Ви є тут

Головна

Форма №4

 

 

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 (повне найменування вищого навчального закладу)

 

Кафедра «Маркетинг»

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Ректор (перший проректор)

 

_____ Прушківський В.Г.________

«______»______________2016 року

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

 

Маркетинговий менеджмент

(шифр і назва навчальної дисципліни)

підготовки ____магістрів__________________

галузі знань  07 Управління та адміністрування

         (шифр і назва напряму)

спеціальності (з можливістю подальшого навчання)

  075 Маркетинг

        (шифр і назва спеціальності)

інститут, факультет, відділення    

                         Економіко-гуманітарний інститут,

     факультет економіки та управління

                                                                                                     (назва інституту, факультету, відділення)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запоріжжя – 2016 рік


 

Робоча програма з дисципліни «Маркетинговий менеджмент» для здобувачів вищої освіти за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності «Маркетинг», «26» травня 2016 року  – 13 с.

 

 

Розробник: Соколова Ю.О., доц. кафедри маркетингу, к.е.н.

 

 

 

 

 

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри «Маркетинг»

 

 

Протокол № 10 від «26» травня 2016 р.

 

 

Завідувач кафедри «Маркетинг»               ________________              (В.В. Лифар)

 (підпис)                                              (прізвище та ініціали) 

 

 

 

 

Схвалено методичною комісією вищого навчального закладу за галуззю знань «Управління та адміністрування»

 

Протокол № 2 від «30» травня 2016 р.

 

Голова НМК                                                 _______________           (Корольков В.В.)

                                                                                                                            (підпис)                                  (прізвище та ініціали)        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ó Запоріжжя , 2016  рік


              

1.     Опис навчальної дисципліни


Найменування показників


Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень


Характеристика навчальної дисципліни


денна форма навчання


заочна форма навчання


Кількість кредитів  – 4


Галузь знань

07 Управління та адміністрування

(шифр і назва)


 

 

Нормативна

 


 


Модулів – 1


Спеціальність (професійне

спрямування):

075 Маркетинг


Рік підготовки:


Змістових модулів –2


5-й


 


Індивідуальне науково-дослідне завдання   

                                          (назва)


Семестр


Загальна кількість годин – 120


10-й


 


Лекції


Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних 42

самостійної роботи здобувача вищої освіти  –78


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

магістр

 


28 год.


 


Практичні


14 год.


1 год.


Семінарські


 


 


Лабораторні


 -


-


Самостійна робота


78 год.


 


Індивідуальні завдання:   -


Вид контролю: іспит

 

 

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 0,53.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.     Мета та завдання навчальної дисципліни

 

У системі підготовки фахівців з маркетингу одне з чільних місць посідає дисципліна «Маркетинговий менеджмент». Її предметом є система знань про управління процесами маркетингової діяльності підприємства, використання конкретного практичного інструментарію у вирішенні актуальних проблем розвитку з орієнтацією на потреби споживачів цільових ринків.

З метою розвитку у слухачів навич­ки комплексного та системного управління маркетингом підприємства викладається дисципліна «Маркетинговий менеджмент». Ця дисципліна нормативна, тобто обов’язкова для засвоєння здобувачами вищої освіти ОС «Магістр» за спеціальністю «Маркетинг».

Метою викладання дисципліни «Маркетинговий менеджмент» є: формування у здобувачів вищої освіти теоретичних знань і практичних навичок щодо вивчення принципів, завдань та функцій управління процесами маркетингової діяльності підприємства.

Предмет навчальної дисципліни «Маркетинговий менеджмент» - це процеси, методи та інструментарій управління маркетинговою діяльністю підприємства.

Завдання курсу: вивчення системи методів та алгоритмів керування маркетинговою діяльністю на підприємстві; набуття вмінь творчого пошуку напрямків і резервів удосконалення процесів і методів управління маркетинговою діяльністю підприємства, а також вирішення конкретних маркетингових завдань.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти повинен:

 знати:

- сутність та основні поняття маркетингового менеджменту;

- закони функціонування ринку і засобів його регулювання;

- стратегії розвитку підприємства;

- підходи до розробки товарної і комунікаційної політики підприємства;

- систему управляння і контролю маркетингової діяльності підприємства.

вміти:

- виявляти та аналізувати тенденції розвитку попиту;

- визначати потенціал ринку, його місткість, кон’юнктуру;

- формувати виробничо – збутові маркетингові програми;

- обробляти емпіричні та експериментальні дані;

- організовувати роботи служби маркетингу і координувати її діяльність з діяльністю інших служб;

- розробляти маркетингові плани та контролювати їх виконання.

 


3.     Програма навчальної дисципліни

 

Змістовий модуль 1. Організаційні засади маркетингового менеджменту

 

Тема 1. Cутність, значення і завдання маркетингового менеджменту

 Сутність маркетингового менеджменту.

Концепції маркетингового менеджменту.

Основні завдання і функції маркетингового менеджменту.

 

Тема 2. Механізм маркетингового менеджменту

Основні етапи процесу маркетингового менеджменту.

Сучасні тенденції розвитку маркетингового менеджменту.

 

Тема 3. Організація маркетингового менеджменту

Еволюція моделі та принципи організації маркетингового менеджменту

Маркетингові організаційні структури.

Особливості сучасної організації маркетингового менеджменту.

 

Тема 4 Створення маркетингових підрозділів підприємстві

Алгоритм організації маркетингового менеджменту на підприємстві.

Маркетингова переорієнтація підприємства.

Перевірка раціональності організації маркетингового менеджменту на підприємстві.

 

Тема 5 Маркетингове планування

Сутність, завдання та принципи маркетингового планування.

Система маркетингового планування.

Процес маркетингового планування.

Вимоги до ефективної організації маркетингового планування.

 

Змістовий модуль 2. Реалізація процесу маркетингового менеджменту на підприємства

 

Тема 6 Маркетингові стратегії

Сутність і типи маркетингових стратегій.

Маркетингові корпоративні та дивізійні стратегії

Моделі та процеси формування корпоративних маркетингових стратегій.

Маркетингові стратегії бізнес-одиниць

Портфельний метод формування маркетингових стратегій.

Стратегії маркетингу: суть та види.

Визначення стратегії маркетингу з використанням концепції життєвого циклу товару.

 

Тема 7 Маркетингове стратегічне планування

Сутність маркетингового стратегічного планування.

Маркетингове стратегічне планування на рівні підприємства.

Маркетингове стратегічне планування на рівні бізнес-одиниць.

 

Тема 9 Маркетингове тактичне планування

Сутність, зміст і процес розробки маркетингових тактичних планів.

Бізнес-план-підприємства.

Сутність і зміст маркетингового оперативного планування.

 

Тема 8 Маркетингові програми

Сутність, зміст і види маркетингових програм.

Розробка програм формування комплексу маркетингу.

Маркетингові продуктові програми.

Маркетингові програми розподілу.

Програми формування маркетингової цінової політики підприємства.

Програми формування комплексу маркетингових комунікацій підприємства.

Програми формування іміджу підприємства.

Маркетингові програми лояльності споживачів.

 

Тема 10 Контроль та аналіз маркетингової діяльності підприємства

Сутність і процес контролю маркетингової діяльності підприємства.

Контроль результатів маркетингової діяльності підприємства.

Контроль прибутковості маркетингової діяльності підприємства.

Контроль ефективності маркетингової діяльності підприємства.

Маркетинговий аудит.

Оцінка міри запровадження маркетингового менеджменту на підприємстві.

 

 


 

4.     Структура навчальної дисципліни

 

 


Назви змістових модулів і тем


Кількість годин


денна форма


Заочна форма


усього


у тому числі


усього


у тому числі


л


п


лаб


інд


с.р.


л


п


лаб


інд


с.р.


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


Модуль 1.


Змістовий модуль 1. Організаційні засади маркетингового менеджменту


Тема 1. Cутність, значення і завдання маркетингового менеджменту


5


2


1


 


 


2


-


-


-


-


-


-


Тема 2. Механізм маркетингового менеджменту


7


2


1


 


 


4


 


-


-


-


-


-


Тема 3. Організація маркетингового менеджменту


11


2


1


 


 


8


 


-


-


-


-


-


Тема 4. Створення маркетингових підрозділів підприємства


13


2


1


 


 


10


 


-


-


-


-


-


Тема 5. Маркетингове планування


14


2


2


 


 


10


 


 


-


-


-


-


Разом за змістовим модулем 1


50


10


6


 


 


34


 


-


-


-


-


-


Змістовий модуль 2. Реалізація процесу маркетингового менеджменту на підприємства


Тема 6. Маркетингові стратегії


16


4


2


 


 


10


-


-


-


-


-


-


Тема 7. Маркетингове стратегічне планування


16


4


2


 


 


10


 


-


-


-


-


-

                                               


 


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


Тема 8. Маркетингове тактичне планування


16


4


2


 


 


10


 


-


-


-


-


-


Тема 8. Маркетингові програми


16


4


2


 


 


10


 


-


-


-


-


-


Тема 10. Контроль та аналіз маркетингової діяльності підприємства


6


2


-


 


 


4


 


-


-


-


-


-


Разом за змістовим модулем 2


70


18


8


 


 


44


 


-


-


-


-


-


Усього годин


120


28


14


-


-


78


-


-


-


-


-


-

                                                     

 

5. Теми семінарських занять


з/п


Назва теми


Кількість

годин


1


Сутність, значення і завдання маркетингового менеджменту (заняття 1)


1


2


Механізм маркетингового менеджменту (заняття 1)


1


3


Організація маркетингового менеджменту (заняття 2)


1


4


Створення маркетингових підрозділів підприємства (заняття 2)


1


5


Маркетингове планування (заняття 3)


1


6


Маркетингові стратегії (заняття 4)


1


7


Маркетингове стратегічне планування (заняття 5)


1


8


Маркетингове тактичне планування (заняття 6)


1


9


Маркетингові програми (заняття 7)


1


 


Разом за семестр


9

 

6. Теми практичних занять


з/п


Назва теми


Кількість

годин


1


Маркетингове планування (заняття 3)


1


2


Маркетингові стратегії (заняття 4)


1


3


Маркетингове стратегічне планування (заняття 5)


1


4


Маркетингове тактичне планування (заняття 6)


1


5


Маркетингові програми (заняття 7)


1


 


Всього за семестр


14

 

                                                        

                                                    7. Теми лабораторних занять


з/п


Назва теми


Кількість

годин


1


 


 


2


 


 


...


 


 

 

8. Самостійна робота

 


з/п


Назва теми


Кількість

годин


1


Сутність, значення і завдання маркетингового менеджменту


2


2


Механізм маркетингового менеджменту


4


3


Організація маркетингового менеджменту


8


4


Створення маркетингових підрозділів підприємства


10


5


Маркетингове планування


10


6


Маркетингові стратегії


10


7


Маркетингове стратегічне планування


10


8


Маркетингове тактичне планування


10


9


Маркетингові програми


10


10


Контроль та аналіз маркетингової діяльності підприємства


4


 


Разом


78

 

 

9. Індивідуальні завдання

 

Виконання індивідуального завдання з дисципліни «Маркетинговий менеджмент» передбачає розв’язання завдання за методологією матриці BCG.

 

 

10. Методи навчання

Під час викладання курсу використовуються наступні методи навчання:

-     розповідь – для оповідної, описової форми розкриття навчального матеріалу;

-     пояснення – для розкриття сутності певного явища, закону, процесу;

-     бесіда – для усвідомлення за допомогою діалогу нових явищ, понять;

-     ілюстрація для розкриття предметів і процесів через їх символічне зображення (малюнки, схеми, графіки);

-     практична робота – для використання набутих знань у розв’язанні практичних завдань;

-     аналітичний метод – розклад цілого на частини з метою вивчення їх суттєвих ознак;

-     індуктивний метод – для вивчення явищ від одиничного до загального;

-     дедуктивний метод – для вивчення навчального матеріалу від загального до окремого, одиничного;

-     проблемний виклад матеріалу – для створення проблемної ситуації.

 

11. Методи контролю

 

Для здобувачів вищої освіти денної форми навчання: усне опитування на практичних заняттях, захист домашнього завдання, яке виконується в межах підготовки самостійної роботи, аудиторне розв’язання задач, тестування.

 

12. Розподіл балів, які отримують здобувач вищої освіти

 

Під час контролю враховуються такі види робіт:

-     активність роботи здобувача вищої освіти на практичному занятті оцінюється до 3 балів;

-     захист домашнього завдання здобувача вищої освіти оцінюється до 25 балів;

-     розв’язання ситуаційного завдання до 22 балів;

-     аудиторна контрольна робота (розв’язання задач) – до 25 балів;

-     захист доповідей реферату - до 10 балів;

-     участь у дискусії з питань практичного заняття – до 2 балів.

 

Підсумковий контроль визначається як середня двох контролів за перший та другий змістовні модулі.

 

Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти при поточному оцінюванні знань (екзамен)


Поточне тестування та самостійна робота


Сума


Змістовий модуль №1


Змістовий модуль № 2


Т1


Т2


Т3


Т4


Т5


Т6


Т7


Т8


Т9


Т10


100


10


10


10


10


10


10


10


10


10


10

Т1, Т2 ... Т10 – теми змістових модулів.

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS

(екзамен)


Сума балів за всі види навчальної діяльності


Оцінка ECTS


Оцінка за національною шкалою для екзамену та курсової роботи


90 – 100


А


відмінно


82-89


В


добре


75-81


С


64-74


D


задовільно


60-63


Е


35-59


FX


незадовільно з можливістю повторного складання


0-34


F


незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

 

 

13. Методичне забезпечення

1. Методичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять, організації самостійної роботи з дисципліни «Маркетинговий менеджмент» для здобувачів вищої освіти спеціальності 075 «Маркетинг» ОС «Магістр» / Укл. к.е.н., доцент Ю.О. Соколова. ¾ Запоріжжя: ЗНТУ, 2016.

 

 

14. Рекомендована література

Нормативно-правові акти

1.                  Закон України „Про підприємства на Україні” від 27 березня 1991 р. .(зі змінами та доповненнями)

2.                  Про захист прав споживачів: Закон України від 01.10.1991 // Правда України. – 1991. – 26 листопада.

3.                  Про Антимонопольний комітет України: Закон України від 26.11.1993 // Голос України. – 1993. - №242.

4.                  Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України від 07.06.1996 // Урядовий кур’єр. – 1996. – 29 червня.

5.                  Про рекламу: Закон України від 03.07.1996 №271/96 – ВР  // Урядовий кур’єр . – 1996. – 25 липня.

6.                  Про захист економічної конкуренції : Закон України від 11.01.2001 // Голос України. – 2001. – 27 лютого.

 

Базова

1.                      Войчак, А.В. Маркетинговий менеджмент: підручник / А.В.Войчак. – К.:КНЕУ, 2009. – 328с., [8]с.

2.                      Гайдаенко Т.А. Маркетинговое управление. Полный курс МВА. Принципы управленческих решений и российская практика / Т.А.Гайдаенко. – (2-е изд., перераб. и доп.) – М.: Эксмо, 2006 . – 496с.

3.                      Грант Р.М. Современный стратегический анализ / Р.М. Грант  (5-е изд.) [ пер. с англ. Под ред. В.Н.Фунтова.] – СПб.: Питер, 2008. – 560с.

4.                      Завгородняя А.В. Маркетинговое планирование / А.В.Завгородняя, Д.О. Ямпольская – СПб: Питер, 2002. – 352с.

5.        Ламбен Ж.-Ж. Менеджмент ориентированный на рынок / [под ред. В.Б. Колчанова] ; [Пер. с англ.]. – СПб.: Питер, 2008. – 800 с. : ил. – (Серия «Классика МВА»).

6.                      Дж. О’ Шонесси Конкурентный маркетинг: стратегический подход / Пер. с англ. под ред. И.В. Крылова. – СПб.: Питер, 2001. – 288с.

 

Допоміжна

7.                  Багиев Г.Л. Маркетинг: Учебник для вузов. 4-е издю Стандарт третього поколения / Г.Л. Багиев, В.М. Тарасевич; [под общ. ред. Г.Л. Багиева]. – СПб.: Питер, 2012. – 560с.: ил.

8.                  Балабанова, Л. В. SWOT-аналіз – основа формування маркетингових стратегій: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Л.В.Балабанова, І.В.Балабанова, А.В.Балабаниць; [за ред. Л. В.Балабанової]. – 2-е вид., вип. і доп. – К.: Знання, 2005. – 301 с.: іл., табл. – (Вища освіта XXI століття ).

9.                  Балабанова Л.В. Стратегическое маркетинговое управление на основе бенчмаркинга: Монография / Л.В. Балабанова, В.В.Слипенький . –Донецк: ДонГУЭТ, 2005.

10.              Дибб С. Практическое руководство по сегментированию рынка. / С. Дибб, Л. Симкин  – СПб.: Питер, 2001. – 240с.

11.              Дибб С. Практическое руководство по маркетинговому планированию / С. Дибб, Л. Симкин, Дж. Брэдли – СПб: Питер, 2001. – 256с.

12.              Дж. О’ Шонесси Конкурентный маркетинг: стратегический подход /  Дж. О’ Шонесси [пер. с англ. под ред. И.В. Крылова.] – СПб.: Питер, 2001. – 288с.: ил.

13.              Зозульов О.В. Ринкове позиціонування: з чого починається створення успішних брендів / О.В. Зозульов, Н.Л. Писаренко. – К.: Знання-Прес, 2004. – 199с.

14.              Кныш М.И. Конкурентные стратегии: Учебное пособие. - СПб, 2000. – 284с.

15.              Котлер Ф. Маркетинг в третьем тысячелетии: Как создать, завоевать и удержать рынок/ Пер. с англ. В.А. Гольдича и А.И. Оганесовой. – М.: ООО «Издательство АСТ»., 2000. – 272с.

16.              Маркетинг: Підручник / В.Руделіус, О.М. Азарян, О.А. Виноградов та ін.; [Ред.-Упор. О.І. Сидоренко, П.С. Редько]. – К.: Навчально-методичний центр «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2005. – 422 с.

17.              Маркетинг для магістрів: Навчальний посібник / За заг. ред. д.е.н., проф.. С.М.Ілляшенка, - Суми: ВТД «Університетська книга», 2007. – 928с.

18.              Минцберг Г., Куинн Дж.Б., Гошал С. Стратегический процесс / Пер. с англ. под ред. Ю.Н. Каптуревского. – СПб: Питер, 2001 – 688с.

19.              Попов С.А. Стратегическое управление: 17-модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 4. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 304с.

20.              Редченко К.І. Стратегічний аналіз у бізнесі: Навчальний посібник. Видання 2-ге, доповнене. – Львів: “Новий Світ-2000”, “Альтаїр-2002”, 2003.- 272с.

21.              Соловьев Б.А. Управление маркетингом: 17-модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 13.-М: ИНФРА-М, 1999. – 336с.

22.              Теорія і практика маркетингу в Україні: Монографія  / [А.Ф. Павленко, А.В. Войчак, В.Я. Кардаш, В.П. Пилипчук та ін.; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф., акад. АПН України А.Ф. Павленка.] – К.: КНЕУ, 2005. – 584с.

23.              Томпсон-мл. Артур А., Стрикленд III А.Дж. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа, 12-е издание: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2002. – 928с.

24.              Фатхутдинов Р. А. Стратегический маркетинг: Учебник. – М.: ЗАО “Бизнес-школа “Интел-Синтез”, 2000. – 640с.

25.              Хулей Грэм Маркетинговая стратегия и конкурентное позиционирование / Хулей Грэм, Сондерс Джон, Пирси Найджел [пер. с англ.] – Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2005. – 800с.

26.              Шершньова З.Е., Оборська С.В. Стратегічне управління: навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1999. – 384с.

27.              Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика. Учебно-практическое пособие. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Ассоциация авторов и издателей «Тандем», издательство «ГНОМ-ПРЕСС», 1999. – 384с.

 

 

 

15. Інформаційні ресурси

 

1.                  Інтернет-видання про рекламу та маркетинг "Marketingmix" http:// www. marketingmix.com .ua

2.                  Український професійний портал із проблем реклами та маркетингу. – Режим доступу : www.reklamaster.com.ua

3.                  Український професійний портал із проблем реклами та маркетингу. – Режим доступу : www.marketing-ua.com

4.                  Сайт журналу «Маркетинг і реклама». – Режим доступу : www.mr.com.ua

5.                  Сайт брендингової компанії Brandaid. – Режим доступу : www.brandaid.com.ua

6.                  Російський професійний портал із проблем реклами та маркетингу. – Режим доступу : www.sostav.ru

7.                  Російський професійний портал із проблем реклами та маркетингу. – Режим доступу : www.advertology.ru

8.                  Російський професійний портал із проблем реклами маркетингу та менеджменту. – Режим доступу : www.4p.ru

9.                  Російський професійний портал із проблем реклами та маркетингу. – Режим доступу : http://www.adme.ru

10.              Українська Асоціація Маркетингу. Головна сторінка [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://uam.in.ua.

11.              Forbes Україна. Головна сторінка [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://forbes.ua/.

12.              Бізнес портал Контракти. Головна сторінка [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://kontrakty.ua/.