Ви є тут

Головна

Прізвище: Пода

Ім'я: Олена

По батькові: Юріївна

 

Посада: доцент кафедри журналістики.

Вчений ступінь, звання: кандидат філологічних наук, доцент.

 

Освіта: вища

 1. Запорізький державний університет, рік закінчення – 1990, спеціальність за дипломом – «Українська мова та література».
 2. Запорізький державний університет, рік закінчення – 2003, спеціальність за дипломом – «Журналістика».
 

Дисертації:

 1. 2000 рік – «Проблема трансформації історичної правди у творчості І.С.Нечуя-Левицького».

Наукові інтереси: історія української журналістики, гендерні студії в соціальних комунікаціях і літературознавстві.

Дисципліни, які викладає:

 1. «Соціологія масової комунікації»
 2. «Теорія масової комунікації»
 3. «Соціально-політична проблематика ЗМІ»
 4. «Гендерна проблематика ЗМІ»
 5. «Літературна праця журналіста»
 6. «Комунікаційні технології»
 7. «Спецкурс. Гендер і друковані ЗМІ»

Основні наукові публікації:

 1. Пода О., Пода Ю. Життя у форматі plus size // Медіапростір: проблеми і виклики сьогодення: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених (Київ, 25 квітня 2018 р.). – К. : Інститут журналістики, 2018. – С. 257–259.
 2. Пода О.Ю. Від «Комунарки України» до «Колгоспниці України».  // Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 9–10 квітня 2018 р. / редкол. : В. Л. Погребна, Н. В. Островська, І. Ю. Тонкіх та ін. – Д. : ЛІРА, 2018. – С. 86-88.
 3. Пода О. Ю. Образ жінки-воїна в національних медіа  /  Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р. /  Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.). – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – С. 2147-2148.
 4. Пода О.Ю. Гендерний дискурс війни і ЗМК в Україні / О. Пода. // Новинний контент аудіовізуальних мас-медій у соціальному вимірі : Збірник матеріалів всеукраїнської науко-практичної конференції (Київ, КНУ ім. Тараса Шевченка, 5 квітня 2017 р.) – К., 2017. –  С. 180–182.
 5. Пода О. Семіотика соціальних комунікацій у гендерному дискурсі / О. Пода // Істоіря, теорія, методологія й практика соціальних комунікацій у дискурсі університетської освіти. – Дніпро : ПП «Ліра ЛТД», 2016.
 6. Пода, О. Ю. Гендерна норма і гендерна дискримінація [Текст] / О. Ю. Пода // Тиждень науки – 2015 : Щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ : 14-18 квітня 2015 р. – С. 435–437.
 7. Пода, О. Ю. Тема жіночого здоров’я в журналі «Комунарка України» першої половини 1920-х рр. [Текст] / О. Пода // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Гендер. Екологія. Здоров’я». Харківський національний медичний університет. 21–22 квітня 2015 року. – Харків : ХНМУ, 2015. – С. 92–94.
 8. Пода О. Гендерні студії у національній журналістиці: доробок кафедри історії журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка / О. Пода // Журналістика. – 2014. – Вип. 13. – С. 105–108.
 9. Пода О. Комунікатори в жіночому журналі (1920–1930) / О. Пода // Журналістика. – 2012. – № 15. – С. 89–95.
 10. Пода О. Гендерні концепти в дитячому журналі / О. Пода, О. Ступа // Журналістика. – 2011. – Вип. 10 (25). – С. 163–183.
 11. Пода О. Радянська преса і художнє кіно 1920-х – 1940-х рр. як канали гендерної комунікація влади // О. Пода // Держава і регіони : науково-виробничий журнал. Серія «Соціальні комунікації». – 2011. –  № 22. – С. 149–155.
 12. Пода О. Гендерне маркування назв українських газет / О. Пода // Держава і регіони : науково-виробничий журнал. Серія «Соціальні комунікації». – 2011. – № 12. – С. 87–93.
 13. Пода О. Публіцистики Людмили Сталь про розвиток преси для жінок / О. Пода // Образ. – 2011. – Вип. 12. – С. 50–59.
 14. Пода Е. Иллюстрация в женском журнале 20-х – 30-х годов ХХ века: гендерный анализ / Е. Пода // І-формат. Журналистика провинции : альманах / под ред. Г.Г. Матишова, В. А. Шаповалова, О.И. Лепилкиной. – Вып. 6. – Ставрополь : Изд-во Ставропольского государственного университета, 2010. – С. 137–159.
 15. Пода О. Жіноча сторінка в газеті як канал гендерної комунікації влади / О.  Пода // Держава і регіони. Серія «Соціальні комунікації». – 2010. - № 2. – С. 150 – 154.
 16. Пода О. Гендерні маркери в заголовках публікацій журналу «Радянська жінка» (друга половина 1940-х – 1980-ті рр.) / О. Пода // Збірник праць науково-дослідного центру періодики / відп. ред. М.М. Романюк. – Львів, 2010. – Вип. 2(18). – С. 249–266.
 17. Пода О. Історія українського жіночого журналу: специфіка  міждисциплінарного підходу / О. Пода // Журналістика. – 2010. – Вип. 9. – С. 134–140.

  Участь у конференція:

 1. Типология женских образов в романах Н.Д. Хвощинской «Большая Медведица» и «Обязанности» // Десятая Международная научная конференция “Диалог культур в полиэтничном мире” 24-27 апреля 2013 г. – Симферополь: Крымский инженерно-педагогический университет, 2013.
 2. Творческий облик Н.В. Гоголя в мемуарном наследии А.О. Смирновой-Россет // ХІ Гоголівські читання. Міжнародна науково-практична конференція 1-3 квітня 2013 року. – Полтава: Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, 2013.
 3. Женская модель описания мира в мемуаристике 60-80-х г. ХІХ века // Міжнародна наукова конференція «Східнослов’янська філологія: від Нестора до сьогодення» (м. Горлівка, 7-8 травня 2013 р.)
 4. Науково-популярний контент регіонального телебачення (на прикладі ЗОДТРК «Запоріжжя») // Всеукраїнська наукова конференція «Запорожжя в гуманітарному дискурсі» (Запоріжжя, Запорізький національний університет, 3-4 жовтня 2013 р.).
 5. Особенности авторепрезентации женщины-писательницы второй половины ХІХ века (на примере творчества Н.С. Соханской (Кохановской)) // Міжнародна науково-практична конференція «Європейські студії: особистість і світ в історико-культурному просторі. Пам’яті Олега Васильовича Мішукова» 10-11 жовтня 2013 року. – Херсон: Херсонський державний університет, 2013.
 6. Стратегія програмування регіонального телевізійного ефіру (на прикладі ЗОДТРК «Запоріжжя») // IV Міжнародна науково-практична конференція «Прикладні соціально-комунікаційні технології» 1-2 листопада 2013 р. – Київ, Київський національний університет культури і мистецтв, 2013.
 7. Літературно-мистецький журнал «Радуга» як тип видання // Звітна щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів Запорізького національного технічного університету (Запоріжжя, 14–18 квітня 2014 р.).
 8. Проблеми міжкультурної комунікації в програмах ЗОДТРК «Запоріжжя» // Міжнародна науково-практична конференція «Україна-Польща: діалог культур в контексті євроінтеграції» 25-27 вересня 2014 року. – Запоріжжя, Запорізька державна інженерна академія, 2014.
 9. Природа иронии в романистике Марко Вовчок и Н.Д. Хвощинской // Міжвузівські наукові читання «Актуальні проблеми компаративістики», 5 березня 2015 року. – Запоріжжя, Запорізький національний університет, 2015.
 10. ЗОДТРК «Запоріжжя»: характеристика дитячого контенту // Міжрегіональна студентська конференція «Медіакартина світу: формування особистості під впливом медіа» 14-15 травня 2015 року. – Бердянськ, Бердянський державний педагогічний університет, 2015.
 11. Чоловічі стереотипи: медійні і маркетингові практики / О.Ю. Пода // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. –  С. 377–381.
 12. Гендерний  дискурс  Інтернет-медіа  /  О. Ю.  Пода,  В. В. Кушнір // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. –  С. 419–424.
 13. Жіночий дискурс журналу «Крестьянка» періоду Другої світової війни / О. Пода // Сучасний мас-медійний простір: реалії та перспективи розвитку : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (12–13 жовтня 2016 р.) [наук. ред. В. М. Каленич]. – Вінниця, 2016. – С. 80–85.
 14. Дискурс критики в женском журнале: «Читали / Смотрели» (сайт журнала «Натали», Украина) / Е. Пода // Журналістыка-2016: стан, праблемы і перспектывы : матэрыялы 18-й Міжнар. навук.-практ. канф., прысвечанай 95-годдзю БДУ, 10–11 ліст. 2016 г., Мінск / рэдкал. : С. В. Дубовік (адк. рэд.) [і інш.]. – Вып. 18. – Мінск : БДУ, 2016. – С. 410–412.
 15. Гендерний дискурс війни і ЗМК в Україні Новинний контент аудіовізуальних мас-медій у соціальному вимірі  //   Всеукраїнська науко-практична конференція,  КНУ ім. Тараса Шевченка, 5 квітня 2017 р. – Київ: КНУ, 2017.
 16. Гендерний світ скандинавської казкової літературної комунікації (співдоповідь з Ю.Подою) //  Міжнародна науково-практична конференція «Північний вітер: скандинавський світ в освіті, культурі та науці України» 11-14 травня 2017 р. – Полтава: ПНПУ ім. Короленка, 2017.
 17. Візуальні гендерні практики в соціальних комунікаціях: від моделі Twiggy до моделей Plus Size // Міжнародна науково-праткична конференція «медіа культура таінофрмаційна безпека в європі та світі: освіта. Методологія медіа досліджень, практика», 12-14 жовтня 2017 р. – Запоріжжя: ЗНУ, 2017.
 18. Від «Комунарки України» до «Колгоспниці України»  // Всеукраїнська науково-практична конференція «Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі», 9–10 квітня 2018 р. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018.
 19. До історії українського жіночого журналу: робота з матерілами архівів // Науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ «Тиждень науки-2018», 16 – 20 квітня 2018 р. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018.
 20. Життя у форматі plus size // Медіапростір: проблеми і виклики сьогодення: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених (Київ, 25 квітня 2018 р.). – К. : Інститут журналістики, 2018. – С. 257–259. Пода О., Пода Ю.
 

Рік початку діяльності в університеті: 2007.

Основні мови спілкування: українська, російська.

Контакти:

адреса: вул. Тургєнева, 39, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 483а
тел.: +38 (061) 769-84-63
e-mail: kafedra_jur@zntu.edu.ua
URL: Кафедра журналістики