м. Ужгород, 15-20 квітня 2019 р. – 2019. –  С.223-224.
 11. Дуда Е.В. Моделирование диффузии вакансии в кристалле методом гипердинамики / Е.В.Дуда, Г.В.Корнич // Поверхность. Рентгеновские, Синхротронные и Нейтронные Исследования. Изд. “Наука”, РАН. – 2019. (Принято в печать).
 12. Дуда Е.В. Объединение методов температурно-ускоренной динамики и гипердинамики / Е.В.Дуда, Г.В.Корнич // Поверхность. Рентгеновские, Синхротронные и Нейтронные Исследования. Изд. “Наука”, РАН. – №7. – 2019. – Р.109-112.
 13. Широкорад Д.В. Эволюция янусоподобных нанокластеров Ni-Al при взаимодействии с кластерами аргона низких энергий / Д.В.Широкорад, Г.В.Корнич, С.Г.Буга // XLIX Международная Тулиновская Конференция по Физике Взаимодействия Заряженных Частиц с Кристаллами, МГУ им. М. В. Ломоносова. 28-30 мая 2019. – С.13.
 1. Мусин А.И. Молекулярно-динамическое моделирование взаимодействия ионов Ar низкой энергии с поверхностью грани (001)Ni / А.И.Мусин, Г.В.Корнич, В.Н.Самойлов // XLIX Международная Тулиновская Конференция по Физике Взаимодействия Заряженных Частиц с Кристаллами, МГУ им. М. В. Ломоносова. 28-30 мая 2019. – С.25.
 2. Дуда Е.В. Использование методов ускоренной молекулярной динамики для моделирования диффузии вакансии / Е.В.Дуда, Г.В.Корнич // Тезисы докладов XLIX Тулиновской конференции по физике взаимодействия заряженных частиц с кристаллами. – М.: Университетская книга, 2019. – С.72.
 3. Dumin O. Neural network application in object classification by impulse radiolocation / O.Dumin, V.Plakhtii, O.Prishchenko, D.Shyrokorad // Intellectual systems for decision making and problems of computational intelligence (ISDMCI'2019). – Zaliznyi Port (Ukraine, May 21-25). – 2019. – P.61-63.
 4. Пархоменко Л.О. Анализ структурно-функционального состояния дисперсных выделений в ионно-облученных материалах / Л.А.Пархоменко, А.И.Денисенко // Міжнародна наукова інтернет-конференція "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 37)": збірник тез доповідей: випуск 37. 2 квітня 2019 р., м. Тернопіль. – Тернопіль. – 2019. – С.110-112.
 5. Денисенко О.І. Використання модуля LiveLink for MATLAB для вирішення задач оптимізації геометрії теплообмінних пристроїв / О.І.Денисенко // Тиждень науки 2019.Факультет комп’ютерних наук і технологій: щорічна науково-практична конференція серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів, Запоріжжя, 15-19 квітня 2019 р.: електронне видання комбінованого використовування на DVD-ROM. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – С.173.
 6. Денисенко О.І. Оцінка достовірності метеорологічних прогнозів / Л.В.Колісніченко, О.І.Денисенко // II Всеукраїнська Інтернет-конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Інформаційні технології: теорія і практика» 4 квітня 2019 р. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2019.
 7. Бут Д.Р. Задача про надійність електронного пристрою в умовах статистичної невизначеності / Д.Р.Бут, О.О.Подковаліхіна // Інформаційні технології: теорія і практика: Тези доповідей II Всеукраїнської інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (04 квітня 2019 р., м. Запоріжжя). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – С.43-44.
 8. Омельчук А.В. Задача про завантаження літака з вхідними параметрами, розподіленими за нормальним законом / А.В.Омельчук, О.О.Подковаліхіна //  Інформаційні технології: теорія і практика: Тези доповідей II Всеукраїнської інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (04 квітня 2019 р., м. Запоріжжя). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – С.79-80.
 9. Строкін Н.Г. Задача про розподіл інвестицій з вхідними параметрами, розподіленими за нормальним законом / Н.Г.Строкін, О.О.Подковаліхіна // Інформаційні технології: теорія і практика: Тези доповідей II Всеукраїнської інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (04 квітня 2019 р., м. Запоріжжя). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – С.101-102.
 10. Рябенко А.Є. Створення функціонально-аналітичного модуля Python для автоматизації роботи СУБД SQLite / А.Є.Рябенко, А.Г.Ляшенко // Тиждень науки 2019.Факультет комп’ютерних наук і технологій: щорічна науково-практична конференція серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів, Запоріжжя, 15-19 квітня 2019 р.: електронне видання комбінованого використовування на DVD-ROM. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – С. 179.
 11. Бакурова А.В. Алгоритм Сугено у системі підтримки прийняття судових рішень / А. В. Бакурова, Е. В., Терещенко, М. С. Пасічник // Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання: міжнародна науково-практична конференція, м.Івано-Франківськ, 14-19 травня 2018 р.: тези доповідей. – Ів.-Франківськ, 2018. – С.830-834.
 12. Бакурова А.В. Логiчна класифiкацiя панельних даних / А. В.Бакурова, Е. В.Терещенко, С. В.Нагулов // Системный анализ и информационные технологии SAIT-2018: 20-я международная научно-техническая конференция, г. Киев. 21-24 мая 2018г.: материалы конференции. – К.: УНК ИПСА НТУУ КПИ им. Игоря Сикорского. – С 67.
 13. Бакурова А. Комплексний підхід до управління життєздатністю підприємств на основі  гармонійного аналізу та системно-динамічного моделювання / А.Бакурова, А.Діденко, О.Пшегорлинська // «ІНТЕЛЕКТ ХХІ». – 2018. – №3. – С.31-35.
 14. Бакурова А.В. Аналіз скарг та пропозицій методом колаборативної фільтрації / А.В.Бакурова, О.Е.Гудь // Тиждень науки 2018: щорічна науково-практична конференція серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів, Запоріжжя, 16–21 квітня 2018 р.: електронне видання комбінованого використовування на DVD-ROM. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – С.1129.
 15. Бахрушин В.Є. Розподіл бюджетного фінансування у вищій освіті, як проблема багатокритеріального прийняття рішень / В.Є.Бахрушин // Системные технологии. – 2018. – 3(116). – С.118-124.
 16. Bakhrushyn V. Systematic approach to legislative decision-making on education governance under uncertainty of conditions and requirements / V. Bakhrushin //Освітня аналітика україни. Науково-практичний журнал. – 2018. – № 1(2). – С.23-25.
 17. Бахрушин В.Є. Задача розподiлу iнвестицiй в умовах статистичної невизначеностi / В.Є.Бахрушин, О.О.Подковалiхiна, В.О.Логвіненко // Системный анализ и информационные технологии SAIT-2018: 20-я международная научно-техническая конференция, г. Киев. 21-24 мая 2018г.: материалы конференции. – К.: УНК ИПСА НТУУ КПИ им. Игоря Сикорского. – С.36.
 18. Денисенко А.И. Оптимизация геометрических параметров теплообменных элементов газовых котлов / А. И. Денисенко // Системный анализ и информационные технологии SAIT-2018: 20-я международная научно-техническая конференция, г. Киев. 21-24 мая 2018г.: материалы конференции. – К.: УНК ИПСА НТУУ КПИ им. Игоря Сикорского. – С. 53.
 19. Денисенко О.І. Моделювання процесу теплообміну в вертикальних каналах з турбулізаторами / О.І.Денисенко // Тиждень науки 2018: щорічна науково-практична конференція серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів, Запоріжжя, 16–21 квітня 2018 р.: електронне видання комбінованого використовування на DVD-ROM. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – С.1118-1119.
 20. Денисенко О.І. Порівняльний аналіз точності прогнозу метеорологічних характеристик / О.І.Денисенко, В.І.Шевченко // Тиждень науки 2018: щорічна науково-практична конференція серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів, Запоріжжя, 16–21 квітня 2018 р.: електронне видання комбінованого використовування на DVD-ROM. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – С.1130.
 21. Перепелица В.О. Задачи классификации и формирование знаний / В.О.Перепелица, И.В.Козин, Э.В.Терещенко // Saarbrucken, Germany:
 22. Біла В. С. Кластеризація біометричних даних / В.С.Біла, Е.В.Терещенко // Інформаційно-технологічні та економічні проблеми діяльності суб’єктів господарювання: всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та молодих учених, м. Дніпро, 24-25 травня 2018 р.: матеріали конференції. – Дніпро: ДМетАУ, 2018. – С.67-72.
 23. Перепелица В.А. О полных и квазиполных двухкритериальных задачах на графах / В.А.Перепелица, Э.В.Терещенко // Кибернетика и системный анализ. – 2018. – №3. – С.3-17.
 24. Перепелица В.А. Квазиполнота класса задач на графах «вес-минимаксное ребро» / В.А.Перепелица, Э.В.Терещенко, А.Е.Рябенко  // Питання прикладної математики та  математичного моделювання – 2018. – С.139-147.
 25. Perepelisa V. On Complete and Quasi-Complete Two-Criteria Optimization Problems on Graphs / V.Perepelisa, E.Tereschenko // 2018, Cybernetics and Systems Analysis. Springer Science+Business Media. – 54(3). –  Р.385-390.
 26. Аввакумова А.М. Система «електронний староста» / А.М.Аввакумова, А.М.Братченко, Е.В.Терещенко // Тиждень науки 2018: щорічна науково-практична конференція серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів, Запоріжжя, 16–21 квітня 2018 р.: електронне видання комбінованого використовування на DVD-ROM. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – С.1133-1134.
 27. Козін І. В. Математическая модель комбинированной задачи транспортной логистики / І.В.Козін, С.Ю.Борю, О.В.Кривцун // Вісник Запорізького нац. ун-ту. Сер. «Економічні науки». – 2018. – №1(37). – С.44-51.
 28. Козин И. В. Комбинированная задача расписания и маршрутизации / И.В.Козин, С.Ю.Борю, Е.В.Кривцун // Комбінаторні конфігурації та їх застосування: 20-й міжнародний науково-практичний семінар, Кропивницький, 13-14 квітня 2018 р. матеріали – Кропивницький, 2018 р. – С.57–60.
 29. Кривцун О.В. Розмірність фрагментарних структур / О.В. Кривцун // IX Міжн. наук.-практ. конф. “Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій”, м. Запоріжжя, 03-05 жовтня 2018 р. – Запоріжжя, 2018. – С.257-258.
 30. Кривцун О.В. Фрагментарна модель одновимірної множини задачі пакування / О.В.Кривцун // Тиждень науки 2018: щорічна науково-практична конференція серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів, Запоріжжя, 16–21 квітня 2018 р.: електронне видання комбінованого використовування на DVD-ROM. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – С.1123-1124.
 31. Козин И.В. Модели на основе фрагментарных структур в задаче о доставке грузов / И.В. Козин, Е.В. Кривцун // XVI міжн. наук.-практ. конф. "Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (MPZIS-2018)": тези доповідей, м. Дніпро, 21-23 листопада 2018 р. – Дніпро, 2018. –  С.108-109.
 32. Kozin I.V. Mathematical model of different type bin packing / I.V.Kozin, S.Yu.Borue, O.V.Kryvtsun // Nonlinear Analysis and Applications: the IV International Conference on memory of corresponding member of National Academy of Science of Ukraine Valery Sergeevich Melnik. Book of Abstacts, Kyiv, Ukraine, April 4-6, 2018. – Kyiv, 2018. – Р.42.
 33. Пархоменко Л. А. Идентификационный метод исследования микро и наноструктуры сплавов / Л. А. Пархоменко // Лазерные, плазменные исследования и технологии: IV Международная конференция ЛаПлаз-2018, г. Москва, 30 января-01 февраля 2018 г.: сб. науч. тр. – М.: НИЯУ МИФИ, 2018. – С.133-134.
 34. Пархоменко Л. А. О методике системного анализа дисперсных выделений в сплавах / Л. А. Пархоменко // Тиждень науки 2018: щорічна науково-практична конференція серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів, Запоріжжя, 16–21 квітня 2018 р.: електронне видання комбінованого використовування на DVD-ROM. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – С.1121-1122.
 35. Широкорад Д. В. Формирование оболочечных структур из биметаллических янусоподобных нанокластеров под действием ионной бомбардировки / Д.В.Широкорад, Г.В.Корнич, С.Г.Буга // Физика взаимодействия заряженных частиц с кристаллами: ХLVIII международная Тулиновская конференция, г. Москва, 29-31 мая 2018 г.: материалы конференции. – М: Университетская книга. – 2018. – С.29.
 36. Широкорад Д.В. Формування оболонкових структур з біметалічних янусоподібних кластерів під дією іонного бомбардування / Г.В.Корніч, Д.В.Широкорад // Тиждень науки 2018: щорічна науково-практична конференція серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів, Запоріжжя, 16–21 квітня 2018 р.: електронне видання комбінованого використовування на DVD-ROM. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – С.1120.
 37. Dumin O. Subsurface Object Identification by Artificial Neural Networks and Impulse Radiolocation [Текст] / O. Dumin, V. Plakhtii, O. Prishchenko, D. Shyrokorad, G. Pochanin // II International Conferеnce Data Stream Mining & Processing, August 21–25, Ukraine: Conference Proceedings – Lviv. – 2018.
 38. Бакурова А. Система підтримки прийняття рішення про розміщення аптек на основі нечіткої логіки / А.Бакурова, Г.Ропало // Управління проектами, системний аналіз і логістика – K.: Національний транспортний університет №19, ч.2 Економічні науки. – 2017. – С. 5-13.
 39. Бакурова А.В. Анализ существующих информационных систем в управлении аптечными сетями / А.В.Бакурова, А.М.Ропало // Системный анализ и информационные технологии SAIT-2017: 19-я международная научно-техническая конференция, г. Киев. 22-25 мая 2017 г.: материалы конференции. – К.: УНК ИПСА НТУУ КПИ им. Игоря Сикорского. – С.247–350.
 40. Бакурова А. Когнітивні моделі впливу податкової системи на показники динаміки підприємництва в Україні / А.Бакурова, А.Діденко // Ефективна економіка/Дніпровський державний агро-економічний ун-т. – Вид-во ТОВ «ДКС-Центр». – 2017. – №6.
 41. Бакурова А. В. Застосування логічних методів класіфікації для аналізу панельних даних / А.В.Бакурова, С.В.Нагулов // Тиждень науки 2017: щорічна науково-практична конференція серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів, Запоріжжя, 17-21 квітня 2017 р.: електронне видання комбінованого використовування на DVD-ROM. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – С.830.
 42. Бакурова А. В. Використання методів теорії графів для моделювання децентралізації фінансових потоків / А.В.Бакурова, О.О.Васильковський // Тиждень науки 2017: щорічна науково-практична конференція серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів, Запоріжжя, 17-21 квітня 2017 р.: електронне видання комбінованого використовування на DVD-ROM. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – С.832
 43. Бакурова А. В. Аналіз динаміки індексів цін на металопродукцію / А.В.Бакурова, О.В.Коротіна // Тиждень науки 2017: щорічна науково-практична конференція серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів, Запоріжжя, 17-21 квітня 2017 р.: електронне видання комбінованого використовування на DVD-ROM. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – С.834.
 44. Денисенко О.І. Оптимізація геометричних параметрів теплообмінних елементів / О.І.Денисенко, А.Є.Рябенко // Тиждень науки 2017: щорічна науково-практична конференція серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів, Запоріжжя, 17-21 квітня 2017 р.: електронне видання комбінованого використовування на DVD-ROM. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – С.826.
 45. Глацких Н. Н. Применение метода молекулярной динамики для моделирования бомбардировки кристалла cu(100) ионами аргона / Н.Н.Глацких, Г.В.Корнич // Тиждень науки 2017: щорічна науково-практична конференція серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів, Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р.: електронне видання комбінованого використовування на DVD-ROM. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – С.829.
 46. Пархоменко Л. А. Анализ структурного состояния частиц в фазодисперсном материале / Л.А.Пархоменко // Тиждень науки 2017: щорічна науково-практична конференція серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів, Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р.: електронне видання комбінованого використовування на DVD-ROM. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – С.827.
 47. Широкорад Д.В. Моделирование взаимодействия двудольных биметаллических кластеров с низкоэнергетическими кластерами аргона / Д.В.Широкорад, Г.В.Корнич, С.Г.Буга // ФТТ. – 2017. – Т.59, №1. – С.189-199.
 48. Shyrokorad D.V. Simulation of the Interaction of Bipartite Bimetallic Clusters with Low-Energy Argon Clusters/ D.V.Shyrokorad, G.V.Kornich, S.G.Buga // Physics of the Solid State. Изд. Springer  – V.59(1) – 2017. – Р.198-208.
 49.  Широкорад Д.В. Моделирование взаимодействия свободных кластеров cu-bi с низкоэнергетическими единичными атомами и кластерами аргона / Д.В.Широкорад, Г.В.Корнич, С.Г.Буга // Поверхность. Изд. Наука, РАН. – 2017. – Т.6. – С.71-78.
 50. Shyrokorad D.V. Simulation of the interaction of free Cu–Bi clusters with low-energy single atoms and clusters of argon / D.V.Shyrokorad, G.V.Kornich, S.G.Buga // Journal of Surface Investigation. X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques. Изд. Springer. – 11(3). – 2017. – Р.639-645.
 51. Широкорад Д.В. Моделирование столкновительной стадии эволюции двудольных биметаллических кластеров под действием димеров аргона низких энергий / Д.В.Широкорад, Г.В.Корнич // Металлофизика и Новейшие Технологии. Институт металлофизики им. Г.В. Курдюмова, НАН Украины. – Т.39(2). – 2017. – С.163-175.
 52. Широкорад Д.В. Формирование оболочечных структур из двудольных биметаллических кластеров при бомбардировке частицами Ar и Ar13 / Д.В.Широкорад, Г.В.Корнич, С.Г.Буга // Физика взаимодействия заряженных частиц с кристаллами: ХLVII международная Тулиновская конференция, г. Москва, 30 мая-1 июня 2017 г.,: материалы конференции. – М: Университетская книга. – 2017. – С.62.
 53. Shyrokorad, D.V. The Influence of Bombarding Particle Size on the Intensity of the Core-Shell Cluster Formation / D.V.Shyrokorad, G.V.Kornich // VII International Conference NAP-2017, September 10-15, 2017, Ukraine: Conference Proceedings – Sumy: Sumy State University Publishing. – 2017. – P.01PCSI23-1–01PCSI23-4.
 54. Dumin O. Artificial Neural Networks in Time Domain Electromagnetics / O.Dumin, S.Khmara, D.Shyrokorad // XI International Conferenceon Antenna Theory and Techniques (ICATT), May 24-27, Ukraine: Conference Proceedings – Kyiv. – 2017. – P.118-121.
 55. Дуда Е.В. Метод построения смещенного потенциала для гипердинамического моделирования атомных систем / Е.В.Дуда, Г.В. Корнич. // Физика твердого тела. ФТИ им. А.Ф.Иоффе, РАН. – 2017. –  №10. – С.1879-1884.
 56. Duda E.V. Method for construction of a biased potential for hyperdynamic simulation of atomic systems / E.V.Duda, G.V.Kornich // Physics of the Solid State. Изд.Springer. – V.59(10). – 2017. – Р.1900-1905.
 57. Дуда Е.В. Комбинирование методов гипердинамики и температурноускоренной динамики при моделировании атомных систем / Е.В.Дуда, Г.В.Корнич // Физика взаимодействия заряженных частиц с кристаллами: ХLVII международная Тулиновская конференция, г. Москва, 30 мая-1 июня 2017 г.,: материалы конференции. – М: Университетская книга. – 2017. – С.73.
 58. Дуда Е.В. Объединение гипердинамики и температурноускоренной динамики в единый вычислительный комплекс / Е.В. Дуда, Г.В. Корнич // Взаимодействие ионов с поверхностью. ВИП-2017: XXIII международная конференция, г. Москва, 21-25 августа 2017 г.: труды. – Т.3 – Москва, 2017. – С.77-80.
 59. Дуда Е. В. О построении смещенного потенциала для моделирования атомных систем методом гипердинамики / Е.В.Дуда, Г.В.Корнич. // Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – 2017. – №7. – С.89-94.
 60. Duda E.V. On the construction of a bias potential for atomic system simulation by the hyperdynamics method  / E.V.Duda, G.V.Kornich // Journal of Surface Investigation. X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques. Изд. Springer. – 11(4). – 2017. – Р.762-766.
 61. Терещенко Э. В. Влияние вида допустимого решения на свойство полноты двукритериальной задачи / Э.В.Терещенко, Е.В.Корнеева, А.Е.Рябенко А. Е // Тиждень науки 2017: щорічна науково-практична конференція серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів, Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р.: електронне видання комбінованого використовування на DVD-ROM. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – С.824.
 62. Бакурова А. В. Інформаційна система прийняття рішень для розробки плану диверсифікації мережі аптек / А.В.Бакурова, Г.М.Ропало // Теорія прийняття рішень: VIІІ міжнародна школа семінар, м. Ужгород, 26 вересня-01 жовтня 2016 р.: праці школи семінару. – Ужгород, 2016 – С.40-41.
 63. Бакурова А. В. Інформаційна модель управління ризиками / А.В.Бакурова, Г.М.Ропало // Інформація та бізнес: економічні аспекти моделювання: міжнародна науково-практична інтернет-конференція, м.Запоріжжя, 16 листопада 2016 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2016. – С.125–127.
 64. Бакурова А. В. Системний аналіз експорту-імпорту послуг України / А.В.Бакурова, Ю.С.Зеленська // Тиждень науки 2016: щорічна науково-практична конференція серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів, Запоріжжя, 12–18 квітня 2016 р.: тези доповідей в 5-х томах. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – Т.1. – С.614
 65. Бахрушин В.Є. Зарахування абітурієнтів до вищих навчальних закладів як задача багатокритеріального прийняття рішень в умовах невизначеності / В.Є.Бахрушин // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: VIII міжнародна науково-практична конференція, м. Запоріжжя, 21–23 вересня 2016 р.: тези доповідей – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 344 с.
 66. Бахрушин В. Є. Аналіз нової моделі фінансування вищої освіти України / В.Є.Бахрушин, О.В.Кобиляцька // Тиждень науки 2016: щорічна науково-практична конференція серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів, Запоріжжя, 12–18 квітня 2016 р.: тези доповідей в 5-х томах. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – Т.1. – С.616
 67. Bakhrushin V.E. Ukrainian Higher Education: Some Challenges and Possible Responses analysis / V.E.Bakhrushin // Класичний університет у контексті викликів епохи: українсько-польська міжнародна наукова конференція, м. Київ, 22–23 вересня 2016 р.: збірник тез [уклад.: А.С.Філіпенко та ін.]. – К.: Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2016. – С. 49–50.
 68. Ryabenko A. E. The investigation of the multicriteria theoretical graph model of formation of target groups / A.E.Ryabenko, A.I.Denisenko, E.V.Tereshenko // Science and practice: Collection of scientific articles. – Thorpe-Bowker®, Melbourne, Australia, 2016. – P.193–199.
 69. Рябенко А. Е. 3-критериальная модель формирования целевых рабочих групп / А.Е.Рябенко, Э.В.Терещенко // Бізнес Інформ. – 2016. – №10. – С.129-134.
 70. Рябенко А. Е. Использование математических методов многокритериальной оптимизации в подготовке спортсменов силовых направлений / А.Е.Рябенко, М.И.Сорокин // Тиждень науки 2016: щорічна науково-практична конференція серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів, Запоріжжя, 12–18 квітня 2016 р.: тези доповідей в 5-х томах. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – Т.1. – С.612
 71. Козин И. В. Моделирование однослойных и двухслойных трассировок  / И.В.Козин, Е.В.Кривцун // Управляющие системы и машины. – 2016. – № 2. – С.58–64.
 72. Козін І. В. Математична модель пакування в контейнери різних типів  / І.В.Козін, С.Ю.Борю, О.В.Кривцун // Вісник Запорізького нац. ун-ту. Сер. «Економічні науки». – 2016. – №2(30). – С.85–92.
 73. Кривцун Е. В. Эволюционно-фрагментарный алгоритм поиска минимального множества аксиом / Е.В.Кривцун // Управляющие системы и машины. – 2016. – №5. – С.25–31.
 74. Козин И. В. Эволюционно-фрагментарная модель задачи о доставке грузов / И.В.Козин, Е.В.Кривцун // Математическое моделирование, оптимизация и информационные технологии: 5-я международная научная конференция, Кишинэу, 22-25 марта 2016 г.: материалы – Chişinău, 2016. – Т.2. – С.204–208.
 75. Кривцун О. В. Фрагментарна модель задачі пошуку мінімальної множини аксіом / О.В.Кривцун, А.О.Кузьменко // Тиждень науки 2016: щорічна науково-практична конференція серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів, Запоріжжя, 12–18 квітня 2016 р.: тези доповідей в 5-х томах. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – Т.1. – С.601
 76. Кривцун Е. В. Проблема минимального множества аксиом / Е.В.Кривцун // Комбінаторні конфігурації та їх застосування: 18-й міжнародний науково-практичний семінар, Кіровоград, 15-16 квітня 2016 р.: матеріали – Кіровоград, 2016 р. – С.81–86.
 77. Пархоменко Л. А. Растворение и нуклеация дисперсных выделений в ионно-облученных сплавах / Л.А.Пархоменко, В.И.Псарев // Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – 2016. – № 6, – С. 26–30.
 78. Пархоменко Л. А. Анализ структурно-функционального состояния многоэлементных систем / Л.А.Пархоменко // Тиждень науки 2016: щорічна науково-практична конференція серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів, Запоріжжя, 12–18 квітня 2016 р.: тези доповідей в 5-х томах. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – Т.1. – С.603–604.
 79. Parkhomenko L.A. On the Dissolution and Nucleation of Dispersed Precipitates in Ion-Irradiated Alloys / L.A.Parkhomenko, V.I.Psarev // Journal of Surface Investigation. X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques. Pleades Publishing, Inc. City of Wilmington. USA. – 2016. – Vol.10. – No.2. – PP.593–596.
 80. Денисенко О.І. Математична модель оподаткування з неперервною функцією прогресивної ставки податків / О.І.Денисенко, Г.В.Романіченко // Тиждень науки 2016: щорічна науково-практична конференція серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів, Запоріжжя, 12-18 квітня 2016 р.: тези доповідей в 5-х томах. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – Т.1. – С.599.
 81. Денисенко О.І. Тривимiрне моделювання елементiв теплообiнних приладiв з турбулiзаторами / О.І.Денисенко // Системний аналiз та iнформацiйнi технологiї SAIT-2016: 18 мiжнародна науково-технiчна конференцiя, м.Київ, 30 травня-02 червня 2016 р.: матеріали конференції. – К.: УНК ІПСА НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2016. – С.81.
 82. Широкорад Д.В. Молекулярно-динамическое моделирование двудольных биметаллических кластеров под действием низкоэнергетической бомбардировки ионами ar  / Д.В.Широкорад, Г.В.Корнич, С.Г.Буга // ФТТ. – 2016. – Т.58. – №2. – С.377–383.
 83. Shyrokorad D.V.  Molecular Dynamics Simulation of Bipartite Bimetallic Clusters under Low-Energy Argon Ion Bombardment / D.V.Shyrokorad, G.V.Kornich, S.G.Buga // Physics of the Solid State. Изд. Springer. – V.58(2). – 2016. – Р.387-393.
 84. Широкорад Д.В. Высокотемпературное распыление биметаллических кластеров низкоэнергетическими кластерами аргона / Д.В.Широкорад // ПЖТФ. – 2016. – Т.42. – №19. – С.1-8.
 85. Широкорад Д. В. Высокотемпературное распыление биметаллических кластеров / Д.В.Широкорад, Г.В.Корнич, С. Г.Буга // Физика взаимодействия заряженных частиц с кристаллами: ХLVI международная Тулиновская конференция, г. Москва, 31 мая-2 июня 2016 г.: материалы конференции. – М: Университетская книга. – 2016. – С.116.
 86. Широкорад Д. В. Нейросетевой метод восстановления начального профиля концентрации примеси при ионном послойном анализе / Д.В.Широкорад, Г.В.Корнич // ПЖТФ. – 2016. – Т.43. – №14. – С.14-20.
 87. Shyrokorad D.V. A Neural Network Method for Restoring the Initial Impurity Concentration Distribution from Data of Ion Sputter Depth Profiling D.V.Shyrokorad, G.V.Kornich // Technical Physics Letters. Изд. Springer. – V.42(7). – 2016. – Р.720-722.
 88. Shyrokorad D. V. Thermal and Cascade-recoil Sputtering of Bipartite Metal Clusters under Low-Energy Argon Ion Bombardment / D.V.Shyrokorad, G.V.Kornich // VI International Conference NAP-2016, September 14-19, 2016, Ukraine: Conference Proceedings – Sumy: Sumy State University Publishing. – 2016. – P. 01PCSI04-1–01PCSI04-2.
 89. Широкорад Д. В. Моделирование взаимодействия свободных кластеров CuBi и CuAu с низкоэнергетическими единичными атомами и кластерами аргона / Д.В.Широкорад, Г.В.Корніч // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: VIII міжнародна науково-практична конференція, м. Запоріжжя, 21-23 вересня, 2016 р.: матеріали конференції – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2016. – С.268–270.
 90. Широкорад Д. В. Високотемпературне розпилення біметалічних дводольних кластерів кластерами аргону / Д.В.Широкорад, Г.В.Корніч // Сучасні аспекти фізичних і математичних досліджень: міжуніверситетська студентська наукова конференція, м. Запоріжжя, 24 березня 2016 р.: матеріали конференції – Запоріжжя: ЗНУ. – 2016. – С.30-31.
 91. Корніч Г.В. Високотемпературне розпилення біметалічних кластерів кластерами аргону / Д.В.Широкорад, Г.В.Корніч // Тиждень науки 2016: щорічна науково-практична конференція серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів, Запоріжжя, 12–18 квітня 2016 р.: тези доповідей в 5-х томах. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – Т.1. – С.607–608.
 92. Корніч Г. В. Моделювання процесів іонного травлення неоднорідної поверхні / Г.В.Корніч, М.М.Глацких // Тиждень науки 2016: щорічна науково-практична конференція серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів, Запоріжжя, 12–18 квітня 2016 р.: тези доповідей в 5-х томах. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – Т.1. – С.610
 93. Дуда Е.В. Температурно-ускоренное молекулярно-динамическое моделирование эволюции низкоэнергетического налетающего кластера Cu3 на поверхности Cu(100) с одноатомной ступенью / Е.В.Дуда, Г.В.Корнич // Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – 2016. – №6. – C.3-8.
 94. Duda E.V. Temperature-Accelerated Molecular Dynamics Simulation of the Evolution of a Low-Energy Incident Cu3 Clusteron the Cu(100) Surface with a Monoatomic Step / E.V.Duda, G.V.Kornich // Journal of Surface Investigation. X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques. Изд. Springer. – 10(3). – 2016. – Р.570-575.
 95. Дуда Е.В. Моделирование атомных систем методом гипердинамики. Двумерный случай / Е.В.Дуда, Г.В.Корнич // Сучасні аспекти фізичних і математичних досліджень: міжуніверситетська студентська наукова конференція, м. Запоріжжя, 24 березня 2016 р.: матеріали конференції – Запоріжжя: ЗНУ. – 2016. – С. 32-33.
 96. Дуда Є.В. Моделирование атомных систем методом гипердинамики. двумерный случай / Є.В.Дуда, Г.В.Корніч // Тиждень науки 2016: щорічна науково-практична конференція серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів, Запоріжжя, 12–18 квітня 2016 р.: тези доповідей в 5-х томах. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – Т.1. – С.608-609.
 97. Дуда Е.В. Ускоренное молекулярно-динамическое моделирование осажденных на поверхности металла атомных кластеров / Е.В. Дуда, Г.В. Корнич // Физика взаимодействия заряженных частиц с кристаллами: ХLVI международная Тулиновская конференция, г. Москва, 31 мая-2 июня 2016 г.: материалы конференции. – М: Университетская книга. – 2016. – С.117.
 98. Дуда Е.В. Построение измененного потенциала при моделировании атомных систем методом температурно-ускоренной молекулярной динамики / Е.В.Дуда, Г.В.Корнич // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: VIII міжнародна науково-практична конференція, м.Запоріжжя, 21-23 вересня, 2016 р.: матеріали конференції – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2016. – С.249-250.
 99. Терещенко Э.В. Исследование свойства полноты двукритериальной задачи «о покрытии» / Э.В.Терещенко, Е.В.Корнеева, В.В.Голубничий // Тиждень науки 2016: щорічна науково-практична конференція серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів, Запоріжжя, 12–18 квітня 2016 р.: тези доповідей в 5-х томах. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – Т.1. – С.597.
 100. Бакурова А. В. Моделювання процесів самоорганізації в соціально-економічних системах / А.В.Бакурова // Тиждень науки 2015: щорічна науково-практична конференція серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів, Запоріжжя, 16–20 квітня 2015 р.: тези доповідей в 4-х томах. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – Т. 1. – С.481
 101. Бахрушин В.Є. Проблема чутливості університетських рейтингів, одержуваних з використанням методу лінійної згортки / В. Є. Бахрушин // Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики: збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – 351 с.
 102. Бахрушин В.Є. Імітаційне моделювання, як інструмент вдосконалення ЗНО / В. Є. Бахрушин // Освітні вимірювання-2015. Реформування зовнішнього незалежного оцінювання: методологія, модель, основні складові : V міжнародна науково-методична конференція, м. Одеса, 30 вересня-02 жовтня 2015 р.: тези доповідей. – Одеса, 2015. – С.27.
 103. Bakhrushin V.E. Educational legislation from the standpoint of system analysis / V. E. Bakhrushin // Системний аналіз та iнформацiйнi технології SAIT-2015: 17 міжнародна науково-технічна конференція, м.Київ, 22-25 червня 2015 р.: матеріали конференції. – К.: УНК ІПСА НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2015. – С. 22.
 104. Денисенко О.І. 3-D моделювання та оптимізація геометрії теплообмінних елементів газових котлів / О. І. Денисенко // Тиждень науки 2015: щорічна науково-практична конференція серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів, Запоріжжя, 16–20 квітня 2015 р.: тези доповідей в 4-х томах. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – Т. 1. – С.473.
 105. Денисенко О.І. НДР 05012 «Методи обчислень, обробки даних та комп’ютерне моделювання технічних, природничих, соціально-економічних процесів та систем: звіт про НДР (заключний)/ ЗНТУ»; кер. Денисенко О.І. – З., 2015: 130 с.
 106. Kryvtsun O.V. Evolutionary-fragmentary model of the routing problem / O.V.Kryvtsun // 2015, Cybernetics and Systems Analysis – 51(3) – A010. – Р.432-437.
 107. Козин И.В. Эволюционно-фрагментарная модель задачи трассировки / И. В. Козин, Е. В. Кривцун, В.П. Пинчук // Кибернетика и системный анализ. – 2015. – Т.51, № 3. – С.125-131.
 108. Ryabenko A. E. Мulticriteria Formulation of the Problem of Finding the Optimal Structure of Investing in Precious Metals / A.E.Ryabenko, А.I.Denisenko, E.V.Tereshenko // Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (MPZIS-2015) : XIII міжнародна науково-практична конференція, м. Дніпро, 18-20 листопада 2015 р.: тези доповідей. – Дніпро: ДНУ, 2015. – С. 186–187.
 109. Перепелица В. А. Эволюционная модель покрытия графа звездами  / В.А.Перепелица, И.В.Козин А.Е.Рябенко // Дискретные модели в теории управляющих систем: IX международная конференция, Москва и Подмосковье, 20-22 мая 2015 г.: труды / Отв. ред. В.Б. Алексеев, Д.С. Романов, Б.Р. Данилов. – М.: МАКС Пресс, 2015. – С.106-108.
 110. Рябенко А. Е. Многокритериальная задача формирования целевых групп на основе психологической совместимости / А.Е.Рябенко, Э.В.Терещенко, Е.В.Корнеева // Тиждень науки 2015: щорічна науково-практична конференція серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів, 13–17 квітня 2015 р.: тези доповідей в 4 томах. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – Т.1. – С.474–475.
 111. Рябенко А. Є. Багатокритеріальна постановка задачі знаходження оптимальної структури інвестування в банківські метали / А.Є.Рябенко., К.С.Плєвака // Тиждень науки 2015: щорічна науково-практична конференція серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів, 13–17 квітня 2015 р.: тези доповідей в 4 томах. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – Т.1. – С.485–486.
 112. Козин И. В. Эволюционная модель для задачи 3-х мерной упаковки в контейнеры различных типов / И.В.Козин, Е.В.Кривцун // Питання оптимізації обчислень (ПОО-XLII): міжнародна наукова школа-семінар, Закарпатська обл. Мукачівський р-н, смт. Чинадієво, 21-25 вересня 2015 р.: праці – Київ, 2015 р. – С.111.
 113. Кривцун Е. В. Эволюционно-фрагментарная модель для множественной задачи коммивояжера / Е.В.Кривцун, И.В.Козин, С.Е.Батовский // Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем: XIII міжнародна науково-практична конференція, Дніпро, 18-20 листопада 2015 р.: тези доповідей. – Дніпро, 2015. – С. 114–115. Режим доступу: http://mpzis.dnu.dp.ua/publications
 114. Пархоменко Л.А. Нуклеационное исследование формирования дисперсних выделений в сплавах / Л.А.Пархоменко, В.И.Псарев // Материаловедение. – 2015. – № 2. – С.10–14.
 115. Пархоменко Л. А. Элементы моделирования при анализе фазодисперсных материалов / Л.А.Пархоменко // Тиждень науки 2015: щорічна науково-практична конференція серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів, Запоріжжя, 16–20 квітня 2015 р.: тези доповідей в 4-х томах. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – Т. 1. – С.479
 116. Shyrokorad D.V. Molecular dynamics simulation of bimetal atomic clusters under low energy Ar ion bombardment / D.V.Shyrokorad, G.V.Kornich, S.G.Buga // XXII International Conference ISI-2015, August 20-24, 2015, Russia: Conference Proceedings. – М: НИЯУ МИФИ. – 2015. – Р.78–81.
 117. Shyrokorad D.V. Formation of core-shell bimetal nanostructures under low energy argon cluster bombardment / D.V.Shyrokorad, G.V.Kornich, S.G.Buga // XXIII International Conference ISI-2017, August 21-25, 2017, Russia: Conference Proceedings. – М: НИЯУ МИФИ. – 2015. – P.109–111.
 118. Shyrokorad D.V. Molecular-dynamics simulation of metal atomic clusters under low-energy bombardment / D.V.Shyrokorad, G.V.Kornich // V International Conference NAP-2015, September 16–23, 2015, Ukraine: Conference Proceedings – Sumy: Sumy State University Publishing. – 2015. – P.01PCSI02-1–01PCSI02-2.
 119. Широкорад Д.В. Молекулярно-динамічне моделювання біметалічних кластерів під дією низькоенергетичного бомбардування іонами Ar / Д.В.Широкорад, Г.В.Корніч // Тиждень науки 2015: щорічна науково-практична конференція серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів, Запоріжжя, 16–20 квітня 2015 р.: тези доповідей в 4-х томах. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – Т. 1. – С.471–472.
 120. Широкорад Д.В. Молекулярно-динамічне моделювання біметалічних кластерів під дією низькоенергетичного бомбардування іонами Ar / Д.В.Широкорад, Г.В.Корніч // Сучасні аспекти фізичних і математичних досліджень: міжуніверситетська студентська наукова конференція, м.Запоріжжя, 18–19 квітня 2015 р.: матеріали конференції – Запоріжжя: ЗНУ. – 2015. – С.39.
 121. Широкорад Д. В. Моделирование биметаллических кластеров под действием низкоэнергетической бомбардировки ионами Ar / Д.В.Широкорад, Г.В.Корнич // Физика взаимодействия заряженных частиц с кристаллами: ХLV международная Тулиновская конференция, г. Москва, 26-28 мая 2015 г.: материалы конференции. – М: Университетская книга. – 2015. – С.95.
 122. Дуда Е.В. Моделирование динамики кластера Cu3 на поверхности Cu(100) со ступенью / Е.В.Дуда, Г.В.Корнич // Физика взаимодействия заряженных частиц с кристаллами: ХLV международная Тулиновская конференция, г. Москва, 26-28 мая 2015 г.: материалы конференции. – М: Университетская книга. – 2015. – С. 92.
 123. Дуда Е.В. моделирование динамики налетающего кластера Сu3 на поверхности Сu(100) с моноатомной ступенью / Е.В.Дуда, Г.В.Корнич // Взаимодействие ионов с поверхностью. ВИП-2015: XXII международная конференция, г. Москва, 20-24 августа 2015 г.: труды. – Т.1. – Москва, 2015. – С. 110-112.
 124. Дуда Є. В. Моделювання динаміки кластера Сu3 на поверхні Сu(100) зі сходинкою / Є. В. Дуда, Г. В. Корніч // Тиждень науки. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 13-17 квітня 2015 року – Т.1 – Запоріжжя, 2015. – С. 478-479.

 

 

 1. Бова А. А., Гребенюк С. Н., Юречко В. З.- Напряженно-деформированное состояние эластомерных конструкций при абразивно-усталостном износе//Изв. Саратовского  ун-та. Нов. сер. Сер. Математика, Механика, Информатика. - Саратов, 2014. -  Т. 14, вып. 4, ч. 1. – С. 455–463. 
 2. Бова А. А., Гребенюк С. Н., Юречко В. З. Напряженно-деформированное состояние резинометаллической сейсмоопоры//Вестн. Самарского  гос. техн. ун-та. Сер. Физ.-мат. науки. - Самара, 2014. - №2(35). - С. 64-81.    
 3. Широкорад Д.В., Корніч Г.В.Эволюция изолированных кластеров меди под действием низкоэнергетической бомбардировки ионами Ar//   ФТТ, Изд. «Наука», 2014, Т.56, вып. 12, С. 2475 — 2479.
 4. Широкорад Д.В., Корніч Г.В.Evolution of Isolated Copper Clusters under Low Energy Argon Ion Bombardment//Physics of the Solid State, Springer, 2014, Vol. 56, No. 12, pp. 2568 — 2572.
 5. Бова Г. А., Гребенюк С. М. Визначення напружено-деформованого стану гумової труби на основі уточненої моментної схеми скінченного елемента//   Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 22. – С. 67–79.
 6. Богданова Е. Н., Шамровский А. Д. Решение контактных задач теории упругости c использованием дискретного элемента конечных размеров//Восточно-европейский журнал передовых технологий, 2014.- Т.3, № 7 (69). - С. 41-45.       
 7. Бова А. А., Гребенюк С. Н. Уточненная моментная схема конечного элемента для слабосжимаемых материалов//Материалы Х Междунар. конф. по неравновесным процессам в соплах и струях 25-31 мая 2014 г., Алушта – М.: Изд-во МАИ, 2014. – С. 344–347.
 8. Широкорад Д.В., Корніч Г.В.       Молекулярно-динамическое моделирование кластеров меди под воздействием ионной бомбардировки ионами аргона//Тези докладів XLIV міжнародної Туліновскої конференції з фізики взаємодії заряджених частк з кристалами. МДУ ім. Ломоносова.  М.: Университетская книга, 2014. - С. 85.        
 9. Бова Г. А. Підвищення точності розв’язків моментної схеми скінченного елемента для слабкостисливих матеріалів// Тиждень науки-2014. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя, 14-18 квітня 2014 р. В 5 томах. Т.2 – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – С. 153–154.
 10. Богданова Є.М. Розвязання контактних задач теорії пружності за допомогою дискретних моделей//Тиждень науки-2014. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя, 14-18 квітня 2014 р. В 5 томах. Т.2 – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – С. 160.
 11. Корніч Г.В., Широкорад  Д.В.Молекулярно-динамическое моделирование свободных кластеров меди под действием низкоэнергетической ионной бомбардировки//         Тиждень науки-2014. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя, 14-18 квітня 2014 р. В 5 томах. Т.2 – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – С. 163–164.         
 12. Юречко В. З., Гребенюк С. Н., Бова А. А. Визначення­ напружено-деформован­ого стану гумової плити на основі моментної схеми скінченног­о елемента / VII Международ­ная научная конференци­я "Актуальны­е проблемы механики деформируе­мого твердого тела". - Донецк-Мелекино, 11-14 июня 2013 года.
 13. Бова А. А. Напружено-деформован­ий стан гумових конструкці­й на основі моментної схеми скінченног­о елемента / Актуальні проблеми математики­ та інформатик­и: Збірка тез доповідей Четвертої Всеукраїнс­ької, одинадцято­ї регіональн­ох наукової конференці­х молодих дослідникі­в. - Запоріжжя:­ ЗНУ, 2013. - с. 42-43.
 14. Гребенюк С. Н., Юречко В. З., Бова А. А. Визначення­ напружено-деформован­ого стану гумової труби в умовах нелінійног­о деформуван­ня // Сборник научных трудов SWorld. Материалы международ­ной научно-практическ­ой конференци­и " Современны­е проблемы и пути их решения в науке, транспорте­, производст­ве и образовани­и 2013 ". – Одесса.

Студенти кафедри приймають активну участь у наукових дослідженнях. Результати досліджень доповідаються на щорічних звітних науково-технічних конференціях. Далі наведено деякі останні роботи студентів:

1. Прогнозування часових рядів з використанням нечітких множин
Доповідач – студ. гр. КНТ – 819 Л.О. ЛИТВИНЕНКО
Автори –доц. Н.І. БІЛА, студ. гр. КНТ – 819 Л.О. ЛИТВИНЕНКО

2. Комп`ютерний аналіз структурного стану дисперсних систем
Доповідач – студ. гр. ІФ – 412 А.С. ПЕТРИЧЕНКО
Автори –доц. Л.О. ПАРХОМЕНКО, студ. гр. ІФ – 412 А.С. ПЕТРИЧЕНКО

3. Створення прототипу інтернет-магазину з модулем аналізу продаж
Доповідач – студ. гр. КНТ – 819 О.В. АЗАРЦЕВ
Автори – доц. О.І. ДЕНИСЕНКО, студ. гр. КНТ – 819 О.В. АЗАРЦЕВ

4. Постановка оптимізаційної задачі формування 2-елементних цільових груп виконавців
Доповідач – студ. гр. КНТ – 819 І.І. КАЧАН
Автори – доц. А.Є. РЯБЕНКО, студ. гр. КНТ – 819 І.І. КАЧАН

5. Суб`єктивна психофізіологічна модель індивідуума в середовищі соціуму
Доповідач – студ. гр. КНТ – 810 О.В. ЛИТВИНЕНКО
Автори – доц. Е.В.ТЕРЕЩЕНКО, студ. гр. КНТ – 810 О.В.

6. Оцінка ефективності діяльності некомерційної організації за допомогою системи збалансованих показників
Доповідач – студ. гр. КНТ – 810 Н.М. ВЕРЕС
Автори – доц. Е.В.ТЕРЕЩЕНКО, студ. гр. КНТ – 810 Н.М. ВЕРЕС

7. Побудова експертної системи по обробці заявок на отримання ліцензії по користуванню радіочастотними хвилями
Доповідач – студ. гр. КНТ – 819 О.В. БІГЄЄВ
Автори – доц. О.О. ПОДКОВАЛІХІНА, студ. гр. КНТ – 819 О.В. БІГЄЄВ

8. Порівняльний аналіз алгоритмів кластерізації чітких та нечітких моделей
Доповідач – студ. гр. КНТ – 810 І.О.ШКУРОПАТ
Автори – доц. Н.І. БІЛА, студ. гр. КНТ – 810 І.О.ШКУРОПАТ

9. Використання карт Кохонена для кластерізації даних
Доповідач – студ. гр. КНТ – 810 К.Є. ПОПОВ
Автори – доц. Н.І. БІЛА, студ. гр. КНТ – 810 К.Є. ПОПОВ

10. Прогнозування часових рядів з використанням нейронних мереж
Доповідач – студ. гр. КНТ – 810 А.Ю. КОЛІСНИЧЕНКО
Автори – доц. Н.І. БІЛА, студ. гр. КНТ – 810 А.Ю. КОЛІСНИЧЕНКО

11. Дослідження впливу попередньої обробки даних на якість прогнозування часових рядів
Доповідач – студ. гр. КНТ – 810 Е.Ю. АЛЕЙНІКОВА
Автори – доц. Н.І. БІЛА, студ. гр. КНТ – 810 Е.Ю. АЛЕЙНІКОВА

12. Роль інформації в економіці. Інформаційні технології у сучасному світі
Доповідач – студ. гр. ФЕУ – 513 Є.А. ДЬОРДІЙ
Автори – старш. викл. Г.В. РОМАНІЧЕНКО,
студ. гр. ФЕУ – 513 Є.А. ДЬОРДІЙ

13. Оптимізація складу шихти методами лінійного програмування (Оптимизация состава шихты методами линейного программирования)
Доповідач – студ. гр. ІФ- 212 А.В. ОСАДЧА
Автори –доц. В.Г. ВИШНЕВСЬКА, студ. гр. ІФ-212 А.В. ОСАДЧА

14. Застосування ЕТ Ехсеl для аналізу фазо дисперсних матеріалів
Доповідач – студ. гр. ІФ-412 А.С. ПЕТРИЧЕНКО
Автори –доц. Л.О.ПАРХОМЕНКО, студ. гр. ІФ-412 А.С. ПЕТРИЧЕНКО

15. Алгоритм реберного зважування графу
Доповідач – студ. гр. ІОТ-811 М.В. ЦУГУЙ
Автори – доц. В. П. ПІНЧУК, студ. гр. ІОТ-811 М.В. ЦУГУЙ

16. Розробка РНР-скриптів для інтернет-кав`ярень
Доповідач – студ. гр. ІОТ-811 М.В. ЦУГУЙ
Автори – доц. О.І. ДЕНИСЕНКО, студ. гр. ІОТ-811 М.В. ЦУГУЙ

17. Дослідження особливостей структури ринку банківських металів України
Доповідач – студ. гр. М-122 К.С. ПЛЕВАКА
Автор – студ. гр. М-122 К.С. ПЛЕВАКА

18. Інформаційні технології та їх роль у сучасному житті
Доповідач – студ. гр. ФЕУ-512 М. В. КАБАК
Автори – старш. викл. Г.В. РОМАНІЧЕНКО, студ. гр. ФЕУ-512 М.В. КАБАК

19. Методи чисельного диференціювання функцій, заданих з похибкою
Доповідач – студ. гр. ІОТ-810 І.О. ШКУРОПАТ
Автори – доц. Н.І. БІЛА, студ. гр. ІОТ-810 І.О. ШКУРОПАТ

20. Математичне моделювання енергозберігаючих технологій при опалені житлових будинків
Виконавець – студ. гр. ІОТ – 817 І. ШАМАЙДА
Науковий керівник – канд. техн. наук, доц. О. І. ДЕНИСЕНКО

21. Дослідження стійкості кругової орбіти в центральному полі з потенціалами k/rn по відношенню до малих коливань
Виконавець – студ. гр. ІОТ – 819 А. М. СОКОЛОВА
Науковий керівник – старш. викл. О. В. КРИВЦУН

22. Отримання та дослідження λ-однорідних графів
Виконавець – студ. гр. ІОТ – 817 Д. Д. ЧІРТУЛОВА
Студ. гр.. ІОТ – 817 К. Ю. КОНДРАШЕВА
Науковий керівник - канд. фіз. мат наук, доц. В. П. ПІНЧУК

23.    Кластерізація методом інкрементальних сфер та його застосування у дослідженнях графів
Виконавець – студ. гр. ІОТ – 817 Д. В. ШИРОКОРАД
Науковий керівник – канд. фіз. мат наук, доц. В. П. ПІНЧУК

24.    Використання нейронних мереж для відновлення профілів в концентрації домішка при пошаровому аналізі
Виконавець – студ. гр. ІОТ – 817 Д. В. ШИРОКОРАД
Науковий керівник – д-р фіз. мат наук, проф. Г.В.КОРНІЧ

25.    Реалізація принципів CRM в інформаційних системах
Виконавець – студ. гр. ФЕУ – 511 К. В. АТАМАНЮК
Науковий керівник – старш. викл. Г. В. РОМАНІЧЕНКО

Сторінки