Ви є тут

Головна » Інститути » Інститут управління та права » Факультет міжнародного туризму та управління персоналом

Кафедра управління персоналом і економіки праці

Список монографій кафедри  управління персоналом і економіки праці

 
МОНОГРАФІЙ, усього 5
- з них за авторством молодих учених 1
 
1. Cеліверстов В.В. Особливості реалізації грошово-кредитної політики в сучасних умовах: монографія / В.В. Селіверстов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 364 с.
2. Селіверстов В.В. Роль часових лагів у реалізації грошово-кредитної політики: монографія. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 264 с.
3. Карпенко А.В. Інноваційна активність: оцінка та мотивація / А. В. Карпенко // Обліково-фінансове забезпечення сталого розвитку аграрного сектору економіки України на інноваційній основі: колективна монографія / за заг. ред. Г.Є. Павлової та І.П. Приходька. – Дніпропетровськ : Герда, 2015. – С. 345-354.
4. Карпенко А.В. Комерціалізація інновацій в умовах національної економіки / А. В. Карпенко // Інтеграція економічних та технічних процесів: сучасний стан і перспективи розвитку: колективна монографія / за заг. ред. Савчук Л.М. – Х. : Вид-во «Діса плюс». – 2015. – С. 61-75.
5. Плинокос Д.Д. Інноваційний вимір розвитку вищої освіти України: сучасні реалії та перспективи : колективна монографія / [За заг. ред. д.е.н., проф. О.М. Левченка]. – Кіровоград: Ексклюзив-Систем, 2015. – Ч. І. – 580 с. (розділи 6.1, 6.2, 6.3, 7.4 (у співавторстві))
 
Список навчальних посібників кафедри управління персоналом і економіки праці
 
НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ,   усього: 2
- з них за авторством молодих учених 0
 
1. Sokolov A. Innovative Entrepreneurship: textbook / A. Sokolov, E. Vasilieva, A. Karpenko, D. Vasilychev ; Edited by Olga Savchenko. – Kharkiv.: LL “Planeta-print Ltd”, 2016. – 200 p.: рр. 33-58.
2. Соколов А.В. HR-менеджмент на інноваційних підприємствах: навчальний посібник / А.В. Соколов, А.В. Карпенко, Д.В. Василичев, О.О. Васильєва. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 100 с.
 
1. Соколов А.В. Формування системи мотивації персоналу компанії / А.В. Соколов // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2015. – № 14. – С. 33–37.
2. Соколов А.В. Трудові ресурси як чинник впливу на стійкий соціально-економічний розвиток / А.В. Соколов // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво.  2015. – № 5 (86). – С. 10–14.
3. Соколов А.В. Особливості організації надання соціальних послуг з позицій споживання і створення соціальних ефектів / А.В. Соколов // Інституціональний вектор економічного розвитку / Іnstitutional vector of economic development: Збірник наукових праць МІДМУ «КПУ». – Вип. 8 (1). – Мелітополь: КПУ, 2015. – С. 61-69.
4. Соколов А.В. Вплив матеріальної та нематеріальної мотивації персоналу на ефективність діяльності підприємства / А.В. Соколов, К.В. Чернявська // Науковий огляд. – 2015. – № 9 (19). – С. 25-29. 
5. Соколов А.В. Класифікація конфліктів на підприємстві / А.В. Соколов, В.І. Курдась // Науковий огляд. – 2015. – № 8 (18). – С. 50-56.
6. Біленко О.В. Етапи розвитку ринку праці сфери фінансових послуг України / О.В. Біленко // Materiály XII mezinárodní vědecko - praktická konference «Dny vědy – 2016» (22-30 březen 2016 roku) - Díl 2. Ekonomické vědy.: Praha. Publishing House  «Education and Science» s.r.o - 88 stran. – stran.67-70.
7. Біленко О.В. Демографічна ситуація в Запорізькій області та шляхи її покращення / О.В. Біленко, Н.К. Ханаєва // Materials of the XII International scientific and practical conference «Science without borders» ( March 30 - April 7, 2016).- Volume 2. Economic science.- Sheffield.: Science and education LTD - 112 p.- P. 33-35.
8. Бойченко В.С. Організаційна та економічна складова управління розвитком регіону / В.С. Бойченко // Вісник Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Серія: Економіка, 2015. – Вип. 4. – Т. 20. – С. 162-165.
9. Бойченко В.С. Аналіз процедури оцінки персоналу на ТОВ МФ «Фаворит плюс» / В.С. Бойченко, О.В. Данюк // Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне наукове видання, 2015. – Вип. 7. – С. 335-338.
10. Бойченко В.С. Аналіз процесу атестації персоналу ТОВ «ВО «Моліс» / В.С. Бойченко, Т.Ю. Богомаз // Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне наукове видання, 2015. – Вип. 7. – С. 596-599.
11. Бойченко В.С. Структурна композиція організаційно-економічного забезпечення управління розвитком регіону / В.С. Бойченко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент», 2015. – № 12. – С. 15-20.
11. Бойченко В.С. Складові процесу забезпечення / В.С. Бойченко // Економіка, менеджмент та фінанси: аналіз тенденцій та перспектив розвитку: зб. матер. Міжнародної наук.-практ. конф. (м. Київ, 27-28 листопада 2015 р.). – Ч. 2. – К. : ГО «Київський економічний науковий центр», 2015. – С. 79-81.
12. Бойченко В.С. Сутність процесу реформування управління розвитком регіону / В.С. Бойченко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: «Міжнародні економічні відносини та світове господарство», 2015. – Вип 3. – С. 29-33.
13. Бойченко В.С. Підходи до трактування сутності поняття «розвиток регіону» / В.С. Бойченко // Modern transformation of economics and management in the Era of Globalization: proceedings of international scientific-practical conference (Klaipeda, 26 January, 2016). – Klaipeda: Baltija Publishing, 2016. – Pp. 190-192.
14. Бойченко В.С. Теоретичні засади вивчення трактування сутності поняття «регіон» / В.С. Бойченко // Formation of modern economic area: benefits, risks, implementation mechanisms: proceedings of international scientific conference (Riga, 29 April, 2016). – Riga: Baltija Publishing, 2016. – Pp. 173-175.
15. Василичев Д.В. Фактори становлення соціально-трудових відносин у державі та регіонах / Д.В. Василичев, Г.С. Чернеда // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: Збірник наукових праць ХНАДУ. - №3(10), том 2. – 2015. – Харків: ХНАДУ,  2015. – 140 с. – С. 65-69.
16. Василичев Д.В.  Оцінка трудового потенціалу в Україні / Д.В. Василичев, М.О. Ольховська // Перспективи створення сильної економіки для сучасної України: Інтернет-конференція. Секція «Економіка та підприємництво» [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.economy-confer.com.ua/full-article/1933/
17. Василичев Д.В. Фактори становлення соціально-трудових відносин у державі та регіонах / Д.В. Василичев, Г.С.Чернеда // Перспективи створення сильної економіки для сучасної України: Інтернет-конференція. Секція «Економіка та підприємництво» [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.economy-confer.com.ua/full-article/1938/
18. Василичев Д.В. Трудові  ресурси  старше  працездатного віку: вітчизняний і зарубіжний досвід / Д.В. Василичев // Сучасні тенденції розвитку світової економіки: Збірник матеріалів VIІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 20 травня 2015 р. – Харків: ХНАДУ, 2016. – 88 с. – С.78-79.
19. Василичев Д.В. Оцінка трудового потенціалу в Україні / Д.В. Василичев, М.О. Ольховська // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: Збірник наукових праць ХНАДУ. – 2015. – №3 (10). – Т. 2. – С. 47-51.
20. Василичев Д.В. Аналіз підходів до мотивації інноваційної активності персоналу вітчизняних підприємств / Д.В. Василичев, В.А. Лихолат // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2015. – №5 (86). – С. 47-52.
21. Василичев Д.В. Організація процесу адаптації персоналу на підприємстві / Д.В. Василичев, В.А. Мирошниченко // Економіка і організація управління: збірник наукових праць ДонНУ. – 2015. – Вип. №3 (19) – 4 (20). – С. 46-53.
22. Васильєва О.О. Сучасні тенденції та об’єктивні умови розвитку аграрного сектору / О.О. Васильєва // Вісник аграрної науки Причорномор'я. – 2016. − Вип. 1. – С.62-74.
23. Васильєва О.О. Проблеми розвитку людського капіталу в аграрному секторі Запорізького регіону / Ю.О. Бабич, О.О. Васильєва // Аграрна наука, освіта, виробництво: європейський досвід для України: Міжнародна науково-практична конференція, 17–18 листопада 2015 р.: матеріали укр. мовою. – Житомир: ЖНАЕУ, 2015. - С. 466-467.
24. Васильєва О.О. Тенденції розвитку соціально-трудових відносин у сільському господарстві України / О.О. Васильєва, Д.В. Яцкевич // Інноваційний розвиток і транскордонна безпека: економічні, екологічні, правові та соціокультурні аспекти. ІV Міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих учених (м. Чернігів, 21 грудня 2015 р.). Збірник матеріалів конференції : ЧНТУ. – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2015. – 1028 с. – С. 181-184.
25. Васильєва О.О. Підвищення продуктивності праці як запорука сталого розвитку сільського господарства / О.О. Васильєва, М.О. Полтавець // Інноваційний розвиток і транскордонна безпека: економічні, екологічні, правові та соціокультурні аспекти. ІV Міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих учених (м.Чернігів, 21 грудня 2015 р.). Збірник матеріалів конференції : ЧНТУ. – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2015. – 1028 с.– С. 121-124.
26. Васильева Е.А. Ресурсное обеспечение деятельности сельскохозяйственных предприятий / Е.А. Васильева // International Scientific-Practical Conference From Baltic to Black Sea: National Models of Economic Systems: Conference Proceedings, March 25, 2016. Riga: Baltija Publishing. 348 p. – PP. 51-53.
27. Васильєва О.О. Сучасні тенденції функціонування та розвитку сільськогосподарських підприємств / О.О. Васильєва // Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки» 12–13 квітня 2016 р. Частина 2. Секція 2. м. Дніпропетровськ. – С. 118-122. URL: http://nmetau.edu.ua/file/part_2a.pdf.
28. Васильєва О.О. Фінансово-господарська діяльність сільськогосподарських підприємств в умовах обмеженості ресурсів // О.О. Васильєва // Фінансово-економічне та обліково-аналітичне забезпечення підприємницької діяльності: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. – Черкаси СУЕМ 20-21 квітня 2016р. – 388 с. – С. 25-27.
29. Галан О.Є. Оцінка групового трудового потенціалу підприємства як векторної суми / О.Є. Галан // Modern transformation of economics and management in the Era of Globalization: proceedings of international scientific-practical conference (Klaipeda, 26 January, 2016). – Klaipeda: Baltija Publishing, 2016. – Pp. 15-18.
30. Горбань С.Ф. Аналіз демографічної ситуації в Україні: головні проблеми та шляхи їх вирішення / С.Ф. Горбань, К.О. Соколова // Регіональна економіка та управління. – 2015. – № 4 (07). – С. 68-71.
31. Горбань С.Ф.  Напрями поліпшення якості життя населення в Україні / С.Ф. Горбань, К.О. Соколова // Актуальні питання соціально-економічного розвитку держави, регіону та підприємства: зб. тез  конф. (м. Львів, 27-28 листопада 2015 року). – Львів. – С. 15-17.
32. Гудзь М.В. Передумови впровадження бюджетування в плановій діяльності
рекреаційно-туристичного підприємства / М.В. Гудзь // Економічний форум. – 2015.- № 3.- С.141-152.
33. Гудзь М.В. Проблеми та перспективи розвитку регіональних кластерів в Україні [Електронний ресурс] / М.В. Гудзь // Ефективна економіка.- 2015.- № 2.- Режим доступу до журналу: http://www.economy.nauka.ua.
34. Гудзь М.В. Перспективы развития бизнес-образования в Украине / М.В. Гудзь // Научно-теоретический и научно-практический журнал Минского университета управления «Инновационные образовательные технологии». – 2015. – № 2. – С.55-59.
35. Карпенко А.В. Кредитування промисловості України в умовах фінансової кризи: проблеми та шляхи подолання / А. Карпенко, М. Хацер (ЗГІА) // Інституціональний вектор економічного розвитку / Institutional vector of economic development: Збірник наукових праць МІДМУ «КПУ». – Вип. 8 (1). – Мелітополь : КПУ, 2015. – С. 81-91.
36. Карпенко А.В. Роль соціальної відповідальності в період розбудови економіки України / А.В. Карпенко, Н.М. Карпенко, О.І. Сеник (ст. гр. МТУ-210) // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2015. - №5 (86). ― C. 23-31.
37. Карпенко А.В. Управление инновационной активностью / А. В. Карпенко // Наука и производство Урала: Межрегиональный сборник научных трудов. – Новотроицк : НФ НИТУ «МИСиС». – 2015. – Вып. 11. – С. 156-159.
38. Карпенко А.В. Актуальність комерціалізації науково-дослідної діяльності в Україні / А.В. Карпенко // Інституціональні перетворення в суспільстві: світовий досвід і українська реальність : зб. наук. пр. учасн. Х Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Мелітополь, 11-13 вересня травня 2015 р.) / за заг. ред. М.М. Радєвої. – Мелітополь : ТОВ «Колор Принт», 2015. – С. 46-48.
39. Карпенко А.В. Моделювання інноваційного розвитку регіону / А.В. Карпенко // Сучасні напрями моделювання економіки в умовах інтеграції у світовий простір : тез доп. всеукр. інт.-конф. молодих вчених і студентів (м. Миколаїв, 19 лист. 2015 р. / За ред. В.С. Шебаніна (гол. ред.) та ін. – Миколаїв, 2015. – С. 281-284.
40. Карпенко Н. Управління трудовим потенціалом підприємствав в сучасних умовах / Н. Карпенко // Інституціональний вектор економічного розвитку / Institutional vector of economic development: Збірник наукових праць МІДМУ «КПУ». – Вип. 8 (1). – Мелітополь : КПУ, 2015. – С. 134-144.
41. Карпенко Н. Н. Социальная ответственность: сущность, значение и развитие / Н. Н. Карпенко // Наука и производство Урала: Межрегиональный сборник научных трудов. – Новотроицк : НФ НИТУ «МИСиС». – 2015. – Вып. 11. – С. 195-198.
42. Коваленко М.О. Проблеми розвитку неформальної освіти в Україні [Електронний ресурс] / М.О. Коваленко //  Збірник наукових праць ЗОІППО – № 2(24) – 2016 – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/0B6QknaQCh-lHbmZiOGV4VUNucVE/view?pref= 2&pli=1.
43. Олененко А.Г. Перші спроби залісення південноукраїнського степу в останній чверті XVIII ст. / А.Г. Олененко // http://historians.in.ua/index.php/doslidzhennya/1246-anna-olenenko-persh....
44. Олененко А.Г. Фонд Азовской губернской канцелярии в Государственном архиве Ростовской области: обзор документов / А.Г. Олененко, Н.И. Швайба // Архивы и архивное дело на юге России: история, современность, перспективы развития: Материалы Всероссийской научной конференции (г. Ростов-на-Дону, 16–17 октября 2015 г.) / Отв. ред Д.В. Сень и др. – Ростов н/Дону: Foundation, 2015. – С. 367-374
45. Петрова К.А. Образ єврея-корчмаря на сторінках південноукраїнських періодичних видань у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття / К.А. Петрова // Історія і культури Придніпров'я: невідомі та маловідомі сторінки : науковий щорічник. – Випуск 12. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 202-210
46. Петрова К.А. “Одесский листок” як джерело з історії благодійності м. Одеси Херсонської губернії початку ХХ століття / К.А. Петрова // Музейний вісник. – №15. – 2015. – С. 113-120.
47. Плинокос Д.Д. Роль громадських організацій в забезпеченні якості освітніх послуг // Ефективні моделі управління в сучасних умовах: теорія і практика // Збірник доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції  (17 квітня 2015 р.) – КНТУ. – Кіровоград: Ексклюзив-Систем, 2015. – С. 125-127.
48. Плинокос Д. Д. Роль громадських організацій у розвитку держави  // Сучасні проблеми модернізації та структурних трансформацій економіки України і регіонів: тези доповідей Міжнар. наук. – прак. конф., м. Запоріжжя, 11 листопада 2015 р. / Класичний приватний університет. – Запоріжжя: КПУ, 2015. – С. 196-198.
49. Плинокос Д.Д. Концепція «Smart-освіти» - глобальний тренд у розвитку безперервної освіти //  тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Неперервна освіта нового сторіччя досягнення та перспективи» (18-25 квітня 2016 року) / ЗОІППО – м. Запоріжжя, 2015. – С. 29-31.
50. Плинокос Д.Д. Проблеми корупційних ризиків при роботі ВНЗ з компаніями-посередниками з набору іноземних студентів // III Міжнародна науково-методична конференція «Актуальні питання організації навчання іноземних студентів в Україні: матер. Міжнар. наук.-метод. конф. (18-20 травня 2016р.).  ― Тернопіль : ТНТУ ім. І. Пулюя, 2016. ― С. 45―47.
51. Плинокос Д.Д. Експорт освітніх послуг вищими навчальними закладами України у вимірі глобалізаційних процесів / Левченко О.М., Плинокос Д.Д. // Науковий журнал «ЕКОНОМІКА: реалії часу». – Одеса. – 2015. – №4 (20). – С. 210-216.
Режим доступу до журналу: hhttp://economics.opu.ua.
52. Плинокос Д.Д. Запровадження системи менеджменту якості освіти при підготовці кадрів для інших країн / Д.Д. Плинокос // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка та менеджмент, 2015. ― № 11. ― C. 202―206.
53. Плинокос Д.Д. Організаційно-економічні схеми експорту освітніх послуг і підготовки фахівців за кордоном / Д.Д. Плинокос // Держава та регіони. ― Серія: Економіка та підприємництво, 2015. – №3(84). – C. 102-108.
54. Плинокос, Д.Д. Аналіз впливу природного та механічного руху населення на стан трудових ресурсів / Д.Д. Плинокос // Держава та регіони. ― Серія: Економіка та підприємництво, 2015. ― №4(85). – C. 18-23.
55. Плинокос Д.Д. Людський капітал як чинник інноваційного розвитку національної економіки України / Левченко О.М. (КНТУ), Плинокос Д.Д., Ткачук О.В. (КПУ) // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2015. – №5 (86). – C. 3-9.
56. Плинокос Д.Д. Неформальна освіта як чинник розвитку інноваційно орієнтованої економіки // Д.Д. Плинокос, М.О. Коваленко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Пріоритети розвитку підприємств у ХХІ столітті» (м. Кіровоград, 12 квітня 2016 р.) – Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград: КОД, 2016. – 124 с.
57. Селіверстов В.В. Роль часових лагів у впливі монетарної політики ФРС США на темпи інфляції. / В.В. Селіверстов // Фінанси України. − 2015. − Вип. № 7. – С.115-125. 
 

 

  ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ КОНФЕРЕНЦІЙ, усього: 65
  - з них за авторством молодих учених  20
1 "Біленко, О.В. Етапи розвитку ринку праці сфери фінансових послуг України / О.В. Біленко // Materiály XII mezinárodní vědecko - praktická konference «Dny vědy – 2016», (22-30 březen 2016 roku) - Díl 2. Ekonomické vědy.: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o - 88 stran. – s.67-70."  
2 Біленко, О.В. Зарубіжний досвід управління персоналом фінансових організацій / О.В. Біленко // Тиждень науки – 2016 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів ЗНТУ (м. Запоріжжя, 18-22 квіт. 2016 р.) В 5 т. / Редкол. : Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – Т. 3. – С. 405-407  
3 Бойченко, В.С. Підходи до трактування сутності поняття «розвиток регіону» / В.С. Бойченко // Modern transformation of economics and management in the Era of Globalization: proceedings of international scientific-practical conference (Klaipeda, 26 January, 2016). – Klaipeda: Baltija Publishing, 2016. – Pp. 190-192.  
4 Бойченко, В.С. Теоретичні засади вивчення трактування сутності поняття «регіон» / В.С. Бойченко // Formation of modern economic area: benefits, risks, implementation mechanisms: proceedings of international scientific conference (Riga, 29 April, 2016). – Riga: Baltija Publishing, 2016. – Pp. 173-175.  
5 Бойченко, В.С. Визначення сутності поняття «управління розвитком» / В.С. Бойченко // Innovative potential of socio-economic systems: the challenges of the global world: proceedings of International Scientific-Practical Conference Economic (Lisbon, 30 June, 2016). – Part I. – Lisbon: Baltija Pablishing, 2016. – Pp. 65-66.  
6 Бойченко, В.С. Теоретичні засади вивчення сутності поняття «управління» / В.С. Бойченко // Тиждень науки – 2016 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів ЗНТУ (м. Запоріжжя, 18-22 квіт. 2016 р.) В 5 т. / Редкол. : Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – Т. 3. – С. 407-409.  
7 Василичев, Д.В. Стан соціально-трудових відносин в Україні та шляхи їх реформування в умовах децентралізації влади / Д.В. Василичев // Реформа децентралізації в Україні: фінансово-економічні, правові та управлінські засади : зб. матер. наук.-практ. круглого столу, м. Запоріжжя, 20.05.2016 р. / Класичний приватний університет ; за ред. О.В. Покатаєвої, А.Ю. Кучерової. - Запоріжжя : КПУ. 2016. - 108с. - С. 24-26.  
8
"Василичев, Д.В. Періодична оцінка як складова системи мотивації інноваційної активності персоналу
/ Д.В. Василичев // Тиждень науки – 2016 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів ЗНТУ (м. Запоріжжя, 18-22 квіт. 2016 р.) В 5 т. / Редкол. : Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – Т. 3. – С. 409-411."
 
9 "Василичев, Д.В. Трудові ресурси старше працездатного віку: вітчизняний і зарубіжний досвід / Д.В. Василичев // Сучасні тенденції розвитку світової економіки: Збірник матеріалів VIІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 20 травня 2016 р. – Харків: ХНАДУ, 2016. – С.78-79."  
10 Васильева, Е.А. Ресурсное обеспечение деятельности сельскохозяйственных предприятий / Е.А. Васильева //  International Scientific-Practical Conference From Baltic to Black Sea: National Models of Economic Systems: Conference Proceedings, March 25, 2016. Riga: Baltija Publishing. 348 p. – PP. – 51-53.  
11 Васильєва, О.О. Сучасні тенденції функціонування та розвитку сільськогосподарських підприємств / Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки» 12 – 13 квітня 2016 р. Частина 2. Секція 2. м. Дніпропетровськ. – С. 118-122. URL: http://nmetau.edu.ua/file/part_2a.pdf.  
12 Васильєва, О.О. Сучасні тенденції функціонування та розвитку сільськогосподарських підприємств / Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки» 12 – 13 квітня 2016 р. Частина 2. Секція 2. м. Дніпропетровськ. – С. 118-122. URL: http://nmetau.edu.ua/file/part_2a.pdf.  
13 Васильєва, О.О. Фінансово-господарська діяльність сільськогосподарських підприємств в умовах обмеженості ресурсів / О.О. Васильєва // Фінансово-економічне та обліково-аналітичне забезпечення підприємницької діяльності: збірник тез доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції, Черкаси, 20-21 квітня 2016р. – Черкаси: Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, 2016. – 388 с. – С. 25-27.  
14 Васильєва, О.О. Система нормування праці на підприємстві / О. К. Миланко, О.О. Васильєва // Сучасний стан економіки України: проблеми та перспективи розвитку: матеріли III Обласної науково-практичної конференції учнівської та студентської молоді 24 листопада 2016 року, м. Кропивницький  
15 Власенко Т.В. Проблеми та перспективи розвитку зернової галузі у Запорізькій області / Т. В. Власенко // Всеукраїнська-практична конференції «Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки» (м.Дніпропетровськ 12-13 квітня 2016 р). – Дніпропетровськ, 2016. - С. 24-27.  
16 Власенко Т.В. Тотожність понять прибуток та рентабельність / Т. В. Власенко // Тиждень науки - 2016: тез. доп. щоріч. наук.-практ. конф. серед виклад., наук., молод. учених, аспір. і студент. ЗНТУ (м. Запоріжжя, 18-22 квітня 2016 р.). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – Том 3. – С. 414-416.  
17 Галан, О.Є. Оцінка групового трудового потенціалу підприємства як векторної суми / О.Є. Галан // Modern transformation of economics and management in the Era of Globalization: proceedings of international scientific-practical conference (Klaipeda, 26 January, 2016). – Klaipeda: Baltija Publishing, 2016. – Pp. 190-192.  
18 Галан, О.Є. Методика оцінки трудового потенціалу промислових підприємств / О.Є. Галан // Тиждень науки - 2016: тез. доп. щоріч. наук.-практ. конф. серед виклад., наук., молод. учених, аспір. і студент. ЗНТУ (м. Запоріжжя, 18-22 квітня 2016 р.). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – Том 3. – С. 416-418.  
19 Гіль, Л.А. Використання сучасних кадрових технологій в діяльності приватного охоронного підприємства / Л.А. Гіль // Актуальні питання організації та управління діяльністю підприємств у сучасних умовах господарювання: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м.Харків, 17 листопада 2016 року).- Х.:Національна академія Національної гвардії України. – С.57-60  
20
"Гіль, Л.А. Удосконалення техніки добору операторів CALL - центрів / Л.А. Гіль // Проблеми та перспективи розвитку підприємництва:
Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції(м. Харків, 25 листопада 2016 року).-Х.:ХНАДУ. – Т.3.-С.124-126"
 
21 Гіль, Л.А. Щодо проблеми удосконалення соціально-психологічного клімату в трудовому колективі / Л.А. Гіль // Тиждень науки – 2016 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів ЗНТУ (м. Запоріжжя, 18-22 квіт. 2016 р.) В 5 т. / Редкол. : Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – Т. 3. – С. 418-420.  
22 Гіль, Л.А. Удосконалення організації праці менеджера за персоналуна підприємствах малого та середнього бізнесу / Л.А. Гіль, І.В. Манашевська // Тиждень науки – 2016 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів ЗНТУ (м. Запоріжжя, 18-22 квіт. 2016 р.) В 5 т. / Редкол. : Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – Т. 3. – С. 474-476.  
23 Гіль, Л.А. Застосування методів покращення якості трудового життя в організації / Л.А. Гіль, Г.В. Науменко // Тиждень науки – 2016 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів ЗНТУ (м. Запоріжжя, 18-22 квіт. 2016 р.) В 5 т. / Редкол. : Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – Т. 3. – С. 477-478.  
24 Гіль, Л.А. Удосконалення системи добору персоналу в державній установі / Л.А. Гіль, А.С. Сєчина // Тиждень науки – 2016 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів ЗНТУ (м. Запоріжжя, 18-22 квіт. 2016 р.) В 5 т. / Редкол. : Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – Т. 3. – С. 478-480.  
25 Горбань, С.Ф. Дослідження рівня зайнятості та безробіття молоді в Україні / С.Ф. Горбань // Тиждень науки – 2016 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів ЗНТУ (м. Запоріжжя, 18-22 квіт. 2016 р.) В 5 т. / Редкол. : Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – Т. 3. – С. 420-422.  
26 Гудзь, М.В. Регуляторна політика розвитку ринку туристичних лікувально-оздоровчих послуг / М.В. Гудзь // Тиждень науки – 2016 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів ЗНТУ (м. Запоріжжя, 18-22 квіт. 2016 р.) В 5 т. / Редкол. : Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – Т. 3. – С. 422-424.  
27 Гудзь, М.В. Стан молодіжної зайнятості в Україні / М.В. Гудзь, В.О. Куаталієва // Тиждень науки – 2016 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. Серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів ЗНТУ (м. Запоріжжя, 18-22 квіт. 2016 р.) В 5 т. / Редкол. : Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – Т. 3. – С. 422-424.  
28 Гудзь, М.В. Тайм-менеджмент як технологія ефективної організації робочого часу персоналу / М.В. Гудзь, Д.А. Попович // Тиждень науки – 2016 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів ЗНТУ (м. Запоріжжя, 18-22 квіт. 2016 р.) В 5 т. / Редкол. : Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – Т. 3. – С. 486-487.  
29 "Гудзь, М.В. Мотивація інноваційно активного персоналу / М.В. Гудзь, М.О. Твердохліб // Тиждень науки – 2016 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів ЗНТУ (м. Запоріжжя, 18-22 квіт. 2016 р.) В 5 т. / Редкол. : Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – Т. 3. – С. 488-489."  
30 Гудзь П.В. Оцінка використання рекреаційного потенціалу територій Північного Приазов’я/ П.В. Ґудзь, М.В. Ґудзь // Економіка та менеджмент: перспективи розвитку : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 18 лютого 2016 року / за заг. ред. О. В. Прокопенко. – Суми : СумДУ, 2016. – 88 с..- С.30-34  http://fem.sumdu.edu.ua/uk/ua/dean-office/dean.html  
31 Гудзь М.В. Розвиток міських агломерацій:зарубіжний досвід для України / П.В. Ґудзь (КМ ЗНТУ), М.В. Ґудзь // Матер. Міжнарод. наук.-практ. семінару «Управління розвитком великих міст та агломерацій: економіко-правовий аспект», 21 жовтня 2016 р. – К.: ІЕПД НАН України, 2016.- 126 с.  
32 Гудзь, М.В. Місце регіонального менеджменту в теорії управління. Сучасна економічна наука: теорія і практика» / П.В. Ґудзь (КМ ЗНТУ), М.В. Ґудзь // // Матер. Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції 17 листопада 2016 року. м. Полтава.- Полтава, вид-во ПНТУ, 2016.- С. 57-58.  
33 Карпенко, А.В. Інноваційна пасивність в Україні з причин низької довіри й відповідальності в суспільстві / А.В. Карпенко // Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність : зб. праць ХІІ (ХХІV) Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 10-11 берез. 2016 р.). / [редкол. : В.Г. Герасимчук (відп. ред.) та ін.]. – К. : НТУУ «КПІ», 2016. – С. 41.  
34 Карпенко, А.В. Підвищення рівня комерціалізації наукових розробок в Україні / А.В. Карпенко // Тиждень науки – 2016 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів ЗНТУ (м. Запоріжжя, 18-22 квіт. 2016 р.) В 5 т. / Редкол. : Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – Т. 3. – С. 424-426.  
35 Карпенко, А.В. Соціально-економічні наслідки міжнародної міграції в Україні / А.В. Карпенко, Н.М. Карпенко // Сучасний стан розвитку економіки, управління та рекламної діяльності України : матер. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів (м. Івано-Франківськ, 7 квіт. 2016 р.). – Івано-Франківськ: Івано-Франківський університет права ім. Короля Данила Галицького, 2016. – С. 202-206.  
36 Карпенко, А.В. Державно-приватне партнерство як механізм активізації інноваційної діяльності в Україні / А.В. Карпенко // Стратегії сталого розвитку: на шляху до сильнішої громади: Матеріали науково-практичної конференції (м. Сєвєродонецьк, 21 жовтня 2016 р.) / Укл. Семененко І.М. - Сєвєродонецьк: Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля. – 2016. – С. 46-48.  
37 Карпенко, А.В. Важливість розвитку національної інноваційної системи / А.В. Карпенко, І.О. Бойко // Тиждень науки – 2016 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів ЗНТУ (м. Запоріжжя, 18-22 квіт. 2016 р.) В 5 т. / Редкол. : Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – Т. 3. – С. 489-491.  
38 Карпенко, А.В. Удосконалення методів професійного відбору операторів в організації / А.В. Карпенко, А.С. Гіль // Тиждень науки – 2016 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів ЗНТУ (м. Запоріжжя, 18-22 квіт. 2016 р.) В 5 т. / Редкол. : Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – Т. 3. – С. 491-493.  
39 Карпенко, А.В. Формування оптимального соціально-психологічного клімату на підприємстві / А.В. Карпенко, Ю.О. Караулова // Тиждень науки – 2016 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів ЗНТУ (м. Запоріжжя, 18-22 квіт. 2016 р.) В 5 т. / Редкол. : Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – Т. 3. – С. 496-497.  
40 Карпенко, А.В. Конкуренція в умовах інноваційного розвитку / А.В. Карпенко, Ю.С. Кононенко // Тиждень науки – 2016 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів ЗНТУ (м. Запоріжжя, 18-22 квіт. 2016 р.) В 5 т. / Редкол. : Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – Т. 3. – С. 498-499.  
41 Карпенко, А.В. Комерціалізація інтелектуальної власності як основа інноваційного розвитку України / А.В. Карпенко, В.Г. Мирошниченко // Тиждень науки – 2016 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів ЗНТУ (м. Запоріжжя, 18-22 квіт. 2016 р.) В 5 т. / Редкол. : Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – Т. 3. – С. 499-501.  
42 Карпенко, А.В. Розвиток вищих навчальних закладів на регіональному рівні в сучасних умовах / А.В. Карпенко, Д.М. Юртаєв // Тиждень науки – 2016 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів ЗНТУ (м. Запоріжжя, 18-22 квіт. 2016 р.) В 5 т. / Редкол. : Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – Т. 3. – С. 501-503.  
43 Карпенко, А.В. Освіта як головний чинник формування конкурентоспроможного трудового потенціалу / А.В. Карпенко, І.І. Корейба // Проблеми та перспективи розвитку підприємництва: Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 25 листопада 2016 р.): в 2 т. – Х. : ХНАДУ. – 2016. – Т. 2. – С. 54-56.  
44 Карпенко, А.В. Комерціалізація інтелектуальної власності в Україні: проблеми і перспективи / А.В. Карпенко, В.Г. Мирошниченко // Modern Problems of Improve Living Standards in a Globalized World: Conference Proceedings of the International Scientific Internet-Conference (Opole – Berdyansk – Slavyansk, December 8, 2016). – 2016. – Рр. 183-188. – Electronic edition. – [Electronic resource]. – Available at: http://bdpu.org/sites/bdpu.org/files/inf/Internet-Conference_December%20....  
45 Карпенко, Н.М. Франчайзингове підприємництво в Україні / Н.М. Карпенко, А.В. Білюк (КПУ) // Проблеми та перспективи розвитку малого і середнього підприємництва в Україні: економічний, правовий та управлінський аспекти: Матеріали науково-практичного круглого столу (м. Запоріжжя, 16 грудня 2016 р.). – Запоріжжя: Класичний приватний університет. – 2016. – С. 37-40.  
46 Карпенко, Н.М. Безробіття в Україні: регіональні проблеми та напрями подолання / Н.М. Карпенко, С.С. Рейслер // Economics, science, education: integration and synergy : Materials of International scientific and practical conference (Bratislava, 18-21 Juanuary 2016) : in 3 V. – V.1 – K. : «Centre of education literature», 2016. – P. 71.  
47 Карпенко, Н. Трудовий потенціал як визначальна основа територіального розвитку / Н. Карпенко, О. Зайцев // Науково-практичне забезпечення розвитку та співробітництва об’єднаних територіальних громад: матер. наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 24 жовт. – 24 листоп. 2016 р.) / за заг. ред. Ю.П. Шарова. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2016. – С. 88-91. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http http://dridu.dp.ua/konf/konf_dridu/2016_11_30_mup.pdf.  
48 Карпенко, Н.М. Передумови організації рекрутингового бізнесу в Україні / Н.М. Карпенко // Тиждень науки – 2016 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів ЗНТУ (м. Запоріжжя, 18-22 квіт. 2016 р.) В 5 т. / Редкол. : Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – Т. 3. – С. 427-430.  
49 Карпенко, Н.М. Сучасний стан молодіжного сегменту ринку праці в Україні / Н.М. Карпенко, А.В. Карепіна // Тиждень науки – 2016 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів ЗНТУ (м. Запоріжжя, 18-22 квіт. 2016 р.) В 5 т. / Редкол. : Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – Т. 3. – С. 503-505.  
50 Карпенко, Н.М. Вплив євроінтеграції на сучасний ринок праці України / Н.М. Карпенко, К.А. Рубан // Тиждень науки – 2016 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів ЗНТУ (м. Запоріжжя, 18-22 квіт. 2016 р.) В 5 т. / Редкол. : Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – Т. 3. – С. 505-507.  
51 Карпенко, Н.М. Розвиток молодіжного ринку праці в Україні / Н.М. Карпенко, А.М. Тарасенко // Проблеми та перспективи розвитку підприємництва: Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 25 листопада 2016 р.): в 2 т. – Х. : ХНАДУ. – 2016. – Т. 1. – С. 63-65.  
52 Коваленко, М.О. Проблеми розвитку неформальної освіти в Україні [Електронний ресурс] / М.О. Коваленко //  Збірник наукових праць ЗОІППО – № 2(24) – 2016 – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/0B6QknaQCh-lHbmZiOGV4VUNucVE/view?pref=2...  
53 Коваленко, М.О. Міжнародний досвід децентралізації у сфері освіти / М.О. Коваленко // Науково-практичний круглий стіл  «Реформа децентралізації в Україні: фінансово-економічні, правові та управлінські засади» (м. Запоріжжя, 20 травня 2016 рок) – Класичний приватний університет. – Запоріжжя: вид-во КПУ, 2016 р. -с.53-55  
54 Коваленко, М.О. Європейський досвід визнання результатів неформальної освіти та перспективи його застосування в Україні /М.О. Коваленко // Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті євроінтеграційних  процесів  :  матеріали  Міжнародної  науково-практичної  конференції,  присвяченої  20-річчю  Конституції  України (м. Запоріжжя, 23-24 червня 2016 р.) / Редкол.: С.К. Бостан (відпов. ред.), Р.М. Максакова, Ю.В. Філей. – Запоріжжя : «Просвіта», 2016. – 504 с. -с.313-315  
55 Коваленко, М.О. Державне регулювання процесів формування освітньої складової людського капіталу України / М.О. Коваленко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Ефективні моделі управління в сучасних умовах: теорія і практика (м. Кіровоград, 10-11 червня 2016) – Кіровоград: КОД, 2016 - с.47-50  
56 Коваленко, М.О. Інтелектуальний капітал в контексті інноваційного розвитку / М.О. Коваленко // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції (м.Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р.) / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – 568 с. - с.430-432  
57 Плинокос, Д.Д. Трансформація освіти і науки у виробничу сферу в умовах глобалізації економіки// Д.Д. Плинокос / International scientific conference “Development of social and economic systems in a global competitive environment”, 26.02.2016/ Chisinau, The Republic of  Moldova, - C. 22-24  
58 Плинокос, Д.Д. Неформальна освіта як чинник розвитку інноваційно орієнтованої економіки // Д.Д Плинокос, М.О. Коваленко/ Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Пріоритети розвитку підприємств у ХХІ столітті» (м. Кіровоград, 12 квітня 2016 р.) – Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград: КОД, 2016. – 124 с.  
59 Плинокос, Д.Д. Концепція «Smart-освіти» - глобальний тренд у розвитку безперервної освіти / Д.Д. Плинокос // ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Неперервна освіта нового сторіччя досягнення та перспективи» (18-25 квітня 2016 року) / Збірник наукових праць ЗОІППО – № 1(23), м. Запоріжжя, 2016. – С. 29-31.  
60 Плинокос, Д.Д. Проблеми корупційних ризиків при роботі ВНЗ з компаніями-посередниками з набору іноземних студентів / Д.Д. Плинокос // III Міжнародна науково-методична конференція «Актуальні питання організації навчання іноземних студентів в Україні: матер. Міжнар. наук.-метод. конф. (18-20 травня 2016р.).  ― Тернопіль : ТНТУ ім. І. Пулюя, 2016. ― С. 45―47.  
61 Плинокос, Д.Д. Еволюція креативної індустрії в світовій економіці / Д.Д. Плинокос, А.А. Ліпак // Напрями економічного зростання та інноваційного розвитку підприємств: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих учених (21 квітня 2016 р.). – Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград: КОД, 2016. – 101-103 с.  
62 Соколов, А.В. Трудові ресурси як чинник впливу на стійкий соціально-економічний розвиток / А.В. Соколов // Тиждень науки – 2016 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів ЗНТУ (м. Запоріжжя, 18-22 квіт. 2016 р.) В 5 т. / Редкол. : Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – Т. 3. – С. 403-405.  
63 Соколов, А.В. Реалізація моделі «сервісної» держави в умовах децентралізації / А.В. Соколов // Реформа децентралізації в Україні: фінансово-економічні, правові та управлінські засади: зб. матер. наук.-практ. круглого столу, м. Запоріжжя, 20.05.2016 р. / Класичний приватний університет; за ред. О.В. Покатаєвої, А.О. Кучерової.    Запоріжжя: КПУ, 2016. – С. 91-93.  
64 Соколов, А.В. Оцінка якості державного управління з позицій концепції громадської цінності / А.В. Соколов // Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті євроінтеграційних процесів: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю Конституції України, (м. Запоріжжя, 23-24 червня 2016 р. – Запоріжжя: «Просвіта», 2016. – С. 283-285.  
65 Васильєва, О.О. Сучасні тенденції функціонування та розвитку сільськогосподарських підприємств / Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки» 12 – 13 квітня 2016 р. Частина 2. Секція 2. м. Дніпропетровськ. – С. 118-122. URL: http://nmetau.edu.ua/file/part_2a.pdf.  

 

 

  ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ КОНФЕРЕНЦІЙ, усього:  
  - з них за авторством молодих учених   
1 О. В. Біленко, Ю. С. Міщенко, ст. гр. МТУ-214. Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р.) [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). – С. 1788-1789.  
2 О. В. Біленко, О. І. Желтова, ст. гр. МТУ-214. Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р.) [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). – С. 1784-1785.  
3 О. В. Біленко, А. А. Зайцева, ст. гр. МТУ-214. Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р.) [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). – С. 1786-1787  
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    
24    
25    
26    
27    
28    
29    
30    
31    
32    
33    
34    
35    
36    
37    
38    
39    
40    
41    
42    
43    
44    
45    
46    
47    
48    
49    
50    
51    
52    
53    
54    
55    
56    
57    
58    
59    
60    
61    
62    
63    
64    
65    

 

Сторінки